Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7o5w5RG4bup4bqz4buC4buk4buWRuG7qUpU4bupUcONS+G7hOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7reG7r3Uv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO64buF4bu3S+G7guG7qUvhu7VW4bup4bux4buvL+G7sXDhu6k5w5RG4bup4bqz4buC4buk4buWRuG7qUpU4bupUcONS+G7hOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lR4buQS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qUvhuqBK4bup4but4bur4but4butcOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7reG7r3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6nDveG7q+G7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXbDvXfhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu55S4bu1S+G7glHhu6BGceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4buv4bur4butL+G7seG7q3jhuqp34bux4bux4but4buvd+G7sVF34butd+G7rcSo4butLeG7nlLhu7VL4buCLeG7hEZD4buiLeG7hEtKLeG7sXHhu4rhu6Lhu4LGsOG7qeG7tcSoUeG7lcawOcOURuG7qeG6s+G7guG7pOG7lkbhu6lKVOG7qVHDjUvhu4Thu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupS+G7hEbDikrhu6nhu7BV4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu63hu6/GsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDDveG7q+G7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB2w713xrDhu6kvw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj7hu7Xhu6JRRkxLxrDDumbhu6Dhu7VM4bup4bqsw4NL4buC4bup4buI4buEQ0vhu6nhuqjDmuG7teG7qWbhu6BSS+G7guG7qeG7pOG7mEvhu4Lhu6k5w5RG4bup4bqz4buC4buk4buWRuG7qUpU4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7hu6nhuqhN4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6lRR+G6qOG7hOG7qeG7rlLhurJR4bupUOG6ouG6qOG7qS3hu6kjS+G7hOG7n+G7qeG7h3E5dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oExL4buC4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu1cOG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlHDhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S+G7qTnDlEbhu6nhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bupSlThu6lRw41L4buE4bupQsOA4bup4buw4bukxqBR4bupSk9G4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEtw4bup4buCxIJR4bup4buE4bu3RuG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7iOG6ulHhu6nhu55Sw4Hhu6nhu55S4bu1S+G7qVHhu6BPS+G7gnHhu6k+4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4buw4bu54bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7hMOURuG7qeG7sEbhurhL4buh4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7gnDhu6nhu4Thu5Lhu6lR4bugxqDhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S+G7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bupQuG7pMag4bqo4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bq2SnDhu6lC4buWRuG7qVDhu45L4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S+G7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lL4buCxahL4buC4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqow4FG4bupUeG7hEbDiktx4bupPk3hu6l3duG7s+G7qeG7hMOURuG7qeG7sEbhurhLcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupSlThu6lCw4Dhu6nhuqhN4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lKcOG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bup4buQS+G7qUJJS+G7hHHhu6lu4bqgS+G7qeG7ouG7hE5L4buC4bupOcOURuG7qeG6s+G7guG7pOG7lkbhu6lKVOG7qVHDjUvhu4Thu6nhu7Dhu7nhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RSVsOKS3Dhu6lR4buESXDhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7ouG7hOG7juG7qeG7hFJW4bupQsOUS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7guG6tEvhu6nhu7Nxw73hu6vhu6vhu6lQUuG6slHhu6nhu55S4bu54bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bup4bqo4buETOG7qeG7hMOURuG7qeG7sEbhurhLceG7qeG6s+G7hOG7luG7qVDGr+G7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG6qMOa4bu14bup4buEw5RGcOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4buI4buERuG6ukrhu6lR4buESeG7qULDgOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7gkbDgUbhu6nhu55SVuG6ulHhu6nhu7Dhu6Thu5RL4buC4bupSuG6ouG6qOG7qeG7sOG6vOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qULDlHDhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVDhu7fhuqjhu4TigKZ1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhurPhuqBK4bup4but4bur4but4buvcOG7qTnDlEbhu6nhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bupSlThu6lRw41L4buE4bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buE4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qUJG4bq8UuG7qVHhu6Dhu7Vw4bup4buI4buEw4FM4bupUOG7t1Fw4bup4buI4bq6UeG7qUtB4bui4bup4buEw5RG4bup4buwRuG6uEvhu6lCU0vhu4Lhu6lRRuG6uFLhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7oeG7qULhu5BG4bupSuG7lEbhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qcSow4BL4buE4bupQkFMcOG7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bup4buw4bu54bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lR4buE4bu1SuG7qUrhu6RScOG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nDmlZw4bup4bqo4buER0vhu4Thu6nhu55SVuG6vEtw4bupS+G7guG7uUvhu4Thu6nEqEbhurhL4bup4bueUuG7tUvhu6nhuqjhu4ThuqBK4bupxKhM4bup4buw4bq84bupSk9G4bupSsSCUeG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S+G7oeG7qULhuqRW4bupSkFL4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4buE4buk4buYS+G7guG7qVHhu6BIS+G7hOG7qVHhu6BPS+G7guG7qVHhurZK4bup4buw4bq84bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lKcOG7qeG7rk3hu7Xhu6lCTUbhu6nhu4JGw4FK4bupS+G7guG7hMOoTOKApnUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuj5MRuG7qVHhu6BPS+G7guG7qcSo4bu5SuG7qVHhu45R4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhuqjhu4ThuqBK4bupxKhM4bupQuG7lkbhu6lQ4buOS+G7guG7qeG7sMOCUeG7qeG6qOG7hOG6slFw4bupUUZL4buE4bupUeG7hOG6tEvhu6nhuqjhu4RM4bup4buEw5RG4bup4buwRuG6uEtw4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhu4jhu4RG4bq6SuG7qVHhu4RJ4buh4bup4bui4buE4bqyS+G7qULhurJS4bup4bux4bur4burxqHhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S+G7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVDhu7fhuqjhu4Thu6nhu7VL4bupUEZL4buE4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEZx4bupOcOURuG7qeG6qMOZS+G7guG7qVDDieG7qVFG4bq64bui4bupUVXhuqjhu6lL4buS4bupxKjGr+G6qOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RSVuG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qULhu45G4bupS+G7gkxBRuG7oeG7qeG7gkbhu7dK4bupUOG7t1Fw4bup4bueUsOBS+G7qcSoV+G7qVHhu45R4bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7glLDlUvhu6nhu7Dhu45L4bup4buw4bu1VuG7oeG7qeG6qOG7hOG6oErhu6nEqEzhu6nhuqjhu4RM4bup4bui4buEVeG7qUvhu6pw4bupUeG7oEXhu6lDSuG7qUpU4oCmdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6e0nhu6Lhu6lL4bu5VnDhu6lL4buERuG6vFLhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+cOG7qeG6qOG7t+G7qUvhu4ThurZL4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qTnDlEbhu6nhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bupSlThu6lRw41L4buE4bup4bqoTeG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUUfhuqjhu4Thu6nhu65S4bqyUeG7qVDhuqLhuqjhu6lC4bukxqDhuqjhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhu6Thu5hL4buC4bupOcOURuG7qeG6s+G7guG7pOG7lkbhu6lKVOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7sOG7ueG7qT7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupZzzhurN74bupUcONS+G7hOG7qVHEgkvhu4Lhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhu4jhu4RDS3Hhu6l9QUbhu6nhuqpGw4pL4bupw6xW4bup4bqs4bu1S+G7qeG6t2Zm4buH4bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bupUcONS+G7hOG7qVHhu6Dhu7VM4bupduG7q+G7qVBS4bqyUeG7qeG7nlLhu7nhu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7kEvhu4Lhu6lR4bugSeG7qeG7gkbhu7fhu6nhu63hu6vhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Lhu6nhu4Thu5Lhu6lR4bugxqDhu6nhu4TDlEbhu6nhu7BG4bq4S3Dhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG7iOG7hEbhurpK4bupUeG7hEnhu6nhuqhN4bup4buETOG7uUvhu6nhuqjDgUvhu4Thu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ouG7tFJR4buETOG7oMaww7rhu4dxOXUv4buiw7o=

Q.H

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023

Triển khai công tác kiểm sát năm 2023
2023-01-11 17:35:00

QTO - Chiều nay 1/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết