Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MkxwbTjhu5NrbMOzODdLYuG7pzhr4bulOEzhu5nhurc4w5XDgzjDoTlh4bqv4oCdOOG7q8OibTjhu4bhurU44buSZOG7k2sxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MiDFqOG7qjA4LTjhu6rDom044burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4bhurU44buSZOG7k2tbOMOKcDjhu5Jr4buZw6JtOGtt4bq34buZOOG7p2zhu59tOGzDuuG7pzhBdG044buww4rhu5Lhu4A44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4bhurU44buSZOG7k2tbOOG7hsOibTjhu6nDvTjFqeG7seG6s+G7kzhM4buZ4bq3OMOVw4M44burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kVs44buqceG7k2s4w7Thuqfhu5NsOOG7qeG7tTjFqeG7seG6s+G7kzhM4buZ4bq3OMOVw4M44burw6JtOOG7quG7pl1M4buhOOG6vmxuOOG7kG3hu5NsWzhMbeG7i+G7pzhscG044buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c4TOG7meG6tzjDlcODOCDhurbhu5Hhur5s4bq34buRODA44burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4buz4bq3OOG7q3E44bq/bMO94bq/OExwbTjhu5NrbMOzODdLYuG7pzhr4bulOEzhu5nhurc4w5XDgzjDoTlh4bqv4oCdXTjhu6ps4bq34buROOG7geG7tThscG044buTa2zDszjhur/hu5U44burxrBp4buTOMOhOTk44buHw6JtOMOqbeG7ieG7sTjDtOG6tTjhu4fDom044buBbeG7i+G7kzjDtOG6p+G7k2w44buHw6Lhu5lbOOG6v+G6s+G6vzjhu6nDuVs4w6rhurfhu5NbOOG7k2vhurXhu5NsOEHhurU44buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44buHw63hu5M44bur4buzOOG6v+G6s+G6vzjhu6vDsuG7k2xbOOG7q2zhurXhu5Nsezjhu4bhurU44buSZOG7k2tbOMOKb+G7k2w44buGw7Phu5NsWzjFqOG7seG6peG7k2s44buS4bq34buRWzjFqOG7seG6peG7k2s44buSa+G6p21bOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzWzjFqOG7seG6peG7k2s4w4pv4buTbDhB4bq1OOG7qmzhu7Phurc44buqbG1p4buTLThM4buxw61dOOG7huG7meG6teG7kzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhur934bq3OOG7q8Oy4buTbDjFqOG7seG6peG7k2s44buqxrDDszjhu4Hhu5k44buH4buh4buTazjhur9sbjjhu5Jr4bux4bqgxKnhu5M4xajhu7HEkeG7kzjhur5sbuG7k2xbOOG7quG7sEBbOOG7pmzhu5U44bq+bHc44burw7Phur9sOOG7sMOK4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtOG6teG7kTjhu6vGsHnDueG7k2s44buH4buZ4bq14buTOOG7h+G6pzjhu6ts4bq34buROOG7geG7tThscG044buTa2zDs10xL+G7pzIx4bur4bq3w6rDtOG7gzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy434buR4bq3xrBrbeG7k3vDoeG7p8OAOOG6t+G7seG7q+G7mTcyMeG7q8awMjHhu6vhu4EyMW3hu5FrOOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v13DquG6t+G7mcWp4bux4bq34buTa+G7q8awbV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL2Hhuq9hOS/huqHhuq/hu4HDoWHDo8Ogw6HDoOG6oeG7q2HDocSD4bqxYeG6r8O0YV3hu4/hu6drNzgvMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMeG7q8awMjHhu6vhu4EyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vnbhur844buSa+G7mcOibThBdjggw4pwOOG7kmvhu5nDom04a23hurfhu5kwOEHhurU44bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq+4buZ4bq/4bq3LeG6vuG7mcO04bq3OEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjDteG6ojjDtcOt4burOMOq4bql4buTOGtsbTjhu5NsdDhsw7rhu6c44bur4bqz4bq/MS/hu6cyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIxL+G7q+G6t8Oqw7Thu4MyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MkxwbTjhu5NrbMOzODdLYuG7pzhr4bulOEzhu5nhurc4w5XDg+KAnTjDtMOp4buTOOG7k+G6teG6oDjhu4HhurXhu5NsOOG6v2zhu5k44bq/4bqz4bq/OOG7q8Oy4buTbFs44burbOG6teG7k2w44burbOG7sXDhur84w7Vs4buxOEHhu7Xhur844burxrDGoeG7k2s44buHbeG7ieG7kTjhu5Ftw6zhu5M44buqxrDhu7Hhu5NrOOG7k2zhuqvhu5E44bur4bqt4buTazjhur95deG7k2s4w7XDreG7qzjhu5Phu59tOGxz4buTOOG7k+G7ueG6tzjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhu4fDom044buBbeG7i+G7kzjhu5Nr4buZw6JtOGtt4bq34buZWzjDtW3hu5NsOOG7q8OtWzhsw7rhu6c44bur4bqz4bq/OOG6v3fhurc44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OEzhu5nhurc4w5XDgzgg4buGw6JtOOG7qcO9OMWp4bux4bqz4buTWzjhu6px4buTazjDtOG6p+G7k2w44bup4bu1OMWp4bux4bqz4buTWzjhur5zOMWp4bux4bq34buTOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMWp4bux4buf4bq/OOG7q8OtXV1dMFs4TG3hu4vhu6c4bHBtOOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOEzhu5nhurc4w5XDgzgg4bq24buR4bq+bOG6t+G7kTA4QeG6tTjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6dbOOG7k2zhurU44buHw6nhu7E44bureThM4buZ4bq3OMOVw4M4QXRtOMO04bqn4buTbDjhu4fDouG7mTjhur/hurPhur844buHw7Phurc44bunbHlz4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyTHBtOOG7k2tsw7M44buH4bqnOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44burbOG6peG7mTjDtOG7seG6ueG7k1s44buH4bqz4buTbDhrbeG6szhBw6w44burxrBt4buJ4buTOEHGoeG7k2s44burbHlz4buTazjhu5HDom0t4buHw6nhu7E44bureThAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5EtTOG7meG6tzjDlcODOGtt4bq3bTjhu4fhu5nDouG7kzjDoTlh4bqvLcOhOcOhOVs44burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjhu4HhurXhu5NsOOG7q2x1bTjDtHnDuuG7k2s44bq/bOG7mTjhur/hurPhur844burw7Lhu5NsOGttdG044burbG3hu4vhu7E4QcOsOOG6v+G6s+G6vzjhu6ttw6zhu5E44buT4bqt4buTa1s44buB4bu1OOG6s+G7k1s44bq/czhscG044buHw6nhu7E44bureThB4bq1OOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7q2x5c+G7k2s44buRw6JtOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW04a23hurfhu5M44burdG1dOOG7huG7oeG7k2s44burbHVtOOG7q8aw4bq34buZOOG7h3FtWzjhu6ts4bql4buZOMO04bux4bq54buTOEHDrDjhur/hurPhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur9bOOG6v2x3OOG7h8OsOMO0dOG7kzjhu6vGsOG7meG7k2s4xanhu7Hhurfhu5M4bOG7izhs4bu54buxOOG7k2tsw7M4QeG6tThsw7rhu6c44bur4bqz4bq/OOG7h8Op4buxOOG7q3k4QG3hu4vhu6stOOG7kOG6sDjhu6vGsOG7meG7k2s44burbHVtOGtt4bq34buTOOG7q3Rtezjhu6ps4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7kW3hu5NsWzhBZeG7kzjhu4fDrDjDtWzDuW044buTa2xt4buL4bunOCDhu6nhu6vhurfGsOG7qy3hu7Hhu6cwWzhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OEHhurU4w7Thu7Xhur84w7R5w7rhu5NrOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrXTjhur7hurPhur844buHw6JtOMOqbeG7ieG7sTjhu4fhuqc44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu6ts4bql4buZOMO04bux4bq54buTOOG7keG7n204xanhu7Hhurfhu5M4bOG7izhrbeG7ueG6tzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E4QeG6tThM4buZ4bq3OMOVw4NbOOG7h2Lhur84w6pt4buL4burOMO04bq1OOG6v+G6s+G7kzjhur/EkeG7kzjhu6tseXPhu5NrOOG7kcOibTjhur934bq3OMOhOOG7k3l04bq/OOG7k2vhurXhuqA44bq/4bq14buTazjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzhBw6w44bq/bG3DrOG7sTjhu6nEkeG7sV044bq+duG6vzjhu5Jr4buZw6JtOEF2OCDDinA44buSa+G7mcOibThrbeG6t+G7mTA4QeG6tTjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur7hu5nhur/hurct4bq+4buZw7Thurc4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROOG7h+G6pzjDteG6ojjDtcOt4burOMOq4bql4buTOGtsbTjhu5NsdDhsw7rhu6c44bur4bqz4bq/OOG7k2zEkeG7kzjhu6nhu7U4w7Vt4buL4buTOOG7k+G6teG6oF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqw6JtOOG6v2x5c+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu5PhurXhuqBbOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG444bumbOG7lTjhur5sdzjhu6vDs+G6v2w44buww4rhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjFqOG7scSR4buTOOG6vmxu4buTbDhB4bq1OOG6v+G6s+G6vzjhu6nDuVs4w6rhurfhu5NbOOG7k2vhurXhu5NsOMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44bq/eOG7k2s44buH4bqnOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44burbcOt4bunOOG6v+G6ueG7kzjhur/hurPhur844buHw6JtOMOqbeG7ieG7sTjhu4fDreG7kzjhu6vhu7M4TOG7meG6tzjDlcODOOG7k2zhuqvhu5E4a210bTjhu6tsbeG7i+G7sVs4xanhu7HhuqXhu5NrOMOq4bqzOEHDrDjhu6ttw6zhu5E44buT4bqt4buTa1s44burbMOtOOG7kcOi4buTbDjhur934bq3OMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7h+G7n204QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu5Ns4bq1OOG7h8Op4buxOOG7q3k4TOG7meG6tzjDlcODOOG6v3jhu5NrOOG7k2x5OOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5NbOOG7q8aw4bq34buZOOG7h3FtOEFt4buL4bq/OMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOMOA4buxZeG7qzjDtWzhurvhu7E44burbWnhu7E44buH4buD4buTOOG7qeG6t+G7k2s44burbMOzOOG7q8aweXXhu5NrOEzhu5nhurc4w5XDgzjhu6vhu7M44buT4bqt4buROMOhOWHEg1044buG4buZ4bq14buTOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7q8Oy4buTbDjFqOG7seG6peG7k2s44buqxrDDszjhur944buTazjhu4fhuqc44bq/4buVOOG7p2xtaeG7kzjhu6ttw63hu6c4w4Dhu63hur84QXRtOOG7o+G7k2s44buO4buZbOG7kzjGr+G7meG6v8O1bOG7mcO04buBWzhLbeG6s+G7kTjhu4fhu5/hur844buHbcOs4buxOGzhurXhu5NsOOG6tuG7keG6vmzhurfhu5E44burw6JtOOG7quG7pl1M4buhOOG6vmxuOOG7kG3hu5NsOEHhurU44buj4buTazjhu5DhurfGsMO1OEttw7TDtG3hu5NbOEtt4bqz4buROOG7h+G7n+G6vzjhu4dtw6zhu7E4bOG6teG7k2w44bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44bq24buR4buDxrBt4bq/4bq3OE3hu5Phu4Hhu5nhur9sbeG7k+G6tzjhu5Dhurfhu5Phurdr4buD4buR4buD4buT4burOMOU4bur4buBOOG7h+G7iTjhu6vGsOG6t+G7mTjhu4dxbTjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTWzjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxOGzDuuG7pzjhu6vhurPhur844buHw6nhu7E44bureThrbeG7ueG6tzjhu6vDsuG7k2w4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzhM4buZ4bq3OMOVw4NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmzEkeG7kzjhu4HDs+G7pzjhu5PhurXhuqBbOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG444buSa+G7seG6oMSp4buTOMWo4buxxJHhu5M44bq+bG7hu5NsOOG7h+G6pzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOOG7q+G6pW1bOMWp4bux4bql4buTazjDquG6szjhur/hurPhur844burbOG7o+G7k2s44burbeG7kzjDtG1p4buTOMWp4bux4bq34buTOEHhurU44burxrDEkeG7kzjhu6vGsMah4buTazjhu5F1bTjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6dbOOG7k2zhurU44buHw6nhu7E44bureTjhu4fDreG7kzjhu6ts4bqt4buRWzjDtWzhuqXhu5k44bup4bqz4burOOG7h+G7iTjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOOG7q23DrOG7kTjhu5Phuq3hu5NrOOG7h8Op4buxOOG7q3k44burxrDhu5nhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burWzjhur9sw604w6ptw63hu5M44bq/4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6dbOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG6v+G7o+G7k2s44buTa2zhu4s44bq/4bq34buZWzjhu5Phuq3hu5NrOMO0ecO64buTazjhu6vhurNtOOG7q8Oi4buZWzjDtOG7mWtt4bup4burbeG6v+G7qeKApjjhu6vDom044burw7Lhu5NsOMWo4bux4bql4buTazjhu6rGsMOzOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW04a23hurfhu5M44burdG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjhu4bDveG6vzjhu6rEkeG7kzEv4bunMg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2017
2018-03-06 16:32:21

(QT) – Hôm nay 6.3.2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017. Đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV,...

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người
2018-03-05 15:39:07

(QT) - Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, tính đến 31/1/2018, sau 3 năm tỉnh Quảng Trị thực hiện tinh giản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết