Cập nhật:  GMT+7
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buu4bq24buH4bqz4buyZOG6seG6t+G6peG7sjI6xJHhu7IzOsSR4buy4buZ4bqzw6Fk4buyS+G6p2Thurfhu7LDs8ah4buyYiJk4buya+G6t+G7j+G7siXhu6wvamvEqcSRZOG6seG7ruG7rC/hurfhu7bhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i+G6tjY/NMOd4buueOG6t+G6s+G6oWzhu7JkP8ah4buy4bu4Ji/hu7bhu7bFqOG7snc/ZOG7sktsxqHDoWThu7LhurHhurM6xJHhu7JL4bqnZOG6t+G7ssOzxqHhu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7Lhurfhu4fhurPhu7Jk4bqx4bq34bql4buyMjrEkeG7sjM6xJHhu7Lhu5nhurPDoWThu7JL4bqnZOG6t+G7ssOzxqHhu7JiImThu7Jr4bq34buP4buyJcWo4buyZOG6t+G6s+G6o2Phu7Lhuqvhu53hu7Lhu7jhu7Thu7jhu7Qt4buy4bu44bu04bu4Pcav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siM94bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zxq8yP8SR4buJbD9k4bqxa8Sp4bqzxq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu4Iyov4bu24bu0JDThu7jhu7YqQCPhu7Yqa0Al4bu4JWLhu7gt4buZ4bqzZOG6ty0yM+G7mSUlJSXGr+G6qeG7i+G6scOd4buyP2JrUsOd4bq24buH4bqz4buyZOG6seG6t+G6peG7sjI6xJHhu7IzOsSR4buy4buZ4bqzw6Fk4buyS+G6p2Thurfhu7LDs8ah4buyYiJk4buya+G6t+G7j+G7siXDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50jPeG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuw70s4bqz4buyMuG6s8OjbOG7smThurHhurc24buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buyY+G7h2vhu7Jq4bq/4buy4bqrw6Br4buy4buJbC7hu7Iz4bq3w7Phu7LGocOgbOG7sjPDsz/hu7Lhuqvhu53hu7Lhurfhurnhu4vhu7Jr4bq34buP4buyI8Wo4buy4buIbOG6vzPhu7Lhurfhu4fhurPhu7LhuqvhurdlP+G7suG7luG7mOG7si3hu7J0ZOG6t+G7pOG7skTGr+G7mOG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bq24buH4bqz4buyZOG6seG6t+G6peG7sjXhu41pM+G7smThurHhurc24buy4buK4bq3ZeG7skvEqeG7jcOtZOG6seG7sjXEkTtk4buyM+G6t2zGocOhZOG7smvEqToz4bq34buyw73EkTtk4buyNSzhurPhu7Iy4bqzw6Ns4buy4buIbOG6vzPhu7Lhurfhu4fhurPhu7Jr4bqnZOG6t+G7suG6tsSRO2ThurHhu7LDveG7jzPhu7JL4bq3KWThurHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7Jj4buHa+G7smrhur/hu7LhuqvDoGvhu7Lhu4lsLuG7sjPhurfDs+G7ssahw6Bs4buyM8OzP+G7suG6q+G7neG7suG6t+G6ueG7i+G7smvhurfhu4/hu7Ijxajhu7Lhu4hs4bq/M+G7suG6t+G7h+G6s+G7suG6q+G6t2U/4buy4buW4buYxq/hu7JL4bq3NsSR4buyNWXFqOG7suG6q+G7neG7suG6t+G6ueG7i+G7sjUh4buya+G6t8OqZOG6seG7suG7iWw/4buyJOG7smJsIGvFqOG7suG7tkDhu7Jk4bqx4bq34bql4buy4buJbMahw6Brxajhu7Iz4bq3xJHhu7Lhu5vhu7LhuqvhurPDoGThu7Lhu5nhuqHhu7Lhu5nhurPhuqMz4buya+G6s8Og4buL4buya+G6t2zFqOG7sjPhurfhuqdk4bq34buyYuG7m+G7suG7tuG7sjTDtOG7sjpk4buyYmwga+G7puG7sjPhurfEkeG7suG7m+G7suG6q+G6s8OgZOG7smIiZOG7sjUibOG7sjXhur/hurPhu7Lhu5ln4bqz4buyJeG7sjTDtOG7sjpk4buyYmwga+G7suG6q+G6tzoz4bum4buy4bqx4bqzOmPhu7JqOmvhu7Jr4bq/4bqz4buyMz/EkeG7sjPhurdsxqHDoWThu7I14bqh4buy4oCc4buY4bqz4bqjM+G7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buyM+G6t+G6tWThurfhu7JqOjPhurfFqOG7suG7i+G6tzrhu4vhu7JibCBr4buy4buZ4bqh4buya+G6t8O0M+G7suG6tztk4bq34buya+G6s8Oga+G7suG6q+G6s+G6o2PFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buyYiFk4bqx4buy4buL4bq34bq14buy4bqx4bqzP+G6s+G7sjXEkSxk4buy4bu44bu04bu2JC3hu7Lhu7jhu7Thu7jhu7bigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6s8OgZOG7suG6tztk4bq34buyM+G6t11r4buy4buZXWThu7Lhu5k74buya8SpLuG7smJo4bqz4buyM+G6t11r4buy4buZXWThu6bhu7Lhu5c2Y+G7suG7lzdrxajhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7I14bqlZOG6t+G7sjM6M+G7suG7mV1k4buyNeG6oeG7suG7meG6oeG7smThurdbZOG7smrDtMWo4buy4bqqSy3hu5bhurbFqOG7smThurFbZOG7smo6M+G6t+G7smThurc74buyZOG7jWcz4bum4buy4buXNmPhu7Lhu5c3a+G7sjM6M+G7sjI6xJHhu7IzOsSR4buy4buZ4bqh4buy4bqr4bqzw6Bk4buyZOG6seG6t+G6peG7sjPDsz/hu7Iz4buR4buya8Sp4bqzxajhu7Izw6pk4bqx4buyazoz4buya+G7jeG7suG7i+G6tzrhu4vFqOG7suG7i+G6t8OpZOG6scWo4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jr4buH4bqz4buy4buL4bq3LGPhu7Lhu5k74buy4buZ4bqz4buy4buL4bq3LGPhu7Lhu4vhurc64buL4buyYmwga8Wo4buya+G6t+G6s+G7suG6tztk4bq34buyOmTFqOG7suG7i+G6t8OpZOG6scWo4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jr4bq3P2Phu7Jk4bq3w7Jk4bqx4buy4buZO+G7suG6seG6sy7hurPhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7LhuqvhurPDoGThu7Jk4bqx4bq34bql4buyM8OzP+G7sjPhu5Hhu7JrxKnhurPigKbhu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7iGzhur8z4buy4bq34buH4bqz4buyM8OyZOG6seG7sjI/ZOG7suG6tztk4bq34buyZOG6seG6t+G6peG7suG7iWzGocOga+G7suG7meG6oeG7smvhurfhurXhu7I14bqzw6Nj4buyNV1s4buy4bqx4bqzOuG7sjLhurPDo2Thu7Jq4bq/4buy4buXNuG7ssOq4buya8Oqxq/hu7LDvVvGoeG7smI74buyZOG6seG6t+G6peG7suG7iWzGocOga+G7sjU64buL4buy4buPZOG6seG7smThurds4buyMyJs4buyM8OzP+G7smPhu4dr4buyMuG7h+G7suG7i+G6tyBk4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyZOG6t+G6u+G7smThurHhu41o4bqz4buyY2w/4buy4buXNuG7smNs4bq/ZOG7sjXhu41pM+G7sjNd4buL4buyMuG6s8OjZOG7smrhur/hu7Lhu5c24buya+G6tzbEkeG7smPEkWThurHhu7JjbOG6v2Thu7IzOuG7smThurdbZOG7puG7sjIuxJHhu7I1LmPhu7Iz4bq3Pmvhu7Iz4bq3YcWo4buy4bq34bqz4bqjbOG7suG7iWwu4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7iWwuZOG7smLhu5vhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvhurPhuqNk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7sjXhu41oZOG6seG7sjLhu4fhu6bhu7JrKGThurHhu7Jk4bqxbOG7gWThu7Jr4bq3bOG7sjPhurfEkeG7smThurFbZOG7smo6M+G6t+G7smThurc74buyZOG7jWczxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rko/bOG7suG6q+G6t+G6s+G7suG7lzZj4buy4buXN2vhu7IzOjPhu7IyOsSR4buyMzrEkeG7suG7meG6oeG7suG6q8Oga+G7suG7iWwu4buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7LhuqvDoOG7suG6t8SRLDPhurfhu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7suG6qkst4buW4bq24buy4buZO+G7smThurFbZOG7smo6M+G6t+G7smThurc74buyZOG7jWcz4buyZChj4buy4bu44bu04bu44bu4xajhu7I0w7Thu7LhuqvhurPDoGThu7LhuqvDoOG7suG6t8SRLDPhurfhu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7suG6qkst4buW4bq24buyZChj4buy4bu44bu04bu4QMWo4buy4buIbOG6vzPhu7Lhurfhu4fhurPhu7Iy4bqzw6Ns4buy4buJbMahw6Br4buya+G6t8OqZOG6seG7suG7iWw/4buyMzoz4buyZOG6seG6t+G6peG7suG7iWzGocOga8Wo4buya8SpxJFk4bqx4buyNWXhu7IzZeG7skThurHhurfhuqXhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7Lhu5nhuqHhu7LhuqvDoOG7suG6t8SRLDPhurfhu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7suG6qkst4buW4bq24buyZChj4buy4bu44bu04bu4QOG7suG7mWfhurPhu7Lhu7Y94buyM+G6t+G6p+G7smvhurPDoWzFqOG7suG7tuG7tOG7smThurdlY+G7smThurfhurPhuqNj4buy4buZb8Wo4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7Iz4bq3w7Phu7LGocOgbMWo4buya8SpxJFk4bqx4buyNWXhu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7JrbzPhu7Lhu41s4buya+G6s8OhZOG7suG6seG6s+G7k+G7suG7meG7k2ThurHhu7Lhu4Nk4buyNeG6pWThurfhu7LhuqvhurNk4bq34buya8Og4buy4buZ4bqt4buyY8Oqxajhu7LhuqvhurPDo2Phu7JqxJE6a+G7smIsY+G7suG7i+G6tzprxajhu7Jr4bq3bTPhu7I1MMah4buyayhk4bqx4buya8Sp4buNw61k4bqxxajhu7IyLsSR4buyNS5j4buyMzoz4buyM1tk4buyNeG6v+G6s+G7smJnZOG7sjPDsz/hu7Jk4bqhZOG7suG6q+G6s2Thurfhu7Jrw6DFqOG7smsg4buL4buya8SpbGThurHhu7Lhu4vhurfDqWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqxxajhu7LhuqvhurPDo2Phu7JqxJE6a+G7sjThuqUz4bq34buyMuG6o2ThurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6seG6t+G6peG7suG7iWzGocOga+G7suG7meG6oeG7sjTDtOG7smvEkTpk4buyZOG6sVtk4buyajoz4bq34buyZOG6tzvhu7Jk4buNZzPhu7JkKGPhu7Lhu7jhu7Thu7hA4buy4buZZ+G6s+G7smvhu4Nk4bqx4buyauG6v+G7smvhurds4buyZOG6sVtk4buyajoz4bq34buyZOG6tzvhu7Jk4buNZzPhu7Lhu7bGryThu7jhu7TGryUjI+G7smvhuqfhu7I14buBZOG6seG7puG7smvhu4Nk4bqx4buyauG6v+G7sjPhurfhurPhu7Jk4bqxW2Thu7JqOjPhurfhu7Jk4bq3O+G7smThu41nM+G7smI74buy4bu4xq/hu7QlJMav4bu4IyPhu7Jr4bqn4buyNeG7gWThurHGr8avxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7iuG6t2Xhu7JLxKnhu43DrWThurHhu7J3P2Thu7JLbMahw6Fk4buy4bqx4bqzOsSR4buyS+G6p2Thurfhu7LDs8ah4buyROG6sWzGocSDZOG7suG7iGzhur8z4buy4bqq4bq3OmThurfhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7Iz4bq3bMahw6Fk4buyNeG6oeG7pOG7skvDomThurfhu7LhurfDomThurfhu7LhurbEkT/hu7Lhuqrhu53hu7Lhu5k74buy4buJbD9k4buy4bq34bqj4buy4buY4bqz4bqja+G7skQ/Y+G7si3hu7LhurbEkT/hu7Lhuqrhu53hu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buy4bqxImThu7I1W8ah4bum4buyNMO04buyMjrEkeG7suG7iWw/ZOG7suG6t+G6o+G7suG7mOG6s+G6o2vhu7JEP2Mt4buy4bq2xJE/4buy4bqq4bud4bum4buyNeG6pWThurfhu7Lhurfhu41nZOG6seG7sjPDqmThurHhu7JrOjPhu7JrbMahw6Fk4buya8SpbMah4bqhZOG7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2Thu7JrZ+G6s+G7sjPhurfEkeG7sjXhu4fhurPhu7Jk4bqxw7Lhu7IyOsSR4buyMzrEkeG7suG7meG6s8OhZMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buu4busamvEqcSRZOG6seG7rkThurFsxqHEg2Thu7Lhu5jhurNk4bq34busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wv4buL4buu

Nguyễn Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Thời tiết