Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huq/EguG6uOG6qsOD4buP4but4bufQuG7j8OUQeG7j+G6puG7luG7j8SCxJBJ4buP4buIxILDk+G7j8O04bub4buL4buPJld7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqjxKhx4bqqw4Phu4/huq/DjOG6suG7j+G6psSCQ+G7o+G7j2RsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbWrhuqPhuq9r4buPLeG7j+G6r8SCT+G7hOG6qsOD4buP4buIw4zhu4zhu6/hu48mw4rhuq7hu4934bq84bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jhurThuqrEguG7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4934bqy4bqqxILhu4/hu4jhuq7hu7nhuqrhu4/EguG7oeG6qsSC4buP4bqm4buW4buPxILEkEnhu4/hu4jEgsOT4buPw7Thu5vhu48mw4rhuq7hu4934bq84bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G6psSCQ+G7o+G7j2Thu4nhu4/huq/EguG7hOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqqw63hu4/hu5Phu4/huqrDg+G7oeG7mOG7i+G7j+G7iMOS4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu5Hhu53hu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPxqHhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDteG7neG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7k8O04buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j8ah4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Xhu53hu4nhu48pxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buPw5Thu6FC4buP4bqsSuG7r+G7j8ahxILhu5PDteG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buR4bud4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j8ah4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Xhu53hu4nhu497w4rhuq7hu492xKjhuqrDg8Ot4buPJld7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4buSeOG6qOG7j+G7knnhu4jhu4vhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buPd+G6suG6qsSC4buP4buv4buf4buv4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j+G7iuG7o8Sow63hu4/DtOG7ieG7j+G7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buvTeG7o+G7j8Oi4buY4buP4but4buj4bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/DlEHDreG7jy3hu4/huq/hurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7uS3hu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7j+G7l+G7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu493xrDEqOG7j+G6qnPhuqjhu4/DlOG7oeG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buP4buvxKjhurrhuq7hu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDteG7ncOs4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j3fhuq5BxKjhu4/EguG7oeG6qsSC4buP4buvTeG7o+G7j8Oi4buY4buP4but4buj4bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buI4bq04bqqxILDrOG7jy3hu4/huq/hurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jEgsSo4buP4buvxILhuq7hu4/huqrDg+G7p+G6quG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buP4buX4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j3fGsMSo4buP4bqqc+G6qOG7j8OU4buh4buPw4Phuq5x4bqu4buPScSC4bufSeG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu4jEgsSoLeG7j+G7r8SC4bqu4buP4bqqw4Phu6fhuqrhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7j+G7l+G7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu4/hu6/EqOG6uuG6ruG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO14bud4buJ4buPLeG7j+G6r+G6tuG6qsSC4buPxILhurbhuqrEguG7j3fGsMSo4buP4buIT+G7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7r+G7huG7j+G7rXHhuqrhu4/hu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPd8awxKjhu4/huqpz4bqo4buPw5Thu6Hhu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7l+G7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu4/hu6/EqOG6uuG6ruG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO14bud4buJ4buPLeG7j+G7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7lOG7j+G6puG6ruG7ueG6quG7i+G7j+G6puG6ruG7ueG6quG7j+G6qsODxILhurLhu4/hu69N4buj4buP4buv4buO4buP4buIw4zhuq7DrOG7j8OD4bquceG6ruG7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqbEguG6ruG7ucSo4buP4bqqcOG6ruG7i+G7j+G7iOG6uuG7j+G7r+G7n0Lhu4/hu69N4buj4buP4buv4bq44bqqw4Phu4924bun4bqq4buP4buX4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j3fGsMSo4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Xhu53hu4/DlOG7oeG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7reG6rsOB4bqq4buPScSC4bufSeG7j+G7rXFC4buPd3Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G6psSC4bqu4bu5xKjhu4/huqpw4bquw6zhu4/hu4jhurrhu4/hu6/hu59C4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPduG7p+G6quG7j+G7iMSCeELhu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buP4buvTeG7o+G7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iMOs4buP4buR4buJ4buPV0Hhu4/hu5/huqrhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu4/hu6/EgsOV4buj4buP4butw4HhuqrEguG7i+G7j8OD4bqu4bufQuG7j3ZM4buv4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7DrOG7j+G7k+G7ieG7j1dB4buP4buf4bqq4buPw5RB4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu54buP4buI4bupSeG7j+G7iMSCw4Dhu4/Dg+G6ruG7o+G6ruG7j3dCcOG6quG7j+G7kcO1w7Xhu50t4buP4buRw7XDtOG7lcOs4buP4buZ4buJ4buPV0Hhu4/hu5/huqrhu4/DjcSo4buY4buPxIJCcOG7r8SC4buP4bqocOG6qsOD4buP4bqsT+G7guG6ruG7j+G7iMSCSuG7j+G7mOG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4vhu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4buvxIJz4bqq4buP4bqqxKjhurjhuq7hu4/DlOG7oeG7j8OD4bqu4bq64bqqw4Phu4/hu6/hu6fhu5jhu4/hu4jDjOG6vOG6qsOD4buPw5Thu6nhu4jhu4/huqrEqOG6uOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqu4buPd0Jw4bqq4buP4buRw7XDteG7nS3hu4/hu5HDtcO04buV4buP4buvQ+G7j+G7iOG6sOG6qsSC4buPd+G7ueG6quG7j+G7kcO14buRw7XDrOG7j+G7leG7ieG7j1dB4buP4buf4bqq4buPd8O64buI4buPw5Thu6Hhu4934bquQcSo4buP4buvxILhurThuqrEguG7j+G7iOG7t+G6quG7j3dP4buE4bqqw4Phu4vhu49JxILhurrhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r8OK4bqqw4Phu4/hu4hw4bqu4buP4buIxILhurLhu4/hu5Jy4buP4bqjxKhx4bqqw4Phu4/huq/DjOG6suG7j8OU4buh4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjMWp4bqq4buP4bue4bqu4buP4bqv4buO4buL4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqvw4zhuq7DgcSo4buP4bqhxIJC4bqqw4Phu4nhu4/hu5fhu4nhu4/hu6zhu59C4buP4buv4bufQuG7j+G7r03hu6Phu4/DouG7mOG7j+G7reG7o+G6quG7jz7DuuG7iOG7j+G7iMOM4bup4bqq4buP4bqv4bq+4buPw43EqOG6uuG7r+G7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/hu4jhurThuqrEguG7j8OUQeG7j+G6qMO64buI4buP4buIw4zhu6nhuqrhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buJ4buPxqHhu4nhu4/hu6zhu59C4buP4buv4bufQuG7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huq9E4buj4buP4buf4bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPd8awxKjhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDteG7neG7ieG7j+G7m+G7ieG7j+G7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j2Thuq7DgeG6quG7j+G6puG6rsOA4bqo4buP4buK4buf4buI4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPd8awxKjhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDteG7neG7ieG7j+G7neG7ieG7j+G7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buvTeG7o+G7j+G6r8SCT+G7hOG6qsOD4buP4buIw4zhu4zhu6/hu48mV3tWw63hu49kQeG7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu48mV3tW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPd8awxKjhu4/huqpz4bqow6zhu4/hu6zhu59C4buP4buv4bufQuG7j8OD4bqu4buf4bqo4buP4buK4buf4buI4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu4jhu6lJ4buP4buIxILDgMOs4buP4bus4bufQuG7j+G7r+G7n0Lhu4/hu4jhur7huqrDg+G7j8SCRknhu4/hu5Thu4/huqbhuq7hu7nhuqrhu4vhu4/huqbhuq7hu7nhuqrhu4/huqrDg8SC4bqy4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7juG7j+G7iMOM4bqu4buP4buIcOG6ruG7j+G6puG7luG7j8SCxJBJ4buP4buIxILDk+G7j8O04bub4buJ4buPw7TDteG7ieG7j+G7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buIxILhu6vhuqjhu4/hu4jDjOG7o+G7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6zhu6Phuqrhu48mV3tW4buP4buI4bq04bqqxILhu4nhu4/DtMO04buJ4buP4bqx4buse1bhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7reG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buIQ+G6qOG7j+G7iHThu4jhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqq4buP4buvw5PEqOG7i+G7j+G6rOG7qUnhu4/EguG6vOG7j+G7iuG7huG7j3dB4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G7rsSC4bqw4bqqxILhu49JxIJN4buP4but4bq+4buP4buKxKjhuqrDg+G7j8OU4buhQuG7j8ONxKjhu5jhu4/EgkJw4buvxILhu4/hu6/EgsSo4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4buvceG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/DlEHhu4/hu69x4bqqw4Phu4/hu63huq7DgOG6quG7i+G7j+G7iuG7p+G6quG7j+G7reG7o+G7mOG7j8OU4buh4buP4bqqw4PEguG6ruG7t+G6quG7j+G7r8OTxKjhu4/huqrEguG7qeG6quG7j3bhuq7DgeG6quG7j+G6psSCxKjhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7ueG7j1fhurjhuqrDg+G7j3vhu6Phuqjhu4/huqPEqHHhuqrDg+G7j+G6r8OM4bqy4buJ4buPV+G6suG7o+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j8Ot4buPJsOK4bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/hurHhu6x7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buP4buK4bq64buP4buZ4buV4buPd0/hu4ThuqrDg+G7jyZL4bqqw4Phu49kT+G7huG6qsOD4buL4buP4buIxILhurLhu4/hu5Jy4buPV+G6uOG6qsOD4buPJuG7oeG7iWwvSW0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV
2009-07-21 16:54:24

(QT) - Trong 2 ngày 20-21/7/2009, HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ 15. Đồng chí Lê Bá Nguyên, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đã về dự. Báo...

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30
2009-07-19 16:37:25

(QT) - Ngày 17/7/2009, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 30 (nhiệm kỳ 2006-2010). Tham dự có đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết