Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPEgsOhdT/hu4ci4buDZD9yxJHhuq3huqM/4buRZOG7kz9k4buJxJE/xIM44buRP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4bq/ZMOs4buDYz/Eg+G7meG7g2M/4buH4buX4bqjP8SDZeG6o2Q/4bqjOOG7jT/huqNk4buFP+G7g2Phu51uxJE/w6M34buDP8O0IOG7gz904buTOOG7kUAvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu7bhu47hu5Dhu7g/LT/hu5Bk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu4Dhu5Nh4buRP8SCOOG7kT/Eg33EkT9yXT/huqNb4bqjP3Ix4buDP+G6oSDhu4M/ZOG7nW3hu4NjP8Ojw6Dhu4M/4buRZMSRP2Rd4buDZD/hu4Hhu5Nh4buRw50/4buRZG7EkT9jxJF94buDP+G7j+G7k33DnT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G7juG7kyDhu4NjP+G7kMO14bq5P+G6o2Thurs/xIMi4buFP+G6o1vhuqM/4buDY13hu4NkP3JdP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kTHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7o/4bqj4bub4buDYz/hu4Nk4budP+G7kWR94buDZD/hu5HDtX3DnT/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX0/cuG6pz/Egzjhu5E/xIN9xJE/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz/hu5Hhurvhu4Nk4buyP8SCNOG6oz/huqHEkeG6reG7kcOdP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6omThurs/4buRZOG6uT87LiE/4buDMeG7hz8sOjs6P+G6o8ahfT/hu5BkxqE/4buR4budbeG7g2M/4bqiZGXhu4NkP+G7jWTGoT9y4bqnP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fcOdP3RwP+G7gcO6P3LEkT/hu41kIuG7hz/hu41kW+G7jT/hu4Hhu5Nh4buRP8SDOOG7kT/Eg33EkT/huqPGoX0/4bqjW+G6oz/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqM/w7RwP8Oj4buX4buDYz/Egzjhu5E/xIPhu51v4bqjP+G7g2RdP+G7g+G7nW3huqM/Y8SRfeG7hT/Egzjhu5HDnT/huqNk4buFP+G7kWThu5PDoj/Egzjhu5HDnT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD/huqF94buDP2Rd4buDZD/hu47hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD87OzwsP+G7g2NddT8oLzwvLDo7Oj9y4bqnP3LEkeG6reG6oz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/Eg+G7hV3hu4M/4bq/xJHhuqnhu4c/4buRw7V9P8O0cD/Do+G7l+G7g2M/xIM44buRP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o+G7skDhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNAxJHhu4djP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPhu7LhuqF94buF4buP4buTfeG7g2Phu5HDtcSR4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC87KSE6LyE+w6M6OyEsOiE74buROzsuezso4buBO+G7ssOq4buNYyY/LyNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNI+G7kDHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7rDnT/DtHA/w6Phu5fhu4NjP8SDOOG7kT/Dsz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/EgsOs4buDYz9EXUAv4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNAL+G7kX3huqHhu4Hhuq8jxILhuqXhu4M/4buRZFvhu4NjPygvLDo7LD/hu7bhu5HDteG7nW3huqM/4bq/ZMSRP+G6o2Y/4buCY2Thurk/4buP4buTdeG6peG7kT/DtOG7iz87Lj/hu4Mx4buHPyw6Oyw/4bqjxqF9P0TEguG7gsODP+G7keG6u+G7g2Thu7jDnT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD/huqF94buDP2Rd4buDZD/hu4/hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT/Egzjhu5E/xIPhu4vEkT9ybcSRP3ssP+G6v2Thu5M/xIM44buRP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/Eg+G7nW/huqM/4buDZF0/4buD4budbeG6oz9jxJF94buFP8SDOOG7kcOdP+G6o2Thu4U/4buRZOG7k8OiP8SDOOG7kT/hu4Nk4bud4buDYz/Eg2zhu4M/cuG6uT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2fhu4M/w7RwP8Oj4buX4buDYz9k4buFNOG6oz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/xIPhu5nhu4NjP+G7j+G7k3U/xIPhurnhu4NkP+G6o8ahfT/hu41kW+G7jT/hu4Hhu5Nh4buRP2Thu4U04bqjP2ThuqXhu5E/4buRZG7EkT9kIuG7gz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP8SDOOG7kcOdP3JtxJE/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT8u4buyOik+w506Pj9kfeG7sj/hu4Y04buRP+G6v2Rb4bqjw50/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/huqNk4bq7P8SDIuG7hT/huqNb4bqjP+G7g2Nd4buDZD9yXT/Eg+G6uX0/4buNZOG7nWzhu4Njw50/xINs4buDP3Lhurk/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/DtV0/w7Thu4Vb4buRP+G7kWThu5M/ZOG7icSRPyjhu7IhPjo/ZH0/xIM44buRP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G6oX3hu4M/4buP4buTIOG7gz/hu4HDuj/hu7bhuqDhu47hu4Dhu7g/w7Xhu5/hu4Njw50/4bqjW+G6oz/huqPDrOG7g2M/4buRdT/hu4E34buHP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/4bqjZOG7hT/Eg+G6uX0/4buNZOG7nWzhu4NjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7rDnT9jxJF94buFP8SDOOG7kcOdP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqjZOG7o+G7g2M/4buDZGHhu4M/4buP4buTdeG6p+G7gz/DtHA/xIM44buRP+G7tuG6ouG7guG7jsOUw4PEguG7uD/huqNk4buFP+G7g2Q34buDP8OjN+G7gz/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5Hhu7I/4buQZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4buCY2Thurk/4buP4buTdeG6peG7kT/DtOG7iz87Lj/hu4Mx4buHPyw6Oyw/4bqjxqF9P0TEguG7gsODP+G7keG6u+G7g2TDnT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD/huqF94buDP2Rd4buDZD/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNkP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7kSLEkT/hu47hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD/DtOG7iz87Pj4sP+G6o8ahfT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G7g2NddT87Oy87Oi8sOjssw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDZj9jxJF94buFP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP+G6o+G7lz/hu5Fk4bqpP+G6o2Thu4U/4buR4buf4buDYz/DtMOzw50/4bqhfeG7g8OdP+G7g2Nd4buDZD/huqM44buNP+G7keG6u+G7g2TDnT/hu5LhuqDhu4LDgz/huqNb4bqjP2Thu5N14bqt4buDw50/4buRZOG6uT90MMOdP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7g+G7sj/EguG6peG7gz/hu4N9dcOdP8SD4buLxJE/cm3EkT/hu5HDqeG7g2Q/ZMOp4buDZD/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6w50/w7RwP8Oj4buX4buDYz/Egzjhu5E/Lj/hu4Hhu4UixJE/w7Xhu5/hu4Njw50/w5TDsz/hu5BdxJE/4buDY+G7k3XDouG7gz9yXT/hu4bDrMSRP+G7kcO14budbuG7g2M/xIMwP8SD4buFP8SDIuG6o8OdP+G7gWHhu40/4bqhIOG7gz/Eg+G7iT/Eg+G6uX0/4bqjZGXhu4NkPzs6OuG7rD/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkP8SDOOG7kT/huqPGoX0/4buR4bq74buDZD9ybcSRP+G6o1vhuqM/4buR4bunP+G7geG6rT/hu5Hhu58/Oy8oOjo/xIPhuqXhu4M/Oy87OuG7sjo6OsOdP3JtxJE/O+G7sjohOuG7sns8PD/hu5FkcH3DnT/hu4/hu5N9P8SDZj/EgzA/4buRaj/huqNk4buj4bqjP8SDMeG7g2M/4bq/w7rDnT/hur/Doj/hur9kfcSRP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqi4buC4buOw5TDg8SCP+G6o2Thu4U/ZDnhu5M/ZOG6peG7kT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4FdP+G6o1vhuqM/4bqg4buO4buAP8O14buf4buDY8OdP+G6o1vhuqM/4bqjw6zhu4NjP+G7kXU/4buDw6zhu4Njw50/4buBN+G7hz/hu4NjZMSR4bqt4buN4buyP0Rd4buDYz/hu4Mx4buHw50/4buRZOG6r+G7hT/hu4/hu5N1P8SD4bq54buDZD/huqPGoX0/4buA4buTYeG7kT/Egjjhu5E/xIN9xJHDnT/DlMOzP+G7kF3EkT/hu4Nj4buTdcOi4buDP3JdP+G7hsOsxJE/4buRw7Xhu51u4buDYz/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqM/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buRZOG7i+G7g2M/4bq/w6I/xIM44buRP8SDfcSRP+G7keG7nz/huqM44buNP+G6o2w/w7TDsz/Eg+G6peG7gz/hu5Hhurvhu4Nk4buyP+G7gmRuP8SDZsOdP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqi4buC4buOw5TDg8SCw50/4buP4buTdeG6p+G7gz/DtMOzP2Rx4buTP+G7g2RdP8OzP3JdP+G7kV3EkT/DtCDhu4M/YzLhu4M/4buBxJHhuqfhu4M/4buRw7XDouG7gz/Egzjhu5E/4buBOeG7gz/Egznhu5M/4bqjZOG7hT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP2TEqT9jxJF9P8SDw6nhu4Nkw50/4bqjWz/hu4NkN+G7gz/huqNsP+G6oSDhu4M/ZOG7hV3hu4M/4buRZF3hu4Nkw50/xIMi4buRP3ssw50p4busP8O04buLP2PEkTh1P+G6o2Thu6Phu4NjP+G7g2Rh4buDP3JdP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/xIM44buRP+G6oznhu4M/4bqjOOG7jeG7sj/EguG7i8SRP3JtxJE/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/4buRZHB9P8SDOOG7kT/hu5HDteG7nW3huqM/xIM3dT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7gz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP3LEkT/hu41kIuG7hz/hu4/hu5N1P2Thu4Ui4bqjZMOdP+G7keG7oT/huqNk4buTdeG6qeG7gz/hu4fhu5fhuqM/xINl4bqjZD/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G7gV3hu4c/4buDZF0/w7M/4bqjZOG7nX0/xIPhu51v4bqjP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqjZOG7o+G7g2M/4buDZGHhu4PDnT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G6o2Thurs/xIMi4buFP8OUw7M/4buQXcSRP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/cl0/4buGw6zEkT/hu5HDteG7nW7hu4Njw50/4buS4bqg4buCw4M/4bqjOOG7jT9k4buTdeG6reG7gz9yXT/huqNb4bqjP8SDbOG7gz9y4bq5P+G6o2Y/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kWHhu40/4buRw7Xhu5Phu4NjP8O1XT/DtOG7hVvhu5E/xIPhuqk/dHA/4buBw7o/4buRZOG6r+G7hT/Eg8SR4bqn4buTPywsP+G7gmNk4bq5P8SD4bq54buDZD/DtOG7iz8hLj/hu4Mx4buHPyw6OyE/4bqjxqF9P+G6omRl4buDZD/hu41kxqHhu7I/w5XEkcOi4buDYz/Eg+G7i8SRP3JtxJE/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buP4buTIOG7gz/hu4HDuj8uP+G7geG7hSLEkT/DteG7n+G7g2PDnT/huqMx4buDP+G6o+G7oz/hu4/hu5N1P2Thu4Ui4bqjZMOdP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP8Oj4buhP1vhu4M/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu41kw6I/w6Phu5N14bqt4buRw50/w5TDsz/hu5BdxJE/4buDY+G7k3XDouG7gz9yXT/hu4bDrMSRP+G7kcO14budbuG7g2M/4buRaj/huqNk4buj4bqjP8O1XT/DtOG7hVvhu5HDnT/Eg+G7hT/EgyLhuqPDnT/huqMy4buHP+G7h+G7i+G6oz9yXT/huqM44buNP2PEkTh1P+G6ouG7guG7jsOUw4PEgj/huqNk4buFP+G6o1vhuqM/4bqg4buO4buAP8O14buf4buDYz9yXT/hu4PDrOG7g2PDnT/hu4E34buHP+G7kcO14budbuG7g2Phu7I/4buQZOG6r+G7hT/Eg2bDnT/huqNb4bqjP+G6oOG7juG7gD/DteG7n+G7g2M/4buNZGfhu4NjP2TEqT/hu4Hhu53hu5M/cuG7oeG6oz/DtMOs4buDYz/huqDhuqXhu4M/RCDEkcOdP+G6v2Thu5M/4bqhIOG7hT/hu5Hhu4nhu4M/4buRZMSRw6Lhu4M/4buDZMSRw6Lhu4M/xIJ94bq/w7XDrOG7g2PDnT/DteG7n+G7g2M/4buNZGfhu4NjP2TEqT/hu4Hhu53hu5M/cuG7oeG6oz/DtMOs4buDYz/hu5BkIuG6o2Q/RDDhu4PDnT/DteG7n+G7g2M/4buNZGfhu4NjP2TEqT9E4budbeG7g2M/RGZ9Py0/xIJ94bq/w7XDrOG7g2M/cl0/4bqg4buO4buAP8O14buf4buDYz/hur9k4buTP+G6oSDhu4U/4buR4buJ4buDP+G7kWTEkcOi4buDP+G7g2TEkcOi4buDP+G6oDLhuqM/ROG7nW3hu4NjP0RmfT/Eg+G6p+G7kz/EgzA/xIPhu51v4bqjP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqi4buC4buOw5TDg8SCP3JdP8SDMD/hu5HEkeG6peG7gz9kXeG7g2Q/4bqjMuG7hz/hu4fhu4vhuqM/w7V94buDZD9jxJFtxJHDnT/huqNmP8SDbOG7gz9y4bq5P8SDMD9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buR4bufP+G7gzHhu4c/LDo7IcOdP+G6o1vhuqM/xINs4buDP3Lhurk/4bqjZ+G7gz/hu4EixJE/4buNZDjhu4M/xIM44buTP3LEkeG6reG6oz/huqMy4buHP+G7h+G7i+G6oz904buF4buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/4buDMeG7hz/hu4N9deG7sj/EguG7i8SRP3JtxJE/4bqiw6zhu4NjP+G7kXU/4buQ4buCREQ/4buG4buQUj/hu4E34buHP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4bqg4bql4buDP0QgxJE/xIMwP+G6ozjhu40/Y8SROHU/4bqi4buC4buOw5TDg8SCPz7hu7IpKCgvPuG7sikpIT9kfcOdP8O04buLP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/4bqjZ+G7gz/hu4EixJE/4buBXT/DtMOs4buDY8OdP8O04buT4buLxJE/4bq/ZMOs4buDYz/huqM44buN4buyP+G6osOs4buDYz/hu5F1P+G7kOG7gkREP+G7huG7kFI/4buBN+G7hz/hu4NjZMSR4bqt4buNP8SC4budbuG7g2M/ez/EgzA/4bqjOOG7jT9jxJE4dT/huqLhu4Lhu47DlMODxII/IeG7sj48Oy884buyKXsuP2R9w50/w7Thu4s/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/huqNn4buDP+G7gSLEkT/hu4FdP8O14buf4buDYz/hu41kZ+G7g2M/ZMSpP+G6o2Thu519P+G6ozjhu43hu7I/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7kTfhu4c/4bq+ZOG7hX0/ZGjhuqM/4buBN+G7hz/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G6oDLhuqM/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G6oMSpP8SDMD/huqFd4buDP2PEkX3hu4U/4bqjZOG7hT/Eg+G6uX0/4buNZOG7nWzhu4NjPzsuKC8sOjzDnSg/ZH3DnT/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkP+G6o2fhu4M/4buBIsSRP+G7h10/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G7kTfhu4c/4buDXXU/4buP4buTIOG7gz/hu4HDuj/hu4FdPyk8IcOdLiw/ZH3DnT/DtX3hu4NkP2PEkW3EkT9q4buDP8SD4bq54buDZMOdP8O1w60/w7Vd4buDYz9yXT/Eg33hu4NjP+G7gWHhu40/4buNZOG7nWzhu4NjP1vhu4M/w7RwP8Oj4buX4buDYz/Egzjhu5E/xIPhuqk/4bqjOOG7jT9jxJE4dT/huqLhu4Lhu47DlMODxILigKY/UsSR4bqt4bqjP+G7kWThu5M/ZOG7icSRP8SDOOG7kT/Eg+G7i8SRP3JtxJE/4bqjW+G6oz/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqPDnT/huqNbP+G7g2Q34buDP8SD4budb+G6oz9jxJF94buFP8SDOOG7kcOdP+G6o2Thu4U/4buRZOG7k8OiP8SDOOG7kT/hu4Nk4bud4buDYz/hur9kw6zhu4NjP2TEkeG6reG7kz/hu4/hu5MgP2Thu4U04bqjP8O0fcSRP+G7jWQi4buHP+G7kWThuq/hu4U/4buCY2Thurk/4buP4buTdeG6peG7kT87Lj/huqPGoX0/RMSC4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu4Mx4buHPyw6Oyw/4buP4buTfT/DtV0/w7Thu4Vb4buRw50/4bq/xJHhuqnhu4c/4buRw7V9P3JdP3Thuq/hu4c/dOG6seG7kT/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT8+IT/hur9k4buTP8SDOOG7kT/hu5Fkw6k/4bqjZj87IT/hur9k4buTP8SDOOG7kT/hur9kw6zhu4NjP3LEkT/hu41kIuG7h8OdP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/Ljwuw50uKT9kfcOdP+G6o2Y/Ozw/4bq/ZOG7kz/Egzjhu5E/4buNZCDEkT/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT/hu5Hhu4Vd4buDP+G6ocSpP3JtxJE/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD8oPCnDnSk8P2R9w50/Oz4/4bq/ZOG7kz/Egzjhu5E/4buRZOG7kz9k4buJxJE/4buHxKnhu5E/4buNZDnhu4M/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/hu4FdPzvhu7I8OnvDnXshP2R9w50/xIMwP+G6v2Qy4bqjP+G7jWThu5fhuqM/w7R9xJE/4buNZCLhu4c/Ozw/4bq/ZOG7kz/Egzjhu5E/cm3EkT/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkPyEow506Oz9kfcOdP+G6o2Thu4U/4buNZOG6seG7jT87P+G6v2Thu5M/xIM44buRP2PEkX0/ZCLhu4M/w7RwP8Oj4buX4buDYz/huqNmP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/OsOdKTw/ZH3DnT/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Hhu5fhuqM/w7VdP8O04buFW+G7kT/huqNmP+G7jWThu51s4buDYz9b4buDP3RwP+G7gcO6P8SD4buLxJE/cm3EkT88P+G6v2Thu5M/xIM44buRw50/ISzDnSEoP2R94buyPzs6P+G6v2Thu5M/xIM44buRP+G6o2Y/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD8sOsOdez4/ZH0/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6vmThu5M/4bqjw6zhu4NjP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4buCfeG7hz/EgsOs4buDYz9EXcOdP+G7kuG6oOG7gsODP+G7keG6u+G7g2Q/4bqjZj9yMeG7gz/huqEg4buDP8O04buLPyEpKDo/4buDMeG7hz8sOjsoP2PEkX3hu4U/4bqg4buO4buAP+G6vmThu5M/4bq/xJHhu4NkP+G7keG6pT90cD/hu4HDuuG7sj/hu4Jj4buFXcSRP3LEkeG6reG6oz/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX0/4buRw6nhu4NkP2TDqeG7g2Q/w7RwP8Oj4buX4buDYz/Egzjhu5E/PiE/4buRaj/huqNk4buj4bqjw50/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/Eg+G7hV3hu4M/4bq/xJHhuqnhu4c/4buRw7V9P8O0cD/Do+G7l+G7g2M/xIM44buRP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP+G6o1s/4buDZDfhu4M/4buRZOG6r+G7hT/huqJk4bq7P+G7kWThurk/Oy4hP+G7gzHhu4c/LDo7Oj/huqPGoX0/4buQZMahP+G7keG7nW3hu4NjP+G6omRl4buDZD/hu41kxqHhu7I/4buQZOG6r+G7hT/Eg2Y/w5TDsz/hu5BdxJE/4buDY+G7k3XDouG7gz9yXT/hu4bDrMSRP+G7kcO14budbuG7g2M/xIMwP+G6o2TGoT/hu5HDtcOpP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT/hu5HDqeG7g2Q/ZMOp4buDZD/DtHA/w6Phu5fhu4NjP8SDOOG7kT/huqPGoX0/PCg/4buRaj/huqNk4buj4bqjP8SD4budb+G6oz/hu4NkXT/hu4Phu51t4bqjP2PEkX3hu4U/xIM44buRw50/4bqjZOG7hT/hu5Fk4buTw6I/xIM44buR4buyP+G7kGThu5M/ZOG7icSRPy4sP+G6v2Thu5M/xIM44buRP3JtxJE/O+G7sjsse8OdITw/ZH3DnT87IT/hur9k4buTP8SDOOG7kT/EgzA/4bq/ZDLhuqM/4buNZOG7l+G6oz/DtH3EkT/hu41kIuG7hz9ybcSRP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/PsOdKCk/ZH3DnT8uP+G6v2Thu5M/xIM44buRP+G6o2Thu4U/4buNZOG6seG7jT9jxJF9P2Qi4buDP+G7kWThuq/hu4U/4buA4buTYeG7kT/Egjjhu5E/xIN9xJE/4buDMeG7hz8sOjsuP3JtxJE/O8OdPCE/ZH3DnT8oP+G6v2Thu5M/xIM44buRP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/w7R9xJE/4buH4buX4bqjP8SDZeG6o2Q/cm3EkT/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkPyzDnSw8P2R94oCmP8OUfeG7kz/hur9kxJE/4bqjZj/hu4/hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT/Egzjhu5E/4bqjxqF9P+G7kuG6oOG7gsODP+G7keG6u+G7g2TDnT/huqNb4bqjP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/xIMwP+G7gWHhu40/4bq/4bqlP2Thu4Ui4bqjZD/DtHA/w6Phu5fhu4NjP8SDOOG7kT/Eg+G7i8SRP3JtxJE/4buP4buTxak/xIM44buRP8SDMD/hu5Fk4buTP2Thu4nEkeG7sj/hu5DDteG7heG7g2M/xINmw50/xIM44buRP+G7gzPhu4c/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8O1feG7g2Q/Y8SRbcSRP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G6oOG7juG7gD/DteG7n+G7g2M/4bqjZj/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkP+G6oeG6uT/hu5Fk4buTP2Thu4nEkT/hu4FdPyjhu7IhPjvDnSEoP2R94buyP8SCOOG7kT/hu5Fk4buTxKnhuqM/4bqjW+G6oz/huqPDrOG7g2M/4buRdT/hu4PDrOG7g2PDnT/hu4E34buHP+G7g2NkxJHhuq3hu43DnT/hu5Fk4bqv4buFP+G7jWThu51s4buDYz9b4buDP8O1XT/DtOG7hVvhu5HDnT/DtDLhu40/dOG6peG7jT/Eg2rEkT/hu4dtxJE/4buDw6zhu4Njw50/4buBN+G7hz/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7j+G7k+G7i+G6oz/Do+G7hX3hu4NkP+G7kWrhu4NjP8OjxJHhuq3hu4M/4buRZeG6o2Q/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz/hu4NkYeG7gz/huqFd4buDP2PEkX3hu4U/4buBXT8sKeG7sik8e8OdPD9kfcOdP+G7kcO14buF4buDYz/Eg2Y/4bqhXeG7gz9jxJF94buFP8O14buf4buDYz/hu5Hhu6E/4buDZMSRw6Lhu4M/KeG7sjsoPMOdKT9kfcOdP8O14buf4buDYz/hu41kZ+G7g2M/ZMSpPyw8PMOdKD9kfcOdP8O14buf4buDYz/hu5HDteG7ieG7g2M/w7Qg4buDP3Thu5M44buRPzssPMOdKD9kfcOdP8SDOOG7kT/hu5HDteG7i+G7g2M/OyHhu7I+ey7DnSw/ZH3hu7I/w4PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/Egzjhu5E/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/Y8SRfeG7hT/huqNk4buFP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/4bqjxqF9P+G6o1vhuqM/4bqjw6zhu4NjP+G7kXU/4buDw6zhu4Njw50/4buBN+G7hz/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G7jWQ54buDP+G7gW3hu4M/4buBXT/Egzjhu5E/4buDZDfhu4M/w6M34buDP8O0IOG7gz904buTOOG7kcOdP+G7jWThu5U/ZG/hu40/ZG/hu40/cm3EkT/hu4/hu5N1P2Thu4Ui4bqjZMOdP+G6v+G6pT9k4buFIuG6o2Q/w7RwP8Oj4buX4buDYz/Egzjhu5E/4bqjxqF9P8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2Phu7I/4bqgXcSRw50/IOG7g2RYP+G7kOG7kuG7t+G7gj9SxJDhuqzhu5BAL+G7jSM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Kinh doanh theo kiểu “tay ngang”

Kinh doanh theo kiểu “tay ngang”
2016-10-08 14:51:46

(QT) - Theo quy định của pháp luật, người dân được kinh doanh tất cả các ngành hàng mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên trên thực tế, để sống được với ngành nghề kinh doanh không...

Khởi nghiệp từ xuất khẩu lao động

Khởi nghiệp từ xuất khẩu lao động
2016-10-06 11:12:20

(QT) - Trong chuyến khảo sát hoàn cảnh tân sinh viên cần được tiếp sức đến trường vừa qua, chúng tôi khá ngạc nhiên khi một số em đề nghị lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh nhường cơ...

Bếp đun “2 trong 1” của học sinh trường làng

Bếp đun “2 trong 1” của học sinh trường làng
2016-10-06 10:55:27

(QT) - Với ý tưởng và sự sáng tạo của mình, hai em học sinh trường làng đã tạo ra được chiếc bếp đun tiện ích với nhiều cải tiến hữu ích, phù hợp với nhu cầu đun nấu của người...

Lén lút bán thuốc bảo vệ thực vật

Lén lút bán thuốc bảo vệ thực vật
2016-10-05 09:31:40

(QT) - Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp phép. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị, hiện nay, nhiều cửa hàng vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý