Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7qeG6p+G6veG7uDDhuqXhuqfDouG7lOG6pSkwIeG7lOG7siEo4buU4oCcMOG6rSjhu5ThuqUoJjDigJ3hu5Thu7IhMeG7lOG6pVUo4buUMOG7pjAu4buU4bql4bq1PeG7lOG7keG6tTFT4bqlKFPhu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG7jOG6pVPDnSLhu7jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mCBT4bq1LigwS+G7muG6t+G6v+G7lFPhuqfhuqUx4buY4buO4buM4bql4bq14buO4buM4bql4bu04buO4buML+G6peG7tOG7juG7jC/huqXhurXhu47hu4zhuqXhurXhu47hu4zhuqXhu7Thu47hu4zhuqVTw50i4bu44buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5ggU+G6tS4oMEvhu5rhurfhur/hu5RT4bqn4bqlMeG7mOG7juG7jOG6peG6teG7juG7jOG6peG7tOG7juG7jCggLuG7lCjhu7TDjeG7mMOC4bqlMeG6teG7gWjhur1T4bqlU+G6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw50x4bq14bu04bu44bq1LeG6pTHhurctw6oo4bu04bqlIUvhu5Thu5bhurfhur9M4buUw50x4bq14bu04bu44bq1LSLhu7gs4bqlLcOqKOG7tOG6pSFL4buU4buW4bq34bq/TOG7lMOdMeG6teG7tOG7uOG6tS3DnTHhuqXhuqUxIC3Dqijhu7ThuqUhS+G7lOG7luG6t+G6v0zhu5TDqijhu7ThuqUhS+G7lMag4bue4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bua4buWUeG6t+G6v0zhu5TDnTHhurXhu7Thu7jhurUt4bq1KC4h4bqlLcOqKOG7tOG6pSFL4buU4buW4bq34bq/4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gh4bql4bql4bq3Sy8v4bqlIeG7uOG6pSFTMU7hu7RTMOG6peG6tShO4buyMSBO4bq9MC/huqbhurciMVPhu7Thu7jhu7QvUzAh4bql4bqnUzAv4bqkIVMwLuG7iuG7muG7lsag4buWL+G7rTHhu7ThurUo4buyxqDhu5bGoOG7luG7llFOW+G6ty7hu5gv4buO4buML+G6peG7tOG7juG7jC/huqXhurXhu47hu4zhuqXhurXhu47hu4zhuqXhu7Thu47hu60x4bu04bq1KOG7suG7lOG7tlMwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pVYg4buUMC7FqCDhu5Thu7JiU+G7lOG7qeG6p+G6veG7uDDhuqXhuqfDouG7jC/huqXhu7Thu47hu4wv4bql4bq14buO4buML+G6pVPDnSLhu7jhu47Dk+G7k+G7rDDhu5ThuqXhurUpw5Lhu5Qt4buU4bqkIeG7uDHhu5QwLuG6pzkw4buU4bqlKDDhu5ThuqVl4buUw51UMeG7lC4o4bqjKOG7lMO64bqlUyIoU03hu5Thu5Hhu7HDtOG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqThuqfhurUoME3hu5Thu6nhuqfhur3hu7gw4bql4bqnw6Lhu5TDouG7sDDhu5TDolUwLuG7lMOdNeG7lOG6tVPhu5ThuqXhuqMo4buU4bucUeG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu44bqn4bq1MeG7lOG7tjrhu5Thu7Iy4buU4bu2ZMSD4buy4buUw6LDqeG7lOG6tyHhuqvhu7Lhu5Thur3huqvhu5Thu7JiU+G7lOG6pVUo4buUMOG7pjAu4buU4bql4bq1PeG7lOG7keG7scO04buU4bqkMeG6peG6peG7uDAhUyBN4buU4bux4bqnXVPhu5Thu60x4bu04bq1KOG7sk7hu5R1KD8w4buU4bqlw5ooTeG7lOG7qeG6p+G6veG7uOG7lOG7tlMwLuG7lOG7sjLhu5TDosOp4buUXSHhuq8o4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pT/hu5Qhw5oo4buU4bqlw5oo4buUw4Lhu7jhurUo4bu44buUaOG7lDAlMOG7lMO0UzDhu5Qi4bukMCHhu5Thu7bDmjHhu5Thu5Hhu7HDtOG7lOG7siEx4buU4bq1xq8wLuG7lOG6vSg/4buy4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lCLDqeG7suG7lCJkxIMwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lF3hu4Phu5Thu7Ih4bqn4buBOjDhu5QwIWTEgzAu4buUIOG6qVPhu5Thu7Y3MC7hu5QiVeG7lOG6veG7rjDhu5Thu7Ym4buUXSFU4buU4buy4buu4bq34buU4bqlISgq4bqlTuG7lOG6pDHhuqXhuqXhu7gwIVMg4buU4buyYlPhu5Thu60x4bu04bq1KOG7suG7lOG7sjMw4buU4bu2UzAu4buU4bu2xJEwLuG7lOG6r+G7lOG6vT7hu5ThuqXhurUp4buUVOG6t+G7lOG7siEy4bql4buU4bqlw5oo4buU4bq24bq14bu4ICjhu7jhurXhu5Thu7Hhu7hTLuG6p+G7uOG7lOG6peG6tTEwLuG7lF0hKOG7lOG6tyExMC7hu5Thu7Zh4buU4buyYlPhu5ThuqUoJjDhu5Thur0/4buUMC5kw6Mo4buU4buR4bq1MVPhuqUoU+G7jC/hu7Ix4bqnMOG6peG6teG7gS3hurXhu7guKDEw4buO4buyIWRT4buU4bu2VOG6t+G7lMSRMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Rd4buD4buU4bq9NDAu4buU4buyYlPhu5Thu7ZhKOG7lMOdMjAu4buU4bqlIVUwIeG7lOG7sTEw4bu0MTBO4buML+G6t+G7juG6pOG6tTEwLuG7lF0hKOG7lOG7tjJN4buU4bup4bqn4bq94bu44buU4bu2UzAu4buU4buyVjDhu5QgYeG6peG7lOG6pSgmMOG7lOG6vT/hu5Thu7Iy4buUXSHDmeG7lDDhu6YwLuG7lOG7tFkw4buU4bu0xajhuqXhu5QiOCjhu5Thu7Ih4bqhKOG7lOG6r+G7lOG6peG6p+G7gSow4buULijhurtT4buU4bq9VeG7lHQoVCDhu5Thu7Y44buy4buU4bqlITrhu5ThuqUhUzHhu5TDguG7uOG7suG7sjHhu5QwIcWoIOG7lOKAnMO0McOdUzDhu5Thu7Y/4buUMCE+4oCd4buU4buyITHhu5Thur0+4buU4bql4bq1KeG7lDBV4buBTuG7lHXhuqEw4buUMOG6u1NN4buU4bqlIVUwIeG7lOG6pSnhu7Ih4buUXUAg4buU4buyNSjhu5Thu7JiU+G7lMOC4bq34bqn4bq1w6Lhu5Thu7JjMC7hu5TDoiThu5TDmTAh4buUIWThuq8wLuG7lF0hVOG7lDAhKCbhuqfhu5Thu7YqMOG7lOG6peG7rCDhu5Qi4buH4buU4bu2KOG7lCFT4buB4buU4bqv4buU4buyYlPhu5Thu60x4bu04bq1KOG7sk7hu5Thu5Mx4buU4bu2Mk3hu5TDguG7uOG7suG7sjHhu5Thu7bhu6Thu5Thu7ZkU+G7lOG6tVPhu5QgxJHhu7Lhu5QuKFThu5Thu5xR4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7jhuqfhurUx4buU4buyITHhu5TDguG6t+G6p+G6tcOi4buU4bq9JuG7lOG6peG6tWTDozAu4buUIcSD4bq34buU4buyYlPhu5ThuqUoJjDhu5Thur0/4buUMC5kw6Mo4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5HhurUxU+G6pShT4buML+G7sjHhuqcw4bql4bq14buBLeG6teG7uC4oMTDhu45O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4but4bqpU+G7lCHDqOG7lDDhu6Yg4buUMC4xVShN4buU4bup4bqn4bq94bu44buU4buyYzAu4buU4bqlZTAu4buU4buyIcOoMeG7lF1AMeG7lOG7rTHhu7ThurUo4buy4buU4bq94bqjKOG7lC4oVOG7lMag4bug4buU4bql4bq1KD/huqfhu5TDncOZMC7hu5QwIWQwLuG7lMOdPuG7lOG7kygwUyAx4buUWlMu4bq14bu4w53hu5ThuqVl4buU4buyITgo4buU4bqlIeG7qjAu4buU4bqlIWUwLk7hu5R04buZ4bqk4bqk4buUw4Lhu7jhu7Lhu7Ix4buU4buyYzAu4buU4oCc4buyISrhuqXhu5QgJeG7lOG7siEq4bql4buUID/huqXigJ3hu5Thur5Tw50o4buUaCIxMMOiMeG7lDAhZDAu4buU4bu0MeG7lF0hNzAu4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lOG7tmTEg+G7suG7lMO0U+G6teG6teG7geG7lDAlMOG7lOG7sSjhur3hu7jhurXhurcxMSLhu5Thu7JjMC7hu5TDnVThu7Lhu5TDnTXhu5Thu7Ym4buUMC4hPuG7lOG6pWXhu5TigJzDtFXhu5Thu7ZWIOG7lC4oVeKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68uMVUo4buU4butMeG7tOG6tSjhu7JO4buU4bup4bqn4bq94bu4MOG6peG6p8Oi4buU4buyYzAu4buUIOG6pzgw4buU4buyISgl4bqn4buUIGHhu5ThuqUoJjDhu5Thur0/4buU4buAU+G7gVPhu5ThuqQx4bqn4bq14bu44buUw5PDtFPhurXhu7JTw5Lhu5Thur0m4buU4bu2VOG7lOG7suG7qOG6t+G7lOG6veG6oyjhu5ThurYx4bqnIsOi4bu4MOG7lOG6r+G7lOG6peG6p+G7gSow4buULijhurtTTuG7lOG7k+G6qeG7lCJV4buU4buyNzAu4buU4bqlIVYw4buUXSE3MC7hu5ThuqUhOuG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlISrhu5Thu7Rk4bqjKOG7lOG6pSHDoyjhu5ThurQoW11TU+G6teG7tOG7lDAhZDAu4buU4bql4busMOG7lHXhu7Hhurzhu5R04bqnU+G6teG7tCgxIlPhu5Qiw5oo4buUZOG6p+G7lFQo4buU4bur4bu4KOG6pVPhu5Qh4bqhME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG6pcOj4buU4bqk4bqn4bql4bqlMcOi4bq3MeG6teG6peG7lE3hu5Thu5Hhu7HDtOG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqThuqfhurUoMOG7lMOi4buwMOG7lMOiVTAu4buUXeG7h+G7lOG6veG6oyjhu5ThuqQx4bqn4bq14bu44buUw53DmTDhu5QhxIPhurfhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7Iy4buU4bqlIcOjKOG7lCHDmjDhu5Thu57hu5Qw4bumIOG7lOG6veG6oyjhu5QgxJHhu7Lhu5QiZOG6oTAu4buU4bucTVHhu5ThuqXhurUoP+G6p+G7lOG7uOG6p+G6tTEvMOG7piBO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTBN4buU4bqlKCYw4buU4bq9P+G7lDAuZMOjKOG7lMO0w6Phu5TDtCg6MOG7lOG7ry5V4buU4buyIWRT4buU4bu2ZFPhu5ThurVT4buU4buy4bus4bqn4buU4bql4bq1w5nhu5Qiw6Mo4buU4buyISkwIeG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5Qiw6Mo4buU4bu2JuG7lDAuIT7hu5Qh4buu4bq34buU4bu0WTDhu5ThuqXhurUlME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Phuqnhu5Thu6nhuqfhur3hu7jhu5Thu7bhu6Thu5ThuqXhurXDmSjhu5ThurPhuqdT4buUMCHhurswLuG7lOG7siHhuqfDoCjhu5ThuqXhurVXMOG7lF0hNzAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUMCFk4buU4buH4buUMCFkMC7hu5TDguG7uOG7suG7sjHhu5Thu7IhMeG7lOG6tcavMC7hu5ThuqUh4buu4bql4buUw53Dmijhu5Thu7Yy4buUXSE3MC7hu5Thu7Iy4buUIsOgKOG7lOG7smJT4buU4bq0UzAo4bu44bq1KE7hu5Thu68uMVUo4buU4bq1U03hu5Q3MC7hu5Thu7JjMC7hu5ThuqUoMOG7lOG6pWThuq8wLuG7lOG7tmEo4buUMCFV4buUw6Ik4buUIuG7ruG7geG7lCLDmijhu5ThurchMTAu4buU4bu2YeG7lOG6r+G7lDAh4bq7MC7hu5QiZMSD4bql4buU4bql4bq1VzDhu5ThuqUoKuG6t+G7lOG6pSHhu7gxTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7qygg4buU4bqkIeG6p+G7jC/hurfhu47hu4wv4bql4bu04buO4buML+G6peG6teG7juG7jC/huqVTw50i4bu44buO


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhà văn Lê Lựu: Ra viện là làm việc ngay!

Nhà văn Lê Lựu: Ra viện là làm việc ngay!
2008-10-10 11:30:49

(TT&VH) - Đã hơn 2 tháng kể từ ngày nhà văn Lê Lựu bị tai biến, phải cấp cứu tại Viện 108, chúng tôi mới lại có dịp đến thăm ông. Văn phòng của Trung tâm Văn hóa doanh nhân...

Muốn ăn bánh ít lá gai...

Muốn ăn bánh ít lá gai...
2008-10-10 09:09:53

Tôi thường nghe bà nội mắng yêu những đứa cháu khi chúng tham ăn rằng “miếng ăn là miếng xấu”, lại có câu tục ngữ “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Cái ăn cái uống chỉ là...

Mẹ

Mẹ
2008-10-10 08:53:06

Ngọc Tuấn Mẹ cần mẫn như đồng đất làng ta Đỡ từng hạt sương sợi nắng Khắc khoải từng giọt sữa mầm cây Mùa tách vỏ, bước đầu con lẫm chẫm. Ru hồn quê những ngày giông gió ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết