Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6zhu4bhuqZB4buxZ+G7rMOAbWRnMOG7reG7j+G7uWfhu63Dg+G7r2Vn4butw4Jnw4nEkOG6qGfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfhu5/FqUHhu61nQeG7reG7lUFnw4lHZ0nDgUHhu7FncMOBZ+G7n8WpQeG7rWdB4bunQWdB4buRQeG7sWdJb2dB4but4buv4bup4bu5Z+G7oCPhuqHhu65QLWlsw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/hu6zhuq7hu7lnQW3hu4pnacOsL2svw61ow61oZWcwxJDhu4bhuqpB4buxZ+G7nm1BZ1Dhu5VBZ0nhu5tBZ+G7rOG6uOG7isWpQWfhur7hu4plZ+G7oOG7reG6vmfDiXjhu6Hhu61nMeG7nuG7uDAwXeG6oUBn4but4bq44buKxalBZ+G7rOG7huG6pkHhu7Fn4busw4BtZ+G7rOG6tmdA4bux4bqi4buhZzB3QeG7rWdx4buNZ3Hhu6VBZ8OJ4but4buP4bu5Z+G7rcOD4buvZWdx4bqyQeG7sWdJ4buvw7lBZ0lvZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhn4buh4butw4Fn4bux4buvbWdxd0Hhu61n4bufxalB4butZ0Hhu63hu5VBZ2vDrMOtZ+G6u8OJxJDhurpnw4nDs+G7r2fDieG7reG6rkFnIuG6uOG6skHhu7FlZ8OM4buNZ+G7rOG7huG6pkHhu7FnMOG7lUHhur1nw4lHZ0nDgUHhu7FncMOBZ+G7n8WpQeG7rWdB4bunQWdB4buRQeG7sWdJb2dB4but4buv4bup4bu5Z+G7oCPhuqHhu65QLWlsw6nDqi9D4bq/w6rDiW3hu5/hu7dyZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdm4bu5bcSQ4bux4buvQWTDrUPDjGdt4bq4w4nDgWbhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8Oq4buv4bu54buxZ23hu7fDieG6p2ZmZ0XEkOG7oeG6p2bhu63DicOJQ2QvL+G7n23DgUThurhtQeG7scOJxJDhu6/DqUlBL1vDgcSQw4lt4bu3RS9oL+G6uEVyxJDhu6vhu6/hu7dyRS9qay9QMeG7oOG6oeG7rlIwX+G7icSpxKnDrOG7i8Otw6nhu7ND4buxZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdsaGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7iWjEqUPDjMSRZmfDieG7r8OJ4bu3cuG6p2ZmL+G6v8OqL8OJcOG6v8OqL8OJxJDhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDhu4bhuqpB4buxZ+G7nm1BZ1Dhu5VBZ0nhu5tBZ+G7rOG6uOG7isWpQWfhur7hu4plZ+G7oOG7reG6vmfDiXjhu6Hhu61nMeG7nuG7uDAwXeG6oUBn4but4bq44buKxalBZ+G7rOG7huG6pkHhu7Fn4busw4BtZ+G7rOG6tmdA4bux4bqi4buhZzB3QeG7rWfDieG7reG7j+G7uWfhu63Dg+G7r2Vnw4nEkG3DgWdF4bqwZ8OJ4buv4bunQWfhu4lnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z3HhurZB4buxZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhn4buh4butw4Fn4bux4buvbWdxd0Hhu61n4bufxalB4butZ0Hhu63hu5VBZ2vDrMOtLWfDkkHhu61kZ1HhuqHDqi9D4bq/w6ovw4lw4bq/w6ovw4nEkOG6v8OqL8OJbeG7n+G7t3Lhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQ4buG4bqm4buhZ3HDgGdB4buxb+G7imdpaC9rL8OtaMOtaGVncMOBZ0Xhurjhu4pnw4nhu6/hu7llZ0Xhurjhu4pn4bu14buvxanDiWdB4buRQeG7sWfhu7XDqOG7uWfhu5/hu6/hu6VBZ+G7oeG7reG7gkHhu7FnReG6uOG7imfhu63huq5n4but4buXQ2Vn4bufxalB4butZ0Hhu63hu5VBZ2vDrMOtZ8OJxJDhurpnw4nDs+G7r2fDieG7reG6rkFnIuG6uOG6skHhu7FlZ8OM4buNZ+G7rOG7huG6pkHhu7FnMOG7lUFncW1B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnSW9nceG7r+G7p+G6uGfDicSQeGfhu6Aj4bqh4buuUC1pbGfDicOz4buvZ+G7nsWpQeG7rWdJ4buvxalBZzDEkOG6uEHhu7Fn4buG4bqkQeG7sWfhu6zhurjhu6VnceG7jWfhu7Xhu63huq5B4buxZ0ThurhtZ+G7teG7rcOD4buvw6lnMMOz4buvZ+G7teG7reG6uGfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imfhuqpnw4nhu614Z8OJxJDhu5dBZ+G7tm3DgWfhu57DssOBZWcwxJDhu4bhuqpB4buxZ+G7nm1BZ1Dhu5VBZ0nhu5tBZ+G7rOG6uOG7isWpQWfhur7hu4plZ+G7oOG7reG6vmfDiXjhu6Hhu61nMeG7nuG7uDAwXeG6oUBn4but4bq44buKxalBZ+G7rOG6tmdA4bux4bqi4buhZzB3QeG7rWdx4buNZ+G7oeG7reG7r21nRXVnSeG6puG7r2dBw4Lhu69ncW3hurhn4bu54buXw4ln4bu5bsOJZ+G7oeG6vm1n4bux4buvbWdxd0Hhu61lZ3HhurJB4buxZ0nhu6/DuUFn4bux4buvbWdxd0Hhu61n4buh4bqwZ+G7scO1QeG7sWdJ4buG4bqow4lnROG6uG1n4bu14butw4Bn4bu14but4buPQWfDicSQ4buG4bqm4buhZ+G7ucO1w4llZ0Phu63hu5dBZ3Hhu5fhurhnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6Fn4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZ8OJ4bqww4lnQeG7reG7r8Wp4bu5Z0nDimfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imVnceG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69nw4nEkG3DgWfhu63DgmfDicSQ4bqoZ+G7oeG7rcOBZ+G7seG7r21ncXdB4butZ+G7iWfDicSQ4buvxanhurhnceG6tkHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/UeG7huG6qOG7oWfhu5/hu6/hu6XDiWVn4bu5dGfhu6Hhur5tZ+G7n8WpQeG7rWdB4but4buVQWdrw6zDrWfhu7dvZ+G7n8WpQeG7rWdB4but4buVQWdrxKnDrWfhu6Hhu4BB4buxZ3Hhu41nQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu6Aj4bqh4buuUC1pbGdJb2dxbUHhu7FnceG7huG6qOG7oWfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imdJb2fhu6Hhu61IbWfDicSQeGfDicOz4buvZ+G7nsWpQeG7rWdJ4buvxalBZ+G7oOG7reG6uOG7isO5QWfhu7Xhu63DgW1n4bu2bcOBZ0lvZ+G7n8WpQeG7rWdb4but4bq04buvZ8OJeUHhu61nXeG6uMOyQeG7sWcwxJB4w6ln4buw4buvbWdxd0Hhu61nbUHhu61nw4nhu63hurjhurLhu6FncOG7r8WpQWfhu7Xhu63DgGfhu7Xhu63hu49BZ+G7oeG6vm1nw4zhu41n4bus4buG4bqmQeG7sWcw4buVQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9Rw6nhuqHDqi9D4bq/


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh
2020-08-12 16:49:00

QTO - Chiều nay 12/8/2020, UBND tỉnh có quyết định số 2246 phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết