Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lq4bu4xqDhu4A44buSfeG7gFjDoOG7gH3FqOG7kn3hu4DDncWo4bug4buAw53FqErDneG7pkUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJRMaww7Thu5HEkOG7gC3hu4DGsMWo4buQw6Hhu4BqJcOd4bum4buA4burfeG7gC3hu4DGsD4yLMOd4bum4buAxrBq4bq9xanhu4Dhur8qxqDhu4Dhu4/hu5Ip4buAROG7pULDucWoXeG7gMO0xahb4buSw53huqrhu4DGsMO5Qmrhur3DtcSQ4buALeG7gOG7nE3hu4B9S+G7suG7gMWoM8Od4bum4buAfcWoXeG7gMagxajhu7Lhu4DFqOG7uMag4buAe8avw53FqOG7gDhK4buAezXhu4B9xq/DneG7gH0yIcOd4bum4buAxqAw4buI4buA4bucJcOd4bum4buAw53hu6bFqMavVSnhu4Dhu5bDk8Od4bum4buAxqDEqMagxajhu4DEqCnhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoD3DneG7puG7gMOd4bumxahV4buAfcWoPcOd4bum4buAfcavw53hu4A4SuG7suG7gMagxahbw6FSw53hu4BZPcOdQkUvKcOJRX3hu4jhu5ZY4bui4buAe33DoVjhu6Lhurbhur5Z4buIPuG7psavw53huqzhu4QpYeG7gOG7iFt94buy4bq+w4lFfT7DiUV94buaw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buA4buIWH3hurbhur5q4bu4xqDhu4A44buSfeG7gFjDoOG7gH3FqOG7kn3hu4DDncWo4bug4buAw53FqErDneG7puG6vuG7gHs+xqDhurbhur7FqH19KeG6rC8vOTk5Qn3FqOG7iMOdxajDncav4buiw51CxqDhu7JZQjjDnS/DucavxqB9Wz7hu6J74buE4buG4buC4buEw40v4bu3Wy/hu4TDjcONLzjhu4h9LVjDoUJWKeG7puG6vi/DicO1Kn3hu4B9xq9TfeG7gOG7mkvDoeG7gH3Gr8Od4buAxajhu7jGoOG7gMagMOG7iOG7gH3FqOG7kMOh4buA4bumxq/EqOG7suG7gGolw53hu6bhu4Dhu6t94buA4bq1w7Rq4bqs4buA4bq7Qsawxajhu4jDncWoRS8pw4lFL33hu5rDiUUvfT7DiUUvfeG7iOG7lljhu6LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieKAnMO04bumSsOh4buA4buc4bu04bqq4buAV8Woxq/hu4B9Pcav4buAfcWoxq/hu4Dhur9q4buAxqDFqDLhu4jhu4DGoOG7tOG7gMOd4bumSsOdxajhu4DGoD3DneG7puG7gMOd4bumxahV4buAfcWoPcOd4bum4buAfcavw53hu4DDncWoMuG7gOG7lsOVw6Hhu4Dhu6bGryzhu4DDnVLDneG7gOG7nErDncWo4buAw6FSW+G7gH3FqOG7qMagxajhu4BZPcOd4buAOOG7kn3hu4BYw6DigJ3huqrhu4B9xajhu5DDoeG7gGolw53hu6bhu4Dhu6t94buAxqDFqMav4buI4buAe1BC4buAw7TFqDfDneG7puG7gH0yIcOd4bum4buAe1Hhu4DGoMWo4bus4buA4bumT8Od4buA4buW4bu04buAODvGr+G7gFg1xqDhu4A4S8Od4buAOOG7kn3hu4DFqMOUKeG7gOG7muG7lMOd4bqq4buAOOG7ksOd4buAfSTGoOG7gMSow53FqOG7gHvEqMOd4bumQkJC4bqq4buAPiXGr+G7gOG7nF3DneG7puG7gFhdxqDhu4B9xq/DneG7gMWo4bu4xqDhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG6quG7gH3FqCzGr+G7gOG7nEvGr+G7gOG7liLDneG7puG7gMOdJuG7gMavw5194buiPsOd4buifeG6quG7gH3FqOG7kMOh4buA4burfeG7gFnhu4jDoeG7gFlPw53hu4BYSuG7gFkqfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu4Thu4Dhu6bGr8So4buy4buAOMavUsOd4buAxqAw4buI4buA4bulQsO5xahd4buAw7TFqFvhu5LDneG7gOG7nDIuxqDhu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4A4SuG7suG7gFg7KeG7gOG7nErhu7Lhu4B9S+G7suG7gOG7psavxKjhu7Lhu4A4xq9Sw53hu4B9xq/DneG7gMWo4bu4xqDhu4DDneG7plslw53hu4DGoDDhu4jhu4DFqSHhu4DEqcOqLeG6v8aw4buAxrDDuUJq4bq9w7VCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDtE9Z4buA4buWT33hu4A4SuG7gH3hu5LDneG7gOG7miDDneG7puG7gMagOuG7gMWoKsav4bqq4buAw53hu6bhu7JKxq/hu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buA4oCcxqBPKeG7gHvEqMagxajigJ3hu4Dhu5zGr+G7gMWo4bu4xqDhuqrhu4B9xajhu5DDoeG7gOG7q33hu4BYS8av4buAWUrDoeG7gFnhu7bhu4B94buqWeG7gFfGr1NZ4buAfT5Sw53hu4B9xahT4buA4bumxq87xq/hu4BZS8Od4bum4buA4buW4buI4buy4buAWOG7iOG7gMOdxag3w53hu6bhu4BXxq9Tw53hu4B9xagzxqDhu4BZO8av4buAxqAiw53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4Apxajhu5DDneG7gFlUWeG7gMag4bu04buAfcWow5rhu4Dhu5Ym4buAe1vDneG7puG7gMagxajhu7Lhu4DDneG7psWoVOG7gOG7mkvDoeG7gMWo4bu4xqDhu4DGoDDhu4jhu4BZ4buqw53FqELhu4DGsDThu4Dhu5zhu7Thuqrhu4B9xajhu5DDoeG7gMag4bu04buA4bua4buwKeG7gH3Gr1Mp4buAxqDhu5LDneG7gDg7xq/hu4DDncWoxq9UW+G7gFk9w53hu4DFqOG7uMag4bqq4buAw53FqMavVFvhu4BY4buuw53FqOG7gDg1xqDhu4BXxajEqMag4buAw53FqOG7iFtCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4buQw6Hhu4Dhu6t94buAV8Oa4buAWEvGr+G6rOG7gOKAnMO5xahMxq/hu4DEqCnhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoD3DneG7puG7gMOd4bumxahV4buAfcWoPcOd4bum4buAfcavw53hu4DGoMWo4buy4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4BZPcOd4buAxajhu7jGoOG7gFlK4buAWeG7qsOdxajhu4Dhu5zhu4jDneG7puG7gOG7mkvDoULhu4Dhu7dK4buAOeG7ouG7lnvGr33hu6Lhu4Dhu5bhu4jGr+G7psav4buIw53hu6Y44buIfVjDoUJ9V+G7gD7hu4jhu4Dhu5wsxq/hu4A4O8av4buA4buc4buQw6Hhu4Dhu5ww4buAWMOg4buAfcWoW8OhU33huqrhu4Dhu5ZKxq/hu4B94buSKeG6quG7gFfGr1PDneG7gH3FqDPGoOG7gMOdw5XDneG7puG7gMag4buI4buy4buA4buaSsOdxajhu4DGoMWo4buy4buA4bumxq/EqOG7suG7gDjGr1LDneG7gDhK4buAxajhu7jGoOG7gHvGr8OdxahC4buA4bu3O8av4buAOeG7ouG7lnvGr33hu6Lhu4DDnUrDoeG6quG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAxqDhu7Thu4Dhu5rhu7Ap4buAxqAww53hu6bhu4DGoCThu4BXxq9Tw53hu4B9xagzxqDhu4B74buIW+G7gFfFqMav4buA4bucTeG7gMOd4bumxajhu6Lhu4Dhu6bGr0zDneG7puG7gH0+UsOd4buAWDsp4buA4buWw5PDneG7puG7gMOdxag3w53hu6bhu4B9xajhu6jhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gDjhu5J94buAWMOg4buATOG7suKAnULhu4DDtOG7puG7skrGr+G7gD7hu4jhuqrhu4Dhu5zDmuG7gOG7psavTFnhu4DGoE7DneG7puG7gH3FqOG7jMOd4bum4buAxqDFqOG7suG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4bqq4buAe+G7iFvhu4BZP8av4buA4buWSsav4buAxajhu7jGoOG6quG7gH0+UsOd4buAOeG7ouG7lnvGr33hu6Lhu4B7UeG7gGFbw5R94buAxajGr1XDneG7gFjhu5DDneG7gFgyLn3hu4DGoMSoxqDhu4DGoMOVW+G7gMagxahbw6FVw53hu4A44buSfeG7gFjDoOG7gDhbxq/huqrhu4Dhu5rhu6jhu4Dhu5pAWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7jcWoxq/hu4Dhu5wy4buI4buAxqA9w53hu6bhu4DDneG7psWoVeG7gH3FqD3DneG7puG7gH3Gr8Od4buAOErhu7Lhu4BZPcOd4buAOOG7kn3hu4BYw6Dhuqrhu4B9xajDlMOh4buAxajhu7jGoOG7gHvGr8Odxajhu4DFqDPDneG7puG7gFfFqCHGr+G6quG7gH3FqOG7kMOh4buA4burfeG7gOG7nE3hu4Dhu5wqw53hu6bhu4A4xq9Sw53hu4DGoMSoxqDhu4Dhu5wlw53hu6bhu4DDneG7psWoxq9VKeG7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4Dhu6bGr8So4buy4buAxKjDneG7gOG7nMavVcOd4buAfTZC4buA4bqvxq/hu4Dhu5bhu6jhu4DDnSrGr+G7gOG7mlvDneG7puG7gMOdSuG7suG6quG7gH3FqOG7kMOh4buA4burfeG7gFfhu7Ap4buAfcWoLMav4buAxag/4buAfT4u4buAw53hu6bhu4jDoeG7gH004buAWT3DneG7gMOd4bumN+G7gDhOw53huqrhu4BY4buwxqDFqOG7gHs24buA4bucU8Od4buA4bumxq/EqOG7suG7gOG7miDGoOG7gMagPcOd4bum4buA4buaw5XDnUJCQuG7gMawxagy4buAOMavVcOd4buAxqAw4buI4buAxrA+MizDneG7puG7gMawauG6vcWp4buA4bq/Ksag4buA4buP4buSKeG7gMagMcOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gH3FqOG7kMOh4buA4burfeG7gMagPcOd4bum4buAw53hu6bFqFXhu4DFqOG7tOG7iOG7gOG7lsOTw53hu6bhu4BZKn3hu4Apxajhu5DDneG7gFlUWeG7gH1L4buy4buAxqDEqMag4buAfT7hu7bhu4DGoMWoOsav4bqq4buAw53hu6bFqOG7ouG7gMOdxahLxqDigKbhu4DGoOG7tOG7gFdTfeG7gMOdJMav4buAODvGr+G7gMagxKjGoOG7gHs14buAV8avVcOd4buAWOG7sMagxajhu4B7NuG7gOG7psavXSnhu4DFqOG7uMag4buAe8avw53FqOG7gOG7msOZ4buAxajGr8OaW+G6quG7gOG7msOZ4buAw53FqDtCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhur0z4buAOOG7ksOh4bqq4buA4buW4buIw53hu4DDneG7pkrDoeG7gFhSw53hu4BYOynhuqrhu4Dhu5ZbJsav4buAfSTGr+G7gDhU4buAw53FqErhuqrhu4B9xajhu5DDoeG7gOG7q33hu4BYS8av4buAWcavVX3hu4BZSsav4buAfeG7qlnhu4BZTeG7gMagxajhu7Lhu4Apxajhu5DDneG7gFlUWeG7gHvhu4jhu7Lhu4DGoMWo4buy4buAWeG7qsOdxajhu4DGoCLDneG7puG7gOG7nCXDneG7puG7gMOd4bumxajGr1Up4buAV8WoPcOd4bum4buAKcWoTMav4buAxqDDklnhu4DGoCDGr+G7gFhSw53hu4Dhu5zGr8OaWeG6quG7gOG7psWoxq/hu4DFqOG7uMag4buA4buWS+KApuG7gOG6v1PDneG7gMOd4buIw6Hhuqrhu4BXxajGr+G7gMWoVeG7gH3FqCTDneG7puG7gDxbTMOd4buAWMOg4buA4bucxq/Dmlnhu4B7JOG6quG7gOG7psavxKjhu7Lhu4DEqMOd4bqq4buAxajhu7jGoOG7gOG7lkvhu4Dhu5zGr1XDneG7gH024buAPuG7iOG7gOG7nCzGr+G6quG7gMagxajhu6zhu4DGoOG7kMOd4buAWSp94buAxqBd4buAw53FqMOUKeG7gMagxahbKn3huqrhu4DGoMSoxqDhu4Dhu6bGr8So4buy4buAOMavUsOd4buA4bucTeG7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4DGoD3DneG7puG7gDjGr1XGoOG7gFlK4buAfT4yO8ag4buA4bucw5XDoeG7gH3Gr1Jb4buAfSTDneG7gD7DlH3hu4DDncWoxq9UW+G7gH3FqCzGr+G7gOG7psav4buIw51C4buAw7nFqOG7kMOd4buAWVRZ4buAw51Kw6Hhu4DGoOG7tsOd4buAfT4h4buAfcWoSsOdxajhu4DGoOG7kFvhu4DDnSTGr+G7gOG7psavN+G7iOG7gOG7psavxKjhu7Lhu4A4xq9Sw53huqrhu4DDncWoSuG7gH0+MizDneG7puG7gDg7xq/hu4Apxagg4buAxahbw6HDncWoQuG7gOG6u+G7qMagxajhu4DGsMWo4buIw53FqEUvKcOJ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Niềm vui khi nhận lương hưu mới

Niềm vui khi nhận lương hưu mới
2024-07-12 05:45:00

QTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng từ ngày...

Phần lớn điểm chuẩn CĐ bằng điểm sàn

Phần lớn điểm chuẩn CĐ bằng điểm sàn
2012-07-28 10:00:28

(TNO) - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Dự kiến điểm chuẩn như sau: công nghệ kỹ thuật ô tô: 16; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật...

Hoạt động khi trời nóng bức

Hoạt động khi trời nóng bức
2012-07-28 09:59:31

(TNO) - Theo bác sĩ chuyên khoa tim mạch Alan Gertler thuộc Đại học Alabama-Birmingham (Mỹ), tham gia các hoạt động ngoài trời vào tiết trời nắng nóng cần lưu ý tránh các vấn...

Thực phẩm có lợi cho phụ nữ

Thực phẩm có lợi cho phụ nữ
2012-07-28 09:58:25

(TNO) - Các chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê các loại thực phẩm rất tốt cho phái nữ, nhằm duy trì sức khỏe đồng thời phòng tránh được các loại bệnh thường gặp.

Những công trình sâu nặng nghĩa tình

Những công trình sâu nặng nghĩa tình
2012-07-28 09:38:15

(QT) - Từ bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn phóng tầm mắt về thị xã Quảng Trị, dễ dàng nhìn thấy một sự kết nối của không gian tâm linh hiển hiện bởi các công trình kiến trúc...

Xây nhà cho thủ khoa

Xây nhà cho thủ khoa
2012-07-27 11:59:43

(TNO) - Ngày 26.7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN cho biết, trong năm học tới, T.Ư Hội Sinh viên VN triển khai đề án xây dựng nhà ở...

Tham vấn tâm lý học đường chỉ làm cho có

Tham vấn tâm lý học đường chỉ làm cho có
2012-07-27 11:59:13

(TNO) - Nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục tham dự hội thảo khoa học quốc tế về tâm lý học đường do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày 26.7 cho rằng tư vấn tâm lý học đường ở...

Tia hy vọng cho bệnh nhân khiếm thị

Tia hy vọng cho bệnh nhân khiếm thị
2012-07-27 11:58:58

(TNO) - Các nhà khoa học Mỹ ngày 25.7 công bố nghiên cứu về một chất hóa học giúp những con chuột bị mù cảm nhận được ánh sáng, mang đến tia hy vọng cho những bệnh nhân khiếm thị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết