Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4bu3YznGr+G7hThA4bqzxq/hu4Fm4bqrPMavNznhu7LGr20yxq8+asav4bu04bq3xq/hur444bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t8ave+G6qcav4buFOMOgxq8+4bqlPMavOOG7tuG6tzjGr+G6r+G7suG6tzfGr+G7hTk0ZsavbWjhurc3xq/hurAwxq/EguG6qeG6tzdULzjhu6pVVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bu3feG7sj7FqFVS4buA4buEU8avLcav4bq2N+G7tsOzxq9ZL1cv4buw4buo4buq4buw4bugxq/hu4Xhu7g5xq/hu4Thur5Qxq/hu7dixq/hu6U4Ycav4bqwOeG6tzjhu6DGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMav4buAZkDhurc3xq/hu4Thu4fDoOG7oMavRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q6w7PGr+G6tjnhurc4xq97I8av4bq/OOG6qznGrzjhurvhur/Gr23DqTnGr+G6tjc64bq3xq844bu24bq3N8av4bq+OOG7tOG7hcav4buF4buHOTThurfGrzw4OmbGr+G7k8avUuG7keG7p8O5U+G7oMav4bquOTDhurfGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hu4Thu4vGr2074bq3xq/hurbhurPhu4c84bqz4bq34buDZuG6r+G7hcav4oCTxq/hu4Q4PeG6tzfGr+G6ruG6s+G6tzfGr+G7hWTGrzw44buJPMav4bu3YznGr+G7hThA4bqzxq/hu4Fm4bqrPMavNznhu7LGr20yxq/igJzDueG7tOG6s8avPOG7tOG6s8av4bq3Nzg5MOG6t8avPOG7iWbGr8SDOEDGr+G7hTg5xq/hu4U5NGbGrz5qxq/hu7ThurfGrzxlxq/hu4Phur3Gr+G7heG7tDnGrzw4McavbS7hu4XGr+G6rzkzZuKAncavUuG6sOG7huG7s1PGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr8SDOGbhuqnhurfGr8SDOGTGrz5qxq/hu7ThurfGr+G6vjjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq974bqpxq/hu4U4w6DGrz7huqU8xq844bu24bq3OMav4bqv4buy4bq3N8av4buFOTRmxq9taOG6tzfGr+G6sDDGr8SC4bqp4bq3N1DGr+G7hDjhu7LhurHGrzc54buyxq84YznGr+G7hThA4bqzxq884bq1xq974bu4OcavPjkz4bq3xq/huq8j4bq3OMave+G7uOG6s8avRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q6w7PGr+G6tjnhurc4xq9t4bu2xq/hurFj4buFxq/hu4PhuqvGr+G7g+G6veG7oMavKeG7suG6t+G7oMav4bq3N+G7tuG6tzjhu6DGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq844buL4bq94bq3N8av4bqv4bq7OcavPmrGr+G7tOG6t8avPMOt4buyxq844buyOcav4buF4bqh4bq3OMav4buAZkDhurc3xq/hu4Thu4fDoMavbeG7tsav4buEOsOzxq/hurY54bq3OFDGr8WpYuG6tzfGrzw4Ycav4bq2N2bDszXhurfGr+G7gGY64bq3xq/hu6U4YeG6tzjhu6DGr+G7hEZN4bugxq/hur444bq1xq/hu6U4w63Gr+G7hcOgPDjGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMav4buAZkDhurc3xq/hu4Thu4fDoMavxIM5MOG6scav4buE4buH4buL4bq94bq3N8avw7nhu7LhurfGr+G7pTjhuqHGr3vhu7jhurPGrz5qxq/hu7ThurfGrzw4w63Gr+G7heG7h8Ohxq84YznGr+G7hThA4bqzUFThu4Xhu7Ip4bqvfcav4buD4buFw7Phuq994buYxajhurHhu7Lhu4c3OeG6t+G7ouG7sOG6v2/Gr+G7smbhu4XhurPFqFVU4buF4buHVVThu4U+VVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhu4Fm4buy4bq3N+G7heG7hzlQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7quG7sOG7sOG7ri/hu65ZPuG7quG7qFjhu7BX4bus4buo4buFVlfDneG7sOG7sOG6r+G7qlDDo+G6vzfFqMavL1VUL+G7hT5VVC/hu4Xhu4dVVOG7heG7h1VU4buFPlVU4bq/VeG7peG7tDzGr3vhu7g5xq8pOTRmxq/hu4U44buy4bqxxq8+asav4bu3YznGr+G7hThA4bqzxq/hu4Fm4bqrPMavNznhu7LGr20yxq8+asav4bu04bq3xq/hur444bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t8ave+G6qcav4buFOMOgxq8+4bqlPMavOOG7tuG6tzjGr+G6r+G7suG6tzfGr+G7hTk0ZsavbWjhurc3xq/hurAwxq/EguG6qeG6tzdUL+G6v1VUL+G7hT5VVC/hu4Xhu4dVVC/hu4Xhu7Ip4bqvfVXhu6dqxq/hu7ThurfGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/Eg8O0xq/hu4U4Zi7hu4XGr+G6vjjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq974bqpxq/hu4U4w6DGrz7huqU8xq844bu24bq3OMav4bqv4buy4bq3N8av4buFOTRmxq9taOG6tzfGr+G6sDDGr8SC4bqp4bq3N8av4buF4bu4OcavTTkz4buFxq/hurbhu7LhurHGr3sjxq88OGHhurc4xq/hu4U44buJPMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq974buL4bq7PMavOGXhurfGr+G7qsav4bq3PeG6scavUlYv4buw4buo4buq4buqLVcv4buw4buo4buq4buwU1DGr+G7pTjhurPGr3sx4bq3xq/hurfhu7LDs+G7oMavbcOpOcav4buDasavPDjhuqHGr3vhu7jhurPGr+G7g+G7tOG7hcav4buD4buy4bqzxq88w63hu7LGr8O54buy4bq3xq/hu6U44bqhxq974bu44bqzxq8+asav4bu04bq34bugxq/hu4Nqxq/hurfEkcav4bqvajzGrzzDreG7ssavPDhh4bq3OMav4buBZsOzMuG6t8avPOG7tDzGr3vhuqnGr+G7hTjDoMavbeG7tsave+G7i+G6uzzGr+G7g2rGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/hu4VhPDjGrzxqPMavPMOt4buyxq/hu5Hhu6fDueG7oMave2XhurfGr23DoMav4buF4buLxq9tO+G6t+G7oMavPmrGr+G7tOG6t8avPGXGrylA4bq3xq97I8ave+G7uOG7hcave+G7i+G6uzzGr+G6tzhs4bq3N8av4bqxaTzGr+G7hTkwZsavezLGr+G7h+G7ssavbeG7tsav4bqv4bu2xq/hurFj4buFxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hurc4bOG6tzfGrz5qxq/hu7ThurfGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/Eg8O0xq/hu4U4Zi7hu4XGr3vhu4vhurs8xq88OGYh4bq3xq8pw6DGrzw4Zsave+G7tOG6s8av4buFOH3hurPGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMavPMOt4buyxq/DuWPGr8SCMcavOOG6s+G7uDw4xq/hu5rGr8WpLGbGr+G7heG7i8avbeG7tsavPOG7tDzGrylj4bugxq/hurc34bu24bq3OMav4buE4buKUMav4buEOTRmxq8+asav4bu04bq3xq88Zcav4buD4bq9xq/hu4Xhu7Q5xq88ODHGr20u4buFxq/huq85M2bGr1LhurDhu4bhu7NTxq/huq/hu7bGrzjhurvhur/Gr+G6vzgs4bq3xq/hu4Xhu7Y5xq/hu4Xhu4fhurvGr+G6suG7p+G7kcavxIM44bqp4bq3N8avOOG6s+G7tuG6t8av4bqv4bu4Ocav4buF4buHw6DGrzc54bu0xq/hu6rGr+G7heG7hzkzZsavRuG7guG7p8avPuG6s8av4bulZcav4buBZuG7suG6t8ave+G6qznGr+G7heG7tDzGr+G7heG7tjnGrzw4YeG6tzjGr3vhuqnGr+G7hTjDoMav4buEOGnDs8avxak5NOG6t8avUkbhu7Phur7hu7NTxq88ZuG6tzfGrzw74bq/xq/hu4U44bqp4bq3N8av4buBZuG7ssav4bq2NzrhurfGrzjhu7bhurc3xq/hur844bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avPDg6Zsav4buTxq9S4buR4bunw7lTxq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8av4buFOGHGr3s5NOG6scav4buF4bu4OcavOOG7sjnGr3vhuqnGr+G7hTjDoOG7osavxanhuqnhurc3xq/hu7fhu7bGr1Lhu4XhuqHhurc4xq/hu4BmQOG6tzfGr+G7hOG7h8OgU8avbeG7tsav4bqwYzzGr8O54bu2OcavUuG7heG6oeG6tzjGr+G7hDrDs8av4bq2OeG6tzhTUMav4buEOTRmxq8+asav4bu04bq3xq/hurc4O+G6t8av4bqx4bu44bq3OMavbTkzPMav4buDa8avPmnhurc3xq/hur844buLZeG6tzfGr+G6vzjhu7Thur/Gr+G7rMav4buExq/igJzhu4Q5MeG7hcavNzlA4bqxxq8txq/hu4Thu7Q5xq88ODHGry3Gr+G7hOG7tDnGr+G7g2vGrz5p4bq3N+KAncave+G6qznGr23DqTnGrzw4O+G7hcav4buFOEA5xq/hu4ck4bq3xq/hu4Xhu7g5xq884bu0PMave+G6qcav4buFOMOgxq844buL4bq94bq3N8av4bqv4bq7OcavPmrGr+G7tOG6t8av4bq3OCXhurHGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4buFOGo8xq84OTPhurfGrzzhu7Q8xq8+asav4bu04bq3xq97LGbGr+G7heG7i8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4bqv4bqj4bq3OMavbWo8xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7LGrzw4O+G7hcav4buFOEA5xq/hu4ck4bq3xq/hu4Vk4bq3N8avOOG6u+G6v8av4buFOOG6qeG6tzfGr+G7gWbhu7LGr205MzzGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/Eg8O0xq/hu4U4Zi7hu4XGr23hu7bGr+G7heG7tjnGr+G7heG7h+G6u8av4buFOGo8xq84OTPhurfGrzzhu7Q8xq/hu4Phu7Thurc3xq/Egzkx4bq3xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7LGrzw4O+G7hcav4buFOEA5xq/hu4ck4bq3UMav4bul4bu0PMavOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq88w63hu7LGrz5qxq/hu7ThurfGr+G7gyDGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq884bu0PMav4bqxaTzGr+G7hTkwZsavPDg5MeG6t8av4bqv4buL4bq7PMav4bq3OCXhurHGr286w7PGrz5q4bq3N8avPOG7tDzGr3vhuqnGr+G7hTjDoMav4bq3PeG6tzfGr3tj4bq3N+G7oMavKTLhurfGr21s4bq3N8avKSXhurc3xq884bu0PDjGr+G7heG7uOG6s8av4buH4buyxq/hurHhuqk5xq/hu4Xhu4fhu4vhurnhurc3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4Phu7g8OOG7oMav4bqv4bu24bq3OMav4bqx4bu44bq3OOG7oMavN+G6teG6v8av4bq/OCzhurfGrzw4ZsOzNOG6t8ave2Q5xq/hu4U44bu24bq3OMavPOG6qeG6tzfGrzzhu7Q8xq844bu24bq3OMav4bqv4buy4bq3N8avNznhu7LhurPGr+G7hTjhuqnhurc3xq/hu4U44bu24bq3OMavPOG7tDzGrzjhu7bhurc4xq/huq/hu7Lhurc3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq/igJxv4buy4bq3OOKAncav4buFOH3hurPGr3syxq9vZjvhu4XGrzzDreG7ssavPOG7tDzGr8O5Y8av4buF4buH4buL4bq94bq3N8av4bqw4bqpOcav4buF4buH4buL4bq54bq3N8avPOG7tDzGr+G6t+G7i8OpPMav4buR4buCxrDhu5Hhurbhu6DGr+G6vzhoxq844bq74bq/xq9tw6k5xq88OMOtxq97Msav4bqx4bqpOcav4buF4buH4buL4bq54bq3N8av4buFODHGrzc5w6k5xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu6rhu7DGr+KAnMSCOeG6tzjGr+G7hTHGr0/hu7Lhurc44buixq/hu6XhurXGr23hu7I5xq/hu4Xhu4fDosavPMOt4buyxq8p4bu44bq34oCd4bugxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq974bq1xq/hurc4O+G6t8av4bqx4bu44bq3OMavw7LGr+G6tzc44bqj4buyxq9t4bu2xq/hu4Us4bqxxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq88w63hu7LGr8SDOeG6tzjGr+G7hTHGr2/hu7Lhurc4xq974bqrOcavbcOpOcav4buDasav4bq/OOG7tOG7hcav4buF4buHOTThurfGryky4bq3xq9tbOG6tzfGrzzDrOG6tzfGr+G6tzjhu4vGr3s0xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr+G6tzLhurfGr8SDOeG6tzjGr+G7hTHGr2/hu7Lhurc4xq88LOG6t8avPOG6tcav4buDasav4buFOOG7suG6scavNznhu7LGrzzDreG7ssav4buFO+G7hcavPEDGr+G6seG6pTnGr+G7gWbhuqs8xq83OeG7ssavbeG7tsav4bqxxJE5xq884bqp4bq3N8avPjrhurfGr+G7heG7uDnGrzzhu7Q8xq974bqpxq/hu4U4w6DGrzjhu4vhur3hurc3xq/huq/hurs5UMav4buE4buHMOG6t8avPGXGr+G7g+G6vcav4buFOGbDszHhu4XGr+G7heG7h8Oh4bq3OMav4buF4bu4OcavOGM5xq/hu4U4QOG6s8avPuG6s8av4buF4buLxq9tO+G6t8av4buBZuG6qzzGr+G7hTHGr23hu7bGr+G7heG7i8avbTvhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6t+G7i8OpPMav4buF4buHw6Hhurc4xq8p4bu2w7Phu6DGrzzhu7Q8xq974bu4OcavKTk0ZsaveyPGr+G7hS7hur/Gr+G7heG7h2bhurc3xq/hu4U4QOG6s8av4bqvZi7hurfhu6DGr3vhurXhurc3xq834bq14bq/xq/DssavxIM5MeG6t8avbeG7tuG6s8avPOG7tDzGr+G6t2M5xq8+ZuG6tzfGr+G6rzkw4bq3xq/hu4Fm4buy4bq3xq97MeG6t8avw7nhu7ThurPGrzzhu7ThurPGr+G6tzc4OTDhurfGrzzhu4lmxq/EgzhAxq/hu4U4OcavUuG7s+G7glPGrzw44bqzxq/hu4U5NGbGrz5qxq/hu7ThurfGr+G6t+G6tTnGr+G7heG7hzDhurfhu6DGr3ti4bq3N8av4buFOOG6uTnGr+G7hTjhuqvhurc3xq/hurc4O+G7hcav4bqvY8av4buF4buHw6Hhurc4xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPOG7tDzGrzc54buyOcave+G6s+G7uOG6t8av4buFOTHhur/Gr+G7hTh94bqzxq88w63hu7LGrz5qxq/hu7ThurfGr+G6tzgl4bqxxq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPmrGr+G7tOG6t8ave+G7i+G6uzzGrzg5M2bGr+G7gWZAxq/hu4U4feG6s8avPOG7suG6scavxIMx4buFxq9tw6k5xq/hurc44bu2xq/hu4Xhu7Y5xq/hu4Xhu4fhurtQxq/hu6Xhu7Q8xq/hu4Phu7Thurc3xq/Egzkx4bq34bugxq8p4bu2OcavOOG6pTzGr8SDOeG6tzjGr+G6tzc4OTPhurHGrzjhu7LDs8av4buFOGbGr3vhu4vhurs8xq/hu4XEqcavPmrGr+G7tOG6t8av4buDIMave+G7i+G6uzzGr2994bqxxq9vW+G7heG7oMav4bq3ODrhurfGr+G7h2Phurc3xq/hu4fhu7LGrzzhu7Q8xq974bqpxq/hu4U4w6DGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr8SDOGbGr21qPMav4buFOTRmxq9taOG6tzfGr+G6sDDGr8SC4bqp4bq3N8av4bqx4bq9xq/hu4dj4bq3N1DGr+G7hDnhurfhu6DGr0Dhurc44buixq/hurbhu7VGw5PDveG6tsavxanhu4jhu6XGr+G7hHHhurZUL+G6v1U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị
2012-06-10 11:19:12

(TNO) - Ngày 7/6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, hiện ông đang giữ một khúc gỗ rất lạ. Khúc gỗ này được ông Quận tìm thấy khi...

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải
2012-06-08 07:11:39

(QT) - Để góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị) vừa thành lập tổ thu gom rác thải với 5 thành viên. Để tạo điều kiện cho tổ...

Đàn Cò Nhạn xuất hiện ở Gio Linh

Đàn Cò Nhạn xuất hiện ở Gio Linh
2012-06-08 07:10:42

(QT) - Trong thời gian qua, tại địa bàn cánh đồng Ruộng Lịch, khu phố 11, thị trấn Gio Linh và xã Gio Phong, huyện Gio Linh (Quảng Trị) xuất hiện một đàn chim lớn di chuyển đến...

Triệu Phong: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Triệu Phong: Phát động Tháng hành động vì trẻ em
2012-06-07 06:57:30

(QT) - Ngày 6/6/2012, tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết