Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqi4buNxINX4buLPuG6rVfhuqdj4bqp4bqjV8O1KuG6q1fhu4vDs+G6qeG6o1fhuqkz4buLV8O1NsavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7pknhu4rFqFctV+G7rcOj4buJ4bqp4bqjV+G6qcSDOeG6rVcxJOG6rVfhuq03V8Oj4bq9xINXw6NkJMOaVyAlIFfhuqPEgyXhuqtXw7XEgzfhuqlX4bqt4bq1V+G7i8Oj4buJfeG7i1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buLJsSDV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXw7Vq4bqp4bqjVyAk4bqrV2ZXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2Ikw5pXdiThuqXDrcOp4bqp4bqjVzE6V+G6pTjhu4tX4bqp4bq5xIPDmlfhu4vDoyrhuqnDo1fhuqd9aFfhuqnDo2Lhuq1X4budw63hu4tX4bqg4bqrw61X4buS4bqr4buJw5lX4bqoxIM54bqtV8O14buJxINX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1cgbCRXw6NkV+G6pypXMW7hu4UgV+G6o+G7jcSDV+G6p2PhuqnhuqNXw7Uq4bqrV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6qTPhu4tXw7U2VzHDoVfhuqcq4bqtVzE0aFcgw6PhuqtXMeG7g8SDV8O1Klcgw6Phuq/huqnDo1cg4buJ4bq9IFfDrOG6ueG6qeG6o1cgbCRX4bqt4bqx4bqpw6PDmcavL2jhu6jGr+G7iyQi4bqnMlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55W4bqtJMOt4bqjxIPhuqlUw51o4buRVyThu4nhu4vhuqtW4buoxq/hu4vDreG7qMav4buLMOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2nhu4kk4bqp4bqj4buLw63Eg8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWT3hu7ZYL+G7tCMwWVjhu7ZYI1jhu7bhu4tZ4bu04bu04bu44bu04bu04bqnWcOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8v4buLMOG7qMavL+G7i8Ot4buoxq/hu4vDreG7qMav4buLMOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlX4bqpw6Ni4bqtV+G7ncOt4buLV+G6oOG6q8OtV+G7kuG6q+G7iVfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV+G6reG6veG7i1fDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpV+G7iybEg1fhu4vDoyrhuqnDo1dow6PhurlXdsOp4bqp4bqjV8ODKsOZV3DhuqnDo1RXScOZw4PGry9o4buoxq8v4buLMOG7qMavL+G7i8Ot4buoxq8v4buLJCLhuqcy4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2JOG6rVfhuq03VyDDoyxoVyAl4bqpw6PGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2OOG6qVfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqnhuqPDqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqz4bqpw6NXw6PDqeG6rVfhuqkk4buTw5pX4bqtZMSDV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6pcOjxJHEg1fhu4vDrXvhuq1X4buLw63hurtX4buLw61u4buHIFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cibyBX4buLw60k4bqpw6NX4buLbuG7g+G6qeG6o1cxbuG7hSBX4buLw6lXw7U2VyB74buJV+G6peG6scOaVzE0aFfhuq0s4buLw5lX4bqo4bqjbuG7g8SDV+KAnOG7i8Ojw6rEg1fDo+G6u+G6qeKAnVcgw6PhuqtX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqtP+G6qeG6o1fhu4tu4buD4bqp4bqjV8O14bq54bqpV+G6pcOjw6lXIG/huqnhuqPDmlcx4buB4bqpVzHEg2Hhu4lXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqnKlcgJSBXw6NkJFfDrOG6tcOaV+G7i8Oj4buFV8O1Nlfhu4s84bqtV8Oj4buJ4buTOOG7i8OaV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzFiVyBiV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4nDmVfhuqYqV+G6o8SDJeG6q1fDtcSDN+G6qVfDtWrhuqnhuqNXICThuqtX4buTN+G7iVfDo+G6vcSDV8OjZCTDmlfDo2RXMTpX4buL4bqx4bqtVzE44bqpV8O14buHxINX4bqpw6Mk4buJVzHDoVfhu4vDo8SRJFfhuqnEgznhuq1XMSThuq1X4bqtN1fDrCThu4lX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqjxIPhu4NX4bqtxINh4buLV+G6rSrEg1fhuqc34bqpV+G6p+G7h2jDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rSUgw6NXMTzhu5NX4buyV+G6qTvhuq3Dmlfhu4vDs1fDleG6teG6qcOjV+G6psSD4bqpw6PDmlcgw6lX4bqjxIMl4bqrV+G7isOte+G6qVfhu4rDo+G6t1fhuqjDoybhuqlX4bumw6zEg+G6qcOjV+G6qTvhuq1XWT09WMWoV+G6pzfhuqlXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6rcSDOeG6qVfhuqnEqcSDV3Yk4bqlw63DqeG6qeG6o1fhuqnDo33huqlXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgw5lX4bun4bqpV+G7i27hu4XhuqnhuqNXMXvhu4lX4buLxIM34bqpVyBsJFfhuqjDoybhuqlX4bqnKlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cgw6nDmlcgfeG7iVciM1cxMuG6qVfhuqnDozXhuq3DmlfhuqN74buTV+G6o2PDmlcg4bqrV8Ot4bqrV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDo8SDOCBXJeG6q1cx4bq74bqp4bqjV2jDo2sgVyBtw5lX4buvXeG7iVcg4buJ4bq9IFfDrOG6ueG6qeG6o1cgY+G6qVfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV2jDo3vhuqlX4bqn4buH4bqpVyAlIFcy4bqtV+G6qcOjxJFXMTnhu4lXaeG7ieG7kzjhu4tX4buLPOG6rVciJeG6rVfhu4vDrWtXIOG6q+G6qVcgw6Phu4/DmVd2ISBXIsSDYeG7i8OaV+G6qcOjxIM54buJVzLhuq1Xw60+4buLV+G7i8Oj4bqvIMOjV+G6o8SD4buDV+G6reG6tVfhu4vDo+G7iX3hu4tX4bqtKlcgw6lX4bqow6Mm4bqpVzFv4bqp4bqjV+G6p+G7h2jDmVd2YlcgbeG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhuqcqVzHhur3huqnhuqNX4bqnw7IgV+G7i+G6q1fhuqfhu4fhuqlX4bqlw6PEgzjhuqlXIMOpV+G7kzfhu4lX4bqp4bqjw6M5V8Oj4buB4bqpw5lX4bqiLOG6qVciYlfDteG7h8SDV8Osw7JX4bqp4bqjw6PEg2FoV+KAnOG7i8Ot4bq74bqp4bqjV+G6qeG6o27hu4PEg+KAnVdmV8O1auG6qeG6o1cgJOG6q8OaVyDDqVfhuqjDoybhuqlX4buLw6M+4buTV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o8OpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8O1auG6qeG6o1fhu4vhu4nhu5NXMW7hu4UgVzF74buJV+G7i25X4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqlw6MlV+G6pcOjJOG6qeG6o1fhu4vDrSThuqnhuqNX4bqpw6Nu4bqp4bqjV8O1XeG6qVcgw6NuJFfhu4vDo8OyIFfDrMOyVzE0aFfhuq0s4buLw5pXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqnKlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cibyBX4buLbuG7g+G6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVzFu4buFIFfhu4vDqVfDrMSD4bqpw6NXMeG6veG6qeG6o1fhuqnDo25XMG7hu4fEg1fhuq3EgznhuqlX4buR4buJw6nEg8OZV+G6rOG6veG7i1fDrOG7ieG7k1fhuqnhuqPDo+G6tVfhu5Hhu4k+4buLV8OjxINh4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzF74buJVyDDqVfhuqjDoybhuqlUV+KAnOG7iibEg1fDrCThuqtX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqNiaFfDrG8gV+G6pyrhuq1XMTRoVyDDo+G6q1cgJSBX4bqp4bqjw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXMcOhV+G6reG6v8SDV+G6qeG6oyrhu5NXMTjhuqlX4bqn4buHaFfDo2QgV8OsxIPhuqnDo1fhu4vDozfhuq1Xw6Mq4bqrV8Ojb+G6qeG6o+KAncOZV+G7mFfhu4tuZuG6qeG6o1c+4buTV+G6qcOjJOG6qcOjVyDDo2LhuqnhuqNXMW7hu4UgVyDDqVfhuqjDoybhuqlXIMOjxIMkV8OsNVfDteG7h8SDV+G6o8SDJeG6q1fDtcSDN+G6qVfhuq3hurVX4buLw6Phu4l94buLVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu4smxINXICUgV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDtWrhuqnhuqNXICThuqtX4bqlw6MlIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqoO+G6rVfDnVhZ4bu4w5pXIMOpV+G6qMOjJuG6qVcgauG6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqNu4buDxINXIibhuqlXMeG6u+G6qeG6o1fhuqdj4bqp4bqjV+G7i8OjKuG6qcOjV+G6p31oV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lXw6wk4buJV+G6qcOjxIM54buJV+G6p3vhuqlXw6Phu4VoV+G7iyUgV8O1Nlfhu4vDrSThuqnDo1fhu4tu4buD4bqp4bqjVyDDo+G6q1cgJSBX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8O1auG6qeG6o1cgJOG6q8OZV+G6qMOjYuG6rVcgYlfhu7RX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlX4bqpY+G6qeG6o1cg4bq54buLV8O1KlfhuqnDo8SDOeG7iVfhu4vhurHhuqnDo1fhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpV8O1xIM34bqpw5lXw4N74buJV8OjOOG7i1cgJSBX4bqjxIMl4bqrV8O1xIM34bqpVzFu4buFIFcxKuG6q1fhu4sm4bqrVyDDo+G7ieG7kzfhuqlX4bqp4bqjKuG6qcOjV+G6reG6tVfhu4vDo+G7iX3hu4tXZlcgJSBX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyAk4bqrVzEo4bqp4bqjw5pXMSbEg1fDo2QgV8O1KlfDo8SDYeG6qVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buLJsSDV8OjJMSDV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuq3EgznhuqlX4bqpxKnEg1fDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJMOaV3Yk4bqlw63DqeG6qeG6o8OZV+G7isOtJOG6qcOjV+G7i8OjbFcw4bq3aFfDo8OoV8OjJOG7k1fhu4vDo29XQMOaVyDDo2xX4bqpw6N94buLw5pXICUgV+G6o8SDJeG6q1fDtcSDN+G6qVfhuqcmxINX4bqjIWhX4bqjZ1fhuqnDoyThu4lXMcOhV8O1Nlfhu4vDozLhuqtX4bqn4buDxINX4bqpw6Phu4NXw7U/V8Oj4bqrISBXw6Phu4VoVzHhurvhuqnhuqPDmVfigJzhu63DqeG6qeG6o1fDtcSDYSBX4bqp4bqj4bqrKsSDV+G6o8SD4buDV+G6pzfhuqlX4bqn4buHaFfhuqkq4buTV+G6rSThuqnhuqNX4bqnJsSDVyDDo+G6q1fhu4vDqcSDV8O1KlcgJSBX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Ni4bqtV8OtPuG7i1fhuqnDo8SDOeG7iVcxxIM54buJV+G7mVfhuqnhuqPDo+G6tSTDmVfhu63Do8Sp4bqp4bqjV+G7i8OpxINXMW7hu4UgV+G7i8OjxJEkV+G6qcSDOeG6rVcxJOG6rVfhuq03w5pXIGJX4buLw6M34bqtV+G7i8Oj4buJV+G6qcOjfWjDmlcxbuG7hSBX4buLw60k4buJVzDhurvEg1fhu4sk4buTV+G6qeG6o8OjOcOaV+G6o8SDJOG6q1fhuqdu4buJw5pXw6NkIFfDo8SRxIPigKZXw5XhurFX4buLw6M4w5pXJMSDVyBt4bqp4bqjV+G6oyzhuqlXImLigJ3Dmlcgw6lX4bqow6Mm4bqpVyDDo8SDJFfDrDXDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOp4bqp4bqjV+G7iyUgV2ZXICUgV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhuqXDoyUgV+G6qcOjJOG7iVfhuqk34bqpV+G6pcOjxINX4bqne+G6qVfhuqnDo33huqlXw6Phu4VoVzHhurvhuqnhuqNX4bqpKuG6q1cxYsOaV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lXaMOjP8SDV+G7i8Oj4buJV+G7kThoV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpw5pX4bqn4bq3IMOjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXIMOj4buJVzEl4bqrw5lX4bqs4bq/xINXMOG6t2hXw6Phur3Eg1fhuqnhuqPhur1X4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4bqne+G6qVcifeG6qVfDreG6veG6qVcx4bq5xINXw7Xhu4fEg1cgJSBX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqnDmVfDjCThu4lX4bqlw6PEg1fhu4vDo+G6ueG6qeG6o1fhuqnDoz7hu4tX4buZV+G7i25m4bqp4bqjw5pXICUgV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjYuG6rVfhuqnDoyThuqnDo1cgw6Ni4bqp4bqjVyIs4buLV+G7iyThu5NXw7Uq4bqrV8O1YVfDrMSD4bqpw6NX4buLbuG7g+G6qeG6o8OaV8Os4buB4bqpV+G6p2Lhu4vDmldow6MlIFfDo2Qkw5pXw7U2VyDDo8SDV+G7i8SDOOG7i8OaV+G7i8OpV+G6rSrhu4nigKZX4butw6nhuqnhuqNXw7XEg2EgV+G7i25m4bqp4bqjVyDDo8Oz4bqp4bqjV2nhu4ky4bqpV+G7i8Oj4buJ4bq9IFc+4buTV+G7i+G6ueG6qVfDrT7hu4tX4bqpw6PEgznhu4lX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqnDmlcgw6nhuqnhuqNXw6xvIMOZV+G6qMOjxIM54buJV8Ojw6nhuq1X4buLw61mV8O1OcOaVyAl4bqpw6NX4buLJOG7k1ckxINXIG3huqnhuqNX4bqtxJHEg1fhuqnDo8Ozw5lX4buvXeG7iVfDtX3hu5PDmlfhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhuqnDo2Lhuq1X4budw63hu4tX4bqg4bqrw61X4buS4bqr4buJV8O1XeG6qVfhuqfhu4nDqeG6qVcw4bq74bqpV+G7i+G6qyrhuqlX4buLPOG6rcOaV+G7i+G6qyrhuqlXw6xvIFcgw6PhuqtXIMOp4bqp4bqjV8O1xINhIMOZV8ODZFfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1fhuqnDoz7hu4tXw7Xhu4fEg1fhuqnDoyThu4nDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzHDoVclaFfhuqfDsiBX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlX4bqnKuG6rVc/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1cxOOG6qVcgw6M+4buLV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4buLw60k4bqpw6NX4buLbuG7g+G6qeG6o8OZV+G6qMOj4buDV+G7i8OjOMOaVzBu4buHxINXIirhuqlX4buLJOG7k1fhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhuqnDo2Lhuq1X4budw63hu4tX4bqg4bqrw61X4buS4bqr4buJw5pX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1XMXvhu5NX4bqp4bqjw6NhV+G7i8Oj4buJfeG7i1fhuqfhu4nDqeG6qVcxbuG7hSBXMSXhuqnDo1fhuqPEgyVXICThuqvDmVfigJzhu4rEgzjhuqnhuqNX4bqnKuG6qcOjVzHhurvhuqlX4buRJOKAncOaV+G6p+G7g8SDV+G6reG7g8SDV+G7i8OzVyAlIFfhu4vDqlcgw6NvIMOaVyAlV+G6qcOjPOG6qVcxOOG6qVfDteG7h8SDV+G6qcOjYuG6rVfhuqnhuqMq4buTVyAq4bqp4bqjV+G6qcOjxIM54buJw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7Ez4bqpVzDhu4nhu5M34bqpV8O14buHxINX4buLw6PEg2HhuqlX4bqp4bqj4buJ4buTYeG6qcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOjxKnhuqnhuqNX4buLw6nEg1fDtcOpV+G7i+G6seG6qcOjV+G6oyFoVyAlIFfhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhuqnDo2Lhuq1X4budw63hu4tX4bqg4bqrw61X4buS4bqr4buJV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzDhurdoV8OjZFfDtTlX4buLw6Mq4bqpw6NXaMOj4bq5V3bDqeG6qeG6o1fDgypX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4oCc4but4bq94buLVzHEg2HhuqlX4bqpZlfDo+G6qyTigJ1XMOG6q1fhu4rDoyrhuqnDo1cx4bqrKuG6qVd2w6nhuqnhuqNXw4MqV2jDo+G6ucSDV8Oj4buFaFfDteG7h8SDV3bhuqsq4bqpV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o1fhu60k4bqrVzEo4bqp4bqjV8OMbldow6Mm4bqtV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7i8OqVyDDo28gw5lX4buKxIM44buLV+G7i8Ot4buDxINXW+G6rVdu4buB4bqp4bqjw5pXw6PDqeG6rVfhuqks4bqp4bqjV+G6oyzhu4vDmlfhuqXDo8SDV+G6rW4kV+G6pybhuqnDo1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6pyrhuq1Xw7Xhu4HEg1fhuqPEgz/huq1X4bqpw6PEg2Hhu4tXw6Phu4nhu5M44buLV+G6pyrhuq1XMTRoVyDDo+G6q1dow6PhurlXaMOjbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDo2TDmVfhuqTDo+G6qyUgVyDDo8SDOCBXJeG6q1fhu5Ek4bqpw6NX4bqtKuG7iVfhu4vDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpw5pX4bqmN1dIw6PEg1fDg+G6qyrEg1fhu6bDrMSD4bqpw6NX4bqpO+G6rVdZPSNAxajDmlfhuq3hur3hu4tX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Ni4bqtVyDDo8SDJFfDrDVUV+KAnOG6rOG6seG6qcOjV+G6pypX4bqjxIMl4bqrV8O1xIM34bqpV2ZXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2Ikw5lXdsOhV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqpKuG7k8OaVyBvV8Ojw6nhuq1X4bqpKuG6q1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyJ94bqpV8O1xINhIFfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqPDmlfDtcSDYSBX4bqn4buHaFfhuqcqV+G6reG6seG6qcOjVyIs4buLV+G7kTJXw7U5VzHDoVcgauG6qeG6o1cgJSBX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Ni4bqtV8O1Klcx4bqrKuG6qVfDtcSDN+G6qcOaV+G7i8OjJOG6qcOjV+G6qcSDN+G6qVfhuqcq4bqtVzE0aFcgw6PhuqtX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOjxIM4IFcg4bq94buLVzHEg2HhuqnDmVfhu63DqeG6qeG6o1fDtcSDYSBXw7U+4buLV8O1P1fhuqnDo27huqnhuqNXw60+4buLV8O14buJxIPigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6osSDJeG6q1fDtcSDN+G6qVfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lXMTnhu4lXIGPhuqlX4buLw601w5pXMSThuqnhuqNX4bqlw6PhuqslIFcgw6PEgzggVyXhuqtXMeG6qyrhuqnDmVfDleG6sVfhu4vDozjDmlcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw7NX4buLw6PEg2HhuqlX4buROlfDo+G6vcSDV8OjbuG7h+G6qeG6o1fDtTlXIOG6veG6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjV+G6p+G7icOp4bqpVyBiV8OsbyBXw6PEqeG7i1cxISBXIsSDYeG7i1cx4bq5xINXw7Xhu4fEg1fDo2TDmVfhuqLEgz/huqnhuqNXMCbhu5NXZlfDtWrhuqnhuqNX4bqlw6Niw5pX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7i8OtNVfhuqPEgyrhu4lX4bqnY+G6qeG6o1fhuqnDozzhuqlXJcSDV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu5Hhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4bqvIMOjV+G7i8SDOeG6qVfhuqdu4buB4bqp4bqjVzHDoVfhuq3hu4kkV8OsJSDDo8OaV8O1Zlcgw6PhuqtXw6NkIFfDrMSD4bqpw6NX4bqp4bqjw6PDqOG6q1VX4buLw6Phu4lX4bqj4bqr4bqtw5pX4bqjxIMh4buLV+G6o8SDbVcl4bqrV2nhu4l74bqpVyBtVzHDoVfhu4sh4bqp4bqjV+G7i8OtNVcy4bqtV2ZXIj/huqlVV+G7i8OjO+G6rVfDo8SRxIPDmlcx4bq94bqp4bqjV8O1xIM34bqpw5pX4bqjxIPEqWhXMWdXICUgV8Oj4bq9VzA84bqpVzEhIFcixINh4buLV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqnigKZXdjnhu4lXIGJX4bqt4bq94buLV+G7i8OtJcSDV+G7i8SD4bqtVz7huq1X4bqpYuG6qeG6o1fhuqk34bqpV+G6qeG6oyThu5NX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1cxe+G7iVfhu4vDoyrhuqnDo1fhuqd9aMOaV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lXMTpX4bqt4bqr4bqp4bqjV+G6reG7ieG6ueG6qVfhuqfhurvhuqnhuqNX4bqjw6MzaFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw6PEg2HhuqlX4bqp4bqj4buJ4buTYeG6qVfDteG7h8SDVyDDqeG6qeG6o1fDtcSDYSBXw7U2V+G7i8OtJOG6qcOjV+G7i27hu4PhuqnhuqPDmVfDleG6sVfhu4vDozjDmlfhuqXDo8SDV+G6qcOjfeG6qVfhuqfhu4PEg1fhuq3hu4PEg1cgbCRX4bqt4bq94buLV8Os4bq5V+G6qcOjYuG6rVfhu4vDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpw5pXw6NkV+G6qcOjJOG6qcOjVyDDo2LhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1fhu5nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOjJOG6rVfhuqPEgyRXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXw7Xhu4fEg1cgJSBXMeG6vcSDw5pX4bqpw6Ni4bqtw5pXIDzhu4lX4bqnJiBXIuG6vcOaV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lX4buRJSBXMeG6t+G6qcOjV8O1Nlfhu4vDrSThuqnDo1fhu4tu4buD4bqp4bqjV8O14buHxINX4buLxIPhuqnDo1fhu4vDo3vhuqlX4buL4bqx4bqpw6NX4bqp4bqj4buJ4buTYeG6qVfhuqcqVyDDo+G6r+G6qcOjw5lXw4NkV+KAnMOjxINXw6zEg+G6qcOj4oCdV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6oyrhu5NX4bqp4bqjw6PhurNXIjfhuqlX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7i8OjPOG6qcOaV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXMcOhVzE44bqpV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG7gcSDV+G6pcOjYlfhuqXDozvhuqnDmlcge+G6qVfhuq3hurHhuqnDo1cxxIPDoeG6rVfhu4vDqVfDrCwgV+G6rSrhu4nDmVfhu69d4buJV+G6rW4kV+G7i8OtLOG6qeG6o1fhu4vDreG7g8SDV8OjJOG7k1fhuqks4bqp4bqjVzHDqlfhuqfhu40kw5pXMcOpxINX4buLJOG7k1cgbCRXICUgV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjYuG6rVfDtV3huqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuq3EkcSDV+G6rWHhu4vDmVfhuqjEgznhuq1Xw7Xhu4nEg1fhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLVzHhurnEg1fDteG7h8SDVyAlIFfhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhuqcqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyJvIFfhu4vDrSThuqnDo1cxNGhX4bqtLOG7i8OaV+G7mVfhuqnhuqPDo+G6tSRXMHvhuqlXw6Phuqsq4bqpV+G7i8OjxINh4bqpV+G6pyrhuq1X4bqtZMSDV+G6qeG6o27hu4PEg8OaVzEhIFcixINh4buLV+G6pypXICUgVzLhuq1X4bqpw6PEkVdow6M/xINX4buLw6174bqtV+G7i8Ot4bq7w5lX4butw6lX4bqjxIMl4bqrV+G7isOte+G6qVfhu4rDo+G6t1fhuqjDoybhuqlXIMOj4bqrVyLEgzjhu4tUV+KAnOG7isOt4bqr4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyDDo+G7ieG7k2HhuqlX4buLw6PEg2HhuqlX4bqp4bqj4buJ4buTYeG6qcOaVyAlIFcgPOG7iVfhuqcmIFci4bq9w5pXMeG6vcSDw5pX4bqpw6Ni4bqtV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDrT9XIMOj4bqrV+G6qcOjYuG6rVfhuq3hur3hu4tX4bqlw6Phuqs/4bqpV+G7i8SDOeG6qVcxw6FX4bqt4buJJFcwa+G6qeG6o1cga8OaV+G6rSrhu4lXw7U2w5pXw63hurvEg1fhuqfhuqtX4bqnxINh4buJVyDDo8SDV2jDo+G6r1c74bqpV+G7ieG6ueG6qeG6o8OaVzHEg1fhuqcmxIPigKZXw4zhurlX4buLxIM54bqpV+G6qSrhu5NX4bqv4buLV8Oj4buB4bqpV+G6qcOjxIM54buJV8Os4bqrV8O14buHxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6Phu4VoVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqPDmVfhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqnDmlcxOlfhuqcq4bqtV+G7i+G6seG6qcOjV+G6qeG6o+G7ieG7k2HhuqlX4bqpN+G6qVck4bqpw6NXMuG6rVfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzEh4buLV+G6qSHhuqnhuqNXw7U+4bqpVzE5V+G6pcSD4bqpw6NX4buLOOKAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4wk4buJV+G7slfhuqk74bqtV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjw5pXw7Xhu4fEg1fhu4vEg+G6qcOjV+G7i8Oje+G6qVfhuqcq4bqtV8O1xINhIFfhuqnDo8SDYeG7i1fDo+G7ieG7kzjhu4vDmlfhu4vDrSUgw6NX4bqpw6PEg2Hhuq3DmlfhuqnDo2Lhuq1X4budw63hu4tX4bqg4bqrw61X4buS4bqr4buJVzE6V+G6qcOjfeG6qVcxbuG7hSBX4bqnY+G6qeG6o1fhu4vEg+G6qVcgbCRX4bqpw6PEgznhu4lX4buLw6pXIMOjbyDDmlcgJVfhuqnDozzhuqnDmVfhuqzhur3hu4tXw6zhurlX4buLw6Phu4PEg1cxxIPDoeG6rcOaV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6p+G7g8SDV+G6reG7g8SDV8O1Nlfhu4vDrSThuqnDo1fhu4tu4buD4bqp4bqjVzE44bqpV+G6p8SDN+G6qVfhu4trIFfhuqXDo8SDOOG6qVfDo2RXaMOjP8SDV+G7i8OzVyDDo+G6ucSDVyLhu4fhu4tXMcOhV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXMTjhuqlXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV2jDo2sgV8O1a1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjw5lX4butw6nhuqnhuqNXw7XEg2EgV+G7i8Oj4buJfeG6qVfhuqfhu4XEg1fhuqPEg8SpaFcgJSBX4bqjxIMl4bqrV8O1xIM34bqpV8O1auG6qeG6o1cgJOG6q1cixIM44bqpV+G6qcOjxIM54buJV+G6o8SDPiBX4bqt4buBVyBsJFciP+G6qVfhu4vDozzhuqlX4buLw61mV+G7i8OjKuG6qcOjV8OjxINh4bqpV+G7i8Ojw7Igw5lX4buKw63Eg1c84bqpV+G6qeG6o8OjOVfhu4sk4buTV+G7i8OtJcSDw5pXw6NkV+G6p+G7icOp4bqpV+G6qcOjLCBX4bqpw6NsV+G6qcOjJOG7iVfhu4vDo+G7iVfhu5E4aFfhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV+G6qcOjxIM54buJV8Oj4buB4bqpVyAlIFfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPhu4nhu5Nh4bqpw5lX4buKw7NX4bqnPOG7icOaV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G6qcOjYuG6rVfhu53DreG7i1fhuqDhuqvDrVfhu5Lhuqvhu4lXw6PEg8Oh4buJV8OsPOG7iVfDrCwgV8OtLuG6qeG6o1RX4oCc4butw6PhuqtXMcSDV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhuqcqV+G6qcOjfeG6qVfDrT7hu4tX4bqpw6PEgznhu4nigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEnhu4kk4bqp4bqjV8ODxINhaMavL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 08:43:00

QTO - Thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Truyền cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ

Truyền cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ
2019-12-14 08:04:44

(QT) - Những giờ học đầy hứng thú, vui vẻ bởi các em nhỏ đến với lớp học không bị áp lực nặng nề với việc học từ vựng hay các cấu trúc ngữ pháp, phương pháp dạy học với phương...

Đan dệt yêu thương

Đan dệt yêu thương
2019-12-14 07:42:58

(QT) - Tôi không thể nào quên chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao Quảng Trị hôm ấy. Trời mưa như trút, đường đi khó khăn, đang ngồi trong xe nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được...

Bảo vệ “sứ giả đại dương”

Bảo vệ “sứ giả đại dương”
2019-12-14 07:37:10

(QT) - “Loài rùa biển được mệnh danh là “sứ giả đại dương” bởi tầm quan trọng của nó trong hệ sinh thái biển. Loài động vật này không lạ với nhiều người nhưng xung quanh loài...

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên
2019-12-14 07:25:36

(QT) - Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng đối với nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Để đào tạo ra những con người phát triển toàn diện cả đức - trí -...

Tác hại của thuốc lá điện tử

Tác hại của thuốc lá điện tử
2019-12-12 06:30:20

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá điện tử (TLĐT) là một thiết bị điện tử sử dụng pin để làm nóng dung dịch. Thành phần chính của dung dịch này bao gồm là propylene...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết