Cập nhật:  GMT+7
CÙẾẼỘỮÍ))ĂẺ.ụỤ<ỮƠẺDịóýẼỉ<ÍỮ8ẼƠẼWÚỈỤẼ<( &ỘẼỘ>=ỘẼỖỌ>Ẽ5&ỤẼùƠ(ỒỤÍC/ÙẾDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ịƠÍỔẺDẪýWẽ7.(Ơ))BẼ-ẼẻỤQ>ẼỮỊVẼéƠ)Í(ƠẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼỮXẼWÚỈỤẼWÙỌ<Ẽ<( &ỘẼỮ :<Ẽ<(ÕWẼ<Ù0Ẽ< Ẽ5ÝWÚẼỮXỈỤẼẽ>(XẼỀÊẾỀẼÚỤ4ÍẼ<>ỎWẼ<&ỤẼỮỊẼWỤQVẼỬỤỠ>ẼÙJWÙẼỒƯẼ<$WẼ<Ù *WÚẼỘ]ÍẼỖ@ỤẼ<Ù]ẼẻỸWÚẼẩ>ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDùÍ>ẼỒ &ỘẼỬÙ;ỤẼỖỎ>Ẽ)>ỸWẼ)ỢẼ5&ỤẼÙÍỤẼ<(ÕWẼẼ<ỤỠWẼỬÙỤẼỒƯẼeLỘẼỉ(ƠỮÍWỔẼỘỎVẼÙÝÍẼ;ẼỮ :<ẼỖỌ>Ẽ<Ù0ẼỒÍẼ<ỈỤẼeƠỮUÍ)<ẼÙỸVẼ<Ù0Ẽ)Ì>ẬẼọÙ WÚẼ<ÙỎ8Ẽ<(ÝẼịóýẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼ5ỐWẼÚỤ4Ẽ54WÚẼWÚỸỤẼỖỎ>ẼỒĨWÚẼéẼ<( &ỘẼỮ :<Ẽ<(ÕWẼ<Ù0Ẽ< ẼỖỎ>Ẽ<>ỎWẼ)Í>ẼWÙ?ẼùƠ(ỒỤÍẼỒỌ<ẼWÚ?Ẽ<ÙỌ<Ẽ<Ù]ẼẾ-ỆẼ<( &ỘẼẽ)ẼỬÙỤẼ<Ù>ÍẼẽ)ẼỮ3ÍẼÙ*WẼỒ=ỤẼ.ÙỎWẼỬÙỤẼÚN.Ẽỉ<ÍỮ8ẬẼằWÙÂẼảítẬẺẼ6ỤỔ<ÙĂẺỂIÊẺẼ)(ỘĂẺÙ<<.Â//5WƠ7.(Ơ))ẬWƠỒỰƠỘẼỬÙỤẼ<Ù>ÍẼẽ)ẼỮ3ÍẼÙ*WẼỒ=ỤẼ.ÙỎWẼỬÙỤẼÚN.Ẽỉ<ÍỮ8ẬẼằWÙÂẼảítẼẬC/.DC/<ỔDC/<(DC/<ÍỒỮƠDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDùƠ(ỒỤÍẼỖ :ỘẼ7ƠVẼỮỊẼỖ@ỤẼ<Ù]ẼWÚ>8ẼÙỤSVẼWÙỌ<ẼỘ]ÍẼỉ<ÍỮ8Ẽ<(XWÚẼỘ>=ỘẼỖ>ÍẼ<(ÍWÙẼWÚỸỤẼỖỎ>ẼỒĨWÚẼéẼ5ỊẼV=<Ẽ5ỚẼ5ỊXẼ<ÙOWÚẼ5ÝWÚẼỘÙ>WÚẼỬP<Ẽẽ>(XẼỀÊẾỀẬẼýỊẼ5ŨẼ<ÙPẦẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼ<ỤWẼ(MWÚẼỘ{ẼWÚJẼỖÍ>Ẽ<( &ỘẼẽ)8P<Ẽ<ÒVẼỬÙỤẼỮỊVẼỬÙÌỘÙẼ<(ỠWẼ)ÒWẼỉ<ÍỮ8ẼWÚỊ8Ẽ<Ù0ẼỒÍẼ<&ỤẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDẺọP>ẼỘYẼ<ÙSẦẼ<ỸỤẼỬÙỸWÚẼV>@WẼ<(ÕWẼỉ<ÍỮ8Ẽ-ẼùƠ(ỒỤÍẼỔỤTWẼ(ÍẼ5ỊXẼỔƯ.ẼWỊ8ẦẼ<ÙỌ<ẼỒỈỤẼỘ]ÍẼÙỲẼ;ẼỮ :<ẼỖỌ>Ẽ<( &ỘẼỬÙỤPWẼVỲỤẼỘÙ>8RWẼ<(;ẼWỠWẼ.Ù0ỘẼ<Ỉ.ẺẦẼịóýẼ<( ;WÚẼ<>8SWẼỉ<ÍỮ8ẼWÙÕWẼỖƯWÙẼ<(ỠWẼẼ(Ọ<ẼỖÌWÚẼÚ?VÂẼẺụ( &ỘẼÚỤ?ẼỒYWÚẼỮKWẦẼWÚ ?ỤẼ<ÍẼ<1WÚẼ5ỦẼẽ)8ỠWẼWÚÙỤR.ẦẼWÙ WÚẼÚỤ?Ẽ<ÙŨẼ<Ọ<ẼỘĨẼỖQ>Ẽ(ỶẼÙỲẼỬÙỸWÚẼ.ÙĨỤẼWÙ Ẽ5Õ8ẬẼeĨWÚẼỖỌ>ẼWỊ8Ẽ(Ọ<ẼỘÒWẼỒMWÚẼ5ỊẼÙ0ÍẼÙỜWẼ)ỞẼỘÝWẼWÙỤQ>ẼỬP<Ẽ!>ĨẼỒỌ<ẼWÚ?ẼW4ÍẦẼ< *WÚẼ<2Ẽ<(ÕWẼùƠ(ỒỤÍẼ-Ẽẽ)ÍẼỂẼ<(ÕWẼỔ &ỤẼ<(ỤQ>ẼỖỈỤẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼẪÚỤÍXẼÙ4>Ẽ<Ù>ÍẼe?ẼeỤSWẼọÚỊẼ5ỊẼỆẼ<(ÕWẼ5ÝWÚẼỮXỈỤẼẽ>(XẼỀÊẾỀẦẼÙỊWÚẼỘỸWÚẼỖ :ỘẼ7ƠVẼWÙ ẼV=<Ẽ<#WẼ<ỈỤẼWÙ0ỘẼWÙ@ỤẼWÙỌ<ẼỬÙỤẼỸWÚẼ.ÙĨỤẼ)3ẼỔ[WÚẼ<&ỤẼỂẼ<(>WÚẼ.ÙXWÚẼỬÙÌỘẼWÙÍ>ẼỘÙXẼỂẼỖ@ỤẼ<Ù]ẬẼoÙĨẼWKWÚẼỔ0<ẼỖỤSVẼỘ"WÚẼV=<Ẽ5ỌWẼỖQẼV&ỤẼỒ=ỘẼ.ÙÌ<Ẽ<(XWÚẼ<(ÕWẼÙÝÍẼỉ(ƠỮÍWỔẼỬÙỤẼỉ<ÍỮ8Ẽ<ỈXẼ(ÍẼ(Ọ<ẼWÙỤQ>ẼỘ*ẼÙ=ỤẦẼWÙ WÚẼỒỌ<ẼỮ2ỘẼ<(XWÚẼ5ỤRỘẼỘÙ>8SWẼÙYÍẼ<ÙỊWÙẼỒỊWẼ<ÙLWÚẬC/.DC<ÍỒỮƠẼ)<8ỮƠĂẺVÍ(ÚỤWÂỀ.7ẼÍ>WÚẼ.ÙXWÚẼ<Ù0Ẽ< ẼỖ :ỘẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼ<Ù3ẼWÚÙỤRVẦẼWÙ WÚẼỬÙÒ>ẼỔ0<ẼỖỤSVẼỘ]ÍẼỉ<ỮÍ8Ẽ5ỐWẼỘYẼ5ỌWẼỖQẬẼằWÙÂẼảítẬẺẼ6ỤỔ<ÙĂẺỆỂGẺẼ)(ỘĂẺÙ<<.Â//5WƠ7.(Ơ))ẬWƠỒỰƠỘWÚẼ.ÙXWÚẼ<Ù0Ẽ< ẼỖ :ỘẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼ<Ù3ẼWÚÙỤRVẦẼWÙ WÚẼỬÙÒ>ẼỔ0<ẼỖỤSVẼỘ]ÍẼỉ<ỮÍ8Ẽ5ỐWẼỘYẼ5ỌWẼỖQẬẼằWÙÂẼảítẼẬC/.DC/<ỔDC/<(DC/<ÍỒỮƠDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ>8ẼWÙỤỠWẦẼt(ÍWỔƠỮỮỤẼỬÙOWÚẼỖƯWÙẼỸWÚẼỬÙỸWÚẼ7ƠVẼỖÒ8ẼỮỊẼ5ỌWẼỖQẼ5ỊẼ<2Ẽ<ỤWẼ5ỊXẼ)2Ẽ<ỤPWẼỒ=ẼỘ]ÍẼỘÌỘẼỘÙÒWẼ){<ÂẼẺéÙ{WÚẼ<ÍẼỘỎWẼÙỤS>Ẽ(MWÚẼỉ<ÍỮ8Ẽ)3ẼỔ[WÚẼỘÌỘẼ<(>WÚẼ.ÙXWÚẼỬÙÌỘẼWÙÍ>ẼỘÙXẼỘÌỘẼỖ@ỤẼ<Ù]ẼỬÙÌỘẼWÙÍ>ẬẼýŨẼ<ÙPẦẼ5ỌWẼỖQẼ;Ẽ5ƯẼ<(ỦẼWỊ8ẼỮỊẼỬÙỸWÚẼ<#WẼ<ỈỤẬẼéÝWẼ5QẼ)@ẼỘ*ẼÙ=ỤẼÚÙỤẼỒỊWẼỒƯẼỒỴẼỮ,ẦẼỬÙ{ỘẼVLỘẼỘÙỦWÙẼWMVẼ;Ẽ<ÒVẼỮ9ẬẼéÙ{WÚẼ<ỸỤẼỖÍWÚẼỘ@ẼÚLWÚẼỖSẼỘĨỤẼ<ÙỤRWẼ<ỦWÙẼỘÙỦWÙẼ7ÌỘẼ<(XWÚẼỘÌỘẼ.ÙÍẼỔ0<ẼỖỤSVẺẬC/.DC<ÍỒỮƠẼ)<8ỮƠĂẺVÍ(ÚỤWÂỀ.7ẼÍ>(XẼỀÊẾỀC/<ỔDC/<(DC<(DC<ỔDụÙ0ẼỒÍẦẼWÚỊ8ẼẾỀ/ẾÊẼẪẼÚỤ?Ẽụ(>WÚẼẩ>ẤẼ+ẼỄẼĂẼÚỤ?ẼịỊẼọ=ỤẼBẼeĨWÚẼảẼảzƠ(ỒÍỤỰÍWẼ-ẼụÙ$ẼọÙỪẼoaẼẾGÙÊÊẼoÍzÍỬÙ)<ÍWẼ-Ẽẻ0ỘẼẾIÙÊÊẼeỨẼ-ẼãXẼỀÊÙỂỄẼeĨWÚẼeẼùỮX5ÍỬỤÍẼ-ẼéịẼỉ(ƠỮÍWỔẼỀÊÙỆÊẼòÍỘƠỔXWỤÍẼ-ẼọÚÍẼỀÊÙỆÊẼeĨWÚẼéẼỉ<ÍỮ8Ẽ-ẼùƠ(ỒỤÍẼỀÊÙỄÊẼeĨWÚẼẹẼtÙÌ.Ẽ-Ẽó>7ƠVỒX>(ÚẼỀẾÙÊÊẼeĨWÚẼẽẼịỊẼóÍWẼ-ẼụÙ[8ẼẻỤSWẼỀÊÙỆÊẼeĨWÚẼíẼị8ẼóỈ.Ẽ-Ẽỉ)(ÍƠỮẼỀÊÙỂỄẼeĨWÚẼìẼụÙ[8ẼùạẼ-Ẽỵ0ẼỳÍỮƠ)ẼỀÊÙỆÊẼảWÙẼ-ẼòXW<ƠWƠÚ(XẼỀẾÙÊÊẼeĨWÚẼịẼẻÍWẼòỈỘÙẼ-ẼẻĨXẼùỦ.ẼỀÊÙẾỄẼỉỘƠỮÍWỔẼ-Ẽe#ẼẻỊXẼọÙÍẼỀẾÙỂỄẼeĨWÚẼỉẼùỘX<ỮÍWỔẼ-ẼụÒ8ẼeÍWẼọÙÍẼỀẾÙÊÊC/<ỔDC/<(DC/<ÍỒỮƠDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDtÙ *WÚẼòỤWÙC/.D


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Pháp nhọc nhằn vượt qua Romania

Pháp nhọc nhằn vượt qua Romania
2010-10-10 13:00:19

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 của thầy trò Laurent Blanc ở vòng loại Euro 2012 chỉ được quyết định trong 10 phút cuối trận đấu, nhờ công hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội
2010-10-10 11:42:03

(VnExpress) - Hơn 10.000 bạn trẻ Việt Nam và thanh niên quốc tế trình diễn xiếc, vũ hội hóa trang và ca múa nhạc trong chương trình ‘Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước’ mừng...

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam
2010-10-09 11:07:48

Triển lãm chia làm hai phần: Tuổi trẻ Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ thủ đô cùng cả nước hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà...

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân
2010-10-09 11:07:34

(TTO) - Hôm qua 8-10, tại công viên Tuổi Trẻ, Tập đoàn Nhân Nghĩa và Công ty đầu tư và dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình 1.000 năm Thăng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết