Cập nhật:  GMT+7
Ọ!ƠỔỲ"SââÍỘặẤ(ấ"ỸỘỎồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>KỔẤ!(ỔỲ70.ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔ]!(*0Ổẽ80ỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(Ọ/!ƠỎỌặỔỲ"SââÍỘặuỸSỴỘỎộdăỲỔẦôữồỔấ{0!Ổặ!%ỔỴầề?ấỔấẵ(:0Ổ]!S(Ổấ!éỲỔ!(?0Ổấẵ10.Ổấ!ã(Ổ!Ú0ỔỚỔ0Ủ MỔấeỔỚỖỚƠỔ-ỔỚỖỚỚỔẽả(Ổấá0.Ổ đỲỔỶVầỔấdỔỚỞỔấ{ỔỶ90.MỔấầềỔ0!(%0ỔỶ*0Ổ0SềMỔỶỤỔ!*ấỔấ!ã(Ổ!Ú0Ổ0!d0.ỔồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔỲ!{Ổ ả(Ổ.(Ù(Ổ0.Ử0ỔỶdăỲỔ!ạ0ỔƠỚMPỔấ{ỔỶ90.NỔẲầTỔấẵ<0!ỔếỬềỔỴé0.ỔỲ70.Ổấẵ<0!ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaMỔ0%0Ổâ8Ổẽ80ỔỲ30Ổ"Ú(ỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(Ổ]!(*0ỔỴéỔT0Ổ"Ử ỔẽU1Ổấ<0!ỔấẵÚ0.ỔỴS0.ỔỴắNỔộ(&ầỔ0UềỔ.ỬềỔÙ0!Ổ!dắ0.Ổ"ả0ỔỶ*0ỔỲ70.ỔấTỲỔấ(*ặỔỶ20ỔỴầỔ]!TỲ!Ổấ!S ỔẳầS0ỔỴ(Ổấ)Ỳ!MỔ.ỬềỔÝđỲỔếậỲỔấẵ10.Ổữ!Ử0ỔỴỬ0NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎỌÝỎố70.Ổấẵ<0!ỔỴS0.ỔỴắMỔÝaỔ ỨấỔỴ(Ổấ)Ỳ!ỔÝ>ỔÙ0!Ổ!dắ0.ỔỌ/ÝỎỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎt!(Ổ0!W0Ổấ!éỲỔấ*ỔấÚ(Ổ]!ầỔẽéỲỔấẵ(:0Ổ]!S(ỔồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>MỔặ!20.Ổẽ(%0ỔôT1ỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổấ!ỮềỔấ!U0!Ổ]èỔếầ0.ỔẳầS0!Ổ!9Ổ0dảỲỔặ!)SỔấẵdảỲỔẤ!U0!ỔốáỔỶỤỔ!dỔ!50.Ổ0Ứ0.MỔ0!(&ầỔẽ>Ổấẵ)ỔÝ>Ổ0đấỔẽả(ỔỴ(?0Ổấ)Ỳ!Ổấdạ0.ỔỶ8(Ổ"ả0NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎửaấỔâ8ỔỶ1Ú0Ổ"S0ỔỲS0ỔấẵdảỲỔỶ2ỔỶdăỲỔ ắỔỴẩ0.Ổ"U Ổ"8(ỔẽW0ỔỲ!ầề:0ỔẽWấỔ"(?ầỔ0!d0.Ổ0SềỔỲ!{ỔẵU1ỔỲ!Ũ0ỔÝƯ0.Ổấ!S0!ỔấẵỸỔấ!7ỔâạMỔ]!70.ỔỲ2ỔÝ(:0ỔỲÙ0!ỔÝT1NỔừ!ầỔẽéỲỔ"30.Ổ!9ỔÝS1ỔẳầS0!ỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổ0Ư ỔỲÚ0!ỔỲTỲỔ!aỔ.(SỔỶ<0!ỔỲ30Ổ0.á0Ổ0.S0.ỔỶỮấỔỲTấMỔẽWấỔ"(?ầỔếỬềỔỴé0.NỔô%0Ổấẵ10.Ổấ!U0!ỔỲbSỔỚỔ!9Ổ0dảỲMỔ!?Ổấ!80.Ổ 20.ỔấẵẫỔỶỤỔỶdăỲỔỶáỔÝ%Ổấ70.MỔẵ(%0.Ổặ!V0ỔỲ8ấỔấ!@ặỔỲ!dSỔ!1U0Ổấ!(?0MỔỲTỲỔấ!S0!ỔâŨấỔỶ:Ổ"aỔấ!(%0Ổ0%0ỔỶỤỔ!1Ỹ0Ổẵ{NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎỌ( .ỔỲ"SââÍỘ(ốỸ0ấỸẵỘỔâấề"ỸÍỘê(Ỵấ!KỔQỖỖặếLỔ!Ỹ(.!ấKỔỞỜỜặếLỘỔâẵỲÍỘ//ỲNÝS1ẳầS0.ấẵ(Nẽ0/ỴỸâ]ấ1ặ/0Ỹêâ/ỚỜƠỜ/ƠƠỢỴƠỖỞỢƠỞỠấỚRỢR"Ờ-"Ỹấẵầ10.-PQRỢN[ặ.ỘỔS"ấÍỘồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>KỔẤ!(ỔỲ70.ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔ]!(*0Ổẽ80ỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(ỘỔê(Ỵấ!ÍỘQỖỖỘỔ!Ỹ(.!ấÍỘỞỜỜỘỔ/ỎỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặốSặấ(10ỘỎỵ0.Ổu9ỔẤ!S0!ỔÂạ0ỔÝđỲỔếậỲỔẽ<Ổ]!ầỔẽéỲỔấ!(ỔỲ70.ỔỴS0.ỔỴắỔ]!70.ỔỶdăỲỔẵU1ỔỲ!Ũ0MỔỶỨấỔÝ(:0ỔỲÙ0!ỔÝT1ỔẽUỔ0.á0Ổ0.S0.ỔẽWấỔ"(?ầỔếỬềỔỴé0.MỔ0.SềỔặ!)SỔấẵdảỲỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổ-Ổị0!KỔựNẤỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎÂ80.ỔỲÚ0!Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>MỔ.(SỔỶ<0!ỔỲéầỔỲ!(*0ỔÝ(0!Ổu9ỔẤ!S0!ỔÂạ0MỔấẵậỔấÚ(Ổừ!ầỔặ!8ỔỚỔÓấ!>ỔếỤỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ÒỔỲÙ Ổấ!ỮềỔÝđỲỔếậỲỔẽ<Ổ0!ẻ0.Ổ0.á0Ổ0.S0.MỔ0!S Ổ0!ắỔÝ%0Ổấẵ10.Ổ!9Ổ0dảỲỔặ!)SỔấẵdảỲỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẽ<ỔẳầTỔấẵ<0!Ổấ!(ỔỲ70.Ổ]èỔÝãỔ!9ỔỴS0.ỔỴắỔ.ỬềỔẵSNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎ“ừ!(Ổấ!ỮềỔấẵ(:0Ổ]!S(ỔâẹSỔỲ!ẻSỔÝãỔ]èMỔấ7(ỔẽUỔ 4(Ổ0.dã(Ổấẵ10.Ổ]!ầỔặ!8ỔẵỮấỔặ!Ữ0Ổ]!ắ(ỔÝắ(ỔÝaỔ ỨấỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổ02(Ổẵ(%0.ỔẽUỔấ!>ỔếỤỔ02(ỔỲ!ầ0.Ổâ$ỔỶ#ặỔẽUỔ]!S0.ỔấẵS0.Ổ!ạ0NỔữ!d0.Ổ]!70.Ổ!(:ầỔẽ<ỔâS1Ổ UỔ!ạ0ỔỚỔ0Ủ Ổẵ9(MỔẽ(?ỲỔấ!(ỔỲ70.ỔẽY0ỔỲ!dSỔ!1U0Ổấ!U0!MỔỶ*0Ổ0SềỔấ!<ỔỴe0.Ổ!Ừ0NỔẼ(?ỲỔ0UềỔ"U ỔỲ!1Ổ"30.Ổ!9Ổ0!*Ỳ!Ổ0!TỲMỔ0!(&ầỔẽ>Ổấẵ)ỔÝãỔ]èỔỲcỔÝS1ỔẳầS0!ỔÝ>Ổặ!TỔẽằỔỶ:ỔỲ!1ỔếỸỔỲ!ắỔẽWấỔ"(?ầỔếầ80.Ổ0!d0.Ổ.(ãỔ]!70.ỔỶdăỲỔấẵÙỔẽ&Ổ0.ầề%0ỔấẵÚ0.”MỔ70.ỔÂạ0ỔÝđỲỔếậỲỔ02(NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẤ!Ỹ1ỔẤẵdắ0.ỔôS0ỔẲầÙ0Ổ"ệỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔốTặỔẤ!>ỔẤ!(%0ỔẤẵS0.MỔỴéỔÝT1ỔỴ>ặỔỜỖ/ỢỔẽUỔƠ/ỞỔấả(ỔỶỬềMỔ"dă0.ỔỴầỔ]!TỲ!ỔỶ*0Ổấ!S ỔẳầS0Ổâ$ỔẵỮấỔỶ70.NỔộ:ỔỶÙ ỔÝÙ1Ổ gỔẳầS0ỔỲ!1ỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổấẵ10.ỔỲ70.ỔấTỲỔấ(*ặỔỶ20Ổ]!TỲ!Ổấ!Ủ Ổẽ(*0.MỔÝS0ỔỶỤỔỶ&Ổ0.!>Ổặ!)SỔỶạ0Ổẽ>Ổấ!(ỔỲ70.MỔôS0ỔẲầÙ0Ổ"ệỔỴéỔT0ỔỶVầỔấdỔếỬềỔỴé0.Ổấ{0!Ổ]!X0Ổấẵdạ0.ỔỲ!{0!ỔấẵS0.MỔỴ40ỔỴ#ặỔ0!ẻ0.Ổ!Ú0.Ổ ẫỲỔỶỤỔỴe0.Ổấ!(ỔỲ70.NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎ“ẤẵdảỲỔ ŨấMỔỲ!ậ0.Ổấ7(ỔỶỤỔấ(*0Ổ!U0!ỔỶdSỔ0dảỲỔẽUỔấ!70.ỔỚỔ!9Ổẽả(Ổ0!SầỔ0!Ư ỔấẵT0!Ổấ<0!ỔấẵÚ0.ỔỲTỔỲ!*ấỔ]!(Ổ ẩSỔ0Ũ0.Ổ020.ỔỶS0.ỔỶ*0MỔỶ90.Ổấ!ã(ỔỲ!ỸỔ"ỮặỔặ!V0ỔỲ4ỲỔấẵỸỔ0!S Ổ0!ắỔấẵ%0Ổ ỨấỔ!9NỔữ.1U(ỔẵSMỔ]!X0Ổấẵdạ0.ỔỲ!Ủ Ổâ2ỲỔâ8Ổ!1SỔâậ0.Ổấẵ10.Ổ!9ỔỶ:ỔỶÙ ỔÝÙ1ỔỲÙ0!ỔẳầS0NỔẼ&Ổ"ỬầỔỴU(MỔỲ!ậ0.Ổấ7(Ổ 10.Ổ ầ80ỔỲTỲỔỲỮặMỔ0.U0!ỔỲ2Ổấ!X Ổẳầề&0Ổâả ỔỶXềỔ0!S0!Ổấ(*0ỔỶaỔấ!éỲỔ!(?0ỔỶ:ỔỲ70.Ổấẵ<0!Ổ!1U0Ổấ!U0!Ổ0!Ư ỔấÚ1ỔỲÙ0!ỔẳầS0ỔếS0!Ổ-ỔâÚỲ!Ổ-ỔỶ#ặỔỲ!1ỔỴ(Ổấ)Ỳ!MỔặ!ẫỲỔẽẫỔấ8ấỔ!ạ0ỔỲ70.ỔấTỲỔỶ20Ổấ(*ặỔ]!TỲ!ỔỴầỔ">Ỳ!”MỔÝUỔẤẵS0.ỔỲ!(SỔâ=NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎỌÝỎẤ< Ổ0.ầ90Ổẽ80ỔỶ:Ổâả Ổ!1U0Ổấ!U0!ỔỲ70.Ổấẵ<0!ỔỌ/ÝỎỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎừèỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổ"UỔ!?Ổấ!80.Ổ]èỔ!U1Ổẽả(Ổấá0.ỔỲ!(&ầỔỴU(ỔỢNỢỜỚỔ MỔỶdăỲỔỶVầỔấdỔếỬềỔỴé0.ỔấeỔ.(S(ỔỶ1Ú0ỔƠRRỜ-ƠRRỞỔẽả(Ổ]*ấỔỲỮầỔấ!7ỔâạMỔ!?Ổ]èỔÝƯ0.ỔỶTỔ!aỲỔ]*ấỔ!ăặỔấẵẫỔ 20.ỔỶạ0MỔ.(Ư0.Ổ]èỔÝ%Ổấ70.ỔỲ8ấỔấ!@ặNỔẤẵÙ(ỔẳầSỔấ!ã(Ổ.(S0MỔỲ70.Ổấẵ<0!ỔỶỤỔỶdăỲỔỲÙ(ỔấÚ1MỔâẹSỔỲ!ẻSỔ0!(&ầỔ"V0MỔấầềỔ0!(%0MỔ!(?0ỔẽY0Ổếầ80.ỔỲỮặỔ0.!(% Ổấẵ40.NỔẤẵ10.ỔỶ2MỔ0!(&ầỔẽ>Ổấẵ)ỔÝ>Ổ"ậ0MỔ0.!(%0.MỔ!dỔ!50.Ổ0Ứ0.MỔ]!70.ỔỶÙ ỔÝÙ1Ổ]!ÙỔ0Ủ0.ỔỲ!>ầỔ"éỲỔỲbSỔỲ70.Ổấẵ<0!NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎộ:ỔỶÙ ỔÝÙ1ỔS0Ổấ1U0ỔẽUỔ gỔẳầS0ỔỲbSỔỴ(Ổấ)Ỳ!MỔ0.UềỔƠỜ/Q/ỚỖỚƠMỔẦôữồỔấ{0!ỔẵSỔẲầề*ấỔỶ>0!Ổâ8ỔỚƠỜƠ/Ẳộ-ẦôữồỔặ!%ỔỴầề?ấỔỴéỔT0Ổấẵẩ0.ỔấầỔ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổẽả(Ổấá0.Ổ đỲỔỚỞỔấ{ỔỶ90.Ổấ!éỲỔ!(?0ỔấeỔ0Ủ ỔỚỖỚƠ-ỚỖỚỚNỔồéỔT0ỔâẹỔỴẫ0.Ổ0.ầ90Ổẽ80Ổấẵầ0.Ổdạ0.Ổ!àỔấẵăỔỶVầỔấdỔỲTỲỔỲ70.Ổấẵ<0!Ổ]!X0ỔỲỮặỔ0!Ư ỔấầỔÝáMỔ.(SỔỲ8Ổấ1U0ỔÝaỔ]èỔ!9ỔÝ%0Ổấẵ10.ỔẤ!U0!ỔốáỔẽUỔ]èỔÝãỔ!9ỔÝ%0Ổ0.1U(Ổ.(TặỔỶdã0.ỔựệỔẤ!T(ỔẤáỔÓỲẹSỔữS ÒMỔỶdã0.ỔuS(ỔôUỔẤẵd0.ỔÓỲẹSỔộ70.ÒỔấ!ầaỲỔấ!>ỔếỤỔẲầÙ0.ỔẤẵ>Ổẽả(Ổấá0.ỔỲ!(&ầỔỴU(ỔỜNƠỜQMỠỞỔ NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎồéỔT0ỔỴ1Ổự(%0ỔỴS0!Ổố70.ỔấềỔẤữuuỔửẤẼỔử(0!ỔẤ!U0!MỔố70.ỔấềỔẤữuuỔửẤẼỔẤầỮ0ỔộÚấỔẤ!U0!ỔẽUỔố70.ỔấềỔẤữuuỔửẤẼỔỠPỜỔấ!(ỔỲ70.NỔẲầTỔấẵ<0!Ổấ!éỲỔ!(?0MỔỴ1Ổ]*ấỔẳầÙỔ]!Ù1ỔâTấỔỶ>SỔỲ!ỮấỔỲ!1Ổấ!ỮềỔ!?Ổấ!80.Ổ]èỔẤ!U0!ỔốáỔỶdăỲỔếỬềỔấẵ%0Ổ0&0ỔỶ>SỔỲ!ỮấỔề*ầMỔẽ<ỔẽWềMỔỲTỲỔỶạ0Ổẽ>Ổấ!(ỔỲ70.ỔỶỤỔấẵ(:0Ổ]!S(ỔếỬềỔỴé0.MỔâẹSỔỲ!ẻSỔấẵ%0Ổ aấỔỶ1Ú0Ổấ!)ỔỶ(: ỔỴU(ỔƠỚỠỔ NỔÂSầỔỶ2MỔ ả(Ổấ(*0Ổ!U0!Ổấẵẩ0.ỔấầỔỶÚ(ỔấẵUNỔẤầềỔ0!(%0MỔẽả(Ổ0!(&ầỔ"ệỔỴ1MỔ!(?0ỔỲ70.Ổấẵ<0!ỔỲ!{Ổ ả(Ổ.(Ù(Ổ0.Ử0ỔỶdăỲỔâ8Ổẽ80Ổ!ạ0ỔƠỚMPỔấ{ỔỶ90.NỔÂ8Ổẽ80ỔỲ30Ổ"Ú(Ổ!(?0ỔỶỤỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(Ổẽ<ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔỶ&ỔẵSỔỲ!1Ổ0%0ỔỲ70.Ổấẵ<0!ỔÝ5ỔỴắỔỶ*0Ổ0SềNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẤ!Ỹ1Ổấ!70.Ổấ(0ỔấeỔôS0ỔẲầÙ0Ổ"ệỔồéỔT0ỔỶVầỔấdỔếỬềỔỴé0.Ổấ{0!MỔ0.ầề%0Ổ0!Ử0Ổ]!(*0ỔẳầTỔấẵ<0!Ổấ!(ỔỲ70.Ổ]@1ỔỴU(MỔ]!70.ỔỶÙ ỔÝÙ1Ổ]*Ổ!1ÚỲ!ỔỴY0ỔỶ*0Ổ ỮấỔẽ80ỔỶVầỔấdỔ"UỔỴ1ỔỲTỲỔ0!UỔấ!VầỔỲ!dSỔ!ầềỔỶa0.ỔỶVềỔỶbỔ0!Ử0Ổ"éỲMỔẽWấỔ"éỲMỔ TềỔ 2ỲMỔấ!(*ấỔÝ>ỔỶ:Ổấ!(ỔỲ70.LỔấ!ã(Ổ.(S0Ổấ!éỲỔ!(?0Ổ!ăặỔỶ90.Ổ0.Ũ0Ổâ1Ổẽả(Ổấ!éỲỔấ*ỔỶ:ỔấáỔỲ!đỲỔấ!(ỔỲ70.ỔỶÙ ỔÝÙ1Ổề%ầỔỲVầỔấ!(*ấỔ]*NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎữ.1U(ỔẵSMỔẳầTỔấẵ<0!Ổấ!éỲỔ!(?0ỔỲTỲỔ!9ỔâạMỔấ!bỔấẫỲỔặ!Ù(ỔẳầSỔ0!(&ầỔÝdảỲMỔ0!(&ầỔỲỮặỔấ!X Ổẳầề&0ỔấeỔỶ>SỔặ!dạ0.ỔỶ*0Ổấẵầ0.Ổdạ0.Ổ0%0Ổ ỮấỔấ!ã(Ổ.(S0LỔÙ0!Ổ!dắ0.Ổ0&0ỔỶ>SỔỲ!ỮấỔề*ầMỔấ!ã(Ổ.(S0ỔấÚ Ổ0.!{Ổấ!(ỔỲ70.Ổ0!dã0.ỔỲ!1ỔỲTỲỔ!1ÚấỔỶa0.Ổấẵ10.Ổ0!ẻ0.Ổ0.UềỔ";Ổ"ả0ỔỲbSỔấ{0!ỔẽUỔấ!ã(Ổ.(S0ỔỶ(&ầỔấ(*ấỔỲỮặỔấ!1TấỔ0dảỲỔỲ!1Ổ!?Ổấ!80.Ổ]%0!Ổ dạ0.Ổ0a(ỔỶ90.ỔỲc0.Ổ"UỔ0!ẻ0.Ổ0.ầề%0Ổ0!Ử0Ổ]!(*0ỔỴéỔT0ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔẽUỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(Ổẽ80NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎữ.UềỔƠỚ/ƠỚ/ỚỖỚỚMỔẦôữồỔấ{0!ỔỶỤỔỲ2ỔấãỔấẵ<0!Ổ.ẹ(ỔẤ!bỔấdả0.Ổố!)0!Ổặ!bMỔôaỔừ*Ổ!1ÚỲ!ỔẽUỔộVầỔấdMỔôaỔẤU(ỔỲ!)0!Ổẽ&Ổẽ(?ỲỔỶ&ỔếầỮấỔÝ8Ổấẵ)Ổ"Ú(Ổ0.ầ90Ổẽ80Ổ0.Ử0ỔâTỲ!Ổấẵầ0.Ổdạ0.Ổ!àỔấẵăỔấ!Ỹ1ỔẲầề*ấỔỶ>0!Ổâ8ỔƠƠQ/Ẳộ-ẤẤ.Ổ0.UềỔỚP/ƠỚ/ỚỖỚỖỔỲbSỔẤ!bỔấdả0.Ổố!)0!Ổặ!bNỔẤầềỔ0!(%0ỔỶ*0Ổ0SềỔẽY0ỔỲ!dSỔỶdăỲỔặ!%ỔỴầề?ấNỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎẶ!2Ổt(T ỔỶ8ỲỔôS0ỔẲầÙ0Ổ"ệỔồéỔT0ỔỶVầỔấdỔếỬềỔỴé0.Ổấ{0!ỔẤẵdạ0.ỔuẻầỔu(*ầỔỲ!1ỔÝ(*ấMỔỶ:ỔỲ2Ổấ!:Ổấ(*ặỔấẫỲỔấẵ(:0Ổ]!S(ỔỴéỔT0MỔ0.UềỔỠ/Ơ/ỚỖỚỜMỔÝS0ỔỶỤỔ"U ỔấãỔấẵ<0!Ổ.ẹ(ỔÂắỔẤU(ỔỲ!)0!MỔÂắỔừ*Ổ!1ÚỲ!ỔẽUỔộVầỔấdMỔÂắỔữ70.Ổ0.!(?ặỔẽUỔẶ!TấỔấẵ(:0Ổ070.Ổấ!70MỔẼỦ0Ổặ!30.ỔôS0Ổố!{Ổ!ầềỔẶ!30.MỔỲ!80.Ổấ!(%0ỔấS(ỔẽUỔấ< Ổ](* ỔỲđầỔ0Ú0Ổấ{0!ỔỶ&ỔếầỮấỔÝ8Ổấẵ)Ổ](0!Ổặ!)Ổấẵầ0.Ổdạ0.Ổ!àỔấẵăỔ]!ŨỲỔặ!ẫỲỔ!WầỔẳầÙỔấ!(%0ỔấS(Ổ0Ủ ỔỚỖỚỚỔấÚ(ỔẲầề*ấỔỶ>0!Ổâ8ỔƠỠỠƠ/Ẳộ-ẤẤ.ỔỲbSỔẤ!bỔấdả0.Ổố!)0!Ổặ!bỔỶ:ỔỶVầỔấdỔ!1U0Ổấ!U0!ỔồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặô1ỴềỘỎ“ẤẵdảỲỔ ŨấMỔỲ!ậ0.Ổấ7(ỔỶỤỔỲ!{ỔỶÚ1ỔỶạ0Ổẽ>Ổấ!(ỔỲ70.Ổặ!8(Ổ!ăặỔẽả(ỔôS0ỔẲầÙ0Ổ"ệỔỴ(Ổấ)Ỳ!ỔỴ40ỔỴ#ặMỔ!1U0ỔấẵÙỔ"Ú(Ổ0.ầề%0ỔấẵÚ0.Ổ ỨấỔÝƯ0.ỔỶ:ỔỶÙ ỔÝÙ1ỔỲ70.ỔấTỲỔỶ20Ổấ(*ặỔỴầỔ]!TỲ!ỔỶ*0Ổấ!S ỔẳầS0NỔộ90.Ổấ!ã(MỔề%ầỔỲVầỔ0!UỔấ!VầỔấ)0!Ổấ1T0Ổ"Ú(Ổ]!8(Ổ"dă0.ỔỶ:Ổẳầề*ấỔấ1T0ỔỲ70.Ổấẵ<0!Ổấ)0!ỔỶ*0Ổấ!ã(ỔỶ(: Ổ0UềNỔÂ10.Ổâ10.Ổẽả(ỔỶ2MỔÝS0Ổâ$Ổấ(*ặỔấẫỲỔấ!S Ổ dầỔẦôữồỔấ{0!Ổấ< Ổ](* ỔỲTỲỔ0.ầ90Ổẽ80Ổ]!TỲỔỶ:ỔÝ8Ổấẵ)Ổâả Ổ!1U0Ổấ!U0!Ổ]!8(Ổ"dă0.ỔỲ30Ổ"Ú(ỔỲbSỔỴéỔT0”MỔ70.Ổu(*ầỔấ!70.Ổấ(0NỌ/ặỎỌặỔỲ"SââÍỘặhầấ!1ẵỘỎự%ỔẤẵdã0.Ọ/ặỎỌỴ(ẽỔỲ"SââÍỘỴẵỸ"SấỸỴỘỎỌâấẵ10.ỎẤ(0Ổ"(%0ỔẳầS0KỌ/âấẵ10.ỎỌầ"ỔỲ"SââÍỘấ(ấ"Ỹ-ấ!ầ Ý-S0Ỵ-âSặ1ỘỎỌ"(ỎỌSỔấ(ấ"ỸÍỘộ90.ỔệỔỶVầỔấdỔỚỔỴéỔT0ỔấÚ(Ổ]!ầỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔẽUỔNNNỘỔ!ẵỸ,ÍỘ/Ỵ10.-ề-ỴSầ-ấầ-Ớ-Ỵầ-S0-ấS(-]!ầ-Ỵ(-ấ(Ỳ!-ẳầ1Ỳ-.(S-ỴSỲ-Ý(Ỹấ-ấ!S0!-Ỳ1-ẳầS0.-ấẵ(-ẽS-Ỵ1(-Ý1-!(Ỹ0-"ầ10.-ÝỸ0-!S(-ƠPỚỞỜỞN!ấ ỘỎỌ( .ỔâẵỲÍỘ/ ỸỴ(S/ƠỚỖ/0Ỹêâ/ỚỚỢR/ƠỖPỴỚƠỖỜỜỢPấỞỖỖỜ"Ỗ-ấỲẳấN[ặ.ỘỔS"ấÍỘồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>KỔẤ!(ỔỲ70.ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔ]!(*0Ổẽ80ỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(ỘỔ/ỎỌ/SỎỌỴ(ẽỎỌâấẵ10.ỎỌSỔấ(ấ"ỸÍỘộ90.ỔệỔỶVầỔấdỔỚỔỴéỔT0ỔấÚ(Ổ]!ầỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔẽUỔNNNỘỔ!ẵỸ,ÍỘ/Ỵ10.-ề-ỴSầ-ấầ-Ớ-Ỵầ-S0-ấS(-]!ầ-Ỵ(-ấ(Ỳ!-ẳầ1Ỳ-.(S-ỴSỲ-Ý(Ỹấ-ấ!S0!-Ỳ1-ẳầS0.-ấẵ(-ẽS-Ỵ1(-Ý1-!(Ỹ0-"ầ10.-ÝỸ0-!S(-ƠPỚỞỜỞN!ấ ỘỎộ90.ỔệỔỶVầỔấdỔỚỔỴéỔT0ỔấÚ(Ổ]!ầỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔẽUỔNNNỌ/SỎỌ/âấẵ10.ỎỌặỔỲ"SââÍỘ!ỸSỴỘỎộ90.ỔệỔẽ&Ổ ỨấỔ0.ầề%0ỔấŨỲỔỲ!bỔấẵdạ0.ỔỶVầỔấdỔỶ8(Ổẽả(ỔỚỔỴéỔT0KỔ“ừ!ầỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔẽUỔ0!ẻ0.ỔỶ>SỔỶ(: Ổ"dầỔ0(? ỔâéỔ](?0ỔQƠỔ0.UềỔỶ% ỔỲ!(*0ỔỶỮầMỔÝÙ1Ổẽ?ỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>”LỔỴéỔT0Ổ“ố70.Ổẽ(%0ỔẤ!80.Ổữ!ỮấỔấÚ(Ổ]!ầỔỴ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔộ7(ỔÝãỔu(&0Ổựdạ0.-Ổô*0ỔuÙ(MỔấ{0!ỔẲầÙ0.ỔẤẵ>”Ổ-ỔỶ2Ổ"UỔ]*ấỔ"ầW0ỔỴ1ỔẦẼẤDỔộÙ0.MỔô)Ổấ!dỔẤ{0!ỔbềMỔẤẵdắ0.Ổộ1U0ỔỶÚ(ỔÝ(:ầỔẲầ8ỲỔ!a(Ổấ{0!Ổự%ỔẲầS0.ỔẤẩ0.Ổấ!SềỔ ỨấỔôS0ỔẤ!dã0.ỔẽẫỔẤ{0!ỔbềỔẲầÙ0.ỔẤẵ>ỔẽeSỔ ả(Ổ]ệỔÝS0Ổ!U0!ỔâSầỔ]!(ỔôS0ỔỲT0ỔâéỔỶÙ0.ỔẦôữồỔấ{0!ỔÝT1ỔỲT1Ổế(0ỔỲ!bỔấẵdạ0.ỔỲbSỔôS0ỔẤ!dã0.ỔẽẫỔẤ{0!ỔbềỔẽ&Ổ aấỔâ8Ổ0a(ỔỴầ0.Ổấ!ầaỲỔ"}0!ỔẽéỲỔ](0!Ổấ*-ỔếỤỔ!a(NỌ/ặỎỌ/Ỵ(ẽỎỌ/"(ỎỌ"(ỎỌSỔấ(ấ"ỸÍỘốV0Ổâả ỔấầỔÝáỔỲTỲỔ!Ú0.Ổ ẫỲỔếầ80.ỔỲỮặỔắỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổ">Ỳ!ỔâẹỔẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔộ7(ỔÝãỔNNNỘỔ!ẵỸ,ÍỘ/ỲS0-â1 -ấầ-Ý1-ỲSỲ-!S0.- ầỲ-ếầ10.-ỲSặ-1-Ỵ(-ấ(Ỳ!-"(Ỳ!-âầ-ẳầ1Ỳ-.(S-ỴSỲ-Ý(Ỹấ-Ỵ1(-Ý1-!(Ỹ0-"ầ10.-ÝỸ0-!S(-ƠPỢỞƠƠN!ấ ỘỎỌ( .ỔâẵỲÍỘ/ ỸỴ(S/ƠỚỖ/0Ỹêâ/ỚỜỖP/ƠƠỢỴỜỖỞƠPỞƠấƠPỜỞ"ƠỖ-"Ỹấẵầ10.-Ỳ!"N[ặ.ỘỔS"ấÍỘồéỔT0Ổ]èỔÝãỔ!9Ổồ(Ổấ)Ỳ!Ổẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔẤ!U0!ỔốáỔẲầÙ0.ỔẤẵ>KỔẤ!(ỔỲ70.ỔỲ!W Ổấ(*0ỔỶaỔ]!(*0Ổẽ80ỔÝ>Ổấ!ầỔ!9(ỘỔ/ỎỌ/SỎỌỴ(ẽỎỌâấẵ10.ỎỌSỔấ(ấ"ỸÍỘốV0Ổâả ỔấầỔÝáỔỲTỲỔ!Ú0.Ổ ẫỲỔếầ80.ỔỲỮặỔắỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổ">Ỳ!ỔâẹỔẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔộ7(ỔÝãỔNNNỘỔ!ẵỸ,ÍỘ/ỲS0-â1 -ấầ-Ý1-ỲSỲ-!S0.- ầỲ-ếầ10.-ỲSặ-1-Ỵ(-ấ(Ỳ!-"(Ỳ!-âầ-ẳầ1Ỳ-.(S-ỴSỲ-Ý(Ỹấ-Ỵ1(-Ý1-!(Ỹ0-"ầ10.-ÝỸ0-!S(-ƠPỢỞƠƠN!ấ ỘỎốV0Ổâả ỔấầỔÝáỔỲTỲỔ!Ú0.Ổ ẫỲỔếầ80.ỔỲỮặỔắỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổ">Ỳ!ỔâẹỔẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔộ7(ỔÝãỔNNNỌ/SỎỌ/âấẵ10.ỎỌặỔỲ"SââÍỘ!ỸSỴỘỎẤẵÙ(ỔẳầSỔ aấỔấ!ã(Ổ.(S0Ổ]!S(Ổấ!TỲMỔ ỨỲỔỴẩỔỶỤỔỶdăỲỔặ!ẫỲỔỴé0.MỔấ70ỔấÚ1Ổ0!d0.ỔỶ*0Ổ0SềMỔ0!(&ầỔ!Ú0.Ổ ẫỲỔẳầS0Ổấẵ40.ỔỲbSỔồ(Ổấ)Ỳ!Ổ">Ỳ!ỔâẹỔẳầ8ỲỔ.(SỔỶỨỲỔÝ(?ấỔộ7(ỔÝãỔu(&0Ổựdạ0.Ổ-Ổô*0ỔuÙ(ỔỶỤỔếầ80.ỔỲỮặỔ0.!(% Ổấẵ40.NỔẤẵ10.ỔỶ2MỔỲVầỔu(&0Ổựdạ0.Ổ">Ỳ!ỔâẹỔặ!ẫỲỔỴé0.ỔẽUỔ0!UỔấẵd0.ỔÝUềỔỲỮặỔấ!(*ấỔỲV0ỔỶdăỲỔấẵẩ0.ỔấầMỔấ70ỔấÚ1ỔỶ:ỔỶÙ ỔÝÙ1Ổ gỔẳầS0MỔấ)0!ỔS0Ổấ1U0Ổấẵ10.ỔẳầTỔấẵ<0!ỔâẹỔỴẫ0.NỌ/ặỎỌ/Ỵ(ẽỎỌ/"(ỎỌ/ầ"ỎỌỴ(ẽỔỲ"SââÍỘỲ"ẵỘỎỌ/Ỵ(ẽỎỌ/Ỵ(ẽỎ

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết