Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlnhu4BM4buLw7rhuqzDg3jhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8Spw6rEqeG7i+G6vuG7ueG7i8O64bqmw4N44buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buLw4N4SETDveG7i+G6ouG7guG7i+G6uHnhu4/hur7hu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZljDveG7jcO94buLw7rEgsO0w4Phu4tq4buJxKltLeG7i2rhu4lq4buJw6rhu4vhur7DjeG7i8ODecO94bux4buA4buLdHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODecOq4buLdcOM4buL4buPw4PDquG7i1nhuqzDveG7i8ODeEhEw73hu4vhuqLhu4Lhu4t54buATOG7rcOD4buL4bqxQcODeeG7iyTDvcODeeG7i8O64buT4buLeeG7gEzhu4vDuuG6rMODeOG7i8O6SMSQdOG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLw4DDvcODeeG7i+G6uHnhu7Phu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8Spw6rEqeG7i+G6vuG7ueG7i8O64bqmw4N44buLw7rhu6/hu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4t54bqsw73hu4vEqMO94bupw4Phu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OK4buRw4Phu4tL4buA4buf4bq+w6rhu4vhur7DjcODeOG7i3NIQ3Thu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i3R54buf4bq+4buL4bqgSMSQw4N44buLdOG7gOG6rHThu4vDiuG6pMODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhuqLhu43hurx4w73Dg+G6u2rhurhL4buL4buN4buA4bq+xILDrGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4XDveG6onjhu4vDiuG6vHRjw6wvL3Thur9z4buNxILhurrhu4Dhu43Dg3jhur7hurzDveG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovauG7iWpsL2zDs3VtxKnDs21v4buJbOG6vsSpbMOyamtu4bqgxKnhur/DgeG6uHjDrOG7iy9m4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmWeG6rMO94buLw4N4SETDveG7i+G6ouG7guG7i3nhu4BM4butw4Phu4vhurFBw4N54buLJMO9w4N54buL4bq+4buZw4N44buLdEhEw4N44buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i8O6w7XEguG7i+G6vsO0xILhu4vDg3h54bux4buLw7rhu6/hu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i+G6vnnhu4Dhu4vDg3lw4bq44buLdHnEguG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+KAiy3hu4vhu5DDg3nhurvhu4sqw5rhu4Uv4bq4ZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmWeG6rMO94buLKnhIRMO94buL4bqi4buC4buLeeG7gEzhu63Dg+G7i+G6sUHDg3nhu4skw73Dg3nhu4t5w73hu63Dg+G7i3Thuq7hu4vhur7hurzhu6nDg+G7i2tq4buJ4buLeeG6rMO94buLxKjDveG7qcOD4buLw4rDvcODeeG7i3nEgsO04bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4tq4buJ4buLdHnDveG7i3nhuqzDveG6v+G7izV5w4x04buLecO94butw4Phu4vhuqBEw73hu4t1w7RM4buLdEbhu43hu4tT4buPdOG7i1nhuqbhu4vigJw1w7XDg+G7i8ODeUjDg3jhu4vDgHnDgsODeOG7i+G6uHnhu6vigJ3DquG7i1nhuqzDveG7i8ODeEhEw73hu4vhuqLhu4Lhu4t54buATOG7rcOD4buL4bqxQcODeeG7iyTDvcODeeG7i8O64buT4buLw4B5w4LDg3jhu4vDg3jDjcODeOG7i8OD4bqq4buL4bqgw4x04buLw4B54buVdOG7i+G6uHnhu4R04buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4PDquG7i3R5RuG7i8O64bqsw4N44buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t4w73hu5HDveG7i+G6uHnhu4/hurjhu4t5SEPDg3jhu4vDuuG7q8OD4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buLw4N4SETDveG7i8OAeeG7gEzhu6vhur7hu4vhur5w4bq+4buL4bq+w4zhu4t0eUbhu4vEqEhCw4Phu4vhuqDhu6nDg+G7i+G6vsONw4N44buLc0hDdOG7i3nhurDhu43hu4vDg3lw4bq44buLdOG6rMODeOG7i8O64bqmw4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmWMO94buNw73hu4vDusSCw7TDg+G7i2rhu4nEqW0t4buLauG7iWrhu4nDquG7i1nhuqzDveG7iyp4SETDveG7i+G6ouG7guG7i3nhu4BM4butw4Phu4vhurFBw4N54buLJMO9w4N54buLeeG7gEzhu4vDuuG6rMODeOG7i3jhu6HDg+G7i8OzbeG7ieG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buLw7rhuqbDg3jhu4vhur7DjeG7i3Thu4904buLdHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODecOq4buLdcOM4buL4buPw4Phu4vDuuG7r+G7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i3nEgsO1w4Phu4vhur55w73hu63Dg+G7i3RC4buLw4pF4buLxKhw4bq+4buLdHnhu5/hur7DquG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vhur7huqThur7hu4t04buPdOG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur3hu4vhuqJF4buL4buJbuG7i+G6oEPhurjhu4vDusO1xILhu4vhur7DtMSC4buLw4N4eeG7seG6veG7i3jDveG7huG6uOG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcOD4buLw4N5cMOD4buLw4rDjOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i+G6vsON4buLdOG6rMODeOG7i8O64bqmw4N4w6rhu4t4w73hu4/hu4vhur7hurzhu7fhu4vDgHnEguG7kcODeOG7i2vhu4nhu4nhu4vhur7hurzDveG7reG7gOG7i8O64bqmw4N44bq/4buLVOG7j3Thu4vDg3jDtcODeeG7i8ODeHnhu7Hhu4vhurh54buC4buLecSQ4bq44buLxKhDw73hu4t54bqsw73hu4vEqMO94bupw4Phu4vDg3hIRMO94buL4bqi4buC4buL4bq+eUhEw4N44buLS+G7gEzhu6nDg+G7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXTDquG7i8ODeUjhu4vhurvhu4skw7XhuqLhu4t5SELDg3jDquG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+4buZ4bqi4buL4bq+4bq8w7nDquG7i3R54bqow73hu4vDuuG6ruG6vsOq4buLS8SC4buN4buLc+G6ruG6uOG7i3Phu5/huqLhu4t54buATOG7reG6vsOq4buL4bq+4bq84bqmw4N44buLw4Phu5/huqLhu4t04buPdOG7i+G6oMSCw7TDveG6v+G6v+G6v+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOa4bqmw4N44buL4bq+eUTDvcOq4buLWeG6rMO94buLw7pJw4N44buL4bq84buN4buL4bq+4buzw4Phu4t0eeG7n+G6uOG7i3lCw4Phu4tsa+G7ieG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buLw7rhuqbDg3jhu4t4w73hu4bhurjhu4t4w73hu43hu4vDuuG7tcODeeG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i3Thu4904buL4bqiw4Lhu4t54bu1w4N54buLw4DDvcODeeG7i+G6vuG7q+G7i3Thuq7hu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5HigKbhu4s1w43hu4vDuuG6ruG7i3jDveG7huG6uOG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6oOG7n0zhu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buL4bqgw7XhuqLhu4vDg8O94bux4bqi4buLxKjhu4DDvcOq4buL4bqgw7XhuqLhu4vDuuG6rMODeOG7i+G6oMOMdOG7i8O64buv4buLxKhIQsOD4buL4bqg4bupw4PDquG7i8SoSMSQ4bq+4buL4bq64buA4buN4buLecSCw7XDg+G7i3Thu5HDg3nDquG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLeMO94buN4buLw7rhu7XDg3nhu4vDg3jDtUzhu4t0w7XDg3jhu4t5w7TDg3nhu4vhurh54buGdOG7i8Sow7Xhu4vhur7DveG7q8OD4buLc+G6rOG6v+G7iyp5ROG7i8SocEzhu4vhur7hu7nhu4vhuqDhu63hu4t54bqsw73hu4vEqMO94bupw4Phu4vDg3h5w6jEguG7i0Xhu4tZ4bqsw73hu4vDg3hIRMO94buL4bqi4buC4buLeeG7gEzhu63Dg+G7i+G6sUHDg3nhu4skw73Dg3nhu4t4w73hu5HhuqLhu4t44buhw4Phu4tqxJEvw4Phu5nhuqLhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYqeOG7gEzhu6nDg+G7i8Oa4bqmw4N44buFL+G6uGY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trực báo tư vấn du học năm học 2019- 2020

Trực báo tư vấn du học năm học 2019- 2020
2020-06-19 18:56:46

(QTO) – Hôm nay 19/6/2020, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị trực báo với các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết