Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdD4bq1LGXhurXhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Y14buBZeG6s+G7tm1r4bqnZeG6teG7tm3hurXhu43hu53hu7Zkw6zDoi3hu7Zt4bq14buN4bud4bu2N8OixINl4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqtVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V+G7rEpN4buu4bu2LeG7tkXhurMu4bud4bu2IyUvJi8j4bu44bu4OuG7qOG7tk0xxKnhu7Y3w6kuZeG7tuG7tcOixINl4bu2ZOG7kzXhu7bhu5bDosSDbeG7tkU7xJHhu7bhu5cu4bu2TnlF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7ZKbihl4bqz4bu2TWvhuq3hu7Y3KeG7tm1m4bu2NeG6tcO0NeG7tmThurHhu7Zj4bq1LGXhurXhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Y14buBZeG6s+G7tm1r4bqnZeG6teG7tm3hurXhu43hu53hu7Zkw6zDoi3hu7Zt4bq14buN4bud4bu2N8OixINl4bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4buq4bu2TeG6tTvEkeG7tjbhu5Phu7Zk4bqx4bu24buXw6Phu7bEqeG6teG6pTvhu7ZNa25l4bqz4bu2w7VoZeG6s+G7tjXhurnhu7Y1LDXhu7Y34buDZeG6s+G7tjXhurXhuqXFqOG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tuG7mm4iZeG7tsSo4bq1bzXhu6jhu7ZO4buWTcOV4bu24bu1KGXhurPhu6jhu7Z54buF4bu2bWvDteG7i2XhurPhu6jhu7bDveG6teG7jeG7tmXhurXDosSDxJHhu7bhu5Y8ZeG7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tsO94bq14bqlZeG6teG7tsSp4bq14buNxq/hu7ZF4bqzbuG7neG6sWXhu7ZFO8SR4bu24bq0KMOi4buo4bu2TeG6tcO04bu2bWvDteG7i2XhurPhu7Z54buF4bu2w73hu4Fl4bqz4bu2TeG6tcO1aGXhurPGr+G7tsSo4bq1IcSR4bu2ROG6oeG7tk3hurU7ZeG6teG7qOG7tk1mZeG6s+G7tuG6s8OiLMSR4bu2N+G7hzXhu7ZNMcSp4bu2N8OpLmXhu7bhu7XDosSDZeG7tmThu5M14bu24buWw6LEg23hu7ZFO8SR4buq4bu24buWw6Phu7bEqeG6teG6pTvhu7Zt4bqpZeG6teG7tjXhurnhu7Y1LDXhu7Y34buDZeG6s+G7tjXhurXhuqXFqOG7tk3hurUsw6Lhu7bhu5bhuqtl4bq14bu2RMOixINu4buo4bu2xKjhurXhurnhu7Z54bql4bu2beG6tcO14bu2TeG6tcO1w61l4bqz4bu2bWvhu5M14bu2TeG6qWXhurXhu7bhu43hu53Gr+G7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tuG7tcO0NeG7tsO9w7XDrWXhurPhu6jhu7bEqOG6teG6ueG7tnnhuqXhu7Zt4bq1w7Xhu7ZN4bqpZeG6teG7tuG7jeG7neG7qOG7tsO94bq14buN4bu2beG6rTXhurXhu7ZOeUXhu7Phu7Zt4bqpZeG6tcav4bu2NSw14bu2N+G7g2XhurPhu7Y14bq14bql4bu2bWvDqWXhurPhu7Z5O2Xhu7ZN4bq1w7XDrWXhurPhu7bhu5fDsuG7tk3huqll4bq14bu24buN4bud4buo4bu2TeG6tcO1w61l4bqz4bu2bWvhu5M14bu24bq04bu1ReG7s+G7qOG7tk55ReG7s+G7qOG7tk55xJBNTUrhu5ZF4bu2beG6qWXhurXGr+G7tjUsNeG7tjfhu4Nl4bqz4bu2NeG6teG6peG7tmQpZeG6teG7tjchw6nhu7Zt4bqpZeG6teG7tmpuO+G7tjUsNeG7tm3hurXDrcOi4bu2Y+G7n8av4bu2NyHDouG7tjbDosSDZeG7tjUsNeG7tnku4bu2xJFh4bu24buWRXLhurTGr+G7tmQpZeG6teG7tjchw6nhu7Y1LDXhu7ZM4buL4buo4bu2NDtl4bu2ZeG6sy5l4bq14buo4bu24bq1buG7ncSDZeG7qOG7tm3hurXhuq3hu7bhu5sp4buo4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZqbuG7ncOjZeG7tuG7ly7hu7Zl4bq1ImXhu7Y2ImXhu7Y34bqtO+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7quG7tuG7s+G7k+G7tixl4bu2beG6teG7jeG7neG7tmTDrMOiLeG7tm3hurXhu43hu53hu7Y3w6LEg2Xhu7ZKbihl4bqz4bu2TWvhuq3hu7Y3w7XDrDXhu7Zj4bq14buLw6Lhu7Y14buBZeG6s+G7tm3hu5Hhu7Zt4bq1LGXhurPhu7Y/LyPhu7jhu7g94buq4bu2ReG6tcOixIPEkeG7tuG7l8Oy4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7Y14buNO+G7tjbhu5Phu7YsZeG7tmQu4bu2N8Oiw6Nu4bu2bcOi4bqjbeG7tmTDtW7hu7Zkw7XDrGXhurPhu7Y24bq7ZeG6s+G7tjXhurUo4bud4bu2N+G6r+G7tjRm4bu2bG5l4bqz4bu2ZcO1aTXhu7Ztw7Vpw6Lhu7Y14bq1w6nhu7ZAI+G7qiM/QOG7tuG6tTvhu7Zkbzvhu7bhu5cu4bu2QCrhu7jhu7jhu7bhurU74bu2xJEubuG7qOG7tjUgxKnhu7Zlw7VpNeG7tmzDomXhurXhu7bhurXDqSFt4bu24buXLuG7tuG6s8OiKMSR4bu2ZOG7j+G7tuG6tSHhu7Y2buG7qOG7tjVuZeG6s+G7tjUgxKnhu7Y3w6LEg2Xhu7Zk4bqhZeG7tmTDtWnDouG7tmpu4buHNeG7tuG6s8OiO+G7tuG7l2nDouG7tjfDosSDZeG7tmTDtcOsZeG6s+G7tm1rbmXhurPhu7Y04bqnZeG6teG7tuG6tS5l4bqz4bu2ZTzEkeG7tmPhurXDqShl4bqz4bu2I0Am4buoJOG7tm1rw6LEg27hu7ZjxqHhurXhu7Y3w6LEg2Xhu6rhu7bhu7Ui4bud4bu2ZC7hu7Y14buBZeG6s+G7tm1r4bqnZeG6teG7tm1r4bq9ZeG6s+G7tjfDouG6r8SR4bu2NSDEqeG7tmXhurUu4bu2ZcO1aTXhu7Y0O8Op4bu24bqz4buDxJHhu7Y1LDXhu7bhurUhZeG6s+G7tsSRw7I1xajhu7ZD4bq1buG7tjcwbuG7tsSR4buHw6Lhu6jhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7ZlPGXhurPhu7Zkw7XDrGXhurPhu7bhu6zhurPhu4PEkeG7tjXhu5k74bu2ZCDhu53hu7Zlw7VpNeG7qOG7tjfDtcOtZeG6s+G7tuG6tTDEkeG7tizEqeG7tmThu5M14buo4bu2ZeG6tS7hu7bhu5c7ZeG7qOG7tm3hurUsxKnhu7Y3w6LDo27hu7YsxKnhu6jhu7ZtZuG7tuG6tcOsxKnhu7Zl4bq1LuG7tsSRLOG7neG7tjQsZeG7tmXhurMwxJHhu7bhu5dpw6Lhu7Yj4bu2bWbhu7bEkSzhu53hu6jhu7ZtayHEkeG7tsSp4bq1ImXhu7bEqeG6teG7h8Oi4bu2N8OixINl4bu2ZeG6s8OpLsOi4bu2bWvDrcOi4buo4bu2N8O1w61l4bqz4bu2NiLhu53hu7bEkSE14bq14bu2YznEqeG7tkBA4bu44bu2Y+G7luG7ruG7qOG7tjUsNeG7tuG6tcSD4bu2beG6teG7h2XhurPhu7Y3w7XDrWXhurPhu7Y2IuG7neG7tjXhurVu4bud4bqhZeG7tjbDs2XhurPhu7bhu5cu4bu2am4oZeG7tmThu6Phu6jhu7bhurXEg+G7tm3hurXhu4dl4bqz4bu2Y+G6tW7hu7bEqeG6tcOy4bu2bWvDrOG7tuG7ly7hu7Zl4bq1LuG7tuG6tS5l4bq14bu2NeG6teG6pWXhurXhu6rhu7ZNa8OpZeG6s+G7tjfhurnhu7Y14bq54bu2ZeG6tS7hu7bEkSzhu53hu7Zt4bq14buN4bud4bu2N8OixINl4bu2NeG7gWXhurPhu7ZsbiBt4bu2KiThu7bEkMag4bu24buXacOi4bu2I+G7tm1m4bu2xJEs4bud4buo4bu2bcOpLmXhu7Y04buF4bu24bq14buD4bu2NeG6tcO0O+G7tjZuZeG6s+G7tm3huqU14bq14bu2QCo94bu2bWvDosSDbuG7tsSRPeG7qOG7tjZuZeG6s+G7tm3huqU14bq14bu2NeG6teG7h2XhurPhu7Zk4buP4bu2PeG7uOG7tm1rw6LEg27hu7bEkT3hu6rhu7bhu7Phu5Phu7YsZeG7tjXhurnhu7ZtZmXhurPhu7bEkcO0NeG7tjcwbuG7tm3DteG7tmQu4bu2I+G7quG7uDom4buoQOG7tm1w4bu2N+G7g2XhurPhu7Y3w7XDrDXhu7bhurVu4bud4bu2N+G7hWXhurPhu7Zt4buR4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2NeG7jTvhu7ZNMcSp4bu2N8OpLmXhu7bhu7XDosSDZeG7tmThu5M14bu24buWw6LEg23hu7ZFO8SR4bu24buXLuG7tmXhurMiZeG7tmwsNeG6teG7tjfhuq074bu2xKnhurXDtWhl4bqz4buq4bu2TDtu4bu24bq1aGXhu7Yk4bu2ZTzEkeG7tm3hurXDouG7tjXhu4Fl4bqz4buo4bu2N+G6o2Xhu7Zt4bq1LGXhurPhu7Y6LyPhu7jhu7gm4buo4bu2w73hu4Fl4bqz4bu2bWvhuqdl4bq14bu2beG6teG7jeG7neG7tmTDrMOiLeG7tm3hurXhu43hu53hu7Y3w6LEg2Xhu7ZKbihl4bqz4bu2TWvhuq3hu7Y3KeG7tuG6teG6uzvhu7Zkw7Vpw6Lhu7Y3w6LEg2Xhu7ZNxJBA4bu2NyjEkeG7tjQow6nhu7Y3b2XhurPhu7Ztw6LhuqNl4bu2N+G7heG7tjfDo+G7tms74bu24buXLuG7tjfDtcOsNeG7tuG6tOG7hcOi4bu2N+G7g2XhurPhu7Zl4bqz4bq1w6LEg8SR4bu2beG6tW7hu7Y1IMSp4bu2ZeG6tS7hu7Zlw7VpNeG7tm3DouG6o2Xhu7bhurUuZeG6teG7tmXhurPhurXDosSDxJHhu7Zt4bq1buG7tuG6tcOpLmXhu7Zt4bq1LmXhurXhu7Y14buBZeG6s+G7tm1r4bqnZeG6teG7quG7tuG6tMOixINl4bu2ZTvhu53hu7Y14buBZeG6s+G7tm1r4bqnZeG6teG7tjfDtcOsNeG7tuG6s8OiO8Op4bu2NeG6tcOp4bu2w73hu4Fl4bqz4bu2beG7neG7tm3hurXhu43hu53hu7Y3w6LEg2Xhu7ZKbihl4bqz4bu2TWvhuq3hu7ZkLuG7tjdoZeG7tuG7l+G6reG7tm3hurUuZeG6teG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjXhu4074bu2TTHEqeG7tjfDqS5l4bu24bu1w6LEg2Xhu7Zk4buTNeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7tm1r4buTNeG7tm3DouG6o8Sp4bu2am4oZeG7tmThu6Phu7bhu5cu4bu24buXMWXhu7bhurUuZeG6teG7quG7tk3hu5Hhu7Zt4bq1LGXhurPhu7ZAIy8j4bu44bu4JuG7qOG7tuG6tTvDouG7tm1m4bu2xJEs4bud4bu2Nynhu7Y3w6Lhu7bhu5cuw6nhu7bhurXDqSFt4bu2N+G7hWXhurPhu7bEqeG6tSxt4bu2NeG7gWXhurPhu7ZsbiBt4bu2beG7h8Oi4bu2Nzvhu7YqJOG7tsSQxqDhu6rhu7bhu7XhuqNl4bu2ZTvhu53hu7Zl4bq1LuG7tsSRLOG7neG7tjcp4bu2bChl4bu24bubbiBt4bu2N8O1w6w14bu2Y+G6tcOpKGXhurPhu7YkJSrhu7Zta8OixINu4bu2Y8ag4bq14bu2N8OixINl4buo4bu24bqz4bq5xKnhu7bEqeG6tTBl4bu2NyzEqeG7tsO0ZeG6s+G7tmXhurVu4bu2NTBu4bu2NSDEqeG7tjfDosSDZeG7tm1rw6ll4bqz4bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu24buXLuG7tjd9NeG7tjTDosSDbeG7tjcp4bu2beG6teG7kzXhu7bhurXDosSDZeG7tm3hu4dt4bu2NeG6tcO0NeG7tmU8ZeG6s+G7tjU+beG7tmThu4/hu7Y14bq1w6nhu7bhurUh4bu2Nm7hu6jhu7Y1bmXhurPhu7Y1IMSp4bu2NGbhu7ZsbmXhurPhu7Zlw7VpNeG7tm3DtWnDouG7tjXhurXDqeG7tuG6tWhl4bu2QCPhu6ojP0Dhu7bhurU74bu2ZG874bu24buXLuG7tkAq4bu44bu44bu24bq1O+G7tuG6tcOpO+G7tsSRLm7hu7bhu4vhu7Zj4bq1buG7tuG7l+G7kzXhu7bhurUh4bu2ZMO1buG7tmzhu4Fl4bqz4bu2TeG6tSE14bq14bu24bq0KWXhu6rhu7bEqOG6tSxt4bu2NMOi4bqvbuG7tm0hw6Lhu7Y0bmbDouG7tmThurHhu7Zj4bq1LGXhurXhu7Zt4bq1LmXhurXhu6jhu7ZkKWXhurXhu7Y3IcOp4bu2eeG7heG7tsO94buBZeG6s+G7tk3hurXDtWhl4bqz4buo4bu2TTHEqeG7tjfDqS5l4bu24bu1w6LEg2Xhu7Zk4buTNeG7tuG7lsOixINt4bu2RTvEkeG7tjcsZeG6teG7tuG6s8OiLOG7tjU7w6nhu7Zs4buT4bu2ZWfhu7Zk4buTNeG7tjXhu4074bu2NSw14bu2ZeG6tS7hu7Zt4bq1MG7hu7Y3KeG7tuG7l8O1w6xt4bu2am474bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qOG7tjcoxJHhu7Y0KMOp4bu2beG6tcOi4bu2NeG7gWXhurPhu7Y3b2XhurPhu7Ztw6LhuqNl4bu2N+G7heG7tuG7ly7hu7Y14bq1IG3hu7Zkw7XDrGXhurPhu6rhu7bhu7Xhu4Nl4bqz4bu2NeG6teG6peG7tsO94bq14buN4bu2beG6rTXhurXhu7ZOeUXhu7Phu7Zt4bqpZeG6teG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tuG7tcO0NeG7tsO9w7XDrWXhurPhu7Y3KeG7tm3hurU74bud4bu2xJF9beG7tmQpZeG6teG7tjchw6nhu7Zt4bqpZeG6teG7tsSp4bq1LG3hu7Y0w6Lhuq9u4bu24buj4bu2Y8Oi4bqjZeG7tjQu4bud4bu2bcOq4bu2ZcOiw6PEkeG7tsSp4bq1IGXhu7Zj4bq14buLw6Lhu7Y14buNO+G7tjXhurXhuqVl4bq14bu2am7hu53Do2Xhu7bhu5cu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjYiZeG7tjfhuq074bu2xKnhurXDtWhl4bqz4bu2Y+G6tcOi4bu2NeG7gWXhurPhu7Zta+G6p2XhurXhu7bhurXDqS5l4bu2beG6tS5l4bq14bu24buXLuG7tjfDtTvhu7bhu5cuw6nhu7Zs4buZ4bu2NsOyZeG6s+G7tjcsxKnhu7bDtGXhurPhu7Y3w7XDrDXhu7Zk4bq7ZeG6s+G7tsSRw6ll4bqz4bu2xJHDqsOi4bu2NeG7jTvhu7Y1LGXhu7Y04buF4bu24buXLuG7tmXhurUiZeG7tjYiZeG7tm3huqll4bq14bu2Sm4oZeG6s+G7tk1r4bqt4buq4bu24bu14buDZeG6s+G7tjXhurXhuqXhu7bDveG6teG7jeG7tm3huq014bq14bu2TnlF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7bhu53huqFu4bu2NTBu4bu2N2hl4bu24buX4bqt4bu2am4oZeG7tmThu6Phu7bhu5cu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjYiZeG7tjfhuq074bu2xKnhurXDtWhl4bqz4bu2beG6tTvEkeG7tuG6s8OiO+G7tmpuKGXhu7Zk4buj4buo4bu2NCjDqeG7tuG7l8SD4bu2NeG7gWXhurPhu7Zta+G6p2XhurXhu7Zl4bq1e8SR4bu2xKnhurUsbeG7tuG6tW7hu53hu7bhurXhuqNt4bu2NeG7gWXhurPhu7ZsbiBt4bu2beG6tcOi4bqjbeG7tmPhuqPhu6jhu7Y1bmXhurPhu7bDtGXhurPhu7Y34buN4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2N8OixINl4bu2beG6tT7EqeG7tmwsZeG6s+G7qOG7tjcoxJHhu7Y0KMOp4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2ZcO1aTXhu7Ztw7Vpw6Lhu7Y14bq1w6nhu7ZsKGXhu7bhu5tuIG3hu7Zl4buBZeG6s+G7tmXhurPhurXDosSDxKnhu7bhu5cu4bu2NiJl4bu2bMOiZeG6teG7quG7tuG6tOG7qkXhu6pDVi/EqVc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV
2009-07-21 16:54:24

(QT) - Trong 2 ngày 20-21/7/2009, HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 15. Đồng chí Lê Bá Nguyên, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đã về dự. Báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết