Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu7Xhu4M/4buRw6nhu4NkP8O0feG7kz/hu5FkxJHDouG7gz/hu5F9xJFAL2Q7I0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNROG6r33DoyYj4buQZFvhu4NjP+G7kcO14budbeG6o8OdP+G6o2Y/4buHOHU/ZMOs4buHP+G7kcO1bsSRP+G7h+G7nX0/4buROeG7hz/hu5Eww50/4buRw6zEkT/huqPhu6M/4buB4buFP+G7geG7l+G7kT/hu4EixJE/cuG6p+G7sj/hu4Dhu5fhu5E/cuG6pz/hu5Fkw6k/w6M34buDP+G6v2Rqw50/4bqj4bujP+G7g2TDqeG7gz/hu4EixJE/4bqjbOG7gz/igJxk4buJ4buDYz/hu5FkxqF14oCdP+G7gzHhu4c/4buDY+G7hVvEkT/hu5Fkw6k/w7XDreG7sj/Dgzfhu4M/4buHxJHhuqfhu4M/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7g2bEkT/huqNk4buT4buDY8OdP8OjN+G7gz/hu47hu5Mg4buDYz/hu5DDteG6uT9yXT/huqJ94buHP+G7gMSpP+G7g2bEkT/DtcSRw6Lhu4NjP3Lhu4vhu4M/4buP4buTWz/hu4/hu5Phuq/hu4M/4bqjIOG7g2Q/4buB4bubP+G7kcO1XeG7gz/hu4/hu5N9P+G7hzThu5HDnT/huqEw4buFP2PEkWHhu5E/4buDY33hu4NjP8SDOeG7kz/hu4ddP3LDoOG7gz/hur9kw6zhu4NjP+G7geG7nW7hu4NjP+G7kWXhu4NkP2ThuqXhu5E/xIPhu51v4bqjP+G7h+G7o+G6oz/Eg8SpP8OjcT/DozPhu4M/4bqjxqF9P+G7kcO1YeG7gz/hu4Hhu5fhu5E/4bqj4buT4buLxJE/4buH4buVfT/hu5Fk4buTP+G7gzHhu4c/4bqifeG7g2Q/4buQw7o/LDosOuG7sj/hu4JjXXU/4buD4buLxJE/4buDY111w50/4buH4budfT9d4buFPyLhu5E/4bq/ZMOs4buDYz/Do+G7o+G7kcOdP+G7g+G7nW3huqM/4buR4bufP+G7kcO1bsSRP+G7keG7k8Os4buDP3Thu5Phu4vhu4NjP+G7gV3hu4c/4buDY2Hhu40/4bqjZMOp4buHP+G7g2TEkeG6p+G7kz9y4buV4buDYz/hu4/hu5PDoj/Dsz/DoyDEkT/Egzjhu5E/ZOG6t+G7jT/hu4NddVk/w7TDrOG7g2M/4buDY2fEkcOdP8SD4budbuG7g2M/w7Rbw50/w7Xhu5PEqeG7g2M/xIPhu4nhu4Njw50/cuG7nW7hu4M/4buR4budb+G6oz/huqFr4buDYz/hu4NkxJHDouG7gz/huqHEkeG6peG7gz/hu4c44buRP+G6o2Thurs/4bqjZ+G7gz/hu4EixJE/4bqhxJHhuqnhu4M/4buD4budbeG6oz/Eg+G7l+G6oz/hu4NjOeG7kz/hu4NkOOG7jT/hu4Nkw6w/w7Rm4buDY+G7sj/Dgzfhu4M/4bq/ZOG7i+G7gz/hur9kaj/hu5Fkw6Lhu4c/4bq/ZMSRP+G7h8Sp4buRP8O04buLP2Thu4k/4buRZMahdT/Eg8SR4bqt4buDw50/ZOG7iT/hu5FkxqF1P+G7gW/EkT/huqHhu5PEqeG6oz/hu41kIMSRP3QgP+G7geG7mz/hu4Fd4buHP+G7h+G7oeG6oz/hu4Phu51t4bqjP8OjN+G7g2M/4bqjfeG7hT9kbOG7g+G7sj/DlH3hu5M/4buB4bubw50/w6M34buDP3Lhu599P+G6o+G7nW7EkT9y4buffT/DtWzhu4c/w7Vt4buHP+G7g+G7nW3huqM/4buHMuG7kT/hur/huqk/cm3EkT/hu5HDrMSRw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDw6Lhu4c/4buR4buLxJE/4buH4bq54buRP+G6oWjhu4M/4buR4buTxJE/4buNZCDEkT/hu4Hhuq/hu4U/4buBw6Lhu4M/4buHW8SRP+G7g2RdP+G7g2Phu4nEkcOdP+G7g+G7nW3huqM/xIMwP8Sp4buNP+G7hSLhu40/w6Phu51txJE/4bqjZDfhu4PDnT/huqNk4bq7P+G6oznhu4M/w6M34buDYz/hu5Fkw6Lhu4c/cl3EkT9jfeG7g2M/4buDcX0/4buRZMOpP+G7g2k/4bqhxJHhuqXhu5E/xIPEkeG6p+G7kz/huqNkxJE/dCB1P8O1fcOdP+G7geG7meG6oz/hu4NtP8O14buT4buDP+G6oznhu4c/4bqjYeG7jeG7skAv4buNI0Dhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNAxJHhu4djP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPhu7LhuqF94buF4buP4buTfeG7g2Phu5HDtcSR4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sOyE+LyE+w6M7Oy47LCw84buROyksey484buBO+G7ssOq4buNYyY/LyNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buGxJHhu4NkP2RofVg/w4Phu5JVP+G7gMOCQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCZHHhu4NjP+G7g2NddT84dcOdP3JvP+G6o2Thu4nhu4NjP+G7kcOsxJE/4bqjZMOzP+G7g2R94buTP3Lhuqc/4buHOHU/4buBXeG7g2M/4buDY2Hhu40/w7Q34buTP8OzP2Thu5N14bqt4buDP+G6on3hu4c/4buAxKk/xIPhuqk/4buRw7V94buFP+G6o2Thu5nhu5E/4buRxJHhuqfhu4M/xqHhu4NjP2TEqT/huqNk4buFP+G6oV0/4bqj4buF4buDP3Lhu5Xhu4NjP+G7geG7mz/hu4ddP33hu4NkP+G6o2Thurk/4bqv4buHP+G7g2zEkT90fT9jcMSRP8SD4bql4buD4buyP0RoP+G7gV0/Y8SRW+G7hT9yxJHDouG7g8OdP+G7gV0/cjHhu4M/4buDY2Thuq0/w7Thur3DnT/hu4FdP8Oj4buFfeG7g2Q/4buDZDfhu4M/ZH11P+G6o2Thurs/4buBXT/hu4Nj4budbsSRP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4bqhw6nhu4NkP+G7kWThu51u4buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/cl0/4buDY+G7hV3EkT/hu4Phu51t4bqj4buyP+G7jGQ54buDP8SDw6zhu4NjP33hu4NkP+G6o2Thurk/4bqv4buHPzh1P+G7gV0/4bqhIuG7gz/huqHDqMOdP8O0feG7kz/hur9kxJE/cl3hu4U/Yn3huqPhuq/huqHhu4Xhu4Xhur8/4bqjxqF9P+G7kcOsxJHDnT9kxJHhuqnhu5M/4buRw6nhu4NkP+G6oyDhu4NkP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDP+G6o8ahfT/Dozfhu4M/cuG7leG7g2M/4buB4bubP8SDMD/hu4NjaT/hu4FuxJE/4buDZG4/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqM/4buRZMSR4bqt4buDP+G7g2Phu5N14bqt4buD4buyP+G6olvEkT/Eg2Hhu40/cl3hu4U/4buRw6zEkT/Egznhu5M/4buRxJHDouG7gz/hur9kxJE/cuG6pz/hu4Fd4buDYz/hu4Hhu5fhu5E/4buBXT/huqHhu5Xhu4Phu7I/4bqg4buV4buDP+G7g+G7heG7gz/DtOG6p+G7gz/DtOG6reG7kT/Do111P8SD4bql4buDP3JdxJE/Y33hu4NjP+G7kX11w50/w6PhurPhu4U/4buDZOG7nT/huqHEqeG7kT/hu4Fo4bqjP+G7j+G7kzh1P+G7g2Qw4buFw50/xIM04buRP+G6o2Q34buDP3Thu5Phu4vhu4NjP+G6oeG6uT/hu4fhu5nhu5E/w7U44buRP+G6o2Q04buRP8O14buZ4buRP+G6o2Q34buDP+G7gcOi4buDP+G6o+G7oeG6oz/hur9kZuG7sj/huqJb4bqjP+G7kcO14budw7Phu4NjP+G7kWTDrOG7g8OdP+G7g+G6seG7kT/hu4c04buRP33EkT/huqPhu5vhu4NjP2Thu4vhuqM/ZFvhuqPDnT/hu4cy4buRP+G7kWQ34buHP+G7j+G7kznhu4Njw50/4buHNOG6oz9b4buFP+G7h+G7nX0/4bqj4bub4buDYz/hu4E44buHP+G6oeG7leG7gz/Do8Og4buDP+G6o2Thu5nhu4NjP+G7kcOsxJE/xIPEkeG7sj/EguG6uX0/4bqjZOG6uz/hu4FdP+G7g2Rx4buDYz9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G7g2Nkw6jhu4U/4bq/ZGY/4buDZDjhu5HDnT/huqNk4bq54buTP+G7kWTEkeG6reG7kT9kIsSRP+G7gzThu4NjP+G7g2Q44buRP+G7kcO14buF4buDYz/hu5HDtWHhu4M/4buB4buX4buR4buyP+G7gmRdP+G7g13hu4U/cuG7nW7hu4M/4buR4budb+G6oz/huqPhu5vhu4NjP8SD4bqn4buTP3RsP3Rb4bqjw50/w7Q34buDP+G7g2Nh4buNP+G6oeG7leG7gz/hu4Phu4Xhu4Phu7I/4bqg4buV4buDP+G7geG7meG7kT/huqN94buFP2Rs4buDP8SDOeG7kz9j4buLxJHDnT/huqNk4buZ4buDYz/hu5HDrMSRP+G7kcO1feG7hT/hu5HEkeG6p+G7gz/GoeG7g2M/ZMSpP+G7g2N9dT/hu5HDtcOi4buDP8O0N+G7g8OdP+G7g2Phu51uxJE/4buDZGHhu4M/w7Xhu53hu4NjP8O14bud4buDYz9b4buDZD/hu4cy4buR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6oDDhu4U/4buB4buX4buRP2PDqT/DteG7icSRP+G6o+G7m+G7g2M/4buP4buTfT/huqNk4bq7P+G6o2Y/4buRw6nhu4NkP+G7g2Phu51uxJE/4buBXT/DtFvhu4NjP+G7hzDEkeG7sj/DlOG7oT/Eg+G7leG7hz/huqFo4bqjw50/4bqj4bud4buTP+G7h33hu4NjP+G7g2R94buTP+G6v2TEkT9k4buFIuG7gz/hu4Mi4buDP+G7gV0/4bqjZOG7k3Xhuq3hu4M/4buDZsSRP+G7hzDEkT/hur9kw6zhu4NjP2ThuqXhu5Hhu7I/xIJmP+G6o2Rl4buDZD/hu4FdP+G7g2Rx4buDYz9yOeG7g2M/w7Rb4buDYz/Do+G6ueG7kz/hu4Fd4buDZD/hu5HDteG7heG7g2M/w6Nn4buDYz/Eg27EkT/huqHEqeG7gz/huqHhuqfDnT9k4buLxJE/ZCDhu7I/4buCZj/hu4M34buDYz/Do8Op4buTP+G6o+G7heG7gz/hu4Nj4budbsSRP8SD4buj4buDYz9yceG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP2PEkX3hu4M/4buDfeG7g8OdP8O0feG7kz/hu4NkceG7g2M/4bqjZGfhu4NjP+G6o2Rd4buDZD/huqNmP+G7geG7meG6oz/huqE44buRP2rhu4PDnT/hu4PEkeG6p+G7hz/hu5HEkeG7gz9yXT9kdT9yaOG7g2M/4buBIsSRP2Rw4buDYz/hu4HDouG7gz/hu4Nk4budP+G7gzLhu4NjP3Thu5M34buDPzjhu4c/W+G7jeG7sj/hur5kxJE/4bqj4buF4buDP8O0w6zhu4NjP+G7kcO1w7M/4buBIsSRP8OjW+G7g2M/cuG6sz9kxJHhuqfhu4M/ZGd9w50/w6zhu4c/4bqhaOG6oz/hu4E4dT/hu4Fd4buDYz/hu4/hu5PDoj/huqNmP+G7g2Rx4buDYz/hu4Njw6zEkT/hu4NkXT/huqNn4buDP8SR4buDP+G7g2M44buDP+G7geG7mz/hu5Fkw6k/4bqh4buV4buDP+G7g+G7heG7gz/huqPhu5vhu4NjP8SDMD/DtWbhuqM/w7Vb4buFP+G7g+G7nW3huqM/4buRw7XDsz/hu5FkXeG7g2Q/4buHXeG7kz/hu4fDsj/huqPGoX0/4buH4buVfT/hu4dd4buDY+G7sj/huqI3dT/hu4NjYeG7jT/hu4Hhu5s/4buNZOG7l+G6oz/DtMSR4buDZMOdP+G7g2Rx4buDYz/hu4c54buHP+G7gVs/4buD4buF4buDP+G7kWw/w7Ui4bqjZD/huqHhu5Xhu4M/xIM34buHP8O1fT/hu5Hhu5N9P+G7kcahfeG7sj/DlX3hu5M/4bqh4bqx4buDP+G7jWThu5U/w7R9P+G7g2Phu5Xhu4M/4buDY+G7l+G7kT90feG7g2Q/4buR4budbMSR4buyP+G6omR94buFP2zEkcOdP+G7g2Nk4bqvP+G7h10/4buDfeG7hT/hu4Fn4buDYz/huqM34buTP+G6o30/w6N94buFP+G6o+G7mz/huqNd4buDYz99xJE/fcSRP+G7kcO1w6Lhu4M/w6MgxJE/xIM44buRP+G7g111P+G6o+G7m+G7g2M/4bqhxJHhuqXhu5FYP+KAnMSC4buf4buDYz/hu5FkfeG7gz/hu41kYeG7gz/hur9kZj99xJE/bMSRLz/huqJn4buDP8OjfT/hu4HDrOG7g2M/4buHaOG6o8OdP+G6o2fhu4M/4bqjZOG7icSRP+G7gyB1P+G6ozd1JuG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5Bk4bqlP8SDOHXDnT/hu4fhu5V9P3Thu5M34buDP3LDoOG7gz/hu4Hhu53hu5M/4buRw7Xhu5k/4bqhfeG7hT/Eg27EkT/hu4N9dT/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjW8SRP+G7gSLhuqM/4buP4buTfeG7gz/DtTjhu5E/4buDY+G7nW7EkT/huqPGoX0/w6M34buDP3Lhu5Xhu4NjP+G6v2Rq4buyP+G6omQ14buDYz99xJE/4buH4buT4buL4buDP+G6v2RqP8SD4bqpP+G6v8SRw6Lhu5M/ZDDhu4NkP+G7keG7oT9kXeG7hT/hu4Nk4bud4buDYz/Eg+G7nW/huqM/w7Thu51t4buDYz/huqPhu5vhu4NjP8SDN+G7kz/hu41kIMSRP8Oj4bqrP+G7g8Oi4buDP+G6v2TDrOG7g2M/4buRZOG6qT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Ro4buDP+G6o2Thu4U/4buHw6nhu4NkP+G7h8Sp4buRP+G7g2Q34buDP8O0xJHhu4NkP+G7j+G7k33hu4M/ZOG7nW3hu4NjP8O0W+G7g2Phu7I/4bqgxJHhuqXhu5E/4buRxJHhu4M/xINvxJE/cl3hu4U/4bqjZOG7icSRP+G6ozd1P+G7gyB1P8O1fT/Do+G7nW3EkT/huqE54buTP+G7kcO1bsSRP8O0W+G7g2M/4buR4buLxJE/4buDZOG7nT9kW+G7hT9k4buj4bqjP+G7h+G7heG7g2M/4bqjZG4/4buH4buVfT904buTN+G7gz/Eg+G6peG7gz/DtH3hu5M/4buDZHHhu4NjP+G6oTDhu4U/Y8SRw6zhu4Njw50/Y8SRWz/DteG6seG7kT/hu4fhu5V9P8SDw6zhu4Nj4buyP+G7kMO1w6Lhu4M/4buBbeG7jT/hu4Ft4buNP+G6oeG7leG7gz/hu4Phu4Xhu4M/4buRw6zEkT/DtOG7hcSRP+G7kWQ4dT/Eg8SR4bqn4buTP8SDZsOdP2TDqeG7g2Q/w6Phu5Phu4NjP8O1OOG7kT/DtcOtP+G7jWRb4bqjP+G7kWQg4buFP+G7kcSR4buDP+G6o2F1P+G6o8ahfT/hu4Fn4buDYz/hu4Nj4budbsSR4buyP+G6on3hu4U/ZGzhu4M/4buDcX0/4buBXT9b4buDZD90Ij/huqPGoX0/dcOi4buTP+G7kWThu51s4buDYz9yXT/hu5HDrMSRP2NoxJE/xINmP+G7gV0/ZCLhu4NkP+G7jWThu5nhuqM/4bqjxqF9P+G6o+G7heG7gz/hu4Nj4budbsSR4buyP8OU4buL4buDYz/Eg+G6qT91w6Lhu5M/4buRZOG7nWzhu4Nj4buyP8OU4buL4buDYz/huqNk4buFP3XDouG7kz/hu5Fk4budbOG7g2Phu7I/w5Thu4vhu4NjP3LDqT91w6Lhu5M/4buRZOG7nWzhu4Nj4buyP+G6vmTDrOG7g2M/4buRZOG6qT/hu4Nd4buFP+G6v2Rb4bqjP8SD4budb+G6o8OdP3XDouG7kz/hu5Fk4budbOG7g2M/4buBXeG7hz/hu4PDouG7gz/huqNbxJE/xIPhurfhu40/4bqjxqF9P+G6o+G7k8Sp4bqjP8O04buL4buDY8OdP+G6o1vEkT/Eg+G6t+G7jT/huqPhu6Phu5M/w7VrxJE/4buHfeG7g2M/4buNZMOh4buHP2Qi4buDZD/hu4fhu5V9P3Thu5M34buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kMOsxJE/4bq/ZMOs4buDYz/hu4/hu5PDouG7gz/Eg+G7nW/huqM/4bqjW8SRP+G7kOG6peG7kT/hu4Mx4buHP+G7g2Phu4VbxJHhu7I/4buAXeG7g2M/xIPEkT/hu4/hu5N9P+G6o2zhu4M/4oCcZOG7ieG7g2M/4buRZMahdeKAncOdP+G7kcO1w6Lhu4M/4buDZHHhu4NjP+G6o2TEkeG6peG6oz/DtDfhu4M/4buDY2Hhu40/4bqh4buV4buDP+G7g2Qw4buFP2TDrOG7hz/hu4Nd4buFP+G7g2RdP+G7g2RdP8O04buFIuG7gz/hu4c34buHP+G6o2s/4bqj4buZ4buDYz/hu5HDtW7EkT/Egzjhu5E/4buB4buZ4bqjP2PEkX3hu4U/4buRZOG7n33hu7I/Q10/4buRw7Xhu4vhu4NjP+G7g2Nh4buHP2Thu4V9P2Thu4nhu4Njw50/dMOsxJE/4bqjZMOoP+G6oVvhu4NkP+G7kcO1W8SRw50/w7Xhu51v4buTP+G7kcO1XT/hu5HDtTnhu5M/4bqjfeG7k8OdP2Thu51s4buDYz/Eg8Oo4buDP8O0W+G7g2M/w7TGoX3igKY/4buGxKnhu5E/4bqj4buTxKnhuqM/4buRxJHhu4NkP+G7keG7nWzhu4c/4buRZF3hu4NkP+G6v2Xhu4NkP8OjN+G7g2M/4buBw6Lhu4M/4buRw7VuxJE/xIM44buRw50/4buRZDnhu4M/4buBxJHhu4Nkw50/4bqjOeG7kz/hu4fhu4Xhu4NjP+G7gzHhu4c/4buHbcSRP+G7h+G7nX0/4buRZOG7k2Hhu4M/Y8SRZj9kZ33DnT/hu4Fd4buDZD/Eg+G6peG7gz/Do3E/xIPEkcOdP8SDIsSRP8Oj4bq54bqjZD/hu4Hhu5XEkT/huqHhu51t4bqjw50/dOG7k8OsxJE/4buDY+G7nW/huqM/ZH3hu4NkP+G7kWTDrOG7g2M/4buDZHHhu4NjP+G6o2Thu5N14bql4buDP+G6oX11w50/4buDZHHhu4NjP+G6o2Thu5N14bql4buDP+G7kV3hu5PDnT/hu4NkceG7g2M/4bqjZOG7k3XhuqXhu4M/dOG6rz/hur/huqXhu5E/4buD4buLxJE/Yznhu4M/dH3hu7I/4buQw7Xhu51t4bqjP8O0N+G7g8OdP+G6ozd1P+G7h33EkT9y4budb+G7kT/hu4Hhu5s/xINs4buHP+G6ocOs4buDYz/Eg+G7meG7g2M/xIPDouG7hz/hu5HDteG7nz/hu5HhurnhuqNkP8SDfeG7g2M/4buRaX0/ZOG7nWzhu4NjP+G7g2Thurc/4buDZF3hu4NjP3Jd4buFP+G6v2TDrOG7g2M/Y8SRfeG7gz/hu5FkxJHDouG7g2M/4buR4bq94buDZOG7sj/hur5kw6zhu4NjP+G7jWQgxJE/4buR4buhP+G7g2TEkcOi4buDP+G7h10/4buDY+G7nW7EkT904budfT/huqPhu5nEkT/Egznhu5M/4buRw7Xhu51t4bqjP2Thu4V9P+G7h33EkcOdP8SD4bql4buDP+G6oTd1P2PEkW4/4buRfT9yw6Dhu4M/4buDY2Thuq8/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDZj/hu4NkceG7g2M/4buRZDnhu4c/4buRZMOpP3Lhu599P3R9P3Qx4buHP3Lhu599P2M54buDP2Phu5vEkT/huqPGoX0/w7Thu6E/4buRxJHhu4NkP+G6v2TEkeG6peG7kT/Egzl1P+G7kWTEkeG6reG7gz/hu5E34buH4buyP+G7gGfhu4NjP+G7j+G7k1s/xINrxJE/4bqhN+G7g2M/4bq/ZOG7kzfhu4NjP+G6v2TEkT/huqNk4buj4buDYz/hur/EkeG6peG7gz/DtFvhu4NjP+G7h+G7ieG7g2M/4buHxKnhu5E/4bqjZj/hu4fEqeG7kT/hu4Jj4buTdcOi4buDP8SDW+G7gz/hu5HDtV3hu4M/xIM5dT9kdT9yaOG7g2M/4bq/ZMSRP+G6oeG7leG7gz/hu4Phu4Xhu4M/4bqjZDjhu40/4bqjZG3EkT/Do+G7nW3EkT/huqE54buTP+G7kcO1bsSRP2Rw4buDYz/hu4My4buDYz904buTN+G7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4Jj4buTdeG6q+G7gz9EceG7kz/hu47hu5PDukAv4buNIw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bất an vì trạm y tế xã xuống cấp nặng

Bất an vì trạm y tế xã xuống cấp nặng
2021-11-29 05:46:48

QTO - Dù đã bị xuống cấp trầm trọng từ rất lâu nhưng đến nay một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện Hải Lăng vẫn phải hoạt động trong nỗi bất an thường...

Triển khai chứng thư số trong Công an tỉnh

Triển khai chứng thư số trong Công an tỉnh
2021-11-27 05:36:45

QTO - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong...

Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động

Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động
2021-11-27 05:28:47

QTO - Đó là gia đình anh Thái Tăng Yến (sinh năm 1990), vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1991) trú tại thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Anh...

Cần bảo vệ quyền riêng tư cá nhân

Cần bảo vệ quyền riêng tư cá nhân
2021-11-27 05:25:14

QTO - Thời gian gần đây, những thông tin cá nhân như số điện thoại, email, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng… của nhiều người bị rao bán công khai trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết