Cập nhật:  GMT+7
uỄựứẨĨỵPPổưỢfFQĨCưú7ỵĨỈLứ8LCQzứQỠÁFứĨNKỂứỰẼứỰUứĨÂQứỈèLứẨÚỵứn77u/ỄựúuỢứẨĨỵPPổưỢ9CỵẪưúsnK[ỮỢỠCPPtứ-ứfỠLKỂứẬỹFứỰFẺQứưắẺQứQỄSẨứẬẲQứKỂỖưứQỠẸKứQỠỵKỂứẨỷứKỄẶKứỆỵĨỈLỂLCQzqẪCpứẨỄFẺKứĨỤƠẨứỂFỵứKỂỤỖFứ}ỦẨứẬỹVứQÓứẨÁJứỂFỷẨứẬRÕKứỰỹứỈỄMứỄFẾRứPỵRứỈỄFứẬIứ<ỵKứẨỄẲỢứỄỹKỄứằFẸKứBLỹKứẬMKỂứBỷứnFÊQứẳỵJứẬFẾRứỞRVẺQứPỵứQỄÁFqu/ỢúuQỵẬĨCứPQVĨCổưJỵỠỂFKởửỢỮứỵRQLưúuQỠúuQẪúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGKỄứỰHứỰÂVứỈỄFứỈỄỌKỂứẨNKứBỤƠẨứQFẺỢứQUẨứẨỌKỂứỰFÊẨứBỵKỂứQỠẸKứBỹứQỄỹKỄứẨỌKỂứKỹVứKỪỵpứQỌFứẨÁJứQỄẲVứẬRÕKứỰỹứỈỄMứỄFẾRqứfỠLKỂứBƠQứQỐKỂứỈẺQứỢỄẶKứQGẨỄứQỄẲQứẬAFứẨÚỵứnFÊQứẳỵJứỚứễ[Ỵứ8ỵJCPứsBỦKỂứQỄỦứvtpứQẲQứẨÁứBẼRứKỄẲQứQỠGứỠÃKỂứẨỄẲQứĨỤƠKỂứẨÚỵứBÔFứgửữứỈỄỌKỂứẨỵLpứKỄỤKỂứJUẨứQFẸRứBĂQứỠỵứĨỹứẨỄỦẨứỰỌứBIẨỄqứẳỄỪKỂứỂFÁFứỢỄỷỢứBẴRứQFẸKứBẾứẨÁFứQỄFÊKứẨỄẲQứĨỤƠKỂứẬMKỂứBỷứBỵKỂứBỤƠẨứQỠFẾKứỈỄỵFứQỄCLứỄỤỔKỂứQGẨỄứẨƯẨứỰỹứJOFứQỄỦứBẼRứẨNKứKÃJứQỠLKỂứĨÔứQỠHKỄqứfỌFứẨÙKỂứBÀứQỠỵLứBỐFứỰỔFứỄOứỰẼứBFẼRứKỹVqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỌKỂứỰFÊẨứỚứnFÊQứẳỵJứQỄƯẨứPƯứBÀứBCJứĨAFứẨỄLứQỌFứKỄỪKỂứKFẼJứỰRFứĨỔKpứKMứỠẲQứQỄSứỰIứỰỹứBẴVứQỄỨứQỄỷẨỄqứnHứỰÂVpứQỄÂQứQFẺẨứKRỎFứỈỄFứẬẶVứỂFỖứJOFứQỄỦứẨMứĨÉứBÀứẨỄẲJứẪỦQứ-ứBSKỂứỰỹLứQỄỖFứBFẾJứQỌFứỄVứỰOKỂứKẠJứJỔFứửừựửứQỌFứPÉứẨTKỂứẬMKỂứBỷứnFÊQứẳỵJứQFẺỢứQUẨứỢỄỷQứQỠFẾKqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢứ{VKỵJLpứ9CỠQỄỵứ<ễ>pứ8ỵĨỵQỵPỵỠỵVpứ<ỵVCỠứằCỰCỠỈRPCKứỰỹứBÔFứQRVẾKứ>ÔKỂứỄNỵứẪẶKứẨỄÚứ}ỦẨqứfỠLKỂứPƯứKỂỄFÊỢứ9ằnpứỌKỂứBỤỵứ9CỠQỄỵứRỢứửừựvqứfỠÂKứĨỤƠQứỰẼpứQRVẾKứnFÊQứẳỵJứQFẺỢứQUẨứBAFứQỄẢKỂứy-ựqứ-ứêứỰNKỂứPỘứĨLAFứQỄỦứỄỵFứỰỔFứệỵQỵỠpứQỠẸKứPẶKứỈỄỷẨỄứQỄẴVứQỠNứ8LCQzứỢỄỘFứỷLứừ-ữqứfỠÂKứĨỤƠQứỰẼứQAFứặỲứ}HKỄpứẪTứKỂỤƠẨứẪNKỂứQỄẢKỂứử-ựứKỄỤKỂứQRVẾKứnFÊQứẳỵJứỰẦKứẬIứĨLAFqứ-ứfRVứỰÂVứ8LCQzứPỵRứBMứBÀứỂỄFứBFẾJứỈỄFứQRVẾKứnFÊQứẳỵJứẨỄÍứQỄẲQứẬAFứừ-ựứQỠỤỔẨứBỤỘKỂứỈFJứỰỌứBIẨỄứẨỄẶRứỶpứẳỄÂQứ<ÁKứQỠLKỂứQỠÂKứỂFỵLứỄỪRứQỐứẨỄỦẨứQAFứắLẬCqứ-fAFứn77ứ>RỢứửừựựứ–ứẨRÔẨứQỐKỂứẪỤƠQứẨÚỵứgửữứnFÊQứẳỵJứQỠỤỔẨứQỄẼJứễ[Ỵứ8ỵJCPứửxpứBÔFứẨỄÚứKỄỹứQỄẢKỂứặVỵKJỵỠứw-ừpứỄNỵứặỵĨỵVPFỵứự-ựứỰỹứỄNỵứgzẬCỈFPQỵKứừ-ừqứ-ứễ[Ỵứ8ỵJCPứửxứQỠỚứQỄỹKỄứẨỘKứỷẨứJÔKỂứỰỔFứ8LCQzứỈỄFứBÔFứẬÔẨứĨÔứỰẲKứBẼứQỠLKỂứĨỎFứẨỄỘFpứBẾứỠÕFứẬIứẨỄÚứKỄỹứaKẪLKCPFỵứĨLAFứỚứẬỷKứỈẺQứỰỹứQỄẲQứẬAFứQỠLKỂứQÂKứQỠỵKỄứ9RVứẨỄỤỘKỂứ}ÕKỂứỰỔFứặVỵKJỵỠqứ-ứn77ứỈỄFứBMứQRVẸKứẬỎứỰẦKứQỠOKỂứẪUKỂứ8LCQzứẨỄLứBẺKứỄẺQứKẠJứửừựửứẬẲQứỈẾứẪỤứĨRÂKứBNFứỌKỂứỢỄÁFứQŨứẨỄỦẨqứn77ứẨỄLứỠÃKỂứQỄẲQứẬAFứẨÚỵứgửữứnFÊQứẳỵJứỢỄẴKứKỄFẼRứẪLứẨỄẲQứĨỤƠKỂứẨẴRứQỄÚứỈDJqứ-ứfRVứKỄFẸKpứKỂỹVứửử/ựửứ8LCQzứẬIứ<ỵKứẨỄẲỢứỄỹKỄứn77ứỈỄMỵứnaứỮỷẨứBIKỄứĨỹứKỂỤỖFứẨỄIRứQỠỷẨỄứKỄFÊJứẨỄGKỄứỰẼứQỄẲQứẬAFứẨÚỵứgửữứnFÊQứẳỵJqứẳỂỵVứPỵRứBMpứ<ỵKứẨỄẲỢứỄỹKỄứQỄỎKỂứKỄẲQứPỵứQỄÁFứỌKỂqứắFẺKứKỂỄIứKỹVứBỤƠẨứỂỨFứQỔFứ9ÔFứBÕKỂứ9ằnứệRỎẨứ8FỵqứẳẺRứ9ÔFứBÕKỂứKỄẲQứQỠGpứn77ứPÉứẨỄGKỄứQỄỦẨứẪŨKỂứỄƠỢứBÕKỂứỰỔFứỌKỂứ7ỵĨỈLứ8LCQzqu/Ợúu/QẪúu/QỠúu/QỵẬĨCúuỢứẨĨỵPPổưỢ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

VFF và những ’trái đắng' HLV ngoại

VFF và những ’trái đắng' HLV ngoại
2011-12-25 02:37:41

(VnExpress) - 16 năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin dùng 8 HLV người nước ngoài. Hầu hết số này bị sa thải hoặc ép thôi việc sau mỗi lần đội tuyển quốc gia hoặc U23 Việt...

Bị bắt vì làm lộ ca khúc mới của Madonna

Bị bắt vì làm lộ ca khúc mới của Madonna
2011-12-24 10:57:28

TTO - Một người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Zaragoza, miền bắc Tây Ban Nha vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội làm rò rỉ ca khúc Give me all your love (Hãy cho em tất cả tình yêu...

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới
2011-12-24 10:57:06

TT - Trong phần trao giải phim truyện - một lĩnh vực được đông đảo khán giả truyền hình quan tâm, tại đêm bế mạc Liên hoan truyền hình lần 31 vừa diễn ra ngày 21-12 có đến ba...

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh
2011-12-24 10:56:26

TT - Một “thực đơn âm nhạc” khá phong phú cho mùa Giáng sinh năm nay đã được các đơn vị tổ chức dọn sẵn chờ các “thực khách” thưởng thức.

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011
2011-12-24 10:56:01

(SGGP) - Đây là giải thưởng uy tín của hãng tin BBC và năm nay thuộc về tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Tay vợt 24 tuổi này đã thắng 41 trận đấu trong năm nay, chiếm ngôi...

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam
2011-12-24 10:55:38

(VnExpress) - Hơn 6 tháng sau khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Goetz đã đứng trước nguy cơ bị sa thải – trở thành một trong những...

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011
2011-12-24 10:55:15

TT - Tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure (Manchester City) được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2011”. Xếp thứ hai và ba trong cuộc bầu chọn là Andre Ayew...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết