Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShCw7Vr4buDW3HhurdqW+G7hWbDquG7o1vEqcaw4bqpW2Lhur9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4bufcuG6uVvhu4Xhu6Xhu5lr4buDIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG7jGvhu4NbS+G7glJW4buAS1vhu65S4bq2S1vhuqxG4bq+Uj9ba+G7g3J24bq5a1vhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVtS4bqsSlFR4bueW+G7sGbDqnFbSzdqW+G7hXJ2w6prW+G6qDdqW8Sow7QqW1HDouG7o1tx4buhcmvhu4Nb4buJ4buFN2ZbceG7hTjhuqlbcWbhur1qW2vhuqFr4buDP1vEqcahZltx4buF4bq7W2Lhur9b4bqrcnZbceG7oWhbceG7j+G6qVtiw7RbceG6oWvhu4NbceG7oeG7peG7m2vhu4MhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7n3I3a+G7g3Hhu6FmOuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvICIxNS8xNeG6qyIiMDEyMTRxIjMgNjEwxKkiOuG7i+G7o+G7g31bLyhR4buNZltxxalr4buDW8SpOWpb4bqsZ1tx4buF4bulW0LDoWvhu4Nbw7p2P1vhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVtS4bqsS+G6qlvhu6/DoFvhuqg3alvhuqjhu4Vna+G7hTpbS+G6oWpbIjY2ID9bceG7jWZbxKk5alvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVvhu4TDtGZbS+G7jWvhu4Nb4bqr4bq3a1vhu4VydsOqa1vhuqg3alvEqMO0OltRxalba+G6oWpbIF1dNFtiw6FqW2vhu4Vmw6pqW+G7sTdmW3Hhu6FuW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW1LhuqxKUVHhu55b4buwZsOqcVtLN2pb4buFcnbDqmtb4bqp4buFbFti4bq7a1tr4bqhalsgXSIxW3Hhu4VoW2vhu4Phu4XDrVvhu4Xhu6VyOlvhuqhua1tr4buF4buVP1tx4buh4bul4buV4bqpW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqWyI2NiA/W+G6qDdqW8Sow7Rb4bux4bqna1vEqTlb4buFcnbDqmtba+G7g+G7hcOobD9ba+G6vWtb4buJZmvhu4VbceG6u1tx4buFcuG6tWtba+G7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7oz9b4bqp4buZW3Dhu5tb4buFYVtx4bq1a+G7g1tx4buFZuG6u3JbceG7heG7j2s/W2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW0vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4buDxIPhu6Nba+G7hWbhur1yW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqhaz9bccOtW8Spw6pb4buFw7Rba+G7g+G7hcOobFtx4bul4buZa+G7g1ti4buPZlvhuqk3bDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShQN3Jb4buJ4buFZlvEqcOi4bujW8SpYWZb4buFcnbDqms/W+G7seG7lWZbcWZr4buFW3Hhu4XhurVrW+G7scWpN1vhu4Vv4bqpW+G7hcOzZlvhu7HFqTdb4buhc3Fb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmo/W+G6qeG6s+G7o1vDunY/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhu7E5W0vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4buFcnbDqmtb4bqoN2pbxKjDtFtiw6BbcWhqW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW2JmW2Jza+G7gz9b4bqpbVtr4buF4bura+G7g1vhu4Nmw6FmW+G7o+G7hTjhu6Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3Hhurst4buvw6Bb4buFw7RmW+G7o+G7hXRb4buFxqHhu6NbceG7hWNsW3HFqWvhu4Nb4buDZjdmW2JsYWs6W0vhu4Xhu5dbYm0/W3HFqVtr4bq9a1tww6FrW+G7r3LhurNxW3HGsFvhuqlya+G7g1txxrBb4bqp4bqz4bujP1tr4buFw7NbxKllP1tqN2vhu4VbanNrP1vhuqnhu5lb4bqp4bqzcltr4bq9a1vhu4lma+G7hVtx4bq7W+G6qcO6N1vhu4VydsOqa1txxalr4buDW+G6reG7peG7leG6qVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tbceG7hWNsW+G7heG7peG7lWvhu4NbceG6oWvhu4NbccOtW3Hhu6Fva+G7g1tr4buDOWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFZsOq4bujP1tx4buF4bul4buZa+G7g1tqYWY/W+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdTpbQuG6u2tbazd2P1vhu4VydsOqa1vhuqg3alvEqMO0W+G6qW1ba+G7hWbhur1yW+G7ieG7hXI/W+G6qXVqW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7oyZb4buFaGvhu4VbceG7hTlr4buFW+G6qTjhuqlb4buxdGvhu4Nb4buJZmvhu4VbceG6u1vhu6HDslvhu6HDqnE/W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G6qTjhuqlb4buxdGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVvhuqnhu4VyduG6uWtb4bqpN2vhu4U/W3Hhu4XhurdqW+G6qTdr4buFP1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buFZuG6vXJbceG7oTdr4buDW3Hhu6FhZltx4buRa+G7g1vhu4XGoeG7o1vhu7Hhu5VmW+G6qTjhuqlbxKlsYWZb4bqp4bq3dlvhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nba+G7heG7pVvhuqk3bFtwcj9b4buFw7VbcWbhurlyP1vEqWHhuqk/W+G6qeG6t3Zb4bqr4bulxqHhuqlbxKlmw6pyP1vhu6HFqWvhu4M/W+G6qeG7heG6oWtba3Lhu41mW2I5a1tx4buh4bq3cj9b4bqtbj9b4bqr4bq5P1vhu4M5P1vhuqk4W2vhu6Xhu5Xhuqlba+G7g29xOjo6W+G6qeG7hWxb4buFZsOqclvhu59yw6Fb4buJZmvhu4VbceG6u1vhuqk3bDpbUeG7oWxr4buDW2JtP1vhuqltW2vhu4Vm4bq9cltww6FrW+G7o+G7heG6pWpbYmFxW+G6qeG7heG7p2vhu4Nba+G7hcOia1tM4bqoTOG7ojohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRxalba+G7heG7q2vhu4Nb4buJ4bq7cVvhu59yw6Fb4bux4bq9W+G7iWZr4buFW3Hhurs/W2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW+G7scOicVvhuqnhu4XhurNxW+G7sTlbcWZr4buFW3Hhu4XhurVrW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqpw6FmW3Hhu4Vmw6prW+G7sTlba+G6t2vhu4Nb4bqpN2w/W3Hhu4VyW2vhu4XDouG7o1vhuq1oa+G7hVvhu59y4bq3a1ti4bq1cltr4buD4bul4buXZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4PFqWvhu4NbceG6oWvhu4M/W3HDrVvEqcOqW+G7hcO0W2vhu4Phu4XDqGxb4buDZsOhalvhuqvhurVrW+G7n3I3W+G6qTjhuqlba+G6oWo6W+G6qOG7mVtw4bubW+G7hWFbceG6tWvhu4NbYuG7pcah4bqpW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqtw7Q/W+G7seG6oWtb4buFbTct4buvw6Bb4buFw7RmW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu4VzW3Hhu6Fva+G7g1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2s6W0vhu4Xhu5db4buxw6J2P1vhuqg3alvEqMO0W8SpOVvhu4VydsOqa1vhu7Hhur1bYmfhuqnhu4Vb4buFcnbDqmtba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWZbYuG6tXJbcWbhurlrW+G6qcO6N1txw61r4buFOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KErEg+G6qVvhuqt0W2JhcVti4bulxqHhuqlba+G7hWbhur1yW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW2vhu5FmW+G6rcOicT9bcGxr4buDW+G6qDdqW8Sow7Rb4bux4bqna1vhuqlua1tr4buF4bura+G7g1vhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWs/W+G7hWFrW+G6qeG7heG6u1tr4buF4bqzcVtiaWvhu4U6W+G7sGhb4buxw6J2P1tx4buNZltqbGvhu4NbanLhu49rW+G6qeG6s+G7o1vDunY/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1txYWxbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4NbceG7hXLDomtbxKnGoWZbYuG6v1tx4buFclvhu4VzcVvhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW2LhurVyW3Hhu6Vba+G7heG7q2vhu4Nb4bqrxrBbOGtbxKnhu5VrP1txxalbYm1bcWFsW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqha1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5alvhuqnhu4VsW+G6qWxrW2NqW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDJltxw6Lhu6NbceG7oXJr4buDW+G7ieG7hTdmW3Hhu4U44bqpW3Fm4bq9altr4bqha+G7gz9bxKnGoWZbceG7heG6u1vhuqnDujdbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4MmW+G6q3J2W3Hhu6FoW3Hhu4/huqlbYsO0W3HhuqFr4buDW3Hhu6Hhu6Xhu5tr4buDW+G7hcOja+G7g1tr4bqhajpb4buw4bq9W2vhu41r4buDW2vhu4Phu4Vmw6rhu6M/W+G6qeG6tWtb4bufcnZb4buFbGHhuqnhu4Vb4buxdGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4buD4bqja1vhu7Hhu5VmW+G6rcOhbFvhu7HDqltq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7gz9b4bqp4buFc1tx4buhb2vhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVtr4buNa+G7g1tr4buD4buFZsOq4bujW3Bh4bqp4buFW3Hhu4VjbFvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G7heG7q3Jb4bqp4buZP1tiw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmW3FhbFvhu6E3W+G6qeG7hXLhu5NmW+G6qXJr4buDW+G7p2vhu4M/W3Fm4bq5cltx4buFdVtr4buNa+G7g1tww6FrW+G6qeG7hWxba+G7jWvhu4Nb4bqr4bq3azohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtb4buFcnbDqmtb4bux4bqna1vhuqlua1tr4buFZuG6vXJbYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1t24bq7cltx4buF4bq7P1vhu4lkaltqN3ZbauG6o2s6W+G7sGhb4buxw6J2P1vhuqnhurPhu6Nbw7p2P1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6Nb4bqp4bq1a1vEqTlqW3Hhu49xW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbN2tbcGZr4buFW+G7r8OgW+G7hcO0Zj9bYuG6vWtb4buZa1tiOOG7o1tr4buD4buFw6w3W2Lhur9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1t24bq5a1tx4bq3altwZmvhu4VbcOG7j2vhu4M/W3DDoWtb4buvcuG6s3E6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oPVtL4buFOVvhuq04bFvhu6Lhu4RBSlvhu65S4bq2S1vhuqrDmUvhu4I/W0I5Zlvhu6JRLVHhu4Rb4buecsOha+G7g1tR4buhaSpbUeG6oWvhu4Nb4bqp4bul4buXa+G7g1vhu4lm4bq/altx4buhNz9b4buDZjhqW3A4cVvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+G7n3LDoWtbxKl3W2LhurNxW2I3ZiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4bufcjdr4buDceG7oWY64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIjE1LzE14bqrIiIwMTIxNHEiMyA2MTDEqSA64buL4buj4buDfVsvKEvhu4Xhu6tr4buDW3Hhu4U5a+G7hVtxxrByW+G7ieG7hThbcWw5a1vhuqtmw6prW+G6qcO6N1vhu4VydsOqa1vhuqg3alvEqMO0W3A3clswXVtr4bqhalvEqcOi4bujW8SpYWZbYsOgW3Hhu4XhurN2W+G7ocOyW+G7n3I3W2vhu4Xhu6tr4buDW3Dhu49bxKlmw6pyW3HhuqFr4buDW3Hhu6Hhu6Xhu5tr4buDP1tr4buF4bura+G7g1vhu4nhu4XDoWxbcDhxW3Hhu4XGsOG6qVtx4bq7W+G7sTlbceG7heG7jWvhu4NbcWZrW3Hhu6HhurlrW+G6rThsW+G6qeG7hWc6W1HFqVvhu4Nt4bqpW2vhu4Voa1vhuqnDujdbasO0cVtr4buD4bul4buXZlvEqTlqW+G6rThsW3HFqWvhu4NbxKnhuqFrW8Spw7RrW2vhu4Vm4bq9cltr4bqhaltxOOG6qVtr4buD4buFZsOq4bujW3Hhu6HhurlrW2rDoWvhu4VbYuG6s3Fb4bufcuG6uVvhu4Xhu6Xhu5lr4buDP1tx4buNZlvhu6HhurNxW+G7sXJmW2rFqWvhu4Nb4buJ4buFZltx4buF4bqzdlvhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4NbYsOgW+G7seG6vVtiZ+G6qeG7hVvhu4VydsOqa1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZjpbQuG6t3Zb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4XDrVvEqTlbceG7hTlr4buFW+G7n3LDoVtiOGvhu4Vb4bqr4bqzcltwxrBba+G7k1vEqcaw4bqpW+G6qcO6N1tr4buFZuG6vXJbceG7heG6u1vhu4XDqlvEqcOga+G7hVtiYWxb4buxOVtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G6qDdqW8Sow7RbceG7oWxr4buDWzBdW2vhuqFqW+G7n3I3W2o5W+G6qW5rW8SpOVtwxrBbceG7hcWpN1vhu4nhurtb4bqrZltww6FrW3Fma+G7hVtx4buF4bq1a1vhuqnDujdbasO0cVvhu7F0a+G7g1vhu59y4bq5W+G6qW1bceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1t24bq5cltr4bul4buV4bqpW+G6reG6vWtb4bqtw606W0vhu4Xhu5VbxKlhZltr4buF4bura+G7g1tx4buF4bul4buV4bqpW+G7o+G7hWZqW2vhu4M5dlti4bq1clvEqcOi4bujW8SpYWZb4buFcnbDqmtb4bqp4buFbFti4bq7a1vhu4Xhu41qW2s3dj9b4bqpbVtx4buF4bq/W3Hhu4XhurN2W2vhu4Xhu6tr4buDW+G6reG7peG7leG6qVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4bqpw7o3W+G7n3Lhurlba+G7hTk6W1Hhu4U5a+G7hVtxxrByW3Hhu4VoW+G6qW1ba+G7hWbhur1yW2vhu4Xhu6Vr4buDW2pma+G7hVvhuqnhu4Xhu6dr4buDW+G6q+G7gVtr4buFw6JrW3Hhu4XhurN2W+G7ocOyW2tkcVtr4buF4bqzcVvEqTlb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu4VsOWtbceG7hWbDqms6W0vhu4M3dlvhuqnDoVvhu7F0a+G7g1vhuqh0N1trc2Zb4buhxalr4buDW+G6qeG7hWbhurtrW+G7ieG7hXJb4buv4bulNz9b4bqt4bq3dlvhu4Nm4buXW2vhu4U5W+G6qeG7qTc/W+G7oXLDtGvhu4Nb4bux4bul4buXa1vhu7E5W2vhu4XhurNxW8SpOVvhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbYuG7pcah4bqpW2LhurVyW3Hhu6VbYsO1a+G7g1vhuq3DtDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRcnZb4buxw6J2W+G6qcO5a+G7g1vhuqnhurVrW2vhu4Voa1tr4buFw6JrW+G7ocOja+G7gz9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu7HhuqdrW+G6qW5rW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1tx4buhbGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrW+G7sTlbcWbhurlyW3Hhu4V1W2vhu41r4buDW3DDoWtb4buxaFvhu4NmOFvhuqnDoVvhuq3hurPhu6Nb4bqt4bq5a+G7hTpbUWhqW2LhurVyW+G7oTdb4bqp4buFbFtr4buNa+G7g1tww6FrW+G7sTlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqcltqN2vhu4NbYsSD4bqpW3Hhu6Hhu6Vr4buDW+G6qDdqW8Sow7Rb4bqrdFtiw6Bb4bqpbVtr4buF4bura+G7g1txZ2tb4buFZsOqcltiOGvhu4NbasWpa+G7g1tr4buF4bula+G7g1vhu7HhuqdrW+G6qW5rW2vhu4Vm4bq9clvhu4Vha1vhuqnhu4Xhurs/W+G6qeG6tWtbcWhqW+G7heG7peG7lWvhu4NbYsO0cVvhu6Phu4U4W3Hhu4Vn4bqp4buFW+G7hcah4bujW+G7sTlb4bqt4bq9a1vhu7Hhu6tr4buDOltL4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G7m1tr4buFZuG6vXJbYmk3W+G6rTlrW2pm4bq9a1trc2Zba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4bqna1tx4buFZuG6u3JbYuG6s3FbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4buFbMSD4bqpW+G6qW1bYuG6s3Fba+G7hTk/W2LhurNxW+G7seG7peG7l2s/W2LhurNxW+G7ocWpa+G7g1tr4buF4bula+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5alvhu4Nm4bqzdlvhuqhL4bueUOG6qlti4bqzcVvhu7HhuqdrW+G6qW5rW2vhu4Vm4bq9cls44bqp4buFW3HhuqPhuqk/W+G6qeG7hcOialtx4buh4buBW+G7ieG7hWbhurtrW+G7hW9b4bqp4buF4bulN1tx4buF4bq/WzdrW+G6qeG7pVvEqWHhuqlba+G7g+G7hWbDquG7ozohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRxalbceG7hcaw4bqpW3Hhurs/W3Hhu41mW+G7iWbhurtrW2vhu4Phu4VpW8Spw6Br4buFW2JhbFtxw61r4buFW3Dhu5VqW+G6qW1b4bufcnbhurtxW2Jpa+G7hVvhuqvFqWvhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G7ieG7hcOhbFtwOHFb4bqrxrBbOGtbceG6t2pbxKlma+G7hT9bcGZr4buFW3Hhu4U4ZltRcnbhur1rW8So4bq3alvhu7FoW2LDoFvhu59yN1siXVtr4bqhaj9b4buDZjdsW8SpYWZbMDo2XV1b4buFN1ti4bqzcVti4bq/W+G7hXJ2w6prW+G6qDdqW8Sow7Rb4bqp4buFw7pbYsO0a+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4buj4buF4bul4buZa+G7g1s4a1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6uy3hu6/DoFvhu4XDtGZb4bqpw7o3W2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1tx4buFcsOia1vEqcahZlvhu4Xhu5lrW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buFclvhu4VzcVti4bq1cltx4bulW+G7sTlb4buj4buF4bq3a1vhuq3hu49b4bufcuG7s1ti4bqzcVtx4buFZ+G6qeG7hVvhu4XGoeG7o1vhuqnhu4VsW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7hcO0W+G6q+G6t2tbceG7hWbhurtyW2LhurNxW3DDoWtb4buvcuG6s3E/W+G6qW1b4bqp4buZW+G7hcO0Zlvhu69tN1tibWZb4buDZsOhaltr4buD4buFw6hsW+G6reG6vWtb4bux4bura+G7gzpbQuG6s3Fb4bqpw7o3W+G6qOG7jWvhu4NbcXZbxKnhurdqW2vhu4Phu4Vmw6rhu6NbQuG7peG7l2vhu4NbNlvhu4NmN2xbxKlhZlvhuqnhu4VsW+G7hXJ2w6prW+G6qeG6tWtbceG7hXPhuqlbYuG6pXZbcWbhurtrW2LDtFtr4buFN2vhu4Vb4buF4buZaz9b4bqpbVvigJxi4bqzcVtwYeG6qeG7heKAnT9bYuG6tXZbYsO6W+G6qeG7mVtw4bubW+G7o+G7hTjhu6NbxKl3W+G7sTlbceG7hcaw4bqpW3HhurtbYuG6v1tx4buFcsOia1txZsOqa1tx4buhbGvhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G7g2Y3bFti4bqzcVvhuqnhu4VsW+G6q+G6t2s/W2vhurtyW+G6qW1b4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrW2vhurlrW+G7iWbhurtrW2vhu4Phu4VpW+G6qeG6s+G7o1tx4buh4bq5a1ti4bq/W3Hhu4U4bFvhu4Phu506W+G6qOG6tWtbcWbhurtrW+G7hTlr4buFW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3P1vhu4NmOGpbcDhxW+G7sWbDquG6qVvhu59yw6FrW8Spd1txOWZba+G7g3J24bq5a1tq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7gz9b4bqp4buF4bqza1vhuqnhu4XDrWvhu4Vba+G7heG7q2vhu4NbcDdmW3BtcT9b4bqp4buFw6JqW3Hhu6Hhu4Fb4buJ4buF4buNa+G7g1tiOGvhu4Nb4bqpbVvhu7E5W2LhuqV2W2vhu4U3a+G7hVtxZuG6u2tbYsO0W8SpOWpb4buDZuG6s3Zb4bqoS+G7nlDhuqpbYuG6s3Fb4bqp4buFbFtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrOltKb2Zb4buxZsOq4bqpW2vhurlrW+G6qeG7jWvhu4Nb4buJ4buFN2Y/W2pma+G7hVvhuq1h4bqp4buFP1vhuqltW3Hhu4Xhu5dmW+G7hWFrW+G7ocOyW+G7oTlr4buDW2Lhur9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1ti4bulxqHhuqlb4bqtZuG6u3E6W+G6qHRr4buDW+G7seG7lWZbYm0/W2LhurVyW3Hhu6Vb4buj4buFdeG6qVvhu4XDtWZb4bqp4buFxqFb4bui4buFZuG6uWtb4bqoN2pbxKjDtD9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbceG7hTlr4buFW2rDtHFbYmbhur9qW+G6q3JbxKlp4bqp4buFW+G6qXRr4buDW+G7seG7lWZb4bqrZltxZ+G6qeG7hVtR4buhdVtw4bubW+G6qOG7hWdr4buFW+G7o+G7hcO6W+G6qErEqFHhuqjhu4ThuqhLW+G7sGbDqnFbSzdqP1vhuqtmW3Fn4bqp4buFW1Hhu4U5a+G7hVtR4bq3a1tQ4bubP1vhuqk3bFtiZuG6v2pbIDEiOjo6W3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW2vhu4Xhu6tr4buDW2Jm4bq/altx4buFN2pb4bufcjdrP1vhuqtyW8SpaeG6qeG7hVtx4buFclvhu4VzcVvhu4nhu4U44bqp4buFW+G7g+G6tWtb4buvNzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSg9W+G6rDlbxKjhurhbUeG7hElb4bqs4bu1P1tx4buF4buNa1vhu7VrW1Hhu4Vh4bqp4buFP1vhu6/DoFtR4buFN2vhu4Vb4bu1aypb4bqo4bq1a1vhuqltW3DGsFvhu4Xhu5NbceG7ocahW2vhu4Vm4bq9clvhu4Xhu5lrW2vhu6s3W+G6qeG7hWxb4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nb4buxOVtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu59yN2vhu4Nx4buhZjrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAiMTUvMTXhuqsiIjAxMjE0cSIzIDYxMMSpMDrhu4vhu6Phu4N9Wy8o4buI4buFbMOha+G7g1vhu4Xhu5lrWyJdW2vhuqFqW+G7seG6vVtx4buh4bul4buV4bqpP1vhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtb4bqp4buFc2vhu4NbceG7jWZb4buh4bqzcVvhu7HhurNxW+G7scOhOltL4buNa+G7g1vhuqvhurdrW3Hhu6HDtWvhu4NbceG7oW9xP1vhuqnhu4XhuqFrW2ty4buNZltr4buF4buXW3Hhu6Hhu5dmP1ti4bulxqHhuqlb4bqp4buF4bqha+G7g1vhu4U3dlvhuqnhu4Xhu5U6W0vhu4Phu6Xhu5dmW+G6rXLhu41rW+G6rThrW3Hhu4VoW+G6reG6s+G7o1vhuq3hurlr4buFP1vhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtbccWpW+G7ieG7heG6t3Jba+G7g3J24bq5a1vEqWbDqnJbYuG6u2tbcWhqW3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW3Fm4bq5cltx4buFdT9b4buDZjhb4bqpw6Fb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu5FrW2Jpa+G7hTpb4buCZjdbYmhr4buFW3Hhu41mW+G6qcO5a+G7g1vhu7HDonY6W1A3cltr4buFZuG6vXJba+G6oWpb4bqt4buNa1vhuq03W8SpOWpbYsO6W3Hhu4Xhu6dba+G7g+G7heG6vVtxxalbambhur1rW1Hhu6Fya+G7g1vhu7Hhu41bYuG6u2tbambhur1rW0s3aj9bauG7lWZbcWhqW2Lhu6XGoeG6qVtqw7RxW2vhu4Phu4Xhur1ba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu6Phu4V0W+G7hcah4bujOlvhuqzhu49rW2vhuqFqW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqk/W+G7g2Y3W2Joa+G7hVtx4buNZltx4buFOWvhu4VbxKnDouG7o1vhuqjhu41r4buDW3F2W1FL4buE4buEW0pR4buwW0Lhu6fhuqlb4bqo4buFZ1tR4bq3aj9b4bqp4buFcnbhurlrW3DDoWtb4buvcuG6s3Fb4buxOVvEqeG6o+G7o1vhu6E44bujW2o4dlvhu59yYXFbYmbDqms6W1Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6qcO6N1vhuqnhu41r4buDW3F2W+G6qeG7hcO6W3bhurtyW3FhZltr4bul4buV4bqpW+G6rWFrW8SoOWw6W0rEg+G6qVvhuqt0W+G6qeG7jWvhu4NbcXZba+G7hcOzP1tq4buVZltx4buFOWvhu4VbxKnDouG7o1tr4buF4bula+G7g1tiw6BbcWFsW+G7sWbDquG6qVvEqTlqW+G6qeG7hWxb4buD4bq1a1sgXVvEqTdsW2LDtGvhu4NbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4bux4buVZltq4bun4bqpW3Hhu4VyW2vhu4XDouG7o1vhuq1oa+G7hVvhu59y4bq3a1txxalbMi0zW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4Mva+G7g+G7peG7l2YvceG7hThr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEvhu4Voa1vhuqnhu4Vya+G7gz9bceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqW+G7n3I3P1vhuqnhurPhu6Nbw7p2P1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6NbYsOgW3FhbFtq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7g1tx4buFcsOia1vEqcahZj9b4bqpbVtr4buFZuG6vXJb4buF4buTW3Hhu6HGoVti4buPZlvhu7Hhu5VmW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW+G7sTlba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1tx4buhbGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3Hhurs6W0vhu4Xhu5db4buxw6J2P1vhuqnhu4Vza+G7g1tx4buNZlvhuqltW3Hhu4XhurlqW2LDtGvhu4NbxKnGsOG6qVti4bq/W+G7iWZr4buFW+G6q2w3a+G7hT9b4bqtcuG7jWtb4bqtOGs6W1Fydltr4buFZuG6uWs/W3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1vhu4PhurVrW2Lhurd2P1vhu7FoW8Oha+G7hVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW2vhu4Phu4Vm4bq5altx4buhb2vhu4Nb4bqpw7o3W+G6q2nhuqnhu4Vb4bqtw6pr4buFW2vhurlrW+G6qeG7jWvhu4NbcXZb4buDxIPhu6Nb4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrOlvhuqjhu4Vza+G7g1tx4buNZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4XDouG7o1ti4bulxqHhuqlba+G7g3J24bq5a1vEqWbDqnJb4buxOVvhu7Fmw6rhuqlb4buvcuG6s3Fb4buJ4buFbFvhuqnDuWvhu4Nb4bqtaVvhu4Nmw6FqW2I4a+G7g1vhu4nhur9bcGxb4bux4buVZltx4buh4bul4buV4bqpOltR4buh4bul4buV4bqpW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1tibT9b4bqp4buFc2vhu4NbceG7jWZbamxr4buDW2py4buPa1vEqcOga+G7hVtiYWxb4buFcnbDqmtb4buxOVvhuq03az9ba+G7gzlr4buFW+G6qTjhuqlb4bqp4bqz4bujW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW+G7heG7k1tx4buhxqFb4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6M/W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tba+G7hWbhur1yW+G7heG7mWtba+G7qzdbYuG6v1vhu4VvW3bhurlrW3HhurdqW3DDoWtb4buvcuG6s3E/W3Bma+G7hVtw4buPa+G7gzpbQsSD4bqpW+G6rWbDqnE/W2Lhu49mW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVvEqTdsW2LDtGvhu4NbccawW+G6q2w/W8SpN2xbYsO0a+G7g1txYWZba+G7heG7q2vhu4Nb4bqp4buNa+G7g1txdltr4buFw7M/W+G7r+G7peG7m2vhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVtx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buEZsOqa1trN3Y/W2vhu4Vm4bq9clvhuqtsN2vhu4Vba+G7g+G7hWbDquG7oz9bxKk3bFtiw7Rr4buDW+G7seG6p2tb4bqp4buF4bulN1tr4buFw6JrW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu5NbceG7ocahW3HFqVvhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6NbcDdyW+G6q2nhuqnhu4Vb4bqtw6pr4buFOlvhu4Rmw6prW2s3dj9b4bux4bqza1ti4bq9W2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2I3a+G7g1ti4bulxqHhuqlba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu6HhurNxW+G7n3I3a1tx4bq3ajpbUeG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW+G7seG6p2tb4bqpbmtbasO0cVtw4buPW3Hhu6E3a+G7g1tx4buhYWZb4bqp4buF4bqha1trcuG7jWY/W+G6qeG7mVtw4bubW3DDoWtb4buvcuG6s3FbceG7hcaw4bqpW+G7o+G7heG6pWpba8Ojalvhu4PhurVrW+G7ieG7hXJb4bqr4bq3a1vhuqnhu6U6W8So4bulxqFr4buDW+G6qeG7heG6s3FbceG7hcOhZltxxalb4bqpOOG6qVvhuqnhu5lbcOG7mz9bceG7oTdr4buDW3Hhu6FhZltrOXZbxKk5alvhu41ba+G7hWbhu4FqW2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW2vhu6Xhu5Xhuqlb4buxOVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7ieG7hWc6W+G6qmxbYm0/W+G6qeG7hXNr4buDW3Hhu41mW+G7iWbhurtrW2vhu4Phu4VpW+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1vhuqltW+G7g2bDoWZb4buj4buFOOG7o1vhuqnhuqFrW+G6qeG7mVti4bq/W+G7scWpN1tiw6FqW+G6rcOhbFvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6u1vhu7HFqTdb4bqtw6FsW+G7scOqW2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KD1b4bqo4buFaVvhu4RM4bu5S+G7gltR4buESVvhuqpGw4pSW8SoRkvhu4Q/W+G6qeG7hXJ24bq5a1vhu7Fm4bq5a1vhu4RydsOqa1tibDlrW+G6qDdqW8Sow7QqW+G7ouG7hThxW+G7hXJ2W+G7sTdmW3Hhu6FuP1twxrBb4bqp4buPa+G7g1vhu4Vm4bq7a1vhuqnDujdbceG7hTdr4buFW2tm4bq5ayEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4bufcjdr4buDceG7oWY64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIjE1LzE14bqrIiIwMTIxNHEiMyA2MTDEqTE64buL4buj4buDfVsvKOG7rmZrW2rhu6XGoWtbxKnhu5dmW+G6qcO6N1vhu6Bs4bqtY+G7oXFb4bu1Olvhu4RjZmvEqWNma1ssasO0cVtr4buFOVvhu7HhuqFrW+G7ieG7hWw3W+G7hW/huqlb4buxZuG7gWtbceG7peG7m2vhu4NbSuG7sy4qW+KAnErDtHFbceG7heG6u1vhu4XDqltr4buDbMOha+G7hVtqxINxW+G7seG7lWZbxKlp4bqp4buFW3Dhu6lbxKk5W2rDtHFbceG7heG6u1vhu4XDqlvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qW1b4bufcjhb4buJ4buF4bunLeG7sTlb4bqpw7lr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVtx4bul4buZa+G7g1vEqTdm4oCdOltR4buhbGvhu4Nb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4nhu4VnW+G7sXJmW3Hhu6Xhu5lmW+G7icO9W2tmw6pqWzBdW2vhuqFqW2vhu4M5dlvEqcOi4bujW8SpYWZb4buFcnbDqmtb4bqoN2pbxKjDtD9bxKk5W2rDtHFba+G7g+G7peG7l2ZbceG7oWU/W2Lhu6XGoeG6qVtx4buFdVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW3Hhu4U5a+G7hVvhu59yw6Fb4bqpw7o3W+G7n3I4W3Hhu6Foa+G7hVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4NbceG7oeG6uWtbasOha+G7hVti4bqzcVs3a+G7hVvhu4V0a+G7g1vhu7E5W+G6qeG7heG7p2vhu4Nb4buJZuG6u2tb4bqp4buFxINr4buDW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9bceG7jWZb4buh4bqzcVvhu7Fma+G7hVvhuqvGsFvhu7E5W+G6rWbhurtxW+G7mWtb4bqpOOG6qVvhuq3DouG6qVtxZuG6vWtba+G7heG6t2s6W1Hhu6HDoWZb4bufcjdba+G7heG7q2vhu4Nb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrW+G6rXLhu5FmW+G6rTdrW2LhurVyP1vhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4Nb4bqoN2pbxKjDtFtrN3ZbYsOgW+G7ieG7heG7m2ZbcOG6o+G6qVtx4buh4bq5a1tr4buFZuG6vXJb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhuqtmw6prP1vhu4PEg3Fb4buFOGZba+G7heG7q2vhu4NbceG7hTlr4buFW3HGsHJba+G7heG6s3FbYmlr4buFW+G7seG6vVvhu4lma+G7hVtx4bq7LeG7r8OgW+G7hcO0ZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCN2vhu4NbxKk5alvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW0JsOWs/W3Hhu41mW2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW+G7n3I3a1tx4bq3altx4buVZlvhu7Fmw6rhuqlbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqpOOG6qVvhuqnhu5lb4bqp4buF4bq7P1vhuqnhu4Vna+G7hVtwOOG6qeG7hVti4buPZlvhu7Hhu5VmW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWs6W1Hhu4Vm4bq7cVtr4buD4buFw6w/W+G7sWbDquG6qVvhu59yN2tbceG6t2pbYuG6tXJbceG7pVvhuqnhu4VsW3Hhu4Xhurtb4buFw6pbceG7oWVbcMOpW+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1vhu59yN2tbceG7oW9r4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhu7Fmw6rhuqlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nba+G6vWtbccOha+G7g1vhu7Hhu6tr4buDW+G6qeG7heG6o+G6qVti4bq/W3Fm4bq7a1tr4buFN2vhu4U/W+G6reG6vWtb4bux4bura+G7g1tx4buhbGvhu4NbcWbhurtrW3Hhu6Foa+G7hVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4M6W1Hhu6Fsa+G7g1tibT9b4buxZsOq4bqpW+G7pXJbcWbhurlrW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nba+G7g3LDtWtba+G7heG6t2tbxKnGsOG6qVtx4buhZVvhuqltW+G7ieG7hcOhW2vhuqFr4buDW3A4a+G7g1txYWw/W+G7p2vhu4Nb4bqrdWvhu4Nb4bqpOOG6qVtx4buFOWvhu4Vbccawclvhu4nhu4VsN1vhu4Vv4bqpLeG6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hcOqP1ti4buRZltq4buVZltx4buhbGvhu4NbceG7pVvhuqtydlvEqTdsW2LDtGvhu4M/W+G7hW/huqlbccOi4bujW8SpOVvhu6HhurNxW+G6qeG6tWtbceG7hWbhurtxOltRxalbYm0/W3DDqVvhu6Phu4U4cVvhu4Vydlti4bulxqHhuqlb4buxN2ZbceG7oW4/W3DGsFtibWvhu4Nb4buDbeG7oz9b4bqp4buPa+G7g1vhu4Vm4bq7a1vhuqnDujdbceG7hTdr4buFW2tm4bq5a1tx4buhbGvhu4Nb4buxZsOq4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhuqk44bqpW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW+G7iWZr4buFW3Hhurs/W+G7seG6oWtb4buFbDg/W+G7r8OgW+G7hcO0Zj9bceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqpOOG6qVtqdeG6qVtxZuG6uXJb4bqp4buFcmvhu4M6W+G7sGhb4buxw6J2P1tx4buNZltqbGvhu4NbanLhu49rW+G6qeG6s+G7o1vDunY/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1vhu4lp4bujW3Hhu4Xhu5dmW+G7n3I3a1tx4bq3aj9b4buF4buTW3Hhu6HGoT9bYsO0a+G7g1vhu7Fm4bq5a1tibDlrW+G7sWbhurlrP1tx4buFN2vhu4Vba2bhurlrW8Spw6Lhu6NbceG7heG6t2s/W+G7ieG7heG7m2Zba+G7g+G7hWbDquG7o1ti4bq/W+G7hW9b4bqpbVtx4buF4bq5altiw7Rr4buDW8SpxrDhuqlb4bqp4buPa+G7g1vhu4Vm4bq7a1vhuqnhu4VsW+G7n3Lhurlb4buF4bul4buZa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu7Dhu5VmW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpOOG6qeG7hVtqYWvhu4Nb4bux4buPa1vhuqltW+G7sTlbcMawW+G6q+G6p2tb4bqr4bqjcVvhuqnDujdbxKnDoGvhu4VbYmFsW+G7hXJ2w6prP1tx4buNZltxZmtbceG7peG7m2vhu4Nb4buhw6Nr4buDW0LDoWvhu4Nb4bqtw7Q/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9az9b4bufcuG6t2tb4buxOVvhuqvhurdrW+G6qDdqW8Sow7RbcMOpW+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W3Dhu6fhuqlbamFr4buFW+G7ieG7heG7j2ZbYmFmW2JsOWtb4buJ4bq7cVtxbDlrW+G6q+G6t2tbccO04bqpP1txZuG6u+G7o1txdeG6qVti4buRZltq4buVZj9bcDhr4buDW3FhbD9b4buJ4buFN2ZbceG7hTjhuqlbamFr4buFW2rDqVvhu4Xhu5lrW2vhu6s3W2vhu4Xhu6tr4buDW3Fm4bq9altr4bqha+G7gz9bxKnGoWZbceG7heG6uz9b4buJ4buF4bqj4bqpW+G7o+G7hXXhuqlb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrP1vhu7Hhu6XGoXFb4bufcjdbceG7hTjhuqnhu4VbceG7heG7p+G6qT9bcWFsW3DGsFvhuq3hu6dxW+G7o+G7hThbauG7lWZbceG7oWxr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7LeG7r8OgW+G7hcO0Zj9ba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4NbS+G7heG6t2tb4bqr4bq3az9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buFcnbDqmtb4bqoN2pbxKjDtFtr4buDOXZb4bqpOWvhu4Nb4bux4bqha1tqZmvhu4U/W+G7g2Y5cltixJHhu6M/W+G7r+G7p2vhu4NbceG6tWpbxKk5W+G7hXJ2w6prW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZlti4bq1cltxZuG6uWtb4bqpw7o3W3HDrWvhu4Vb4buecsOha+G7g1tR4buhaTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buh4bq1a1tRcnbhur1rWyxx4buFxrDhuqlb4buFZsOqay4hL+G7oyg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng bước trẻ vùng cao đến với con chữ

Nâng bước trẻ vùng cao đến với con chữ
2024-07-23 05:40:00

QTO - Đối với trẻ vùng cao, năm học đầu đời có ý nghĩa rất quan trọng. Hiểu rõ điều đó, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ HMF, Trường Tiểu học và THCS A Xing, huyện...

“Mẹ đỡ đầu” 9x của trẻ mồ côi

“Mẹ đỡ đầu” 9x của trẻ mồ côi
2024-07-23 05:10:00

QTO - Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh...

Ân tình sau thiên tai

Ân tình sau thiên tai
2021-11-29 13:12:27

QTO - Tháng trước, có mấy hôm trời mưa tầm tã, tôi cứ lo lụt lại về. Lụt về thì dân khổ, cứ nhìn lại cơn “hồng thủy” năm ngoái thì rõ. Dân miền Trung nói...

Bất an vì trạm y tế xã xuống cấp nặng

Bất an vì trạm y tế xã xuống cấp nặng
2021-11-29 05:46:48

QTO - Dù đã bị xuống cấp trầm trọng từ rất lâu nhưng đến nay một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện Hải Lăng vẫn phải hoạt động trong nỗi bất an thường...

Triển khai chứng thư số trong Công an tỉnh

Triển khai chứng thư số trong Công an tỉnh
2021-11-27 05:36:45

QTO - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong...

Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động

Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động
2021-11-27 05:28:47

QTO - Đó là gia đình anh Thái Tăng Yến (sinh năm 1990), vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1991) trú tại thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Anh...

Cần bảo vệ quyền riêng tư cá nhân

Cần bảo vệ quyền riêng tư cá nhân
2021-11-27 05:25:14

QTO - Thời gian gần đây, những thông tin cá nhân như số điện thoại, email, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng… của nhiều người bị rao bán công khai trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết