Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu47hurPhuq3huqNW4bqkw6Phuq3huqNWU1bhu6vDo2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWMMOjYeG6rVbhuqPhuq/huq3huqNWZ+G6o2pW4bqt4buNVsOsaeG6qeG6reG6oVYiJCJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGkl4bqpVsOs4bqjw6NWMOG7iz1W4buRNuG7i1bhuq1t4buBIsWoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/huqws4bqnVsOsaeG6qeG6reG6oVYi4bqj4buLw6rDo1YiJCJW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw6Lhu5dW4bqtw6M54bqnVuG6reG6oSXhu5FW4bqgw6M9VjDhuq/huq3huqNW4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1ZZQC/hu7ZVVuG6o2XhuqdW4bqtPeG7kVZZ4bu0L+G7ti9ZV1lXVVbhuqLhurvDo1bhuqThuqJH4bqsVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4buO4bqz4bqt4bqjVuG6pMOj4bqt4bqjVsOs4bq9ViLhuqNuIlbhuqPhurvDo1bhuq3huqHhuqPhurFWXcOjYeG7i1YgbeG6v+G6reG6oVYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFWIiQiVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xpJeG6qVbDrOG6o8OjVjDhu4s9VuG7kTbhu4tW4bqtbeG7gSJW4bqhw6M9w6NWMOG6qSrhuq1WWVdYQC1ZV1lXw5rFqC9nxq/FqMOsPV3huqUxVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buu4bqnPWnhuqHDo+G6rVNZZ8O0Vj3hu4vDrOG6qeG7rsavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqMOj4bqn4bqhVsOtaSLhu6Lhu64vLyLDml094bqpaOG7iz3huq3huqHDrGnDo8Oa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZV1nhu7Qv4buyQCDhu7JY4bu24buyWVjhu7LDrFjhu7Ijw53hu7hX4bqlWMOa4bq1Z+G6oeG7rlYvxq/FqC/DrCDGr8WoL8OsacavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6ouG7i+G7kTnhuq1W4buO4bqz4bqt4bqjVuG6pMOj4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFVVsOi4bqjMeG6rVbDrOG6o23hu4Xhuq3huqFWIuG6o+G6qVYiJCJWw6x7Z1bDrOG6o2FVVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rVZn4bqjalbhuq3hu41WMCrDrFbDrOG6oyXhuq3huqNWw6zEgyLhuqNWw7Thu4s8w6xWw607IlbDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVZo4buLPeKAiy1W4buh4bqt4bqjU1bhuqzhu6/FqC9nxq/FqC/DrCDGr8WoL8Osacavxagvw6w9XeG6pTHGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqM84bqnVuG6reG6o+G7iz7huq1W4bql4buHw6NWICrhu5FWIms9VuG7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o1bigJzDjOG6o8OjVjDhu4s9VuG6pSVW4buRNuG7i1bhuq1t4buBIlVW4buRNuG7i1bhuq1t4buBIlbDrOG6o+G6r1Zn4bqjJsOjVsOs4bqjw6NWMOG7iz3igJ1VVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuq064bqnVmjhu4s9VVbhuqLhurvDo1bhuqThuqJH4bqsVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4buO4bqz4bqt4bqjVuG6pMOj4bqt4bqjVjA/VmfhuqMkw6xWMOG6u+G6reG6oVbhu48lVsOsacOjYeG6rVbDouG6oz3Do1bhuq3huqPDozjhu4tWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGkl4bqpVsOs4bqjw6NWMOG7iz1Ww61lw6NW4bqt4bq9w6NVVmnhurvhuq3huqFWw6LhuqM7Z1VWw6zhuqPhu4tW4bqj4buJw6xWMGXhuq3huqFWMCbhuqlW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVVZn4bqjalbhuq3hu41Ww6zhuqM94bqnVuG6ocOjPcOaVsOMw6M24buLVl3Do2Hhu4tW4bqt4bqjbVZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsaSXhuqlW4oCcR+G6o2pW4bqt4buNVsOsxIMi4bqjViLDsyJW4bqjYyJWw6x7Z1VW4bqlPeG6qVYw4bq74bqt4bqhVsOtJOG6reG6oVbDrCrhuqlVVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFW4bqhw6M9VjDhuq/huq3huqNW4bqjKuG6reG6o1Zn4bqj4buJIuKAnVVW4bux4buO4buvVuKAnEnDqOG6rVbhuqXhu4vhu5E54bqtVmfhuqN94bqnViLhuqM8w6xWMCrhuqlWMG4iVsOsw7NWw6zDo+G6rVZVVsOsw7NWw6xpY+G6reG6oVVWw6xp4buL4bqt4bqhVuG6o3vhu4tVVjAm4bqnVjA94bqt4bqh4oCdVuG6oTvhuq1W4buP4buBw6NW4buPw6M5IlYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVuKAnOG6omMiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbDrG1Ww6xt4buF4bqt4bqhVVYwKuG6qVYwbiJVVmfhuqPhuqnhuq3huqFWIiQi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o+KAnVRWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGkl4bqpVuKAnEfhuqNqVuG6reG7jVbhu47hurPhuq3huqNW4bqkw6Phuq3huqNWIuG6o+G7i+G6reG6oVbDrW4iVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFW4bqtZeG6reG6oVbDrOG6o2Xhuq1W4bqn4buBw6PigJ3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xvViIkIlZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsaSXhuqlWw6zhuqPDo1Yw4buLPVVWIiQiVuG7seG7juG7r1YwP1bDtOG7izzDrFbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqhJeG7kVYiJeG6reG6oVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVmfhuqNqVuG6reG7jVbDrGk24bqtVsOsPMOsViImViIkIlbhuqXhurPhuq3huqNW4buPw7Miw5pW4burLOG6reG6oVbhuq3huqPhu43huq3huqFWZ+G6o33huqdWIuG6ozzDrFYwJOG6reG6oVZo4buL4buTViLEqeG6reG6oVbDrcOzViI+4bqtViLEqVVWIuG6o+G6seG7i1bDouG6o+G6q1VW4bqtOuG6reG6oVYw4bq74bqt4bqhVVbDrSThuq3huqFWw6wq4bqpVVbhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1WZ+G6o2pW4bqt4buNVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4buO4bqz4bqt4bqjVuG6pMOj4bqt4bqjVjA/VsOi4bqjIeG6reG6oVYw4bqx4bqt4bqjVjBt4buDIlbhu489w6NWw6xpYlVW4buP4bqxVsOsacSDVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVsOi4buZVjDhur3Do1bhuqfhu4HDo1bhu48lVuG6o+G6u8OjVuG6reG6o3tnVVYi4bqrVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYw4bqr4bqt4bqhVuG6oeG6q2dWw7Ru4bqt4bqhVjAk4bqt4bqhVuG7j+G6r1bDrcOzVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtViJrPVZo4buLNlbhuqNt4bq/4bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6oMOjPcOjVjDhuqkq4bqtVllXWEAtWVdZV1VWw6zhuqkl4bqtVuG6o+G7i+G7kTnhuq1W4bqi4bq7w6NWMD9W4buPe+G6rVYw4bq74bqt4bqhVsOsaeG6ueG6reG6oVYwbeG7gyJWw51Xw6LhuqdWMG3hu4fhuq3huqFW4bqj4bqpPVbhu5E24buLVsOs4bqjbeG6v+G6reG6oVRWw7Qp4buRViDDs+G6reG6oVbhu7RYVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuKAnOG7seG6o8OjVuG6o+G6u8OjVuG7tFbDouG6o2Xhuq3huqFWw51Ww60qIuG6o1VWw6zhuqM94bqnVuG6ocOjPVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6rMOM4bqm4oCdVFZY4bu4I1Yw4bqpKuG6rVYwbeG7h+G6reG6oVZn4bqjalbhuq3hu41Ww6zDs1Zo4buLJuG6rcOaVuG7sWzhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6ocOjPcOjVjDhuqkq4bqtVuG6rSXhu5FVVuG6ouG6u8OjVuG6pOG6okfhuqxW4bqj4buL4buROeG6rVbhu47hurPhuq3huqNW4bqkw6Phuq3huqNWMD9Ww6xpPeG6qVbhu4/DqeG6rVbhu4894buRVuG6o8OqVsOsaeG7g1ZH4bqjalbhuq3hu41Ww6LhuqPhu4XDo1bhuq3huqHhuqPDozlnVVbDouG6o+G7hcOjVsOtw7NWw6LDo+G6reG6o1Yg4bqpPeG6reG6o1Yi4bqj4bqpVuG7uOG7uFbhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1W4buP4buBw6NWw6zhur3huq3huqFWw63DqVbDrMOjOOG6rVbhuqE+4bqtVsOdVeG7tFbDrOG6t1Yw4bq54bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMw6M3Z1bDrGoiVuG6reG6o3vhuq1Wa+G7kVbDrOG6oyQiVuG7j+G7gcOjVuG6rOG6oSnhuq1W4bqjJeG6reG6oVbhu7HDjcOU4bqiVVbhuqzhuqEp4bqtVuG6oyXhuq3huqFW4bqs4bqsUUfDjOG6rMOMVsOsKuG6qVYww6M44buLVsOiw6M54bqtViLhuqPhuqlW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVsOsw6M3Z1Yie+G6rVbhuq3huqHhu4vhurnhuq1W4buPw6nhuq1Ww6zEg+G6rVYgauG6reG6oVZt4buLVjA/w6NW4buP4buBw6NWw6zhur3huq3huqFWIMOzVuG6reG7g1bDrGk24bqtVljhu7jhu7hWw6zhurfDmlbhu63hu4vhu5FWw6xp4bqvVsOsw6nDrFbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbDrMOjN8OsVsOiw6M54bqnVsOsKsOjVlhAL1hAVjDhur/huq1W4buP4bqxw5pW4buO4buBw6NWw63DqVbDrMOjOOG6rVbDrMOjN8OsVsOiw6M54bqnVuG6oT7huq1WWOG7tuG7tlXhu7RWw6zhurdWMOG6ueG6reG6oVVWMD9WIuG6q1bhuqE+4bqtVuG7tFVAVuG6reG6oeG6o+G6r+G6rVbhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1VVmfhuqNqVuG6reG7jVbhuq3huqHhuqPDqOG6qVVWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVjBt4buDIlbhu4894buRVuG7j8Op4bqtVjBhVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMKsOjVuG6o+G6u8OjVuG6reG6oeG6o+G6sVVW4buK4bur4bqs4butVuG6o+G7i+G7kTnhuq1VVuG6ouG6u8OjVuG6pOG6okfhuqxW4bqj4buL4buROeG6rVbhu47hurPhuq3huqNW4bqkw6Phuq3huqNWMD9WXcOjYeG7i1YgbeG6v+G6reG6oVVWw6LhuqMx4bqtVsOs4bqjbeG7heG6reG6oVYi4bqj4bqpVljhu7ZWw6x7Z1bDrOG6o2FVVsOd4bu0ViIkVuG6reG6oynhuq1WZ+G6o2pW4bqt4buNVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVuG7j+G6r1YwP1Yi4bqrVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDrOG6oyXhuq3huqNWw6zEgyLhuqNWw7Thu4s8w6xWw607IlbDrGnhuqnhuq3huqFWIiQiVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xpJeG6qVbDrOG6o8OjVjDhu4s9VuG7kTbhu4tW4bqtbeG7gSJW4bqhw6M9w6NWMOG6qSrhuq1WWVdYQC1ZV1lXw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6rOG6oeG7i+G7kTbhuq1W4buv4bq54bqt4bqhxagvZ8av


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020
2020-06-25 16:41:51

QTO - Để đảm bảo cấp điện phục vụ đời sống của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay,...

Tin liên quan

Gợi ý