Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg8ODTuG7guG6qOG6ouG7jeG7isONw5Lhu63hu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg2nhu43EkXfhuqzhu43hu5B44buK4buN4bqs4bq84buK4buNw4zhurjhu43huqjhurzEguG7jeG7r+G7iOG6qOG6ouG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bux4bq24buN4bqk4buU4buNw4NESOG7jeG7isODT+G7jcO1xqFrL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/DsmzEqeG6ocSDauG7jS3hu40qw4nhuqzhu43huqjhu53hu5LDrOG7jcO04buRL+G7ly/DtOG7j+G7j+G7m8Os4buNxIPDg07hu4LhuqjhuqLhu43hu4rDjcOS4but4buNKlY+4buu4buN4buK4bqy4bqow4Phu412ceG7jeG7isOK4buN4butw4NP4but4buN4but4buI4bq84but4buNw4NESOG7jcOM4buA4buN4bqk4bu34buK4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu4rhu6Phu63hu43hu5Xhu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jXbFqeG7iOG7jeG6qHLhuqzDrOG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6pMOD4budxILhu43huqjDg8SCQeG6rOG7jcOVS+G7jeG7isOT4buN4bqo4bud4buS4buNduG7t+G6qOG7jeG7reG7iOG6uMSC4buN4bqocuG6rOG7jcOV4buf4buN4bux4buf4bqo4buN4bqo4bq8xILhu43hu6/hu4jhuqjhuqLhu43hu63Dg+G7iOG7qeG6qOG7jeG7seG6tuG7jeG6pOG7lOG7jcODREjhu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jeG6psWp4bqo4buN4buKw4NP4buNw7XGoeG7i+G7jcSDw4Phu53huqzhu43hu6/DkuG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jcODREjhu43hu61C4buN4but4buj4but4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bquaeG7jSnhu7Xhu40q4buO4buI4buNw6DDg8So4butw6zhu43huq9jxIPhuqXhu41WcOG6qOG6osOs4buN4buw4bqu4buN4buKw4NO4buNxIPhurLhuqjDg+G7jUzhu5LDrOG7jeG7rMODTOG7jeG7iuG6tuG7rcOD4buNKlY+4buu4buN4buK4bqy4bqow4PDreG7jSnhu7Xhu43hu7Dhu6Phu40+4bqi4buI4buS4bu14bqow6zhu43Eg+G6r2PDrOG7jcOgw4NC4buN4busw4NM4buN4buK4bq24butw4Phu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg8Os4buN4bqmceG6qMOD4buNduG7oeG6quG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7sOG7neG6qOG7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMOD4buL4buNxIPDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7leG7jeG7isOD4buj4bqo4bqi4buNdsWp4buI4buN4bqocuG6rOG7jcSDw4NO4buC4bqo4bqi4buN4buKw43DkuG7reG7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMOD4buNdnHhu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7keG7jeG6pOG7lOG7jcODREjhu43DleG7n+G7jeG7seG7neG6qOG7jcOD4buf4bqow4Phu43DtOG7k+G7jeG6qOG6osOD4bq24buNSeG7iOG7kuG7t+G7isOs4buNSMOD4bq4xILhu43Dg+G7hEjhu43hu63Dg3Xhu4rhu43hu63Dg+G7s+G7jcOV4buGxILhu43huq/hu7A+4buu4buN4buK4bqy4bqow4PDrOG7jeG6r+G7sDzEg8SD4bqhYz7hu43hu4rhurLhuqjDg8Os4buN4but4buj4but4buN4bqo4bqi4buf4bqow4Phu43Dg+G7juG7iOG7jUnhu4jhu53huqjhu43hu63Dg+G7iOG7qeG6qOG7jeG7seG6tuG7jeG6qOG6vMSC4buN4buv4buI4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4bqk4buU4buNw4NESMOs4buNSMOD4bul4bqo4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43hu7Dhu53huqjhu40qVj7hu67hu43hu4rDg+G7qeG6rOG7jeG7isON4bud4buN4buvw5Lhu43hu4rDg3Dhuqrhu43huqjhuqLDg+G6tuG7jUnhu4jhu5Lhu7fhu4rDrOG7jeG7seG7o+G6quG7jeG7reG7o+G6qsOs4buNduG7ueG7jeG7o+G6qOG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg8Os4buNdnDhuqzhu43hu7Fw4bqq4buN4buS4bu14buI4buN4butxanhu4jDrOG7jeG6pOG7t+G7jcOD4bqq4buh4butw4Phu412deG7iuG7jcON4bud4buL4buN4buw4bu14bqo4buN4but4buh4bqow4Phu412QsOs4buNKlY+4buu4buN4buK4bqy4bqow4Phu43hu61N4bqo4bqi4buNdnHhu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7iuG6uOG7iuG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4buK4buj4but4buN4buKxILhu7dI4buN4buv4bul4bqow6zhu412w4nhuqjhu4124bq44butw6zhu43huqTEgsOB4bqs4buN4buKw43hu53hu43DleG7n+G7jeG7kHfhuqzhu43hu5B44buK4buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G6sOG6qMOD4buN4bqixIJwxILhu41J4buI4buS4bu34buK4buN4bqkxILhu7fhuqjhu43huqjhuqLDg+G6tsOs4buN4bqkw4PEguG7t+G7iOG7jeG6qOG7ocSCw6zhu43hu4rhurjhu43hu63hu6Phuqrhu43hu61M4bud4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6XhuqjDrOG7jeG7isOD4bud4bqs4buN4bqixILhu53hu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43huqTEgsOB4bqs4buN4buKw43hu53DrOG7jeG6osSC4buj4bqs4buNw4zhu6Phu4rhu43hu61M4bud4buNxIPDg07hu4LhuqjhuqLhu43hu4rDjcOS4but4buNKlY+4buu4buNw5Xhu5/hu43hu63hu6Phu63hu43hu7Dhu53huqjhu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg+G7i+G7jWPhu7nhu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buNw4NO4buG4bqo4bqi4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu4124bq84bqo4bqi4buN4buV4buN4buKw4Phu6PhuqjhuqLhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG6qHLhuqzDrOG7jeG6qOG6vMSC4buN4buv4buI4bqo4bqi4buN4buKw41E4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buN4bqm4buf4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43hu7Hhurbhu43hu63Dg+G7iOG7jXbhu6Phuqrhu43DleG7n+G7jeG7isOK4buN4butw4NP4but4buN4buK4bq44buK4buN4but4buj4but4buN4bqk4buU4buNw4NESOG7jeG7reG7iOG6uMSC4buN4bqocuG6rOG7i+G7jVbhu6nhu5Lhu43huqzhu6HhuqjDg+G7jeG6pMSCw4Hhuqzhu43hu4rDjeG7ncOs4buN4bqixILhu6Phuqzhu43DjOG7o+G7isOs4buN4bqm4buf4bqs4buN4buK4bq44buK4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu4rhu6Phu63hu43hu4rEguG7t0jhu43hu5DEqOG7reG7jeG7reG7jOG7jeG7isONxILhu43DrOG7jUjDg+G6uMSC4buNw4Phu4RI4buN4butw4N14buK4buN4butw4Phu7Phu43DleG7hsSC4buN4bqv4buwPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu43huq/hu7A8xIPEg+G6oWM+4buN4buK4bqy4bqow4Phu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7reG7jcOD4bqq4buh4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu40qVj7hu67hu4vhu43hu6zhu4jhurzhu63hu43Dg0RI4buN4butTeG6qOG6ouG7jXZx4buN4bqo4bqiw4N34buN4but4buj4but4buNduG7ocSC4buN4buxxILDgeG7iOG7jeG7seG7o+G6quG7jeG7reG7o+G6quG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4buK4buj4but4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43hu7Hhurbhu43huqThu5Thu43Dg0RI4buN4buKw4NP4buNw7XGoeG7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4bqkw4NC4bud4buNY+G7jcSp4buvw5Lhu43huqTEguG7t+G6qOG7jeG7isSC4bu34bqo4buNw4Phu5/huqjDg+G7jcOV4buf4bqq4buN4but4buI4bq4xILhu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jeG7ly/DtOG7j+G7j+G7m2rhu4vhu43Do+G7neG7iOG7jeG6pMODxILhu43huqjhuqLDg3fhu43hu5jhu43huqTEguG7t+G6qOG7jeG7rUzhu53hu43hu63hu6Phu63hu4124buhxILhu43hu7HEgsOB4buIw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4Phuq7hu43hu7Dhuq7hu43hu4rDg07hu43Eg+G6suG6qMOD4buNTOG7ksOs4buN4busw4NM4buN4buK4bq24butw4Phu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jSnhu7Xhu40q4buO4buI4buNw6DDg8So4but4buNSMOD4buj4buK4buN4buxxILDgeG7iOG7jeG6pOG7t+G7iuG7jeG6puG7iMaw4bqo4buN4but4buI4bq84but4buNw4NESGnhu40lw4PEguG7jeG6qMODxrDhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4butw6zhu43hu63hurjhu43huqJz4bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jWNy4bqo4buNSMODQ+G6qOG6ouG7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DlcSCQeG7reG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bux4bq24buN4buK4bufxILhu43huqbEgkHhu4jhu43DleG7n+G7jeG7reG7o+G7reG7jcOVcuG6qOG7jeG7sXDhuqjhu43huqbEguG7teG6qOG7jUnhu4jhu53huqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG6pOG7lOG7jcODREjhu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jcOMc0jhu43hu4rhu4bEguG7i+G7jeG7rOG7o+G7reG7jeG7sOG7neG6qOG7jeG7rUzhu53hu40qVj7hu67hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jeG7rU3huqjhuqLhu412ceG7jeG7isSC4bu34bqo4buNw4Phu5/huqjDg+G7jeG7isSC4bu3SOG7jeG7kMSo4but4buN4but4buM4buN4buKw43EgsOs4buN4bqkxILDgeG6rOG7jeG7isON4budw6zhu43huqLEguG7o+G6rOG7jcOM4buj4buK4buN4but4buj4but4buN4bqo4bq8xILhu43hu6/hu4jhuqjhuqLhu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu4rDg3fhuqrhu43huqThu7fhu43Dg+G6quG7oeG7rcOD4buNdnHhu4124bu54buNw43hu53hu4vhu43Eg8OD4buCxILhu43huqLEguG7neG6qOG7jeG7iuG7hsSC4buN4butxanhuqjhu43Dg+G6quG7n+G6qOG7jeG7isODxIJB4bqo4buN4but4buj4but4buN4bqo4bq8xILhu43hu6/hu4jhuqjhuqLhu43hu61D4bqo4buN4bqm4buhxILhu412w4Hhu43huqThu5Thu43Dg0RI4buNKlY+4buu4buN4bqmxanhuqjhu43hu4rDg0/hu43Dtcah4buN4buKxILhu7fhuqjhu43Dg+G7n+G6qMOD4buNduG7oeG7iuG7jeG6pOG7t+G7iuG7jUnhu4hw4buN4but4bud4bqq4buL4buNVuG6uuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqu4buN4buw4bqu4buN4buKw4NO4buNxIPhurLhuqjDg+G7jUzhu5LDrOG7jeG7rMODTOG7jeG7iuG6tuG7rcOD4buNKlY+4buu4buN4buK4bqy4bqow4Phu40p4bu14buNKuG7juG7iOG7jcOgw4PEqOG7reG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu4rDg+G6uOG6qOG6ouG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4but4bud4bqq4buNw5Xhu4bEguG7jcOVxIJB4but4buN4butxanhuqjhu43hu4rDg8SC4bu34buK4buNSMODcMSC4buN4bqkxIJB4bqo4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4but4buj4but4buN4buw4bud4bqo4buN4butTOG7neG7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu412cOG6rOG7jeG7sXDhuqrhu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu61C4buN4butw4Phu6fhu4rhu43huqZO4buE4bqo4bqiw6zhu43Dg8SCQeG7iOG7jUnhu4hww6zhu43huqLEguG7neG6quG7jeG7rcOD4bqq4buN4buw4bqhKeG7jeG7r8OS4buN4buj4bqo4buNdsWp4buI4buN4buKTi3hu43EkeG7ruG7rMOj4buNw4Phu6Hhu43hu4rFqeG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bux4bq24buN4but4buj4but4buNdsSC4bu54buI4buN4bqkxIJB4bqo4buN4butxanhuqjhu43hu4rDg8SC4bu34buK4buNdsOB4buN4buKxILhu7fhuqjhu43Dg+G7n+G6qMOD4buN4buQ4bul4buS4buN4buvw5LhuqjhuqLhu43hu4rDjUvhu43DjEbhu41jcuG6qOG7jUjDg0PhuqjhuqLhu41W4bqq4buf4bqo4buNVuG7sOG6oSrhu43DleG7n+G7jSpWPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMOD4buL4buNPuG7sGsvSGw=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV
2009-07-21 16:54:24

(QT) - Trong 2 ngày 20-21/7/2009, HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 15. Đồng chí Lê Bá Nguyên, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đã về dự. Báo...

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30
2009-07-19 16:37:25

(QT) - Ngày 17/7/2009, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30 (nhiệm kỳ 2006-2010). Tham dự có đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết