Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buK4bub4buJM8OT4buKVOG7jDPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G6uuG6o2/DuuG7leG7jcOsITPhu6Thu4vEg+G7jeG7izPDs2N0MzU24bqhM+G7jeG7i8O1w7Iz4oCc4buk4buJ4buF4bulM2/hu4lnw7Izw73huqPhu7czw73hu5fhu40z4bul4buL4buV4buNM2XhurHhu43igJ1bL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXXtV4bukfTMtM+G7pOG7i8Oj4buNw6wzw6AvNjQ0w6Az4bq74buF4buNM+G7jeG6o+G7tykz4buK4bub4buJM8OT4buJ4buD4buNM+G7i+G7iWd0M3Thu4vhu6kz4buNeTPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G6uuG6o2/DuuG7leG7jcOsM3tV4bun4bqx4buNw6wz4bukw7prfTPhurvhurcz4bul4buLxIPhu43hu4szw7NjdDPhurvhu61xw6kzNTbhuqEz4buN4buLw7XDsjPigJzhu6Thu4nhu4Xhu6Uzb+G7iWfDsjPDveG6o+G7tzPDveG7l+G7jTPhu6Xhu4vhu5Xhu40zZeG6seG7jeKAnTPhu6Xhu4vhu6cz4buLxanhu6UzNTzDoDTDoDPDqeG7i2sz4bul4buL4bqjw7Izw6zhu4nhuqM8M8OJw6PDqTPhu43hu4vDtcOyM+G7peG7ieG7heG7pTNv4buJZ8OyM+G6u+G6tzPhu43hu4vhuqnhu40zw7rhu5vhu43DrDPhu6Xhuq/hu4kzw6EvNTgz4bu14bq3M+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7jeG7i+G7rSEzw5LDtDPDlSkz4buK4but4buh4buNw6wz4buK4buJZ3QpM+G6uuG6o2/DuuG7leG7jcOsKTPhu6TEgzPDk+G7j+G7jcOsKTPhuqIz4buMw6zhu48pM+G6ojNF4bun4buNw6wpM+G7pMSDM8Oa4bup4bulPDPhu4zhu4vDtcOyM+G7peG7ieG7heG7pTNv4buJZ8OyM8O94bqj4bu3M8O94buX4buNM+G7peG7i+G7leG7jTNl4bqx4buNM8O64bqr4bulM3Thu4vGsDPhu4txdDPDveG7oeG7iTPDqeG7i2sz4bq9w7Izw7Lhu4lm4buNM+G7jcWp4buJKTPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4trM+G6vcOyM2Xhu4nhu4Xhu6Uzw6nhu4t5M+G7peG7i2ozb+G7uTPDvcSD4buPM8O54budM+G7peG7i+G6veG7jzPhurnhu5nhu4kpM+G7jeG7i3nhu43DrDPDqeG7i2sz4bq9w7Izb+G7i+G7leG7jcOsM2Xhu4nhu4Xhu6Uzw6nhu4t5M+G7peG7i2oz4bq74buJaMOyM8Op4buLbDNlw6Lhu43DrDPDveG6qeG7jTPhu6XhuqPhu7cpM+G7jeG7i8O1w7IzdeG7p+G7tzPhurtr4buN4buLM+G7peG7neG7jcOsM8O54buXM+G7peG7iWbhu40z4buN4bubdDPhurtr4buN4buLM29BM8O9xIMzw7Phurfhu4kzw7nhu6fhuqvhu6Uzw6nhu4vhu48zw73huqPhu7cz4bulxrDhu7cz4bul4buL4bq94buPM+G7jeG7i8O1w7IpM8Opw7Uz4buN4buLw7XDsjPhu6V2MzY0PDQ0NDPhurvGoeG7jcOsM+G6u+G7heG7jTM3NDw0NDQz4bq7xqHhu43DrDPDsuG7o+G7iTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsPDPhu6Thu53hu43DrDPDueG7lzPhu6Xhu4lm4buNM+G6ueG7rTPhu41xM8Op4bur4bqjM8Opw6PDqTPhu43hu4vDtcOyM+G6u+G7heG7jTPhu43huqPhu7czw6xi4buNMzUz4bulw4Az4bq7xqHhu43DrDPDqeG7i+G7jzM4NmEzw6nhu4trM8O94bqj4bu3PDPDicOjw6kz4bul4buLxIPhu43hu4szw73hu4nhu4Phu40z4bq74butccOpM+G7peG7i+G6o8OyM8Os4buJ4bqjM2Vq4buN4buLM+G7tcOq4bulM+G6u+G7l+G7iTPhu6Xhu61x4buNw6wzw73huqPhu7czw73hu5fhu40pM+G6u+G6scOyM2XhurHhu48z4bulxKnhu43hu4sz4bq54bqp4buNM8Op4buL4burKTPDqeG7leG7jcOsM2XDouG7jcOsM8O9xIMz4bq7xanhu43DrDPhurvhu5fhu4kz4bul4butceG7jcOsKTPhurvhurcz4bul4buL4bqj4buN4buLM+G7peG7j8Oj4buNM+G7jXEpM8Oz4bq34buJM+G6u8Wp4buNw6wz4buL4bqv4buNKDNv4buL4buV4buNw6wz4bu14bqx4bu3M8O64bqjM+G7pWrhu43hu4sz4bulw7rhuq/hu43DrDPDqeG7i+G7ieG7hcOyM+G6ueG7qeG7jcOsM8O94buX4buNKTPhu41xM+G6u+G7keG7jcOsPDPDieG7i2sz4bq9w7Izw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM8O94buX4buNM8O94bqj4bu3M+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sSkz4bq7xanhu43DrDPDsuG7qcOpM+G6u8Spw6nhu4spM+G7i2Lhu6cz4buL4buF4bulM8Opw6PDqTPhu4vhu5sz4bq7YuG7pzPhu6Xhu60zw73hu5fhu40zw73Eg+G7jzN04buLw6Phu6Uz4bulw7rhu4lo4buNM+G7jcOsxIPhu43hu4sz4buNw6zhu4tmM3Iz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wz4buN4buL4butITPDieG7i+G6s+G7jTPhu43hu6fhu5Xhu4kzw7Nx4buNKTPhurnhu4MpM+G7peG7i+G7kykz4bulw7rGoeG7jcOsM8O6duG7jcOsKTPDueG6teG7jSkzw6nhu4vhu6fhu5fhu4kpM8OzxIPDsjPDqeG7i+G7neG7iTPhurvDteG7pSnigKYz4bul4bqv4buPM8O94buJZ8OpM8OzxIPDsikz4bul4bqz4buNw6wz4bul4buL4bunM+G7jeG7i2N0M8Op4buL4buPM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4s8M+G7jOG7i8O1w7Iz4bul4buJ4buF4bulM2/hu4lnw7Izw73huqPhu7czw73hu5fhu40z4bul4buL4buV4buNM2XhurHhu40z4bq74bq3M+G7peG6r+G7jzPhu43DrOG7p8ah4buNM8O94buX4buNM+G7peG6r+G7iTPDqeG7i+G7ozPDqeG7i+G7jzPDqeG7i2sz4bq9w7IpM+G7pcO6w6Phu43hu4szw6nDo8OpM+G7peG7i+G7qzPhu6Xhu6nDqTPDuuG7rXDDsjPDusSDKTPDveG6o+G7tzPDveG7l+G7jTPhu43hu4vhuqPhu43hu4spM8Os4buJ4bqxw7Izw6nhu4vhu4kzdOG7i8SpM+G6u+G7iTPDs+G6r+G7iTwzVeG7p+G6ozPhu6Xhu50zw73huqPhu7czw73hu5fhu40z4buN4buL4buJZuG7pzPDqeG7i2sz4bq9w7IzdOG7i+G7qTPhu415M+G6u+G7rXHDqTPhu6VjdDPhu4vhu6fhuqvhu40pM+G7i+G7reG7oeG7jcOsM+G6ucSR4buNM2/hu4vhu4/huqMz4buL4buRw6kzb+G6oDPhu6Xhu4vhu6dj4bulM8Op4buL4bqz4buNM+G7jeG7p+G7leG7iSkz4bulw7rGoeG7jcOsM+G7pcO64buR4bulKTN04buLw6Phu6Uz4bulw7rhu4lo4buNM+G7jcOsxIPhu43hu4sz4buNw6zhu4tmM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jTPhu6Xhu4vhu5fhu43DrCgz4bq74butccOpM+G7peG7ieG7hXQz4bul4buL4bunM8Opw6PDqTNv4buJ4buF4buNM+G7peG7i+G7r8OpM8O9ZjPhu43hu6fhu5Xhu4kz4bq54bqv4bu3M8Op4buP4buNKTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPDqeG7p+G7m8OpM8O54buX4buNw6wzw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7iykzZeG6seG7jzPDvWczw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wpM3Thu4vDtOG7jcOsM8Op4buL4buX4buNw6wz4bul4bub4buJM3Thu4vhuq/DsjPDvcSDM+G7pWcz4buN4bqv4buNM+G7teG6tzPhu4vhu5vhu4nigKYz4buN4buLw6LDsjPhu43huqnhu43DrDPDqeG6o+G7jzPDqeG7i+G6q+G7pTPDs+G7rXHhu43DrDPDqeG7p+G7m8OpM8O54buX4buNw6wzw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7iykzw7PEg8OyM+G7peG7i+G6o+G7tzPhurvhu53hu4kz4bq54buJZ+G7jTPDsuG6r+G7jzPhu43hu5Xhu43DrDPhu6Xhu4vhu5Xhu40zw7Lhu6Hhu4k8M1Thu4rhu6zhu57hu4zDjDPhu6Thu4rhu4hH4buMWy90XQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
2012-06-12 06:09:09

(QT) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2012), UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 tỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết