Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq8beG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hMOd4buq4buw4buEIlso4buw4buE4bu2QOG7tuG7qOG7hOG7nDbhu6Lhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4LhurzDieG7seG7meG7leG6uOG7hC3hu4Thu7Hhu6pQ4bu44buE4bucTOG7ouG7hF1Y4buE4bui4buqIOG6o1Xhu7bhu4TDneG7quG7uEvhu4Qi4buw4bu04buE4bu0TuG7ouG7quG7hOG6s+G7skvhu7bhu4RsUFsi4buyUFvhu4Qi4buqIDrhu6Lhu4Thu4NO4buw4buE4buqPeG7ouG7hOG6s+G7skvhu5xL4bu0Sy3hur/hu7Bb4bu04buw4bu24buo4buqS+G7tOG7hMOJ4buT4bq34bq4ROG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hOG7okzhu6Lhu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu7hN4buw4buEIlso4buw4buEw6FN4bu44buEIuG7sMOaIuG7hCJbKOG7sOG7hOG7tuG7jOG7tuG7qOG7hOG7tkDhu7bhu6jhu4Thu6Lhu5Thu7bhu4Thu7I1IOG7hMOj4buEIltM4bu24buq4buE4buiTOG7ouG7hMOh4buY4bu24buE4bugw5nhu4Thu7Lhu7BV4bu24buEfSBL4bu24buE4bugw5rhu7bhu4Qi4buw4bu04buE4bu0TuG7ouG7qsSQ4bq6L3vhurzhuroiS+G7nOG7slDhu4RdIuG6o+G7slDDguG7guG7tEtb4buo4buw4bu2Qkh74bqh4buESyAi4bu44buC4bq84bq6Ilvhurzhuroi4bue4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4Lhu4RdW+G7osOC4buC4buqIiJ7Qi8vw6DDoMOgxJAi4buqS+G7tuG7quG7tuG7sFDhu7bEkOG7ouG7uOG7tMSQw6Hhu7Yvxanhu7Dhu6IiIFtQXUhGR0jhu4gvw4EgL0jhu4jhu4gv4bu0SyIt4bu2IOG7uOG7osSQWXvhu6jhu4Iv4bq84bqn4bu24buqQuG7hOG7q+G7qiAiIlBbXSLhu7jhu6LDneG6ui974bq84bq6LyLhu57hurzhurovIlvhurzhurovIkvhu5zhu7JQ4bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6v0zhu6Lhu4RdWOG7hGxQWyLhu7JQW+G7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7nOG7sMOaIkThu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Qi4buE4bugOuG7hOG7okvhu7jhu4QiTOG7ouG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu7RO4bu24buq4buE4bugw5rhu7bhu4Qi4buw4bu0ROG7hOG7oMOV4bui4buE4buc4buw4bukIuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4buyMOG7ouG7hMOh4buW4bu24buE4bugOuG7tuG7qMSQ4buE4buBLuG7hCLhu6rhu6bhu4R74buqT+G7tuG7hOG7qj/hu7Dhu4Thu5zhu47hu7bhu6jhu4Thu6JM4bui4buq4buE4bugNUvhu4Thu7RMIOG7hOG7oMOa4bu24buE4bueS+G7hOG7oOG7puG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bu24buq4buw4bukIkThu4TDneG7quG7sMOa4bu24buE4buyNSDhu4Thu7I1KeG7tuG7qOG7hOG7tEwg4buE4bugw5rhu7bhu4Thu6Iu4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7oOG7sEThu4TDoeG7ruG7hCLhu6rDmuG7hOG7qOG7kuG6o+G7hCLDkuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qlZ74buEIuG7sOG7tMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buBTOG7ouG7hOG7nuG7mCDhu4Thu6rhu7Dhu6Qg4buE4bug4bum4buE4bu24buq4buW4bu24buE4buc4buww5oi4buEw6Hhu5jhu7bhu4Thu6DDmeG7hOG7suG7sFXhu7bhu4R9IEvhu7bhu4Thu6DDmuG7tuG7hCLhu7Dhu7Thu4Thu7RO4bui4buqQuG7hOG7nFbhu4TDoT174buE4bucU+G7hDzhu4Thu6IuROG7hOG7nCA/4bu24buE4bu2KuG7tkThu4RA4buw4buE4bu0OUtE4buE4buiLuG7hCLhu6rhu6bhu4ThuqPDmiDhu4Thu6Dhu7BE4buE4bugSyDhu4Thu6Dhu5QgROG7hOG7ouG7qkDhu7bhu6jhu4Thu7TDlSJE4buEWybhu7Dhu4Thu7Lhu7hO4bu2ROG7hOG7nsWo4buE4bucVuG7hMOd4bus4bui4buq4buEIuG7quG7rOG7ouG7qkThu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Qi4buE4bugOuG7hOG7oi7hu4Qi4buq4bum4buEIsOS4bu24buo4buE4buiS+G7uEThu4Thu55L4buE4buyTuG7tuG7qsSQxJDEkOG7hOG7mcOaIOG7hOG7nE7hu7bhu4QiW0/hu7Dhu4R9IEvhu4Thu6JM4bui4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bui4buqNuG7tuG7qOG7hOG7oEDhu4TDneG7quG7sOG7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7uE3hu7Dhu4QiWyjhu7BE4buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu7bhu6g34bu24buo4buE4buq4bu4TiLhu4Thu6A64bu24buoROG7hOG7oOG7sOG7hMOhTeG7uOG7hOG7ouG7qizhu4Rb4buS4bu04buE4bu0TCJE4buEICbhu7bhu6jhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Thu7Y1IeG7okThu4Thu6I84buw4buE4bucISLhu4R9IOG7lOG7tuG7hEzhu7jhu4TDoU3hu4Thu7JN4bu04buENSEi4buE4buiLuG7hCLhu6rhu6bhu4Thu5zhu47hu7bhu6jhu4Thu7Y1IeG7ouG7hOG7tEwixJDhu4Thu5nDmiDhu4Thu6JM4bui4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bui4buqNuG7tuG7qOG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hCLhu6og4bqjVeG7tuG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4RdSyDhu4RJRuG7hHvhu6owIkThu4Thu6rhu7jDleG7ouG7hOG7nE7hu7bhu4Thu6JA4buE4buiTOG7ouG7hOG7nuG7mCDhu4Thu6rhu7Dhu6Qg4buEXUvhuqPhu4Thu7bhu4zhu7bhu6hE4buEe+G7qk/hu7Dhu4Qi4buu4bu04buEw53hu7DDmuG7tOG7hF044buEIlsp4buE4buo4buwMHvhu4ThuqPhu4Qiw5rhu4Thu7bhu6hL4bqj4buE4buy4buWe+G7hCI24buixJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhur9M4bui4buEXVjhu4RsUFsi4buyUFvhu4Thu6I04bu24buo4buE4bugNUvhu4RbS+G7hOG7tDoi4buEXSbhu4Thu7Io4buw4buEw53hu6og4bqjVeG7tuG7hOG7nk3hu7bhu6rhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Qi4buqS+G7tOG7hOG7qOG7sEvhu4Thu6JM4bui4buE4buq4bu4TiLhu4Thu6A64bu24buo4buE4bu24buo4bu4TeG7sOG7hCJbKOG7sOG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bu0MUvhu4Thu7ZA4bu24buo4buE4bucNuG7okLhu4QgJuG7tuG7qOG7hCI34buESMONRi1J4buKRuG7hOG7tOG7suG7hOG7tjUh4bui4buEIls1IeG7ouG7hMOd4buq4buw4buEIuG7qjjhu6Lhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu5zhu5gi4buEw53Eg+G7hOG7quG7uE4i4buE4bugOuG7tuG7qOG7hCLhu6rhu6bhu4Thu6Lhu6rhu5gi4buE4bu2TeG7uOG7hElG4buEe+G7qjAiQ+G7hCAm4bu24buo4buEIuG7qlXhu7Thu4QiN+G7hEfEqEYtSUZG4buE4bu04buy4buE4bu2NSHhu6Lhu4Thu7Qs4buw4buESUbhu4R74buqMCLhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hMOd4buq4buw4buE4buq4bu4TiLhu4Thu6A64bu24buoQ+G7hOG7tlXhu7bhu4TDoeG7luG7tuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu7Iw4bui4buEXUzhu7bhu6jhu4RdIeG7tOG7hOG7quG7uMOV4bui4buE4bui4buq4buww5kg4buE4buyMOG7ouG7hOG7tuG7quG7sOG7pCLhu4Thu6A64buE4bu0TCLhu4Thu6ou4bu2Q+G7hOG7tlXhu7bhu4Thu7TDleG7ouG7hH0g4buU4bu24buETOG7uOG7hOG7tE0g4buEXUzhu7bhu6hE4buETOG7uOG7hCLhu6og4bu24buE4bui4bu4IiLhu7jhu7bhu4TDoU3hu4R9IOG7lOG7tuG7hF3hu7hA4bui4buEWzrhu7bhu6hD4buE4bugOuG7sOG7hOG7tkDhu7bhu4Thu6JA4buEw6FN4bu24buq4buE4bui4buqUMSQ4buE4buxW+G7lOG7tuG7hOG7sTDhu4TDieG7hOG7seG7qlDhu7jhu4RtUEvhu7Ii4buq4buHS+G6o+G7hOG7mVDDoF3hu4Thurjhurove+G6vA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Niềm vui khi nhận lương hưu mới

Niềm vui khi nhận lương hưu mới
2024-07-12 05:45:00

QTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng từ ngày...

Thực phẩm có lợi cho phụ nữ

Thực phẩm có lợi cho phụ nữ
2012-07-28 09:58:25

(TNO) - Các chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê các loại thực phẩm rất tốt cho phái nữ, nhằm duy trì sức khỏe đồng thời phòng tránh được các loại bệnh thường gặp.

Những công trình sâu nặng nghĩa tình

Những công trình sâu nặng nghĩa tình
2012-07-28 09:38:15

(QT) - Từ bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn phóng tầm mắt về thị xã Quảng Trị, dễ dàng nhìn thấy một sự kết nối của không gian tâm linh hiển hiện bởi các công trình kiến trúc...

Xây nhà cho thủ khoa

Xây nhà cho thủ khoa
2012-07-27 11:59:43

(TNO) - Ngày 26.7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN cho biết, trong năm học tới, T.Ư Hội Sinh viên VN triển khai đề án xây dựng nhà ở...

Tham vấn tâm lý học đường chỉ làm cho có

Tham vấn tâm lý học đường chỉ làm cho có
2012-07-27 11:59:13

(TNO) - Nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục tham dự hội thảo khoa học quốc tế về tâm lý học đường do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày 26.7 cho rằng tư vấn tâm lý học đường ở...

Tia hy vọng cho bệnh nhân khiếm thị

Tia hy vọng cho bệnh nhân khiếm thị
2012-07-27 11:58:58

(TNO) - Các nhà khoa học Mỹ ngày 25.7 công bố nghiên cứu về một chất hóa học giúp những con chuột bị mù cảm nhận được ánh sáng, mang đến tia hy vọng cho những bệnh nhân khiếm thị.

“Anh hùng tử, chí hùng bất tử”

“Anh hùng tử, chí hùng bất tử”
2012-07-27 11:38:19

(QT) - Năm nay, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, tôi về quê viếng nghĩa trang, thắp hương tưởng niệm hương hồn các liệt sĩ, trong đó có chú và cậu ruột của...

Ấm áp nghĩa tình Thành Cổ

Ấm áp nghĩa tình Thành Cổ
2012-07-27 11:38:05

(QT) - “Người dân Thành Cổ hôm nay đang sống trên mảnh đất được tạo dựng nên từ máu, xương của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ, nên việc làm trước tiên mà người dân Thành Cổ nghĩ...

Những thương binh “tàn nhưng không phế”

Những thương binh “tàn nhưng không phế”
2012-07-27 11:37:52

(QT) - Họ đã từng để lại một phần xương máu trên chiến trường để bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về đời thường, vượt qua nỗi đau của vết thương trên cơ thể, những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết