Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4TDoWZbxKjhuqFr4buDKltQ4buZW+G7ieG6u3FbIltr4bqhaltx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqjhu4XDrVtx4buFaVtdMFvhuqnDujdb4bqsw7Rb4bqo4buFZ2vhu4VbceG7oWkhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oLOG7nlEuWy1bS+G7gzl2WyIiLzMvIF0iID9b4buEcnbDqmtbw7p2W+G7hMOhZlvEqOG6oWvhu4NbLOG7nnLDoWvhu4NbUeG7oWkuW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7hcO0Zltr4buD4buFaVtw4buZW+G7ieG6u3FbasO0cVtr4bqhaltx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqjhu4XDrVtx4buFaVtdMFvhuqnDujdb4bqsw7Rb4bqo4buFZ2vhu4VbceG7oWlb4buxOVtxcnbhurlrW+G6q+G7peG7mWvhu4Nb4bqpOOG6qVvhu4Phu6Xhu5lr4buDW2Jm4bq/a1vhu4Voa+G7hVvEqTlqW3Hhu4VjbFtx4bqzalvhu4Phu6Xhu5lr4buDW2JhbFti4bun4bqpW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1vhu4VydsOqazpbQsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW0vhu4NyduG7gWtb4buw4bqha1vhu4R0a+G7gz9bUuG7sFHhu7BRUj9bUeG7oeG7peG7m2vhu4Nb4bqsN2tbUXJ24bq5a1vhu4NmOGxbUcOta+G7hVvDunZbYsOgW2LhurtrW+G6q8awOltL4buDN3ZbcDdyW+G7ieG7hWZb4bqpbVvhuqjhu4XDrVtx4buFaVtw4buPW10wW+G6qcO6N1vhuqzDtFvhuqjhu4Vna+G7hVtx4buhaVvhu7Hhur1bcWbhurvhu6NbcXXhuqlbYuG6pXZbamFr4buFW+G7sWbDquG6qVvhu4Vv4bqpW3HDouG7o1vhu7E5W8SpOWpbceG7hWNsW3HhurNqW+G7g+G7peG7mWvhu4NbYmFsW2Lhu6fhuqlb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4U/W+G7hHJ2w6prW8O6dlvhu4TDoWZbxKjhuqFr4buDW2LDoFvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4VbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4buxOVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu59yOGtbceG7oWbDqnFbcOG6t3JbcOG6o+G6qVti4bq7a1txxalr4buDW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G6qeG7mVtw4bubW2LDoWvhu4M6W+G7nnI3W2JtP1tq4buTZlvhuqk4a1vhuq3DtD9bYsOha+G7g1vhu7Fm4bq5a1vhu6844bqpW2Jpa+G7hVti4bulxqHhuqlba+G7hWbDqmpb4buxdVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu4Vv4bqpW3HDouG7o1vhu7E5W8SpOWpbceG7hWNsW3HhurNqW+G7g+G7peG7mWvhu4NbYmFsW2Lhu6fhuqlb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4Vb4buD4bqja1vhu7Hhu5VmW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oWlb4bqpw7o3W+G6qeG7mVvhu59yN2s/W2Lhu5lrW+G7sWk/W2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1vEqTlb4buxZsOq4bqpW8SpOWpbceG7hWbhurtxW3Hhu4XGsOG6qT9bceG7heG7peG7l2vhu4Nb4buvcnbhurlrP1vhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtb4buJ4buF4bqj4bqpW+G7o+G7hXXhuqlbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1twcnZbceG7hWw4Zlvhu7Hhur1bceG7pVtx4bul4buba+G7g1vhuqnhu4Vna+G7hVtx4buhaT9bYmFsW2Lhu6fhuqk/W8Sp4buPZltw4buPa+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7Q/W2LDoWvhu4Nb4buxZuG6uWsmW+G7sTdmW3Hhu6FuW3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlti4buna+G7g1ti4bq1clvhuqk5a+G7g1ti4bulxqHhuqlb4buj4buFOHFb4buFcnY6W0LEg+G6qVvhuq1mw6pxP1txxalb4buxZsOq4bqpW+G7hW/huqlbccOi4bujW+G6qeG7hXJ24bq/a1twN2vhu4NbxKk5altx4buFY2xbYsOgW+G7r3LhurNxW+G7hWbDqmtba+G7hWbhur1yW+G7sWbDquG6qVvEqTlqW3Hhu49xP1tq4buNW+G7hWhr4buFW+G7hTd2W+G7sTlba+G7heG7q2vhu4NbceG6s2pb4buD4bul4buZa+G7g1twOGvhu4Nb4bux4bq9W+G7hW/huqlbccOi4bujP1vEqTlqW3Hhu4VjbFtx4bqzalvhu4Phu6Xhu5lr4buDW2JhbFti4bun4bqpW+G6qTjhuqnhu4VbamFr4buDW+G6qcO6N1vhuqw44bqpW3Hhu6HhurlrW2vhu4Vm4bq9clvEqcOsa+G7hVvhu7HGsOG6qTpbQuG6u2tbazd2W3FsOWtb4buFcnbDqmtbYsOgW+G6qW1bMzRbccOi4bujW3Hhu4Xhur9b4buxOVs2IFvhuqk4W2vhu4XhurdrW2Jm4bq/a1vhu4Voa+G7hVtxZuG6uXJb4bqtZuG6v3JbceG7oWxr4buDW+G6qXLDtOG6qVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1ti4bulxqHhuqlbcXJ24bq5a1vhuqvhu6Xhu5lr4buDP1vhu4nhu4Vja1tx4buF4bul4buba+G7gzpb4bui4buFOHFb4bqtZuG6v3Jb4bqp4buFw61bYmFsW3FhZlvhu4XDtGZba+G7g+G7hWk/W2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1tL4buDcnbhu4FrW+G7sOG6oWtb4buEdGvhu4M/W1Lhu7BR4buwUVI/W1Hhu6Hhu6Xhu5tr4buDW+G6rDdrW1FyduG6uWtb4buDZjhsW1HDrWvhu4Vbw7p2W2LDoFvhu4Phu4VmW2vhu4XDomtba+G7heG7q2vhu4Nb4buJ4bq7cVvhu59yw6Fbajlb4buFcnbDqmtb4buEw6FmW8So4bqha+G7g1tiYXFbYuG7pcah4bqpW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buF4buXZlvhu4NmN2tb4bufcjc/W2LDtWvhu4NbceG7heG7l2ZbduG6uXJb4bqp4bq1clvhu4VydsOqa1vhu4TDoWZbxKjhuqFr4buDW+G6qeG6tWtb4buj4buFOHFb4buFcnZba+G7heG7q2vhu4Nb4buJ4bq7cVvhu59yw6FbYmFxW2Lhu6XGoeG6qT9b4buJ4buF4bqj4bqpW+G7o+G7hXXhuqlba+G7heG7q2vhu4NbccO1a1txYWZb4buFYWtb4bqp4buF4bq7W2Lhur9bYuG7pTdb4buxZsOq4bqpW+G7hW/huqlbccOi4bujW+G7sTlbxKk5altx4buFY2xbceG6s2pb4buD4bul4buZa+G7g1tiYWxbYuG7p+G6qVvhu4TDtVvhuqjhu4VnW0pma+G7hVtx4buh4bubW3Hhu4U5a+G7hVvhu7Fmw6rhuqlbxKk5altx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWs/W+G6qW1b4buFZsOqclvhu59yw6Fb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlb4bqp4bqz4bujW8O6dltCw6Fr4buDP1vhuqnDujdbauG7k2Zb4bqpOGtb4bqtw7Q/W2LDoWvhu4Nb4buxZuG6uWtb4buxOVtq4buTZltr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrOltRYWZb4buFw7RmW2vhu4Phu4VpP1siMVtxw6Lhu6NbceG7heG6v1vhu7E5WyIgW+G6qThba+G7heG6t2tb4buvcuG6s3FbcOG6o+G6qT9bcWbhurlyW+G6rWbhur9yW3Hhu6Fsa+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5altx4buFY2xbceG7pVtx4bul4buba+G7g1vhu7E5W3HhurNqW+G7g+G7peG7mWvhu4NbYmFsW2Lhu6fhuqlb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4VbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVvhuq1m4bq/clvhuqvhu6Xhu5lr4buDP1vhu4nhu4Vja1tx4buF4bul4buba+G7gzpbQuG6t3Zb4bqp4buFZ2vhu4VbxKk5W2vhu4Xhu6tr4buDW+G7hWFxW2vhu4XhurdrW+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4NbYuG6v1txZuG6u+G7o1txdeG6qVtx4buFc+G6qVti4bqldlvhu7E5W+G6qeG7kVvhu7HDuVvhuqnhu4VsW+G7sWbDquG6qVvEqTlqW3Hhu4VjbFvhu4Phu6Xhu5lr4buDW+G6rDjhuqlb4buEw7VbceG7oWxr4buDW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1tx4buVZltx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtb4buFcnbDqms6W+G7nlLhu7VL4buCW+G7gkbhu7VL4buCIS/hu6Mo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị

“Khúc gỗ” kỳ lạ ở Quảng Trị
2012-06-10 11:19:12

(TNO) - Ngày 7/6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, hiện ông đang giữ một khúc gỗ rất lạ. Khúc gỗ này được ông Quận tìm thấy khi...

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải

Xã Cam An: Thành lập tổ thu gom rác thải
2012-06-08 07:11:39

(QT) - Để góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị) vừa thành lập tổ thu gom rác thải với 5 thành viên. Để tạo điều kiện cho tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết