Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiể3ẸxừÊí wẢẠvéí wòẼítẤẠví3wòẠvíwọẠwítẤẠvíỊýíẼẸụíuÀệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEWuósiểế03ềí-í$vọJíl/l/ỉìịỉẻíẼỏxíĨôí3ẸxừÊí3ẸỏrwẻíwÊJừẠí3ẸxừÊí wẢẠvíế0ÊõẠví3ẸỳềítôíẼẦírwGríÁửíEwòẼítẤẠví3wòẠvíwọẠwítẤẠvíỊýíẼẸụíuÀíỊẪxírwỂítứéí“ăýíÀẤẼíĨôíwẤxíAwẲẠvíqỏẢíÁIrẻíAwẲẠvíĨớÀíwỏxíẼẸụíuÀ”ẽíTớJíÁọítẨẠíỊỳítFCríwÊJừẠí3ẸxừÊí wẢẠvírwẮẠíÁọÀítxựÀẽí3wuẢíẺẴíÁxừÊítxứÊíẼẸóẻíwxừẠíẠóJíwÊJừẠí3ẸxừÊí wẢẠvírÃíjmíẼẸụíuÀíÀÂírẲxíAwẲẠvíẠẨxíẠFẨẠvíẼIóẻíịìlkíẼẸụíuÀíẼọẠíẼởẼẻíAwÊJưẼíẼởẼíỊọíkìììíẼẸụíuÀítóẠvíẺxẠwíẺẴẠvíDíròrívxóítýẠwíẼwÊẤrísxừẠíwẤíẠvwèẢíẠũẠíẠwÊírợÊírợẠírwốÀíẺÃrẻíwẬíẼẸCírwẢíròríuÀíÁọíẸờẼíÁẪẠẽí3ỏxíqÊẦxíÁửẻíwÊJừẠí3ẸxừÊí wẢẠvítôíEwòẼítẤẠvíròrírẨíÉÊóẠẻítẨẠíỊỳẻítỳóíEwFẨẠvíẼẦírwGríẼÊJũẠíẼẸÊJứẠíẺớÊíẸẤẠví3wòẠvíwọẠwítẤẠvíỊýíẼẸụíuÀẻíEwĂẠvírwẴẠvíĨớÀíwỏxẻíẠvFCrítôxíỊọíqỏẢíÁIrítẴxíỊẪxíẼẸụíuÀẻírwốÀíÁẢíẼẴẼírwẢíẼẸụíuÀírÃíwẢọẠírõẠwítổríqxừẼẹíẼẦírwGríỊÊxírwẨxívxõxíẼẸyẻíẼỏẢírẨíwẤxírwẢíẼẸụíuÀíqxưẼíẼIíqõẢíỊừíÀýẠwíỊọíẼẦírwGríAKíróÀíAưẼíwọẠwítẤẠvẽíTÂẠvíẼwBxẻíỊởẠítẤẠvítÃẠvívÃEíĨớJísIẠvíÉÊOíqõẢíẼẸCíẼẸụíuÀíỊọíAũÊívẮxíẼẢọẠíẼwựírẤẠvítÂẠvẻíĨôíwẤxírỀẠvíÉÊóẠíẼớÀírwốÀíÁẢíqõẢíỊừíẼẸụíuÀẽí#ŨíRÕ$Wí3W4ệ/Eể


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Phụ vận

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Phụ vận
2012-06-07 06:56:01

(QT) - Thực hiện đề án 664 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn giai đọan 2008-2012” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,...

Hải Lăng: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Hải Lăng: Phát động Tháng hành động vì trẻ em
2012-06-05 05:38:52

(QT) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2012, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Vì một xã hội không bạo lực,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết