Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6rGo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buBw6DEqXvDrMOp4buhe+G7qeG7k+G7g3vhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gSp74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6p3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74bqlOWp74bup4bq7e+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4EsL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+Ljrhu5zhu6A7ey174buG4buD4bq7xKl7xKk14butKnvhu6FqN8Spe+G7oWjEqeG7h3vhu5xwOcSp4buBe+G7oOG7o2d74bqna3vhu4fhu5HEqXtdJjMzfXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7qTd74buh4bujZcSpezB9fXvhuqfhu4fhu4N7xKnhu4c2xKnhu4cqezB9e+G7qcOhxKl74bub4buHbMSp4buBe+G6qTjhu4N74bqt4buD4bq7xKkqe1syM3vhuqlnNXvhuqnhu4Phur3hu4l7w6zhu4PEqeG7h3vhuq1qNcSp4buHe+G6qcOhxKnhu4F7w6zhu6974buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4Eme8So4buHZsSpe+G6p+G7h3DEqeG7gSp74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buH4bqvxKl74bqpYXvEqcO0e+G7i+G7p+G6p3vhu6nDuuG7leG7oXvhu51wNXvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpe+G7qTd74bqpOOG7oXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG7h+G7g+G6uXB74buh4buHN8Sp4buHe+G7nXA5e+G6qTbEqeG7gXvDrOG7h+G7heG6p+G7h3vhu4vhurt74buh4bujasSp4buBe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe8Os4buDxKnhu4d74bqtajXEqeG7hyp74bqpa8Sp4buBe+G7gWvhu5t74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6p3vhu6k3anvhu5/hu6d74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4N74bqndDV74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gSZ74buoN3vhu4fhu5HEqXvhu4fDqeG7oSp74buh4bujasSp4buBe+G7nXA2e+G7oeG7o2bEqeG7h3vDrOG7g8Sp4buHe+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4fhu4Phurlwe+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqpYXvhu6PhurHhu6F74bqn4buHcXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bqpw6nEqXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bqlOWp74bup4bq7e+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G7gcOgxKl7w6zDqeG7oSp74buB4buDceG7m3vhuqnGoXvhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gSp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vEqeG7gcO64buZ4buDe8Sp4buB4buHw6hqKnvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6p2t74buHajfEqXvhuqc5xKnhu4d7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqncOG7j+G6p3vhu5/DssSp4buBe+G6qeG6vXvhu4dte+G6p2t74bqn4buRe+G7h+G7j+G7g3vhu6nDuuG7kcSpe+G7i2XEqXvhu6Hhu4dqNuG7oXvEqeG7geG7h8OoaiYmJnvhu6Dhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7nXA1Knvhu6FmxKnhu4d74buHZsSp4buHe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74buh4bujasSp4buBe8Spw7rhu5Phuqd74buB4bqj4bube8Sp4buH4buD4bq5cHvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpKnvhu6Hhu4c24bqn4buHe+G7oeG7h8O54bqnKnvEqeG7h+G6seG7oXvhu4s3e+G7qeG6scSpe+G6qeG6uXvhu6Hhu4dne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74buhN+G7g3vhuqfhu4fhu4XEqeG7hyp74buh4buFxKl74bqtc8Sp4buBe+G7oeG7h8Og4buhe+G6p+G7h+G6o+G7oXvhuqlhe+G7izfhu4l7OcSp4buHe+G7h8O64buXxKnhu4F74bqpw6nEqXvhu5/hu6d74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhuqd0NXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubJnvhuqjhur174bupw7rhu5Xhu6F74budcDV7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buhaMSp4buHe+G7nHA5xKnhu4F74bug4bujZ3vhuqlhe+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe8Spw7R74buL4bun4bqnKnvhu4k4xKnhu4d74bqtOMSpe+G6qeG6t3B74buhw7p74buJ4buXe+G7o+G7j8Sp4buBe+G7nXDhu6174buJw7N74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6Eqe8Os4buDxKnhu4d74bqtajXEqeG7hyp74bqnOeG7g3vhu6Hhu4PDqcSpe+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74buhOGp74bujNXvEqeG7h+G7g+G6uXB74bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhuqdre+G7oeG7hcSp4buHe+G6pzjEqeG7h3vhu6Hhu6M1xKnhu4d74bqnNWome+G6qOG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7ieG7l3vhu6Phu4/EqeG7gXvhu6Hhu4dne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7qTd7xKnhu4FqN+G7g3vEqcO64buT4bqne+G6qeG6vXvhu4Hhu4M54buDe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu6nhu4Phurvhuqd74buLN+G7iSp74buh4buHcHvEqeG7h+G6s+G7myp74bqpOeG7iXvhuqU5anvhuqc24bqne+G6p+G7h8Ope+G6qeG7j3vhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6p+G7h2p7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7izVqe+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl7xKnhu4Hhu4dpNXvhu6lze+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G6p+G7h2p7xKnhu4Hhuq/EqXvhu5824bqn4buHe8Sp4buHN3vEqcO64buT4bqnJnvEqOG7h8awxKnhu4F7xKnDtHvhu4vhu6fhuqd74bqpa3vhuqlhe+G7izfhu4l74bqn4buHanvhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7nHA5xKnhu4F74bug4bujZ3vEqeG7gTfhu6174bqnN8Sp4buBe+G7i+G7k8Spe+G7iTjEqeG7h3vhu6k3e+G6p2t7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7nXA1xKl74buh4bujbcSp4buBe+G7qTdqe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXste+G7sWF74buH4buP4buDe+G6p3Q1e+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eme+G7oOG7hcSp4buHe+G6qcOpxKl74bqncMOy4buDe8Spw6Hhu4l7XX1bMCp74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6qWF74bqpa8Sp4buBe+G7gWvhu5t7w6zhu4dqOcSp4buBeyAx4bu4e+G7ocO1xKnhu4F74bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buhajfEqXvhu6FoxKnhu4cqe+G7geG7gznhu4N74budcOG7rcOp4buhe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJe+G6p+G7h2p74buH4buRxKl7IiImfX19e+G7izVqe+G6qeG7j8Sp4buBJXvhu6Hhu6NwxKnhu4F74bqlZsSp4buHe+G7hzfEqeG7gXvEqcOh4buJe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube8Os4buHajnEqeG7gXswfeG7uHvhu6HDtcSp4buBe+G7oeG7h3B7xKnhu4Hhuq/EqXvhu5824bqn4buHe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4EmLOG7oTXhuqXhu4vhuqt74buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7iTXhu6Phu4Hhu4PEqSRd4bub4buxezVw4buhaj4uLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu4Phu4nhu4F74buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqnJuG6pTVq4budcDXEqeG7geG7oeG7o+G7gybhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vWzEgfS8gM+G6rX1bICJdfTLhu6FbWyI0XSDhu4tbJsOt4bub4buBPnsvLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bubLuG7imHEqeG7h3vhuqk4anvhu6FoxKnhu4d74bqncsSp4buBe+G6pzbhuqd74bqlNcSpKnvEqeG7gTfEqeG7h3vhuqk2xKnhu4d74buB4buDNnvhuqc1anvhuqc24bqne+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4l74bqtanvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6EsL+G7my4sL+G7oeG6rS4sL+G7oeG7oy4sL+G7oTXhuqXhu4vhuqsu4bqo4bqj4bqne+G6peG7g+G6u+G7oXvhu5/hu6d74bujNXvhuqnhu5nhu4N74bqndDV74buG4buD4bq74bube+G7huG7j+G7g3vhuqxqNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oWjEqeG7h3vhu5xwOcSp4buBe+G7oOG7o2d74bqpYXvhu4HDoMSpe8Osw6nhu6F74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKkqe+G7h8O0e+G7oeG7o+G7lXvEqeG7hzVwe+G6p3LEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpJnvhu4bhu4Phurvhu5t74buH4buP4buDe+G6qWF74bqn4buHdHvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqfhu4doe+G6qThqe+G6pzbhuqd74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV7w6zhu697w6zDqeG7oXvhu4Hhu4M1anvDuuG7k+G6p3vhu6Hhu4fhu4N74bqpcDV74buh4buH4bqranvhuqc24bqne8Os4buHw7Lhu4Mqe+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqfhu4d0e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvDrMOpe+G7h2o44bqn4buHe+G7m+G7hzbhu6F74bqp4buPxKnhu4F74buh4buH4buDe+G6qXA1e+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7j+G7g3vhuqXhu4974bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6nhu5Phu4N7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu4fDueG6p3vhu6Hhu4fhu4Xhuqfhu4d74buH4buV4bubJnvEqOG7h+G7mXvhuqdre8Sp4buP4buDe+G6rXDEqeG7gXvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu4fhu4N74bqpcDV74butZXB7xKnDuuG7k+G6p3vhuqdze+G7oeG7h+G6vSp74bub4buHasSp4buBe+G7m+G7h3Eqe+G7m+G7h3J74buH4buV4bube+G7qeG7k+G7g3vhu6FmxKnhu4d74buHZsSp4buHe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu6HDqXvEqWXEqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqnDs8Sp4buBe+G6qTlqe+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5sqe+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4fhuq/EqXvhu6k3e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLNWp74bqp4buPxKnhu4F74buHw7rhu5fEqeG7gXvDucSp4buBe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqcme+G6pjbhuqd74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7oeG7h+G7g3vhuqlwNXvhuqnhurXhu6174buJOMSp4buHe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe8Os4buDxKnhu4d74bqtajXEqeG7hyp74bqnOeG7g3vhu6Hhu4PDqcSpe+G7nXA5xKl74buL4buvKnvDucSp4buBe+G6rXPEqeG7gXvDrHl74buh4buHcOG6s+G7oXvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G7ieG7k+G7g3vhu6k3anvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvhuqnhur17xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvEqcOhxKnhu4F74bufcOG6seG7oSp74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhuqU5anvhu6nhurt74buJw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gSZ74bqkZcSpe+G6pzjEqeG7h3vhuqlrKnvhuqc24bqne+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqnbMSpe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1e+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu6Hhu6M3anvhu6Hhu4fhu4N74bqpcDV74buh4buDw6nhu6F7w6zhu4Phurvhu4l7xKnDocSp4buBe+G7i8O64buVxKnhu4Eqe+G7oeG7g2Vwe+G7hzVqe+G7qeG6s+G7oXvhu6HDuip74buHOHvhu4Hhu4M2e+G7oeG7hzfEqeG7hyp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhuqfhu4fhurHhu6F74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu6k3e8Os4buHOXvEqcOhxKnhu4F74bqnOMSp4buHe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhuqd0NXvhuqc24bqne+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4kqe+G6rWfhuqfhu4d74bupcyZ74bqo4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G7ieG7l3vhu6Phu4/EqeG7gXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4Eqe+G7oeG7h2d74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu4NlcHvhu6Hhu4dze+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4kqe+G7hzfEqeG7gXvhu4drNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bupN3vEqeG7gWo34buDe8Spw7rhu5Phuqd74buBw6DEqXvhu6nhu5Phu4N74bqncOG7j+G6p3vhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvigJzEqOG7gcO64buZ4buDe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l7w7pwe+G7oeG7g2XEqXvhuq1yxKnhu4F74buHN8Sp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4nigJ0me+G7nHA1e+G6qWt74bqpYXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buf4bune+G7m+G7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7qTd74bqna3vhu5/DueG6p3vhu4s1xKl74buhbjV7w6zhu4c2e+G7o+G7j8Sp4buBKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buh4buHceG6p3vhuqnhurXhu6174buf4bune+G7ocOhxKnhu4F74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4N74bqndDV74buhaMSp4buHe8Sp4buHNyZ74bqmcsSp4buBe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhuqk44buhe+G6qcO64buV4bqne+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvDrOG7g8Sp4buHe+G6rWo1xKnhu4cqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h+G7g+G6uXB7xKnDoeG7iXvhu51wNXvhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buH4bqvxKl74buccDnEqeG7gXvhu6Dhu6Nne+G6qWHhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNXvhu6k3e+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube3TEqeG7gXvhu4fhu4974buHN8Sp4buBe+G6p+G7h3Phuqd74buheHvhuqnhu43EqeG7gXvhu4nDtOG7g3vEqcOh4buJe+G7qTdqe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3s1xKl74buf4buDxKnhu4d74buxYXvhu4fhu4/hu4N7xKnhu4fDuiR74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7hzfEqeG7gXvhu6Hhu6PDoeG7iXvEqeG7hzd74buhZsSp4buHe8Sp4buB4buHaTUqe8Sp4buHN3vhu6FmxKnhu4d74buh4buHw7rhu5HEqeG7gSp7xKnhu4c34bqpOOG7g3vhuqlqN8Spe8Osw6nhu6Eqe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7nXB5e+G6qeG6ucSpe+G7kcSpe+G6qTbhu5t7xKnhu4Hhu4dpNSp74budcHl74bupZnvEqeG7gcO64buZ4buDe8Sp4buB4buHw6hqKnvhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74bqn4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74oCcxKjDsuG7g3vhu6lsxKnhu4F74buhNeG7rXvEqeG7h+G6r8Spezbhu4PigJ0qe+G6p+G7h8O64buRxKnhu4F74buh4bujZsSp4buHe+KAnOG7oOG7g8Op4bube+G7n8O54bqne+G6qcOpxKl74buh4bujw7rhu5nEqeG7geKAnSp74budcHl7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqnKnvEqeG7h+G6s8Spe+G7m+G7h3PEqeG7gXvhuq3DusahxKnhu4F74bqnNuG6p3vhuqQ3e+G7iWN74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iXs1xKnhu4d74buHcsSp4buBKnvhuqfhu4fDoeG7iXvhu59r4bqne+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7oeG7h8O64buRxKnhu4F74bql4buDxKnhu4cqe+G7i+G7g+G6u+G7oXvhu59pKnvhuqc24bqne+G6p+G7hzZwe+G7ieG7jXvhuqfDs+G7gyp7dMSp4buBe+G7h+G7j3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe8Os4buHw6Dhuqd74bub4buHc+G6p3vhu4fhurNwe+G7nXA5e+G7oeG7h+G7g2XEqXvhu6E14buDJnvhu4jhu5Phu4N74bqp4bqv4butKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqn4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74oCc4bqm4bqj4bube+G7izZ74butZXB74buh4buHw7rhu5HEqeG7geKAnSp74bqpw7rhu5Xhuqd74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bupN2p74bqp4bq3cHvhu6Hhu4c2xKnhu4F7Mi9dfVsxKnvhu6E44buDe+G7oWjEqeG7h3vhu5xwOcSp4buBe+G7oOG7o2cqe+G6pTd7xKjhu4Fw4butw6rEqXvhu6Dhu4dne+G7imo1xKkqe+G7gOG7gzbhu4l74bqpw7Lhuqd74bqmw7PEqeG7gXvhu6Hhu6174bugxKjhu4bhu4Z74busZcSpe+G7imo1xKkqezrhuqdre+G7oeG7o3N74buf4buXe+G7oTjhu4N74bug4buaJnvhuqjDs8Sp4buBe+G7hjc7e+G6qWF7xKnhu4fhurPEqXvhuqnGoXvhuqnhurdwe+G6p+G7h2p74bqlNXvhuqvhu4l7xKnhu4due+G7izd74bqn4buHZ3vhuqvhu4l74bujcOG7j+G7oXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buJ4buP4buhe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G6p2t74buHajfEqXvhuqc5xKnhu4d74bqp4bqj4bqne+G6peG7g+G6u+G7oXvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpKnvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu6Hhu4fhu4Phur1we+G7n8Oye+G7l3vhu6E44buDe+G7sWF7w717xKjhu4FqKnvhu4dw4but4bq7xKl74bqoNcOs4bujw7PEqeG7gSZ74bqsxKjhu6DEqHvEqOG7gW3huqd74bugcOG6scSpezrhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G6psWpNXvhu6ByxKnhu4E7e+G6p3XEqeG7gXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6qeG7g3vhu6Hhu4NlxKl74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bufNuG7oXvhuqc2xKnhu4d74bqncsSp4buBe8Sp4buH4buD4bq5cHvEqeG7gcO6e+G6reG6r8Spe+G7qXLEqeG7gXvhuqVh4buDe8Sp4buBNcSp4buBe+G7l3vhu4dw4but4bq7xKl74buA4buDanvhu4rhu4PEqeG7hyp74buoacSp4buHe+G7iuG7g8Sp4buHKnvEqeG7h+G6seG7oXvhu4s3e8Sp4buBw7p74bqt4bqvxKl74buXe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bqmxak1e+G7oHLEqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gXvhu4c3xKnhu4d74bujNXvDrOG7h+G7keG7gyZ74bqsajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvhuqfhu4dqe8Sp4buBw7p74bqt4bqvxKl74buhOOG7iXvDucSp4buBe+G7oeG7g+G6ucSpe+G7oeG7h3B74buJcDV74buHOeG7g3vhu585xKl74bqp4bq9e+G6p2t74buh4buHZeG7iXvhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74bujNXvDrOG7h+G7keG7g3vhuqU24buJe+G6peG7g+G6vcSpe+G6rTfhu4N7xKnhu4E34bute+G7iTd74bqnbMSpe+G6p2t74bqp4buP4buDe+G7oeG7h3Dhu63hurnEqXvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu4fhurNwe+G6p+G6t8Spe8Sp4buB4buH4bq5e+G6pzZ74buh4bujZcSpe+G6peG7g+G6vcSpKnvhu6Hhu4dwe+G7iXA1e+G7hznhu4N74bufOcSpe+G7oeG6s8Spe8Sp4buR4buDe+G6p+G7h2p74bqlN3vhuqdqxKkme8So4buBajfhu4N74bujNSp74bqsxKjhu6DEqHvEqOG7gW3huqd74bugcOG6scSpe+G6p3XEqeG7gXvhu4s34buJe+G7o+G6seG7oXvhu6HDsuG7oXvhuqc24bqne+G6p+G7h8O64buRxKnhu4F74buh4bujZsSp4buHJHvigJzhuqjhurnEqXvhu5HEqXvhuqk24bube8Sp4buB4buHaTXigJ0le+KAnFDDssSp4buBe8Spw7rhu5Phuqd7xKnhu4fhu5N7xKnhu4Fw4buNxKnigJ0le+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqXvhu6HhuqPEqeG7gXvhu51wN3vhuqfhu4dqe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d7xKnhu4Hhu4fDqGp74bupw7rhu5Xhu6F7w6zhu4drKnvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHKnvhu4fhu497xKnhu4Hhu4fDqGp74buh4bujZcSpe+G6qWc1e+G6pTfEqXvhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G6psWpNXvhu6ByxKnhu4Eme+G7hjXhu617xKnhu4fDunvhuqbDs8Sp4buBe+G7oeG7rXvhuqfDtXvhu5vhu4fhurfEqXvhu6DDtcSp4buBe+G6psOzxKnhu4F74buh4bute+G7oOG7h8O64buRxKnhu4F74buJOOG7g3vhu5xwOcSp4buBe+G7oOG7o2d74bqpYXvhuqXhu4PDqeG7oXvhuqc24bqn4buHe+G7gcOgxKl7w6zDqeG7oXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7qeG7k+G7g3vEqeG7hzd7xKnDs8Sp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu51wNnvhu6Hhu6NmxKnhu4d74buh4buj4buNxKnhu4F74bupN3vhu6Hhu4NlcHvhu6Hhu4dze+G7n8OgxKl74buXe+G7qXLEqeG7gXvhu4pmNXs64buHcOG7reG6u8Spe+G7hsO64buTxKnhu4F74buGazU7KnvEqcOzxKnhu4F74bufOcSpe+G7l3vhu4Y54buDe+G7isOhxKnhu4Eqe+G7oOG7o+G7g+G6u3B74bua4buHasSp4buBKnvhuqY14buJe+G7iuG7jyp74buh4bule+G6qWt74buhOGp74bujNXvhuqXDuuG7k+G6p3vhuqfhu4dw4but4bq9xKl74bql4buDw6nEqXvhu4k4xKnhu4d74buJxJF74buh4bujasSp4buBe+G6qeG7meG7g3vhu5/DssSp4buBe+G6p3Q1e+G6pTd74bqnasSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKkme+G6psOzxKnhu4F74buh4bute+G7oMSo4buG4buGe+G7iOG7oOG7qHvhu6Dhu6V74bua4buHasSp4buBezrhuqfhu4dw4butZcSpe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7oeG7g8Sp4buHe+G6reG6t3B74buLOOG6pyp74bqpa8Sp4buBe+G7oTjhu4N74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhuqY14buJe+G7iuG7jzt74bqndcSp4buBe+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7gcOgxKl7w6zDqeG7oXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXste+G7oeG7g2Vwe+G7oeG7h3N74bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhu6nhu5Phu4N7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvhu4s44bqne+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G6pjXhu4l74buK4buPe8Spa+G7g3vhu6Phu4NlxKnhu4F74bupN3vhu6FqN8Spe+G7oWjEqeG7h3vEqWvhu4N74bqn4buHcMSp4buBJnvEqOG7h+G7g+G6uXB74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqlhe+G6p+G7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G6qcOpxKl74bup4buD4bq74bqne+G7geG7g3Hhu5t74bqpxqF7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7n+G7g8Sp4buHe8Osw6l74bql4bq5xKl74bupxrDEqeG7gSp74buf4buT4buJe+G7oeG7h2o24buhe8Sp4buB4buHw6hqe+G7qcO64buRxKl74buLZcSpe8O1xKl74bqpZ8Sp4buHe+G6p3Dhu4/huqd74bufw7LEqeG7gSZ7xKjhu4fGsMSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJe+G6qWt74bqpYXvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe8Sp4bqvxKnhu4F74bqnNWp74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhuqd0NXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6qcOy4buDe+G7qeG7k+G7g3vhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gSp74buhOGp74bqpw7rhu5Xhuqd7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJe+G7qTd74buh4buHcHvEqeG7h+G6s+G7m3vhuqfhu4dqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLNWp74bqp4buPxKnhu4Eqe+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNXvhuqdre+G7h+G7g+G6u3B74budcDl74bqn4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74buxazV74bqpa+G7g3vhu4Hhu4M54buJe8Sp4buB4buHw6hqKnvhuqfhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7xKnDs8Sp4buBe+G7oeG7h8OzxKl74buJ4buT4buDe+G7qTd74bqnNuG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu6V74buh4buH4buD4bq7xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqk4aip7NcSpe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7sWF74buH4buP4buDe+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKkme8Soa+G7g3vhu6nhurl74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhuqd0NXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74buh4buH4bq9e8Os4buHw7PEqeG7gXvEqeG7h8Og4bqne+G6qcOpxKl74buve+G7oeG7h8O54bqne+G6pTlqe+G7qeG6u3vhu4nDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBJnvigJzhu6Dhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7nXA1Knvhu4bhu4Phurvhu5t74buH4buP4buDe+G6rGo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buhaMSp4buHe+G6qWF74bqp4bq14bute+G7iTjEqeG7h3vhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qTd74budcDbEqXvhu6Hhu6Phu4Phurvhu6F74bqpw6nEqXvhuqc24bqne+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bup4bq5e8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7j+G7g3vhuq1wxKnhu4F74buh4bujbcSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvhuqd0NXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bqlOWp74bup4bq7e+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eme+G7nHA1e+G7oWbhu4l74buH4buD4bq9cCp74bqn4buHccSp4buBe+G7ocOz4buDe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buH4bqx4bute+G6pzbhuqd74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqlhe+G6p+G7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G7h+G7kcSpe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bqlOWp74bup4bq7e+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd7w6zhu4fDoOG6p3vhu5vhu4dz4bqne8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu4c4xKl74bqn4buHw6l74buh4bujasSp4buBe+G7qeG6scSpe+G6qeG6uXvhu7HFqXvhu4vhu6974bqn4buH4bqx4buhe+G7oeG7hznhu4N74bqp4bq9e+G7h8O64buTxKnhu4F74bqpw6nEqXvhu585xKl74buxcOG6seG7oSp7w6zhu4PEqeG7h3vhuq1qNcSp4buHe+G6peG6ucSpe+G7qcawxKnhu4Eqe+G6qTnhu4l74bqlOWp74butZXB74bqn4bq3cHvhuqnhurl74bujNSZ74bqkZcSpe+G6pzjEqeG7h3vhuqlrKnvhuqnhurdwe8Spw6Hhu4l7XX1bMSp74bue4buXe+G7oDfhu4N7xKnhu4Fw4butZcSpe+G7qTd74buIw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6FoxKnhu4d74bqpYXvhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu4fhu4/hu4N7xKnhu4Hhu4dne+G7m+G7h8O1e+G6peG7g8OpxKkqe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqXvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7qeG6uXvhuqc24bqne+G7oeG7h3R74buhc+G6p3vhu4c3xKnhu4d74bqn4buH4buFxKnhu4d74buh4bujasSp4buBe+G7i2nEqeG7h3vhu6nhu6fhuqd74bqlOWp74bup4bq7e+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eme+G7oOG7o2rEqeG7gXvhuqlrKnvhuqfhu4dxe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6rcOixKl74bqnNuG6p3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G7i8O6cHvhu4Hhu4PGsCp74buh4buHcHvhu4Fq4buJKnvhu6nhurPEqXvhuqfhu4dw4but4bq9xKkqe+G7scWpe+G7i+G7r3vhuqfhu4fhurHhu6F74buh4buHOeG7g3vEqeG7gXDhu6174buHOOG7g3vhu6Hhu4fhuqtqe+G6qXHEqeG7gXvhu61lcHvhuqfhurdwe+G7oTjhu4N74bug4buHw7PEqeG7gXvhu6HDunsiMXvhuqd0NXvhuqThu4974bugN+G7g3vEqeG7gXDhu61lxKl74bupN3vhu4jDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buB4oCdKnvDs8Sp4buBe+G6rMO64buRxKnhu4F74buow6HEqXvhu57hu5HEqSp74bugw7XEqeG7gXvhu4Dhu4M24buJe+G6qcOy4bqne+G6psOzxKnhu4F74buh4bute+G6p8O1e+G7m+G7h+G6t8Spe+G7oOG7h+G7g2XEqXvhu6Dhuq/EqSp74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7g+G6u+G7m3vhu4fhu4/hu4N74bqsajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6FoxKnhu4d74buccDnEqeG7gXvhu6Dhu6Nne+G6p+G7h2p74bql4buDw6nhu6Eme8So4buH4bqh4buJe8Os4buHw6Dhuqd74bub4buHc+G6p3vEqeG7h8awxKnhu4F74buHOMSpe+G6p+G7h8Ope+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74buxxal74buL4buve+G6p+G7h+G6seG7oXvhu6Hhu4c54buDe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F7xKnhu4fGsMSp4buBe8Spw6Hhu4l74budcDUqe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqU5anvhu6nhurt74buJw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqd0NXvhuqc24bqne+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buh4bujZcSpe+G6qWc1e+G6pTfEqXvhu6FoxKnhu4d74bqpYXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqfhu4dxe+G7oeG7o23EqeG7gSp74bqp4bqj4bqne+G6peG7g+G6u+G7oXvhu4s3e+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu51wOcSpe+G7i+G7r3vhuqfhu4fhurHhu6F74buh4buHOeG7g3vEqeG7gXDhu6174buHOOG7gyZ74bqmNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6qWF74bqn4buHdHvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqU2anvhuqc2anvhu51wOcSpe+G7i+G7r3vhuqfhu4fhurHhu6F74buh4buHOeG7g3vEqeG7gXDhu6174buHOOG7g3vhuqlnxKnhu4d7w6x2e+G6p+G7h2p74bue4buXe+G7oDfhu4N7xKnhu4Fw4butZcSpe+G7qTd74buIw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu4fhuqtqe+G6qXHEqeG7gXvhu51w4bute+G6qWfEqeG7hyZ74bugcOG7rXvEqeG7h+G7g2XEqSp74buH4buD4bq7xKl7xKk14bute+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buhaMSp4buHe+G7qcOixKl74bqn4buHw7o1e+G6p2t74bqp4buRxKl74bupZ3vEqTdqe+G6p2t74bqn4buHw7nhuqd7xKnDocSp4buBe+G7oeG7h3B74buBauG7iSp74bup4bqzxKl74bqn4buHcOG7reG6vcSpKnvhu7HFqXvhu4vhu6974bqn4buH4bqx4buhe+G7oeG7hznhu4N7xKnhu4Fw4bute+G7hzjhu4N74buJN3vhu5vhu4c54buDe8Sp4buH4buZe+G6qcOpxKl74bqnNuG6p3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6pWXEqXvEqeG7gWo34buDe8SpZcSpe+G7geG6r+G7rXvhu6HDtcSpe+G7oeG7h+G6seG7oXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpKnvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpe+G6p+G7h2p74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7myZ74bqo4bq9e+G7oeG7hzZqe+G7gcahe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bqpayp74bue4buXe+G7oDfhu4N7xKnhu4Fw4butZcSpe+G7qTd74buIw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqnhurl74buxcOG6seG7oXtQ4bqkxKjhuqx74buhaMSp4buHe+G7nHA5xKnhu4F74bug4bujZ3vEqWXEqXvhu4Hhu4M1anvhuqfhu4dqe+G6psOzxKnhu4F74buh4bute+G7oMSo4buG4buGe+G7iOG7oOG7qHvhu4jDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7qTd74bqmw7PEqeG7gXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74bqpw7N74buh4buHZ3vhuqjDs8Sp4buBe+G7hjd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe8Os4buHcHvhu7HFqXvhu4vhu6974bqn4buH4bqx4buhe+G7oeG7hznhu4N7xKnhu4Fw4bute+G7hzjhu4N74bqp4bq9e+G7geG7gznhu4N74budcOG7rcOp4buhe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bqn4buHanvhuqc24bqne+G6rWo1xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5sqe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74bqlOWp74bup4bq7e+G7ocOy4buhe+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqpw6nEqXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhKnvDrOG7g8Sp4buHe+G6rWo1xKnhu4d74buH4buD4bq7cHvhu51wOXvhu6k3e+G6peG6ucSpe+G7qcawxKnhu4Eme+G6pDfhu4MqeznEqeG7hyR74bua4buGUXvhu4bhu7nhu4IsL+G7my4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kinh doanh theo kiểu “tay ngang”

Kinh doanh theo kiểu “tay ngang”
2016-10-08 14:51:46

(QT) - Theo quy định của pháp luật, người dân được kinh doanh tất cả các ngành hàng mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên trên thực tế, để sống được với ngành nghề kinh doanh không...

Khởi nghiệp từ xuất khẩu lao động

Khởi nghiệp từ xuất khẩu lao động
2016-10-06 11:12:20

(QT) - Trong chuyến khảo sát hoàn cảnh tân sinh viên cần được tiếp sức đến trường vừa qua, chúng tôi khá ngạc nhiên khi một số em đề nghị lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh nhường cơ...

Bếp đun “2 trong 1” của học sinh trường làng

Bếp đun “2 trong 1” của học sinh trường làng
2016-10-06 10:55:27

(QT) - Với ý tưởng và sự sáng tạo của mình, hai em học sinh trường làng đã tạo ra được chiếc bếp đun tiện ích với nhiều cải tiến hữu ích, phù hợp với nhu cầu đun nấu của người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết