Cập nhật:  GMT+7
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXI14bqjauG7pS7hu5Dhu6Uu4buA4bq44buK4bulxIPDisO94bulw4J44buq4bulw4Lhu6Dhu6Xhu5x44bue4bul4bui4bq+xILhu6Lhu6XhurThu7Phu4BxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cuG7oeG7geG7geG6r3Dhu6Ut4bulIcOZ4bue4bul4bqkeOG7iuG6vuG7peG7ouG6vlLhu6XhurTEqOG7isOK4bul4bqmeeG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6u+G6vnnhu5bhu6Xhur944bq04bua4buA4bul4bqjeMOM4buI4buew4Lhur7hu4Dhu53hu6U14bqjauG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhu57hu6rhurjhu4rhu6Uu4buQ4bulLuG7gOG6uOG7iuG7pcSDw4rDveG7peG7okzhu6Xhu5p44bulw4J44buq4bulw4Lhu6Dhu6Xhu5x44bue4bul4bui4bq+xILhu6Lhu6XhurThu7Phu4Dhu6XFqS3GsOG7peG7ouG7mlTDlMOC4bulIeG7iMON4buIw4zhurThu4B44bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buieOG6tMON4bqs4bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5w4x44buaw4rhu4Dhu4rGocaw4buW4buo4buleOG7nuG7ouG7iMO5cnHhu6Lhu5pyceG7ouG6pHJx4buAw4zDiuG7pXjDjeG7osO0w7nDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDueG7q+G7seG7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO5xrB3dsO54bul4buc4buaw4LDtMO54bq+4bui4bui4buWxqEvL+G6tHjhu4jGoOG7nnjhu4rDiuG7ouG7muG7gOG7o8Wo4buKL+G7luG7iOG7muG7onjDjeG7nC/hu6cv4buB4bua4bue4buI4buKw4rGoOG7nnjhu4rDiuG6vuG7gOG6rOG7li/hu6fhu4jhu5bhur3huqThu6nhuqThurThu5x5w4LDguG7nMOC4bucw4Lhu6NI4buWw4rDuS9ycS/hu6LhuqRycS/hu6Lhu5pyceG7ouG7mnJx4bui4bqkcjXhuqNq4bul4bq/eOG6tOG7muG7gOG7peG6o3jDjOG7iOG7nsOC4bq+4buA4bul4bqm4buM4bulw43hu47hu4Dhu6XDguG6vuG7iOG7peG7nHjhu4Dhu6XDjeG6rsOM4bulw4JSeOG7peG6v+G6rOG7muG6rOG7quG7pSjhu4Dhuqzhu6Xhu6HDiuG7gOG7pnhw4bul4bqm4bu34bulSeG6vuG7gMSQ4buK4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhu4rhur7DveG7peG7luG6vuG7teG7gOG7peG7ouG6vsSC4bui4bul4bq04buz4buA4buj4bul4bu04buK4bq+xqHhu6XDquG6rOG7nuG7ouG6rOG7muG7nHEv4bui4bqkcnEv4bui4buacnEv4buieOG6tMON4bqscnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bq74bq+eeG7ouG7peG6tOG7gOG6uOG7nuG7peG7nHjhu57hu6Xhu6Lhu5rhurDhu4rhu6Xhu6Lhur7hu5544bud4bulTuG7isOK4bul4bqjeMOM4buI4buew4Lhur7hu4Dhu6Xhu6JM4bul4buaeOG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu5rDgeG7isOK4bul4bqmw5Lhu4Dhu6XhurTEqOG7isOK4bulw4JSeOG7pU7hu4rDiuG7peG7luG6vuG7teG7gOG7peG7iuG6vuG6sOG7iuG7peG7ouG6vsSC4bui4bul4bq04buz4buA4bulw4Lhur7huqDhu4rDiuG7pcag4bueeOG7pcONw73hu6XFqOG7guG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buceOG7gOG7pcON4bquw4zhu6XDgnnhu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcOCUnjhu6XDgnnDguG7peG6vkvDguG7peG7ouG7mkrhu6Phu6Xhu4Hhu5p44buKw4rhu6U04buIeMON4bujw4Lhu4jDjOG7peG6pOG6suG7iuG7pcON4buQ4buA4bulTuG7isOK4bul4bqjeMOM4buI4buew4Lhur7hu4DGoeG7pcO5IeG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7pUnhur5O4buKw4rhu6XhuqZ54buKw4rhu6Xhu5bhur7hu7Xhu4Dhu6Xhu4rhur7hurDhu4rhu6VJxJDhu6Lhu6XGoOG7nuG7teG7peG7isO94buq4buj4bulIeG7iMON4buIw4zhurThu4B44bulw4Lhur5G4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6Xhu6LhurDhu4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6Xhu5x44buA4bulw43huq7DjOG7pcOCUnjhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7neG7peG6psOD4buq4bul4bui4bq+w5nDguG7peG7nMOZ4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6VJxJDhu6Lhu6XGoOG7nuG7teG7pUnhur5O4buKw4rhu6XDgk7hu4rDiuG7peG6tMOB4buKw4rhu6Phu6Uh4bq+QcOC4bulw4Lhur5B4buK4bulw43DveG7peG7iuG6vlThu6XFqOG6sOG7qsO54bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIp4buAReG7nuG7pU7hu4rDiuG7peG6o3jDjOG7iOG7nsOC4bq+4buA4bulw4zhu55P4buK4bulecOM4bulw4Lhur5G4bul4bqmxKjhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcONw73hu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhur7hu55P4buKw4rhu6XhuqThurLhu4rhu6XhuqbEkOG7iuG7peG6tMO94buK4bul4bui4bq+4bueeOG7peG7ouG6vlXhu6Xhur544buA4bulw4JSeOG7pS7hu5Dhu6Uu4buA4bq44buK4bulxIPDisO94bulSeG6vuG7gOG7peG7ouG7gEXhu4rhu6XFqMOJ4bul4bq/4bqs4bua4bqs4buq4bulKOG7gOG6rOG7peG6puG7t+G7pcOMQcOC4bul4buceOG7gOG7pcON4bquw4zhu6Xhuqbhurjhu6XDoHjDjOG6rOG7nOG7pcOq4buI4bqk4bua4buAw4rhu57huqx64bul4buW4bq+4buGeOG7pSHhu4jDjeG7iMOM4bq04buAeOG7pcOCVMOU4buW4bul4bq0xKjhu4rDiuG7peG7msOT4buA4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6LEguG7iuG7pcOCTuG7isOK4bulw4rhur7hu4Dhu6XhurTDveG7iuG7peG7nHjhu57hu6XhuqbEqOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bqh4bq+4buA4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bq+TOG7gOG7pcON4buAw4nhu57hu6XDgsSo4bul4buW4bq+4bu14buA4bulxajhu4Lhu6XDgsSo4bul4bq0xILhu6Lhu6XhuqbDk+G7isOK4bulxajDlOG7gOG7pcOC4bq+w4Phu4rhu6Xhu5zhu6Dhu6Lhu6Uo4buA4bqk4buA4bqs4bua4bulKOG7muG7iMOK4bq0eOG7peG7ikThu4rhu6Xhuqbhurjhu6XDucWo4buI4buA4bul4buaw5rhu4rDisO54bul4bqmeeG7peG6pMOZ4bul4bq04buE4bul4bq+eOG7quG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6VO4buKw4rhu6XhuqN4w4zhu4jhu57DguG6vuG7gOG7peG7ouG7muG7teG7pcON4buQ4buAxqHhu6XDueG7gU7hu4Dhu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4LEqOG7pcWoxILhu4rhu6XhuqZF4bulw4rhu4Lhu6XFqMOU4buA4bulKOG7gOG6pOG7gOG6rOG7muG7peG7oSjhu5rhu4jDiuG6tHhw4bulw4Lhu7Xhu6Phu6Xhu4FO4buA4bulw43hu55O4buK4bulw43DvcOM4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhuqbhu4BF4bue4bul4buiT+G7ouG7peG7iuG6vsSC4bui4bulw4Lhur7hu4jhu6XhuqbDkuG7gOG7peG6tMSo4buKw4rhu6Phu6Uh4bq+4bug4buKw4rhu6Xhu6JO4buA4bulw4Lhuq7hu4rhu6Xhu5bhur7hu7Xhu4Dhu6XDjcSC4buq4bulw43hu7Phu4Dhu6XhurThu4Lhu4rhur7hu6Xhu6JH4buK4bq+4bulxajDveG7peG7ouG6sOG7luG7pcON4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhur7hurDhu6Lhu6Xhu6JP4bui4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu6Lhu5rhurDhu4rhu6XDisOA4buW4bulNeG7quG7peG6o+G7s+G7luG7peG7nEHhu5bhu6Xhu6LDlOG7gOG7o+G7peG6v0Phu6VJ4bq+TuG7isOK4bulw4LEqOG7pcOC4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XDjcOA4buW4bulw43hu7Phu4Dhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG7nHjhu4Dhu6XDjeG6rsOM4bul4buK4bumeMO54bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhu5rhu4jhu4rDiuG7pUnhur7hu4Dhu6XhuqbEqOG7neG7pTXhuqNq4bulw6Dhu4jhu5zhuqzhu6XhurvhuqxJ4bqs4buaw4x44buK4bulw4JSeOG7pSHhu4jDjeG7iMOM4bq04buAeOG7pcON4buz4buA4bul4buiTOG7peG7mnjhu6VJ4bq+eeG7peG7isOK4buzw4Lhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bulxajDlOG7gOG7pcOMw73hu4rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6XhuqThu4Dhurrhu4rhu6Xhu6Lhu57hu6rDieG7ouG7pcWo4buQ4buA4bulw4Lhur7hu4jhu6XhuqbEkOG7iuG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7peG6puG7gOG6uMOM4bul4buKw73hu6rhu6XDglJ44bulw4J5w4Lhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6Lhu5pK4buj4bul4bql4buKw4rhu6Xhu4rEqOG7gMah4bulw7kh4bq+4bug4buKw4rhu6Xhu6JO4buA4bul4bqm4bu34bulw4rhu4DDveG7iuG6vuG7peG6plLhu6Xhu63hu6Xhuqbhu4DhurjDjOG7peG7nHjhu57hu6Xhur544buA4bul4bui4bua4bqw4buK4buj4bulKcSo4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6VJxJDhu6Lhu6XGoOG7nuG7teG7pcag4bueeeG7peG7ouG7nuG7qsOJ4bui4bulxajhu5Dhu4Dhu6XFqMOU4buA4bulw4zDkuG7ouG7peG6psOS4buA4bul4bq0xKjhu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulw4Lhuq7hu57hu6Xhu6Lhur5S4bul4bui4buaQuG7peG7iuG6vlThu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7o+G7pSnDg+G7quG7pcOMw5Thu4Dhu6XDjcO94bulw43huq7hu4rhu6Xhuqbhuq7hu57hu6XDgnnDguG7peG6vkvDguG7peG7ouG7mkrhu6XDglJ44bul4buiTuG7gOG7peG7ouG6vuG7gOG7peG6psSC4bue4bul4buY4bula+G7iOG7msON4bqk4bulIeG7nuG7lsO54bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhuqHhur7hu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhur5M4buA4bulxahF4bul4bui4bq+eMOM4bulxahL4buKw4rhu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7neG7pTXhuqNq4bul4bq74bqsSeG6rOG7msOMeOG7iuG7peG7isSo4buAxqHhu6XDuS7hu7Phu4rhu6XDguG6vuG6oOG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bul4buKxKjhu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulw4rhu4Lhu6VJ4bq+4buA4bulw4Lhur7hu6Dhu4rDiuG7peG7ok7hu4Dhu6XFqOG6suG7iuG7pcOC4bq+VHjhu6Xhu6Lhur7hu4Dhu6XhuqbEguG7nuG7peG6vsSQ4bui4bulw4rhu4B44buA4bul4bqm4buI4buz4buK4bulxahK4buKw4rhu6XhurThu7Xhu4rDiuG7o+G7peG7geG7mlTDlMOC4bulw4xB4bui4bulxajhurLhu4rhu6XDjcO94bulw4xRw4Lhu6Xhu6Lhu4BE4bue4bulxajDveG7iOG7pcWoSuG7isOK4bul4bui4bua4buI4buKw4rDueG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyNeG7h23hu6Up4bu4xIM0cS/hu5Zy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV Đông Nam Á

Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV Đông Nam Á
2014-06-20 06:46:16

(TTO) – Ngày 19-6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành 3 HCV và phá 2 kỷ lục của Giải vô địch bơi Đông Nam Á 2014 đang diễn ra tại Singapore.

Quảng cáo dung tục

Quảng cáo dung tục
2014-06-19 07:16:06

(SGGP) - Mới đây, đoạn clip Ngọc Trinh quảng cáo cho một nhãn hàng sữa tắm đã nhanh chóng gây “bão” trên cộng đồng mạng. Đoạn quảng cáo dài hơn 1 phút với rất nhiều cảnh quay...

Phạt trang web đăng tải nhạc '“rác”

Phạt trang web đăng tải nhạc '“rác”
2014-06-19 07:15:39

(TNO) - Thanh tra Bộ VH-TT-DL vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bạch Minh (chủ sở hữu trang web chacha.vn) và công ty chủ quản trang nhacvui đã phổ biến hai bài hát...

Tem đắt nhất thế giới giá 9,5 triệu USD

Tem đắt nhất thế giới giá 9,5 triệu USD
2014-06-19 07:15:22

(TNO) - Con tem The British Guiana one cent magenta (ảnh) được cho là quý hiếm bậc nhất thế giới vừa được bán đấu giá thành công ở New York (Mỹ) hôm 17.6 với giá 9,5 triệu USD,...

Ana Ivanovic: Kiều nữ Serbia và mùa giải bạch kim

Ana Ivanovic: Kiều nữ Serbia và mùa giải bạch kim
2014-06-19 07:14:48

(SGGP) - Kể từ “mùa giải hoàng kim” hồi năm 2008, chưa có mùa giải nào mà kiều nữ Serbia Ana Ivanovic lại có thể gặt hái được nhiều thành công giống như mùa giải năm nay. Chắc...

Robben xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc

Robben xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc
2014-06-19 07:14:27

(TTO) - Ghi một bàn thắng cùng khả năng hoạt động rộng và năng nổ, tiền vệ Arjen Robben (Hà Lan) đã được các nhà chuyên môn của FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Lan - Úc.

Tuyển Úc được ca ngợi

Tuyển Úc được ca ngợi
2014-06-19 07:14:10

(TTO) – Các tuyển thủ Úc đã được ca ngợi dù thua ngược đầy kịch tính 2-3 trước Hà Lan rạng sáng 19-6 (giờ VN) và chia tay World cup 2014.

Tây Ban Nha trăng tròn rồi lại khuyết

Tây Ban Nha trăng tròn rồi lại khuyết
2014-06-19 07:13:55

(TTO) - Trăng tròn rồi lại khuyết, bèo hợp rồi lại tan...Có rất nhiều thành ngữ để đúc kết một quy luật của tạo hóa: Không có một thứ gì là bất biến.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại CHLB Nga 2014

Những ngày văn hóa Việt Nam tại CHLB Nga 2014
2014-06-18 07:20:33

(SGGP) - Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại CHLB Nga năm 2014. Từ ngày 24-6 đến 2-7, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) sẽ phối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết