Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tMOs4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqT+G7nsONJuG6qk/hu57hu5Dhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk7EqCbhuqrDkljhu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqw5LGoOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7psOD4bqqw5nhu4bhu6bhu57huqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqpb4buG4bqqTuG7lOG7puG6qlt94bum4bui4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThu6ElKOG7tE/huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqTuG7oOG7mOG7puG6qsOSWOG7puG7ouG6qk7EqCbhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7psOD4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57huqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqrDkkbhuqom4bue4buMxajhuqrDk+G7rOG7oOG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQ4bqqw5Phu6Dhu5rhu6bhuqpO4bug4buY4bum4bqqW+G7huG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/hu4BP4bqqTuG7oOG7luG7puG6qj3hu57hu4A94bqqInvhuqrDmTDhuqrDmlI94bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7puG7nknhu6Thuqrhu57hu4Lhu6bhuqpP4bue4buY4bqqJlHhu6bhu57huqomJeG7guG7puG7ouG6qipWJuG6quG7ouG7oOG7gOG6qlvhu4bhuqrigJxOxajhu6bhu6LhuqpOxq/hu6bhu6LigJ3huqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7psSC4bqq4buH4bug4buW4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqqT+G7suG7puG6qipWJuG6qsOSxKgm4bqqQOG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqw5JG4bqqw5Lhu6DhuqokP+G6vsOD4bqq4bui4bug4bu04bug4bqqw5JKP+G6qk/hu7LhuqolOibhuqrDmT/hu6DhuqrDmuG7nuG7oOG7mOG7puG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqrhu6bhu57hur7hu6bhu57huqpP4buexq/hu6bhu6Lhuqol4buy4bug4bqqW+G7hsWo4bqqJiVK4buk4bqqw5lI4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6sk7hurThu6Hhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqomJUrhu6ThuqrDmUjhu6bhu6LhuqrhurIvTuG6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buB4bug4bq+4bug4bqqw5LFqOG7guG7puG6qiY84bqqTz9W4bug4bqq4bumR+G7pOG6qkRCREPhuqrDkuG7mOG7puG6qsOSSj/huqrhu6ZH4buk4bqqREJERMOD4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qk/hu54p4bum4bui4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu7Lhu6bhuqoqVibhuqrDksSoJuG6qk8sT+G6qk5Y4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqomLE/huqpA4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJlPhu6bhu57EguG6quG7oeG7guG7oOG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmuG7nj/huqpbPk/huqoi4buEIOG6qiXhur7huqoqVibhuqrDksSoJsOD4bqq4bui4bug4buA4bqqw5LEqCbhuqomR+G7puG7ouG6qls74bum4bqqWywm4bqqJjzhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqw5rhu57hu6Dhu5jhu6bhuqrDkyjhuqrDmT9L4bum4bqqIuG7ruG7puG6qiLhur7FqMSC4bqq4bqn4buy4bum4bqqKlYm4bqqw5LEqCbhuqrhu4TFqOG6qiLhu4Qg4bqqJeG6vuG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bukWCbhuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqq4bum4buiSOG7puG6qiVX4bug4bqq4bum4bue4bq+4bum4bue4bqqT+G7nsav4bum4bui4bqqw5Lhu6Dhuqpb4buGxajhuqomJUrhu6ThuqrDmUjhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG6quG7ouG7oOG7tOG7oOG6qsOSSj/huqpP4buy4bqqw5NK4bum4bqqJTom4bqqw5k/4bugxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6rcWo4bqqw5LGr8OD4bqqJjzhuqrDkko/4bqq4bumR+G7pOG6qkRCREThuqrDkuG7mOG7puG6quG7puG6viDDg+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiZT4bum4bue4bqqw5JG4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqJlHhu6bhu57huqomJeG7guG7puG7ouG6qsOa4bue4buAT+G7nuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk7hu7DhuqpP4buqT+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDmeG7ruG6qsOSxKgm4bqqJiU64bum4bui4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4DEguG6quG6qeG7gOG7puG7ouG6qk/hu5464bqqMMOD4bqqTuG7kuG7puG6qk/hu4Lhu6bhu57huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4bu4PeG6qibhu55Z4bug4bqq4bui4bug4buA4bqqw5LEqCbhuqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qsOZ4buS4bum4bqqT+G6vsWo4bqqJVfhu6DhuqpO4buw4bqqT+G7qk/huqom4bue4buAxajhuqpP4bue4buCIMOD4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqom4buC4bug4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqT8av4bqq4bui4bug4buA4bqqJiU64bum4bui4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4Dhuqom4buexKg9w4Phuqom4bueS+G7pOG6qk/hu55Q4bqq4buiSuG7puG6qk5J4bum4bui4bqqW+G7tOG7oOG6quG7pClP4bqq4bui4bug4buA4bqqw5rhu55A4bug4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqpbTeG7puG6qk5S4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6quG7pD/hur7huqpO4buw4bqqT+G7qk/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6vEJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqw4nEkMSQPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqCQ/4bq+4bum4buiJiXhu6DEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0TEkELhurovQ0NFw5NDQsOJRUVFw4km4bq6w4rhurxCw5nEkC3DmuG7nuG6vsSQ4bq44bq6RC1DxIJVPeG7ouG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qMOs4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqT+G7nsONJuG6qk/hu57hu5Dhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk7EqCbhuqrDkljhu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqw5LGoOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7psOD4bqqw5nhu4bhu6bhu57huqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqpb4buG4bqqTuG7lOG7puG6qlt94bum4bui4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMOJxJDEkOG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04buh4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhuqnhu67hu6bhu6Lhuqrhu4fhu4bhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6Lhuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqw5rhu54/4bqqw5LEqCbhuqrDksag4bqqw5Io4bq+4bqqW+G7hsWo4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqokPyDhu5Thu6bhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qsOSxKgmxILhuqo54bum4bue4bqg4bqq4buHxILEqcSCw6zhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7guG7oOG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7hsOD4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6quG7pkfhu6ThuqpEQkRE4bqqT8av4bqqT+G7nuG7oOG7lD/huqrhu54o4bu04bum4bui4bqqw5Lhu6DhuqoiP1bhu6bhu6Lhuqoqxajhuqpb4bu04bug4bqq4bumR+G7pOG6qkRCREPEguG6quG7n1bhuqrDmSjhu7jhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qsOTUk/hu57huqrDksSoJuG6quG7puG7lOG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqpP4buu4bum4bui4bqqw5rhu57hu6DhuqrDkijhur7huqpb4buGxajhuqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qibhu57EqD3huqpb4buG4bqq4bui4bug4buA4bqqw5LEqD/huqomJTrhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/hu57hu5Lhu6bhu57huqrDmeG7lk/hu57huqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6quG7ouG7oOG7gOG6qsOa4bueQOG7oOG6qsOS4bugxqDhu6TEguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6quG7pkfhu6ThuqpEQkREw4Phuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qibhu4jhu6Thuqrhu5vhu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qiQ/NOG6qsOSxKgm4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqqw5JG4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrEkOG6qsOS4bu4JuG6qsOSxKg/4bqq4bui4bug4buA4bqqJD8g4buU4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6qlvhu7Thu6DhuqrDicSQ4bqqw5nhu67huqrDksSoJuG6qibhu54/WE/huqrhurzhuqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqpP4buy4bqqKkDhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7ouG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/Gr+G6qsOa4bue4buAT+G7nuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qibhu57hur7hu6Thuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Eo4buy4bum4bui4bqqJj7huqrhu6bhu54o4bqq4buh4bubxILhuqrhuqnhu67hu6bhu6Lhuqrhu4fhu4bDg+G6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqom4bueUuG6qiJG4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqTyHhu6bhu6LhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6qiYlSuG7pOG6qsOZSOG7puG7osSC4bqq4buhJcWo4bum4bui4bqqJD8w4bqqRS9EQkREw4Phuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk7EqCbhuqrDkljhu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqJiVK4buk4bqqw5lI4bum4bui4bqq4bum4bueKOG6qk/hu4BP4bqqJD8w4bqqJiUo4bu0T+G6qsOSxq/Dg+G6qk/hu54o4bq+4bqqT8av4bqqT+G7nj8gxqDhu6bhuqpO4bug4buY4bum4bqqJlBP4bue4bqqTz5P4bqqW+G7huG6qsOTPuG6qk7hu4DFqOG6qirhu5DhuqrDmuG7jsWo4bqqw5Phu4bhu6Dhuqoq4bq+4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qkRCRMSQxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nlbhu6bhu6LhuqrDmuG7kuG6qiY84bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJuG7nlLhuqoiRuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qk/hu57FqOG6qk7hu6Dhu5gmw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqJD8w4bqqRS9EQkRE4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJuG7nlLhuqoiRuG6qk/hu55T4bqq4bui4bue4bug4bqq4bum4bueS+G7puG6qkXhuqrDmeG7ruG6qsOSxKgm4bqq4bum4buU4bum4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrDk1JP4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu67hu6bhu6LEguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6qk/hu4Thuqrhu6ZH4buk4bqqREJERMOD4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJuG7nlLhuqoiRuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qk8h4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu6Lhu57hu6Dhuqrhu6bhu55L4bum4bqqQ8SQ4bqqw5nhu67huqrDksSoJuG6quG7puG7lOG7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqw5NST+G7nuG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqpP4buu4bum4buixILhuqrhu5vhu55K4bum4bqqw5nhu7Thu6bhuqpP4buAT+G6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqw5NST+G7nuG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qibhu55S4bqqIkbhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqom4buC4bug4bqqw5rhu54/4bqq4budPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqrDkuG7ruG6qibhu55S4bqq4buk4bu04bug4bqq4bup4bus4bqq4buh4bueUuG6quG7n+G7gD8t4bqtakPDisOD4bqqw6zhu54/4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqT+G7nuG7oOG6qibhu6Dhu5gm4bqqw5rhu54/4bqqWz5P4bqq4bumOibhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6quG7qeG7rOG6quG7qUfhu6bhuqrDrOG7oOG7liYtxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7oSVG4bug4bqqW+G7huG6qk/hu4BP4bqqw5rhu54/4bqqWz5P4bqqw5nhu4jhu6bhuqpPS+G7pi3DrOG7nj/huqpbPk/huqpDw4PhuqrDrOG7nj/huqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqpP4bue4bug4bqqJuG7oOG7mCbhuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qsOa4bueP+G6qltH4bum4bqq4buexq/hur4t4buh4bqt4buh4buh4bqqW+G7huG6qk8s4buk4bqqw5Phu4jhu6bhuqpPKOG6qj3hu55Q4bq+4bqq4buh4buIIOG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6quG7m+G7nuG6vuG7puG6quG6pVjhu6Dhuqrhuqfhu57hu4g/w4PhuqrDrOG7nj/huqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqpP4bue4bug4bqqJuG7oOG7mCbhuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qj3hu57hu4jhu6bhuqrDmeG7ruG6qsOa4bueP+G6qls+T+G6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu6FZ4bqqQ8ODRMOD4bqqw6zhu54/4bqqPeG7nlbhuqpFw4Phuqrhu5vhu54o4bu24bum4bui4bqqQ8SCxILEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bup4buU4bqqJuG7nj5P4bqqJiXhu4Lhu6bhu6Lhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk7EqCbhuqrDkljhu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqT+G7nj/hu6bhu6LhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomU+G7puG7nsOD4bqq4bum4bui4buGIOG6qkNEL8OKL0RCRETDg+G6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqw5JG4bqqTuG6vuG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6quG7nT8g4buYJuG6qsOSUuG7puG7nuG6qipW4bqqRMSQw4nEkC/hu53huqktcOG6pcSp4bqt4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6qiYlOuG7puG7ouG6qsOSxKg/4bqq4bui4bug4buA4bqqJD8g4buU4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6qsOS4bu4JuG6qkPhuqrhu6ZH4buk4bqqREJEROG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqom4bueP1hP4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrDk8Wo4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqq4bub4bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqokPzThuqrDksSoJuG6qiZT4bum4bue4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4buMxajhuqrDksavw4PhuqrDieG6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqpA4bqqJuG7nj9YT+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qsOa4bueP+G6qsOS4buu4bqqJuG7nlLhuqom4buA4bug4bqqw5JS4bum4bue4bqqTyjhuqrEqeG6vuG7pOG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7huG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqpDw4PhuqrDrOG7nj/huqrDkuG7ruG6qibhu55S4bqqxKnhur7hu6Thuqrhuqnhu67hu6bhu6Lhuqrhu4fhu4bhuqrhu6Lhu6Dhur7hu6DhuqrDksWo4buC4bum4bqqxJDhuqpPxq/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDmuG7nkDhu6DhuqrDkuG7oMag4buk4bqqQ8SQ4bqqJlPhuqrDklfhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4bui4bug4buA4bqqJiU64bum4bui4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDmeG7huG6qkPEkMODQ+G6qiZT4bqqw5JX4bum4buixILhuqrhu6Hhu6Dhu5g94bqqJuG7nuG7jMWow4Phuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqxJBDL0NCL0RCRETDg+G6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6qiYlOuG7puG7ouG6qsOSxKg/4bqq4bui4bug4buA4bqqJD8g4buU4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6qsOS4bu4JuG6qkThuqrhu6ZH4buk4bqqREJEROG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqom4bueP1hP4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrDk8Wo4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqq4bub4bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqokPzThuqrDksSoJuG6qiZT4bum4bue4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqw4nhuqrDmeG7ruG6qsOSxKgm4bqqQOG6qk/Gr+G6qsOT4bug4buW4bum4bqqJlBP4bue4bqq4bq8w4rDisOD4bq64bqq4bukROG6qibhu54/WE/huqpP4buAT+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qsOa4bueP+G6qsOS4buu4bqqJuG7nlLhuqo94bueUOG6vuG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7nuG7huG7puG7nuG6quG6p1nDg+G6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qlvhu4bhu6bhu57huqrDkuG6vuG7oOG6qk8pP+G6quG7nljhuqpPKT/huqrhu6bhu4Lhu6bhuqo94bueUOG6vuG6quG7oeG7iCDhuqrhu6Hhu5vEguG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7hsSC4bqq4bqnLOG6qibhu57GoMOD4bqqw4nhuqrDmeG7ruG6qsOSxKgm4bqqQOG6quG7puG7hiDhuqpPxq/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDmuG7nkDhu6DhuqrDkuG7oMag4buk4bqqQ8SQw4PhurjhuqomU+G6qsOSV+G7puG7ouG6qlvhu4bhuqpPxq/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqomJTrhu6bhu6LhuqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qsOZ4buG4bqqQ8SQw4PDiuG6qiZT4bqqw5JX4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6sk7hurThuqfhu7Lhuqrhu55Y4bug4bqqT+G7nsWo4bqqw5rhu57hu4BP4bue4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT8av4bqq4bum4bueP+G6qk9KP+G6qibhu54+T+G6quG6si9O4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4lYJuG6qsOa4bue4bug4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qsOSxKgm4bqqQOG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqq4buE4buk4bqqw5Lhu4Lhu6TDg+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqow4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqpP4buexajhuqolSeG7puG7ouG6qsOS4buIIOG6qk/hu55Q4bum4bue4bqqw5nhu4bhuqpP4buy4bqq4bueWOG7oOG6qiZWJuG6qk/hu57FqOG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu4bhuqrDkko/4bqqJijhuqrDk+G7huG7oOG6quG7nuG7guG7puG6qlvhu4bhuqpP4buE4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqpPxq/huqrhu6bhu54/4bqqT0o/4bqqJuG7nj5P4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qlvhu4bFqOG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDksSoJuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG7puG6viDEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bupSyDhuqrhu6bhu54o4bum4buiw4PhuqokP+G6vuG6quG7osONPeG6quG7oiPDg+G6qiZR4buk4bqq4bue4bugxqA/4bqqT+G7njrhu6bhu6Lhuqom4buu4bug4bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu57EqCDhuqpbTeG7puG6qk/hu6jhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqq4bum4bue4buG4bqqw5JKP+G6qiYo4bqqT8av4bqqJuG7oOG7lOG7pOG6qsOZPk/huqom4buG4bug4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6qk/Gr+G6qibhu4jhu6ThuqrDmTDhuqpP4bue4bu24bqqw5Lhu7jhu6Dhuqpb4buG4bqqJD/hur7hu6bhuqoq4buAJuG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bum4buS4bum4bqqT+G7nijhur7huqpbWOG7oOG6qsOSSj/huqomKOG6qlvhu4bFqOG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5LEqCbhuqpA4bqqJlPhu6bhu57huqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhuqpb4buGxajhuqom4bue4bu24bug4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6quG7puG7hiDEguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4Phuqpb4bu04bug4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6ThuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qsOT4buG4bug4bqq4bue4buC4bum4bqqJuG7nlHhuqrhu6RYJuG6qsOa4bue4bug4bqq4bue4buq4bqqIuG7gE/huqrDklLhu6bhu57huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDksSoJuG6qsOa4bueQOG7oOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqpA4bqq4bukKU/huqrhu57hu7g94bqqw5kw4bqqJuG7nlHhuqpPIeG7puG7ouG6qirhu4rhu6bhuqoq4buG4bum4bui4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6qlvhu4bFqOG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5LEqD/huqrhu6Lhu6Dhu4DhuqokPyDhu5Thu6bhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qsOSxKgmxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7h+G7oOG7luG7puG6quG7puG6viDhuqpA4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqq4bqp4buu4bum4bui4bqq4buH4buG4bqq4bumxq/hu6Dhuqol4bug4buS4bum4bui4bqqW+G7huG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqq4bumxq/hu6DhuqpP4bueP+G7puG7ouG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqIjpP4bqqJuG7oOG7mOG7puG6qibhu54u4bqqJixP4bqqw5LGoOG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qsOSxKg/4bqq4bui4bug4buA4bqqJD8g4buU4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5rhu54/4bqqWz5PxILhuqpw4bqlxKnhuq3huqrhu6Hhu5vEguG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7huG6qsOSRuG6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqT+G7gE/huqpP4buy4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qsOS4buy4bum4bqqW1Lhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6RYJuG6qipW4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqT8av4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6qsOSxqDhuqoq4bu04buk4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qiQ/IOG7lOG7puG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5LEqCbhuqom4buC4bug4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6quG7puG7nijhuqrDrOG7nj/huqrDk+G7iOG7puG6qk8o4bqqw6zhu54/4bqqPeG7nlbhuqpDNcOD4bqqw6zhu54/4bqqw5Phu4jhu6bhuqpPKOG6qsOa4bueP+G6qj3hu55W4bqq4buh4buIIOG6quG7oSVRw4PhuqpP4buAT+G6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqrDmcOU4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55Ww4PhuqpP4buAT+G6qsOZ4buu4bqqw5LEqCbhuqom4bueP1hP4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6quG7plbhu6DhuqomPOG6quG7i+G7kuG6quG7i+G7uOG7oOG6qsOS4buY4bum4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqq4bumVuG7oOG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6qj3hu54o4bu24bum4bui4bqq4bqp4buu4bum4bui4bqq4buLKOG7suG7puG7oi3hu50/Vk/huqrDmVjhuqrDiuG6rcSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqXhu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqqw5LGr8OD4bqqT+G7qOG7puG6qk/Gr+G6qk/hu4BP4bqqw5M+4bqq4buA4bum4bqq4bum4bueKOG6qsOs4bueP+G6qsOT4buI4bum4bqqTyjhuqrhuqnhu67hu6bhu6LhuqrDmuG7kuG7puG7nuG6qsSpRMOD4bqqw6zhu54/4bqqw5Phu4jhu6bhuqpPKOG6quG7oeG7iCDhuqrDkijhu7bhu6bhu6LhuqrDrOG7nsav4bq+4bqq4bql4buExajDg+G6quG7iUDhuqolWOG7puG7ouG6qsOa4bueP+G6qsOT4buI4bum4bqqTyjhuqrDkijhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrEqeG7oOG7kuG7puG6qlvhu4bhuqrDrOG7nj/huqrDk+G7iOG7puG6qk8o4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqqxKnhu6Dhu5Lhu6bhuqrhurDhu6Lhu6Dhur7hu6DhuqrDksWo4buC4bum4bqqxJDhurbDg+G6qsOs4bueP+G6qsOT4buI4bum4bqqTyjhuqpE4bqqTuG7kuG7puG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6quG7h+G7huG7puG6quG7oeG7nj8g4buS4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMSp4buixajhu4bhu6Dhuqol4bq+w4Phuqpw4bqlxKnhuq3huqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhuqnhu67hu6bhu6Lhuqrhu4fhu4bhuqpPIeG7puG7ouG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4bql4bq+4bum4bqq4budP+G7hOG7puG6qsOZMOG6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qsOSSj/huqomKOG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqqT+G7ni7huqomJVHhuqo94bueVuG7oOG6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqqT+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqT8av4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6qsOa4bueTOG7puG6qiYlKOG7suG7puG7ouG6qsOS4bug4buUP+G6qk/hu55T4bum4bue4bqqTyxP4bqqTljhuqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqo94bue4buI4bum4bqqw5nhu67huqom4bueP1hP4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qsOs4bueP+G6qsOT4buI4bum4bqqTyjhuqpE4bqqTuG7kuG7puG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6quG7h+G7huG7puG6quG7oeG7nj8g4buS4bum4bqqJuG7nuG7jMWo4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6qsOS4bq+4bqqw5Phu4Lhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qsOaUE/hu57huqom4bueKOG7tE/huqrDmeG7ruG6qsOSxKgm4bqq4bum4bueSeG7pOG6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5LEqCbhuqLhuqom4bueP0vhu6bhuqrDmeG7uOG7oOG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG7gOG6qiQ/IOG7lOG7puG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5LEqCbDg+G6qk5W4bqqJiVQ4bqqJuG7gOG7oOG6qsOSUuG7puG7nuG6qk8ow4Phuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6qsOS4bug4buUP+G6qk/hu55T4bum4bue4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqT+G7nj/hu6bhu6Lhuqrhu6Hhu5vEguG6quG6qeG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7huG6qsOS4buY4bum4bqq4bumR+G7pOG6qkRCRcOJ4oCm4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurJO4bq04buB4bug4buE4bug4bqqPeG7nuG7gD3huqom4bueOk/huqrDkkwg4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7psOD4bqqw5nhu4bhu6bhu57huqrhu6Thu4Lhu6bhu57Dg+G6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7ouG6quG6si9O4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqeG7ouG7hiDhuqpE4bq4L0NEL0RCRETDg+G6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqqTuG6vuG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpbR+G7puG6qipW4bqq4bq44bq4QkQvcOG6pcSp4bqtLcOs4buh4bqq4buie+G7oOG6qk/hu4BP4bqqKkDDg+G6qk7hur7hu6bDg+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nsOD4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqT+G7gE/huqrhu54/IOG7luG7psOD4bqqJuG7nlLhuqoiRsOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqqW+G7lOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqq4bukWCbhuqoqVuG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qj3hu57hu4A94bqqJuG7njpP4bqqw5JMIOG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7psOD4bqqw5nhu4bhu6bhu57huqrhu6Thu4Lhu6bhu57Dg+G6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6lR4bqqW0sgw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qibhu7Thu6DDg+G6qk/hu4BP4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qirhu5Dhuqom4bue4buMxajhuqrDk+G7rOG7oOG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQw4PhuqrDmlI94bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqq4bumSOG7pOG6qk5IJuG6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bug4bumw4PhuqomUeG7puG7nuG6quG7nlHhu6bhu57huqrDk+G7oOG7muG7puG6qk7hu6Dhu5jhu6bhuqpPLuG6vuG6qibhu55S4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqW+G7huG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/hu4BP4bqqTuG7oOG7luG7puG6qj3hu57hu4A94bqqInvhuqrDmTDhuqrDmlI94bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOSxqDhuqpOUeG7puG7nuG6qlnhu6bhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7osOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDksag4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqJlHhu6bhu57huqomJeG7guG7puG7ouG6qipWJuG6quG7ouG7oOG7gOG6qlvhu4bhuqrigJxOxajhu6bhu6LhuqpOxq/hu6bhu6LigJ3huqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6FT4bum4bue4bqqJks94bqqJiU/4bum4bui4bqqw5JMIOG6quG7puG7nuG6vuG7puG7nuG6qibhu6Dhu5jhu6bhuqrDkljhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qsOZSz3Dg+G6qibhu55M4buk4bqqw5JS4bum4buew4PhuqomJVHhu6bhu57huqo94bue4buS4bqqw5M/IOG7libhuqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7osSC4bqq4bqpV+G7puG7ouG6qibhu57hu7bhu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqrhu6Thu6Dhu6bhu57huqpO4buCT+G7nuG6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bug4bum4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LDg+G6qsOT4bq+4bum4bue4bqq4bukLE/Dg+G6qibhu6Dhu5jhu6bhuqrDkljhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6DhuqpP4buAT+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qk/hu7LhuqoqQOG6quG7nuG7guG6qiZK4bum4buiw4PhuqpP4buAT+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qk7EqCbhuqrDkljhu6bhu6Lhuqoq4buE4bumw4PhuqrDksONT+G6qk7hu6Dhu5Ym4bqqw5nhu4bhuqpP4buAT+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6qsOZ4bu04bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7geG7oOG6vsWo4bqq4bufQOG6quG7seG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LhuqrDkkwg4bqq4bum4bue4bq+4bum4bue4bqqJuG7oOG7mOG7puG6qsOSWOG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqw5lLPcOD4bqqJuG7nkzhu6ThuqrDklLhu6bhu57Dg+G6qiYlUeG7puG7nuG6qj3hu57hu5LhuqrDkz8g4buWJuG6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqi4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOa4bue4bq+4bug4bqq4buk4bug4bum4bue4bqqTuG7gk/hu57huqom4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7oOG7puG6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4buiw4PhuqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7pCxPw4Phuqom4bug4buY4bum4bqqw5JY4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqpP4buy4bqqKkDhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7osOD4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7psOD4bqqw5LDjU/huqpO4bug4buWJuG6qsOZ4buG4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrDmeG7tOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Phu4bhuqoqxajhu4Amw4PhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajhuqpOWeG6qio/4bum4bui4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4buew4PhuqpOVuG6qiYlUOG6qiQ/NOG6qsOSxKgm4bqqw5Phu4bhu6bhu57huqrDksag4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqq4bum4bue4buG4bqqQOG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqq4bum4bue4buG4bqqQOG6qk/hu57FqOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqom4bue4buMxajhuqrDkjrhu6bhu6LhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqo94bue4buAPeG6qsOZP0smw4Phuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6ThuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqrDk+G7huG7puG7nuG6qiQ/NOG6qsOSxKgm4bqqRELhu7nhuqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrhu6bhu57hu4bhuqpAw4PhuqrDmuG7nj/huqrDkuG7ruG6qibhu55S4bqqW+G7huG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqq4bum4bueP+G6qk9KP+G6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG7puG7nuG7huG6qkDhuqoiRuG6quG7nljhu6DDg+G6quG7puG7nuG7huG6qkDhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oVnhuqpP4bueKU/huqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4bueKOG7suG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG7puG7nuG7huG6qkDhuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqpEQkRDLURCxJBCw4PhuqrDklLhu6bhu57huqrhu54o4bu04bum4bui4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6ZH4buk4bqqREJFw4nDg+G6qsOa4buY4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqq4bum4bue4buG4bqqQOG6qsOJ4bqq4bumR+G7pOG6qlvhu4bhuqrhu55J4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6quG7puG7nknhu6ThuqomR+G7puG7ouG6qk8o4bu24bum4bui4bqq4bue4bug4buWP+G6qiQ/4buE4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqrhu6bhu57hu4bhuqrhu6Yo4bu0T+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDmVThu6bhu57huqpbPk/huqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4Hhu6Dhur7FqOG6quG7n0Dhuqrhu6Hhu4bhu6Dhuqrhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6qlvhu4bhuqrhu4nhu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajDg+G6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrDksSoJuG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/hu4BP4bqqw5M+4bqq4buA4bum4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bDg+G6qsOTPuG6quG7gOG7puG6quG7puG7nuG7huG6qkDhuqrhu6Thu7Thu6DhuqrDksag4bqqJkfhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6I/V+G7puG6qk8/4bum4bui4bqqT+G7nsWo4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG6qsOS4buAPeG6qinhu6bhu6LhuqrDki7huqpP4buAT+G6qsOS4bug4buUP+G6qsOa4bug4buW4bum4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw5I64bum4bui4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmT9LJsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqlX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qsOSxKg/4bqq4bui4bug4buA4bqqJD8g4buU4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6ouG6qsOSxKg/4bqqJuG7nko/4bqqw5M+4bqq4buA4bum4bqqT8av4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDksSoJuG6qsOSxqDhuqrDmT7hur7huqpP4bue4buq4bum4bqq4bum4bue4buG4bqqw5JKP+G6qiYo4bqq4bum4bueSeG7pOG6qsOZ4buG4buk4bqqJkfhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6I/V+G7puG6qk8/4bum4bui4bqqw5M+4bqq4buA4bum4bqq4bum4bue4buG4bqqQOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqq4buk4buC4bug4bqqT+G7nsWo4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7psSC4bqq4bqpw41P4bqqTuG7oOG7libhuqrDmeG7huG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDDg+G6quG7puG7okfhu6bhuqpP4buew43hu6bhuqpb4bug4buWT+G6qk/hu57hu6Dhur7huqom4buAT+G7nsOD4bqq4oCcPeG7nuG7iOG7puG6qsOZ4buuw4PhuqpO4buA4bum4bqq4bum4buU4bum4oCd4bqqJuG7guG7oOG6qk/hu4BP4bqqw5rhu54/4bqqWz5P4bqqT+G7nijhur7huqrDkijhu7hP4bqqPeG7nuG7jj3huqrDkko/4bqqJijDg+G6qibhu57hu6Dhu5g/4bqq4bue4buW4bqqJuG7nlbhu6bhu6Lhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7ouG6ouG6qk/hu57EqOG7puG6qk/hu55T4bum4bue4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqW+G7oOG6quG7pD/hur7huqpO4buA4bum4bqqJiXhur7FqOG6qibhur4gw4PhuqrigJwm4bueWeG7oOG6quG7ouG7oOG7gOKAneG6quG7ouG7iCDhuqrhu6bhu57hu6Dhu5o/4bqqw5nFqOG7guG7puG6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bug4bum4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqfhu57hu6Dhuqrhu6bhu57hu4Dhu6bhu57huqrEqeG7ouG7iOG7puG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qsSp4bue4buG4bqq4bumKOG7tE/huqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6ThuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qibhu57hu4zFqOG6qsOT4bus4bugw4Phuqrhu6Lhu6Dhu4Dhu6Thuqoq4buAJuG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQ4bqqJlDhu6bhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqw5lU4bum4bue4bqqWz5P4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bEguG6quG7oUs94bqqJiU/4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqT+G7gE/huqomWeG6qk/hu54pT+G6qiZQ4bum4bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qirFqOG7gCbhuqpP4buew40m4bqqT+G7nuG7kOG6qk/hu57EqCbhuqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqomUOG7puG6qsOTLOG7puG7osOD4bqqT+G7nsWo4bqqW+G6viDhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqw5lU4bum4bue4bqqWz5P4bqqTsSoJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqpO4buExajhuqrDkuG7hOG7pOG6qsOSOuG7puG7ouG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmT9LJsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqfhu57hu6Dhuqrhu6bhu57hu4Dhu6bhu57huqrEqeG7ouG7iOG7puG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG6p+G7nlDhu6bhu57huqoq4buAT+G7nuG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qiZT4bum4bue4bqqPeG7nlbhu6Dhuqrhu57hu7g94bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bhuqol4buG4bqqKsWo4buAJsOD4bqqJlnhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqq4bum4bueP+G6qk9KP+G6qk8u4bq+4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7gE/hu57huqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqrDmeG7huG6qk/hu4Dhuqrhu6bhu57hu4jhu6bDg+G6quG7nljhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqpb4bq+IOG6qsOSxqDhuqrhu6Q/4bq+w4Phuqom4bueP+G7kuG6quG7pD/hur7huqrhu6bhu57hu4bhuqpA4bqqIkbhuqrhu55Y4bugw4Phuqrhu6bhu57hu4bhuqpA4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7nuG7iOG7puG6ouG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqq4buk4bu04bug4bqq4buexajDjU/huqpP4buE4bug4bqqJuG7gsWow4Phuqoqe+G6vuG6qk/hu5594bq+4bqq4bum4bue4buG4bqqQOG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nsOD4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qiLhu4BPw4Phuqo94bue4buE4bum4bqq4buA4bum4bue4bqqw5I64bum4bui4bqq4bum4bueP+G6qk9KP+G6qibhu54+T+G6qibhu5jhuqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurRw4bqlxKnhuq3huqpP4buAT+G6quG7nj8g4buW4bumw4Phuqom4bueUuG6qiJGw4Phuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrDmuG7nkzhu6bhuqomJSjhu7Lhu6bhu6LhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qsOZSz3Dg+G6qibhu55M4buk4bqqw5JS4bum4buew4Phuqo94bue4buS4bqqw5M/IOG7libhuqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qsOS4buu4bqqJuG7nlLDg+G6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bDg+G6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nsOD4bqqw5rhu5jhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qsOSxKgm4bqi4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOa4bue4bq+4bug4bqq4buk4bug4bum4bue4bqqTuG7gk/hu57huqom4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7oOG7puG6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4buiw4PhuqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7pCxPw4Phuqom4bug4buY4bum4bqqw5JY4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqpP4buy4bqqKkDhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7osOD4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg9NT8m4buexagl4bqo4bq04buHV+G6qsSp4buiPyDhu5Lhu6bhuqrDrOG7nuG6vuG6si894bq04bqyw5Phu6Bb4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqjDkyXhu4zDmeG6vibhu4zDk+G6qOG6tOG6siomJcWo4bum4bui4bq04buh4bug4bum4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6oOG6si8qJiXFqOG7puG7ouG6tOG6sj/DmeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoJuG7oCbDmeG7jC0m4bueP+G7pE4t4bq+4bumw5MtKuG6vj3FqOG6qOG6tOG6ssOZ4bug4bq04bqy4bq+4bqqJuG7oCbDmeG7jOG7teG6qOG7m+G7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5Lhu67huqom4bueUuG6qibhu57hu4zFqOG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6Lhuqjhuqrhu54l4buM4buc4bu14bqoLz3hu57hur4mLSYl4bug4buM4bumLcOTxagtJuG7nuG7oC0m4bue4buMxagt4bueP8Wo4bum4buiLU7hu4zhu6YtWz/hu6bhu6ItQ+G6uOG6uMOJQkXEguG7nibhu6ThuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqoqJU/hu7Xhuqgv4buk4buMw5Phu6Dhur4vQ0RCL+G7puG7jF0qL0REQ+G6uC9F4bq8w5NFQsOJReG6ukLDiSZD4bq44bq4w4lCRcOZQsSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7XhuqjDrOG7oMag4buk4bqqKsWo4buAJuG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQ4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpOxKgm4bqqw5JY4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qsOSxqDhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bDg+G6qsOZ4buG4bum4bue4bqq4buk4buC4bum4bue4bqqW+G7huG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7ouG6qOG6qi/hurThurIv4bq+4bq04bqyw5Phu6Bb4bq04bqyKiYlxajhu6bhu6LhurThurLhur7huqom4bugJsOZ4buM4bu14bqo4bub4bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDkuG7ruG6qibhu55S4bqqJuG7nuG7jMWo4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7ouG6qOG6quG7niXhu4zhu5zhu7XhuqgvPeG7nuG6viYtJiXhu6Dhu4zhu6Ytw5PFqC0m4bue4bugLSbhu57hu4zFqC3hu54/xajhu6bhu6ItTuG7jOG7pi1bP+G7puG7oi1D4bq44bq4w4lCRcSC4bueJuG7pOG6qOG6tOG7m+G7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5Lhu67huqom4bueUuG6qibhu57hu4zFqOG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6LhurIv4bq+4bq04bqyLyomJcWo4bum4bui4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bue4buM4bq+w5PhuqjhurTEqeG7ouG7nlLhuqokPyDhu5gm4bqqQkQtxKnhu50v4buhcOG6quG7puG7ouG7hiDhuqpFL0NDL0RCQ+G6uOG6qk8u4bq+4bqq4buhU+G7puG7nuG6qi4g4bqqW+G7lOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOS4buu4bqqJuG7nlLhuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqpEQkPhurjhuqot4bqqREJEQ+G6quG6sMSp4bui4bueUuG6qiQ/IOG7mCbhuqpCROG6tuG6qsOSRuG6qiLhu4BP4bqqw5JS4bum4bue4bqq4bukLE/huqom4bug4buSP+G6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4buiw4Phuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrhu57hu5bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qsOS4buu4bqqJuG7nlLhuqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqqJlDhu6bhu57huqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6LDg+G6qk/Gr+G6qiZK4buk4bqq4bum4bueUeG7puG6qsOT4buG4bug4bqq4bue4buC4bumw4Phuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqot4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqq4bqww6zhu6Hhuqot4bqq4bux4buH4bq24bqqTy7hur7huqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7osOD4bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqW+G7tOG7oOG6qsOSUuG7puG7nuG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqpP4bue4bug4buY4bum4bqqw5ko4bu4T+G6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOS4buu4bqqJuG7nlLhuqomxajhu4bhu6bhuqokP1ZPw4Phuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDklfhu6bhu6LhuqpOWOG6qk/hu4BP4bqqIOG7mD/huqomVuG6qk8u4bq+4bqqw5Lhu67huqom4bueUuG6quG7okjhu6bhuqpb4bu04bug4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqw5rhu54/4bqqWz5P4bqqPeG7nizhuqpPS+G7psSC4bqq4buhJeG7kuG7puG6qk/hu7LhuqoqQOG6qiY/4buI4bum4bqqJuG7ni7huqrhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6qiZIT+G6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qj3hu57hu4Thu6DhuqrEgsSCxILhurIvPeG6tOG6si/Dk+G7oFvhurThurIvw5nhu6DhurThurIvP8OZ4bq04bqyw5Phu6Bb4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqhPw5kl4bqo4bq04bqyL8OT4bugW+G6tOG6si/Dk+G7oFvhurQ=

Hồ Nguyên Kha

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Niềm vui từ mùa biển mới

Niềm vui từ mùa biển mới
2023-02-08 05:34:00

QTO - Do trời rét đậm nên đến ngày 31/1/2023 (10/1 âm lịch) ngư dân vùng biển bãi ngang như thôn Thâm Khê (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng), Thôn 6 (xã Triệu...

Ngư dân rộn ràng “mở biển” đầu năm

Ngư dân rộn ràng “mở biển” đầu năm
2023-02-06 05:10:00

QTO - Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều tàu cá xa bờ của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt vươn khơi bám biển...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết