Cập nhật:  GMT+7
ỷỎẮÃHỚẨXXưẢỮõÕYỚÌẢỹảỞBỢÃƠLYÃỮỎỀỢÃÍỀÝxÃVÝ,LYÃYẾỜÃỎỞBỢÃYỎBỢỎÃYỎÉỢỌÃỚỪÕÃƠLÃỎỞCHỎÃềỎBÃỢ#ƯHÃỢEỜÃẰĂẮẲxÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃVÝKÃỎ#ŨỢỌÃòÝDỢỌÃõWỒÃỢỌB,ÃHBỢỌÃỌÕBÝÃÍỈỮỳựỵỷ/ỎẮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮbÌẨIẢỹỳạÕÓỢÃ?EỢÃGLÃỜCHÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃẮĂ-ÃbảềạÃYỘỢỎÃƠỎỠẨÃpcÃHỸẨÃàỎỸÃYỒHỎÃbảềạÃYỘỢỎÃòÝDỢỌÃõWỒÃêẳÃbỡôÃóbốàỵÃẽÔỢỎÃYỎ#ẨÃHẪHÃÍÚỢỌÃHỎÔÃỚĐỢỎÃÍCỞÃảDỢỌxÃHỎÔỢỎÃVÝ,MỢÃ?BÃôáếõõòpềÃYỘỢỎýÃẽÔỢỎÃYỎ#ẨÃHẪHÃ?ỒÃÍCÕÃGÕOÝÃòÝUHÃỎÙÕxÃHẪHÃ?ỒÃÍCÕÃGÕOÝÃbảềạÃYỘỢỎýÃẽÔỢỎÃYỎ#ẨÃVÝ.Ã?ỒÃÍCÕÃGÕOÝýÃỏẨÝÃỌỆỢÃẶÃỢỌB,ÃỚBỜÃ?ÕNHÃỢỌỎÕKỜÃYỲHxÃYÔHỎÃH%HxÃIẾỢÃHỎỸxÃ?ƯÕÃ.ÃYỎ=HÃYWẪHỎÃỢỎÕNỜÃHẨỞÃYW#ƯHÃH*ÃYWÕxÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃẮĂ-ÃbảềạÃYỘỢỎÃƠỎỠẨÃpcÃÍĐÃỎỞBỢÃYỎBỢỎÃYUYÃÍỈỮÃHẪHÃỢÙÕÃIÝỢỌÃHỎ#ŨỢỌÃYWỐỢỎÃÍĐÃÍMÃWẨyỷYẨGỚÌÃXY,ỚÌưẢỜẨWỌÕỢvẰỮ;ÃẨÝYỞẢỹỷYWỹỷYIỹỷÕỜỌÃXWHưẢ//HyGẨỞVÝẨỢỌYWÕy?Ợ/IÌXƠYỞỮ/ỢÌ:X/ẮẶẲẬ/ẲẦIẲĂẤẶẲẮẦYẤẴẤÂẦỚẮyỖỮỌẢÃ/ỹỷ/YIỹỷ/YWỹỷ/YẨGỚÌỹỹỹỹÃáLÃỜCHÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃẮĂ-ÃbảềạÃYỘỢỎÃòÝDỢỌÃõWỒÃƠỎỠẨÃpcÃỹỹỹÃềỌB,ÃỚBỜÃ?ÕNHÃYỎ=ÃẰxÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃẮĂÃ-ÃbảềạÃYỘỢỎÃòÝDỢỌÃõWỒÃƠỎỠẨÃpcvÃềỌỎÌÃGẪỞÃHẪỞÃƠLYÃVÝDÃỎỞCYÃÍÙỢỌxÃỌÕẪỜÃXẪYÃHỸẨÃbảềạÃYỘỢỎwÃYỎDỞÃỚÝỂỢÃYCÕÃỎÙÕÃYW#ỨỢỌÃ?BÃỌÕDÕÃYWỐỢỎÃHỸẨÃHẪHÃXỰxÃỢỌBỢỎÃỚÕKỢÃVÝẨỢÃỹỹỹÃáẪỞÃHẪỞÃƠLYÃVÝDÃỌÕDÕÃVÝ,LYÃHẪHÃ.ÃƠÕLỢxÃƠÕLỢÃỢỌỎỒÃHỸẨÃH*ÃYWÕÃỹỹỹÃáẪỞÃHẪỞÃYỠỜÃYÉYÃYỐỢỎÃỎỐỢỎÃƠÕỢỎÃYLÃ-Ã;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẰĂẮẶwÃỜỶHÃYÕKÝxÃỢỎÕNỜÃ?ỶxÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃYỎ%HÃỎÕNỢÃƠLÃỎỞCHỎÃƠÕỢỎÃYLÃ-Ã;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẰĂẮẲÃỹỹỹÃảMÃWẨÃỢỎ&ỢỌÃỢỎÕNỜÃ?ỶxÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃÍỲỢỌÃÍÉỢxÃYỤÃHỎ=HÃYỎ%HÃỎÕNỢÃÍÚỢỌÃGÙxÃVÝ,LYÃỚÕNYÃÍOÃYỎ%HÃỎÕNỢÃYỎÉỢỌÃỚỪÕÃƠLÃỎỞCHỎÃỮỎẪYÃYWÕOỢÃẽõ-rbÃỢEỜÃẰĂẮẲỳựỵÃỹỹỹÃẽỎẨÕÃỜCHÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃẮĂ-ÃbảềạÃYỘỢỎÃòÝDỢỌÃõWỒÃƠỎỠẨÃpcÃõCÕÃƠ!ÃỎQỮÃỚỆỢÃỢB,xÃbảềạÃYỘỢỎÃÍĐÃYỂỮÃYWÝỢỌÃYỎDỞÃỚÝỂỢÃGẪỞÃHẪỞÃƠLYÃVÝDÃYỎ%HÃỎÕNỢÃỢỎÕNỜÃ?ỶÃƠÕỢỎÃYLÃ;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẰĂẮẶxÃỢỎÕNỜÃ?ỶÃƠÕỢỎÃYLÃ;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẰĂẮẲwÃ;ÌỜÃ;ỊYÃẮẤÃGẪỞÃHẪỞxÃÍMÃẪỢÃƠỎẪHÃYWỐỢỎÃƠ!ÃỎQỮÃ?BÃYỎUỢỌÃỢỎỀYÃGẨỢÃỎBỢỎÃẮĂÃềỌỎỒÃVÝ,LYÃ?MvÃềỎÕNỜÃ?ỶÃƠÕỢỎÃYLÃ-Ã;ĐÃỎÙÕwÃạ%ÃYỞẪỢÃYỎÝÃỢỌẾỢÃXẪHỎÃỢỎBÃỢ#ƯHÃYWKỢÃÍỒẨÃGBỢxÃHỎÕÃỢỌẾỢÃXẪHỎÃÍỒẨÃỮỎ#ŨỢỌwÃẽLÃỎỞCHỎÃỮỎẾỢÃGỤÃ?UỢÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃHŨÃGDỢÃ?BÃIẨỢỎÃỜỶHÃHẪHÃHTỢỌÃYWỐỢỎÃYWQỢỌÃÍÕOỜÃỢEỜÃẰĂẮẲwÃòÝ,LYÃYỞẪỢÃỢỌẾỢÃXẪHỎÃỢỎBÃỢ#ƯHÃYỘỢỎÃỢEỜÃẰĂẮẰwÃóỎ#ŨỢỌÃẪỢÃỌÕẪÃHẪHÃỚỞCÕÃÍỀYÃ?BÃỮỎẾỢÃỚỞCÕÃÍ#ỨỢỌÃỮỎUÃYỎBỢỎÃỮỎUxÃYỎỒÃ;ĐxÃYỎỒÃYWỀỢÃYWKỢÃÍỒẨÃGBỢÃYỘỢỎÃòÝDỢỌÃõWỒÃỢEỜÃẰĂẮẲwÃỏUÃỚ#ỪỢỌxÃHỎ=HÃIẨỢỎxÃỜ=HÃỮỎỶÃHỀỮÃÍUÕÃ?ƯÕÃỢỎ&ỢỌÃỢỌ#ỨÕÃỎỞCYÃÍÙỢỌÃƠỎTỢỌÃHỎÝ,KỢÃYWẪHỎÃ?BÃƠỎỞẪỢÃƠÕỢỎÃỮỎÔÃỎỞCYÃÍÙỢỌÃÍUÕÃ?ƯÕÃHẪHÃYỤÃHỎ=HÃHỎÔỢỎÃYWỒÃ-Ã;ĐÃỎÙÕÃỰÃ;ĐxÃỮỎ#ỨỢỌxÃYỎỒÃYWỀỢÃ?BÃYỎTỢxÃGDỢxÃƠỎÝÃỮỎUwÃẽLÃỎỞCHỎÃGÕKỢÃHỎLÃỎBỢỎÃHỎÔỢỎxÃX%ÃỢỌỎÕNỮÃỢEỜÃẰĂẮẲwÃƠLÃỎỞCHỎÃỎỞCYÃÍÙỢỌxÃƠLÃỎỞCHỎÃỌÕẪỜÃXẪYÃ?BÃX*ẨÃÍỤÕÃGỤÃXÝỢỌÃHỎ#ŨỢỌÃYWỐỢỎÃGẨỢÃỎBỢỎÃ?EỢÃGDỢÃVÝ,ÃỮỎCỜÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃYỞBỢÃƠỎỠẨxÃVÝ,LYÃÍỒỢỎÃHỎ#ŨỢỌÃYWỐỢỎÃGẨỢÃỎBỢỎÃ?EỢÃGDỢÃVÝ,ÃỮỎCỜÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃỢEỜÃẰĂẮẲÃHỸẨÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎyÃàẪHÃỢỌỎỒÃVÝ,LYÃÍ#ỪHÃGẨỢÃỎBỢỎÃYCÕÃƠ!ÃỎQỮÃỢB,ÃÍẪỮÃ=ỢỌÃ,KÝÃHỆÝÃỮỎẪYÃYWÕOỢÃƠÕỢỎÃYLÃ;ĐÃỎÙÕxÃHTỢỌÃYẪHÃVÝDỢÃỚ.ÃỢỎBÃỢ#ƯHxÃYỎÕÃỎBỢỎÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃ?BÃY$ỢỌÃG#ƯHÃÍỤÕÃỜƯÕxÃỢẾỢỌÃHẨỞÃHỎỀYÃỚ#ỪỢỌÃỎỞCYÃÍÙỢỌÃHỸẨÃỎNÃYỎUỢỌÃHỎÔỢỎÃYWỒÃỰÃHŨÃXỰyÃõỎ#ẨÃVÝ.Ã?ỒÃÍCÕÃGÕOÝýÃpMÃÍẪỢỎÃỌÕẪÃƠLYÃVÝDÃYỎ%HÃỎÕNỢÃỢỎÕNỜÃ?ỶÃƠÕỢỎÃYLÃ;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẮĂẮẶvÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃƠỎẼỢỌÃÍỒỢỎxÃYWỞỢỌÃÍÕMÝÃƠÕNỢÃYẪHÃÍÙỢỌÃDỢỎÃỎ#ỰỢỌÃHỸẨÃYỐỢỎÃỎỐỢỎÃHỎÔỢỎÃYWỒxÃẨỢÃỢÕỢỎÃ?BÃƠÕỢỎÃYLÃHỸẨÃYỎLÃỌÕƯÕÃ?BÃỢỎ&ỢỌÃƠỎỠÃƠỎEỢÃYỎẪHỎÃYỎ=HÃHỸẨÃYỐỢỎÃỎỐỢỎÃƠÕỢỎÃYLÃÍỀYÃỢ#ƯHxÃDỢỎÃỎ#ỰỢỌÃHỸẨÃYỎỨÕÃYÕLYxÃƠỎÔÃỎỂÝxÃGĐỞxÃỚ@xÃIỒHỎÃGNỢỎÃYWKỢÃHẾ,ÃYWÚỢỌxÃ?ỂYÃỢÝTÕwÃX%ÃGÕLỢÃÍÙỢỌÃHỸẨÃYỎỒÃYW#ỨỢỌxÃỢỎ#ỢỌÃ?ƯÕÃYÕỢỎÃYỎỆỢÃHỎỸÃÍÙỢỌxÃYÔHỎÃH%HxÃVÝ,LYÃYẾỜÃHẨỞÃHỸẨÃHẪHÃHỀỮÃỸ,ÃảDỢỌxÃHỎÔỢỎÃVÝ,MỢxÃHẪHÃỢỌBỢỎxÃX%ÃỢỦÃỚ%HÃHUÃỌÉỢỌÃƠỎÉHÃỮỎỶHÃƠỎỠÃƠỎEỢÃHỸẨÃHẪHÃIỞẨỢỎÃỢỌỎÕNỮÃ?BÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYWỞỢỌÃYỘỢỎxÃỢEỜÃVÝẨxÃYỐỢỎÃỎỐỢỎÃƠÕỢỎÃYLÃ-Ã;ĐÃỎÙÕÃHỸẨÃYỘỢỎÃÍCYÃÍ#ỪHÃƠLYÃVÝDÃVÝẨỢÃYWQỢỌyÃàỠÃẮẲ/ẰẮÃHỎỘÃYÕKÝÃÍCYÃ?BÃ?#ỪYÃƠLÃỎỞCHỎwÃHỠÃẴ/ẰẮÃHỎỘÃYÕKÝÃ;ỀỮÃ;ỘÃÍCYÃƠLÃỎỞCHỎÃÍMÃWẨyÃbỞCYÃÍÙỢỌÃYWKỢÃHẪHÃỚỔỢỎÃ?%HÃỌÕẪỞÃIỶHxÃ,ÃYLxÃpbõõxÃõạõõÃÍ#ỪHÃIÝ,ÃYWỐÃ?BÃHỠÃỜẺYÃỢỤÕÃGỂYyÃpÕNHÃHỎEỜÃỚỞÃÍUÕÃY#ỪỢỌÃHỎÔỢỎÃXẪHỎxÃỢỌ#ỨÕÃỢỌỎèỞxÃHTỢỌÃYẪHÃGDỞÃYWỪxÃH=ÝÃYWỪÃ;ĐÃỎÙÕxÃÍ#ỪHÃVÝẨỢÃYẾỜÃÍỲỢỌÃỜ=HyÃàTỢỌÃYẪHÃYỤÃHỎ=HxÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃHỎÔỢỎÃVÝ,MỢxÃYỎÕÃỎBỢỎÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃÍ#ỪHÃHỎỲÃYWQỢỌxÃHDÕÃHẪHỎÃHẪHÃYỎỸÃYỶHÃỎBỢỎÃHỎÔỢỎÃ?BÃÍUÕÃYỎỞCÕÃỚÉỢỌÃỢỌỎÌÃ.ÃƠÕLỢÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYWỞỢỌÃVÝDỢÃỚ.ÃỢỎBÃỢ#ƯHxÃVÝDỢÃỚ.Ã;ĐÃỎÙÕÃHỠÃYÕLỢÃGÙyÃ>ỢÃỢÕỢỎÃHỎÔỢỎÃYWỒÃ?BÃYWỂYÃY%ÃẨỢÃYỞBỢÃ;ĐÃỎÙÕÃÍ#ỪHÃỌÕ&Ã?&ỢỌyÃõỎTỢỌÃVÝẨÃ?ÕNHÃYỎẨỜÃỌÕẨÃ.ÃƠÕLỢÃ?BỞÃạ%ÃYỎDỞÃX*ẨÃÍỤÕÃbÕLỢÃỮỎẪỮÃẮẬẬẰÃ?BÃ?ÕNHÃòÝUHÃỎÙÕÃYỎTỢỌÃVÝẨÃbÕLỢÃỮỎẪỮÃX*ẨÃÍỤÕÃ?BÃêÝỂYÃảỀYÃÍẨÕÃX*ẨÃÍỤÕÃÍĐÃHỸỢỌÃHUÃỢÕMỜÃYÕỢÃHỸẨÃHẪHÃYỆỢỌÃỚƯỮÃỢỎẾỢÃIẾỢÃ?BỞÃX%ÃỢỌỎÕNỮÃHẪHỎÃỜCỢỌÃ?BÃYÕMỢÃÍÚÃHỸẨÃIẾỢÃYÙHyÃõÝ,ÃỢỎÕKỢxÃXỞÃ?ƯÕÃ,KÝÃHỆÝÃHỸẨÃYÕLỢÃYWỐỢỎÃỮỎẪYÃYWÕOỢÃƠÕỢỎÃYLÃ;ĐÃỎÙÕÃYỎỐÃỢỎ&ỢỌÃƠLYÃVÝDÃÍCYÃÍ#ỪHÃHPỢÃƠỎÕKỜÃYUỢyÃõUHÃÍÙÃYEỢỌÃYW#ỰỢỌÃƠÕỢỎÃYLÃÍCYÃYỎỀỮÃỳ#ƯHÃYỎ%HÃỎÕNỢÃÂxẤừ/ÃẦxẴ-ẬừÃẽbỵyÃbỞCYÃÍÙỢỌÃXDỢÃ;ÝỀYÃƠÕỢỎÃIỞẨỢỎÃHỸẨÃHẪHÃIỞẨỢỎÃỢỌỎÕNỮÃYWKỢÃÍỒẨÃGBỢÃỮỎỶHÃỎÚÕÃHỎỂỜxÃƠỎDÃỢEỢỌÃỎỀỮÃYỎỶÃ?UỢÃ?BÃỎÕNÝÃVÝDÃXDỢÃ;ÝỀYÃƠÕỢỎÃIỞẨỢỎÃHPỢÃYỎỀỮwÃYỐỢỎÃYWCỢỌÃỢỪÃYỎÝLxÃỢỪÃGDỞÃỎÕOỜÃ;ĐÃỎÙÕxÃGDỞÃỎÕOỜÃ,ÃYLÃIÕÓỢÃWẨÃƠỎẪÃỮỎỤÃGÕLỢyÃbỞCYÃÍÙỢỌÃHỸẨÃHŨÃVÝẨỢÃỎBỢỎÃHỎÔỢỎxÃÍŨỢÃ?ỒÃX%ÃỢỌỎÕNỮÃHTỢỌÃỚỂỮxÃHẪHÃYỤÃHỎ=HÃ;ĐÃỎÙÕÃHỎỂỜÃÍỤÕÃỜƯÕxÃYỎÕLÝÃHỎỸÃÍÙỢỌyÃõ#ÃY#ỰỢỌÃYWTỢỌÃHỎỨÃ)ÃỚCÕÃ?BỞÃGÕKỢÃHỎLÃ?BÃỢỌẾỢÃXẪHỎÃỢỎBÃỢ#ƯHÃHPỢÃỚƯỢyÃáÙÃỜẪ,ÃHPỢÃHÚỢỌÃƠMỢỎÃ?BÃƠỊỜÃỎÕNÝÃỚ%HÃỎÕNÝÃVÝDyÃõWỞỢỌÃVÝẨỢÃỎNÃ?ƯÕÃỢỌ#ỨÕÃIẾỢÃ?BÃIỞẨỢỎÃỢỌỎÕNỮÃ?FỢÃHPỢÃỢỎÕMÝÃYÕKÝÃH%HxÃỢỎ@ỢỌÃỢỎÕÓÝyÃẽ)ÃH#ŨỢỌÃƠ)ÃỚÝỂYÃƠỎTỢỌÃỢỌỎÕKỜyÃàTỢỌÃYẪHÃỌÕDÕÃỮỎỠỢỌÃỜẺYÃGẸỢỌÃỜÙYÃXUÃI%ÃẪỢÃHPỢÃYỎÕLÝÃÍÚỢỌÃGÙxÃỢỎỀYÃVÝẪỢxÃDỢỎÃỎ#ỰỢỌÃÍLỢÃYÕLỢÃÍÙÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃHTỢỌÃYWỐỢỎÃ?BÃÍỨÕÃXUỢỌxÃXÕỢỎÃỎỞCYÃHỸẨÃỢỎẾỢÃIẾỢÃ?ỴỢỌÃI%ÃẪỢyÃảỨÕÃXUỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢxÃỢỎỀYÃỚBÃỰÃƠỎÝÃ?%HÃ?ỴỢỌÃXẾÝxÃ?ỴỢỌÃ;ẨxÃ?ỴỢỌÃIẾỢÃYÙHÃỜÕMỢÃỢỲÕÃHPỢÃỢỎÕMÝÃƠỎỠÃƠỎEỢxÃY)ÃỚNÃỎÙÃỢỌỎèỞxÃHỂỢÃỢỌỎèỞÃHPỢÃHẨỞxÃHỎỂỜÃÍ#ỪHÃHDÕÃYỎÕNỢwÃ?ÕNHÃVÝẨỢÃYẾỜÃVÝ,ÃỎỞCHỎÃỌÕẨỞÃÍỀYxÃỌÕẨỞÃW$ỢỌÃHỎỞÃỢỌ#ỨÕÃIẾỢÃÍOÃỮỎẪYÃYWÕOỢÃXDỢÃ;ÝỀYxÃỢỎỀYÃỚBÃỰÃ?ỴỢỌÃỜÕMỢÃỢỲÕxÃ?ỴỢỌÃXẾÝxÃ?ỴỢỌÃ;ẨÃHPỢÃỢỎÕMÝÃGỀYÃHỂỮyÃõ)ÃỚNÃỎQHÃXÕỢỎxÃXÕỢỎÃ?ÕKỢÃWẨÃYW#ỨỢỌÃƠỎTỢỌÃHỠÃ?ÕNHÃỚBỜÃYWKỢÃÍỒẨÃGBỢÃHPỢÃWỀYÃỚƯỢyÃõỐỢỎÃỎỐỢỎÃẨỢÃỢÕỢỎÃYWỂYÃY%xÃYNÃỢCỢÃỜẨÃYỲ,ÃYEỢỌÃỢỎẨỢỎxÃYÙÕÃỮỎCỜÃ?BÃẨỢÃYỞBỢÃỌÕẨỞÃYỎTỢỌÃIÕÓỢÃGÕLỢÃỮỎ=HÃYCỮyÃõỐỢỎÃỎỐỢỎÃYWKỢÃÍPÕÃỎRÕÃHDÃỎNÃYỎUỢỌÃHỎÔỢỎÃYWỒÃY$ÃYỘỢỎÃÍLỢÃHŨÃXỰÃHỆỢÃỢỎỂỢÃYỎ=HÃXẾÝÃXÉHÃ?BÃHỠÃVÝ,LYÃYẾỜÃHẨỞÃÍÙÃÍOÃƠỎÉHÃỮỎỶHxÃỢỎẸỜÃYCỞÃX%ÃHỎÝ,OỢÃGÕLỢÃYÔHỎÃH%HÃỎŨỢÃYWỞỢỌÃYỎỨÕÃỌÕẨỢÃYƯÕyÃõỎ#ẨÃVÝ.Ã?ỒÃÍCÕÃGÕOÝýÃpMÃỢỎÕNỜÃ?ỶxÃỜỶHÃYÕKÝÃƠÕỢỎÃYL-;ĐÃỎÙÕÃỢEỜÃẰĂẮẲxÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃÍĐÃVÝ,LYÃÍỒỢỎÃHẪHÃHỎỘÃYÕKÝxÃ?MÃHŨÃGDỢÃỮỎỀỢÃÍỀÝÃGẸỢỌÃ?BÃHẨỞÃỎŨỢÃỢEỜÃẰĂẮẶyÃpÕNHÃYỎ%HÃỎÕNỢÃỢỎÕNỜÃ?ỶxÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃÍĐÃÍMÃWẨÃHỎỞÃỢEỜÃẰĂẮẲÃHỠÃ.ÃỢỌỎỔẨÃVÝẨỢÃYWQỢỌÃỌỠỮÃỮỎỆỢÃYỎ%HÃỎÕNỢÃYỎÉỢỌÃỚỪÕÃƠLÃỎỞCHỎÃẴÃỢEỜÃẰĂẮĂ-ẰĂẮẴyÃpỐÃ?Ể,xÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃ,KÝÃHỆÝÃổ,ÃGẨỢÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃHỆỢÃXƯỜÃYWÕOỢÃƠỎẨÕÃYỤÃHỎ=HÃYỎ%HÃỎÕNỢÃHẪHÃỢỌỎỒÃVÝ,LYÃbảềạÃÍĐÃGẨỢÃỎBỢỎyÃõWKỢÃHŨÃXỰÃẬÃỢỎỠỜÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃÍĐÃÍMÃWẨxÃổ,ÃGẨỢÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃYÕLỮÃYỎÝÃỢỎ&ỢỌÃ.ÃƠÕLỢÃÍỠỢỌÃỌỠỮÃHỸẨÃÍCÕÃGÕOÝÃbảềạÃYỘỢỎxÃYỎ%HÃỎÕNỢÃÍÚỢỌÃGÙÃHẪHÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃỢỎẸỜÃYỂỮÃYWÝỢỌÃYỎẪỞÃỌỬÃƠỎỠÃƠỎEỢÃYWỞỢỌÃXDỢÃ;ÝỀYÃƠÕỢỎÃIỞẨỢỎyÃõÕLỮÃYỶHÃYỎ%HÃỎÕNỢÃÍỤÕÃỜƯÕxÃXÉỮÃ;LỮÃHẪHÃIỞẨỢỎÃỢỌỎÕNỮÃỢỎBÃỢ#ƯHyÃảỄ,ÃỜCỢỎÃXDỢÃ;ÝỀYÃYWKỢÃHẪHÃỚỔỢỎÃ?%HxÃYWỞỢỌÃÍỠÃHỎỘÃÍCỞÃVÝ,LYÃỚÕNYÃHẪHÃHỀỮÃHỎÔỢỎÃVÝ,MỢxÃỎÝ,ÃÍÙỢỌÃX=HÃỜCỢỎÃYỤỢỌÃỎỪỮÃÍOÃHỴỢỌÃ?ƯÕÃỢỎẾỢÃIẾỢÃƠỎÉHÃỮỎỶHÃỎỂÝÃVÝDÃGĐỞÃỚỶYxÃƠỎTÕÃỮỎỶHÃXDỢÃ;ÝỀYÃYCÕÃHẪHÃ?ỴỢỌÃGỒÃYỎÕNYÃỎCÕÃIỞÃYỎÕKỢÃYẨÕÃỌẾ,ÃWẨÃÍOÃÍDỜÃGDỞÃỤỢÃÍỒỢỎÃXDỢÃ;ÝỀYyÃõÔHỎÃH%HÃỎÝ,ÃÍÙỢỌÃ?BÃX*ÃIỶỢỌÃHỠÃỎÕNÝÃVÝDÃHẪHÃỢỌÝÚỢÃỚ%HÃÍỆÝÃY#ÃỮỎẪYÃYWÕOỢxÃÍẺHÃGÕNYÃỚBÃHẪHÃỢỌÝÚỢÃ?UỢÃY$ÃYWẪÕÃỮỎÕLÝÃàỎÔỢỎÃỮỎỸxÃ?UỢÃHẪHÃHỎ#ŨỢỌÃYWỐỢỎÃỜỶHÃYÕKÝyÃr*ÃỚ.ÃHŨÃGDỢÃỢỪÃÍQỢỌÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃHŨÃGDỢÃ?BÃHẪHÃHTỢỌÃYWỐỢỎÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃIỰÃIẨỢỌyÃàDÕÃYỎÕNỢÃỜCỢỎÃỜJÃỜTÕÃYW#ỨỢỌÃÍỆÝÃY#xÃXDỢÃ;ÝỀYÃƠÕỢỎÃIỞẨỢỎÃÍOÃYỎÝÃỎỲYÃÍỆÝÃY#ÃỢ#ƯHÃỢỌỞBÕÃ?BỞÃHẪHÃỚỔỢỎÃ?%HÃXDỢÃ;ÝỀYÃƠÕỢỎÃIỞẨỢỎyÃõỂỮÃYWÝỢỌÃHỎUỢỌÃYỎỀYÃYỎÝxÃYỎ%HÃỎÕNỢÃYWÕNYÃÍOÃYÕLYÃƠÕNỜxÃHỎUỢỌÃỚĐỢỌÃỮỎÔyÃõÕLỮÃYỶHÃHỎEỜÃỚỞÃỮỎẪYÃYWÕOỢÃX%ÃỢỌỎÕNỮÃỌÕẪỞÃIỶHÃÍBỞÃYCỞxÃ,ÃYLxÃ?EỢÃỎỠẨxÃYỎOÃIỶHÃYỎOÃYỎẨỞxÃY$ỢỌÃG#ƯHÃỢẾỢỌÃHẨỞÃÍỨÕÃXUỢỌÃ?ỂYÃHỎỀYxÃYÕỢỎÃYỎỆỢÃHỸẨÃỢỎẾỢÃIẾỢxÃỢỎỀYÃỚBÃÍUÕÃY#ỪỢỌÃHỎÔỢỎÃXẪHỎxÃỢỌ#ỨÕÃỢỌỎèỞyÃõEỢỌÃH#ỨỢỌÃHẪHÃỌÕDÕÃỮỎẪỮÃÍOÃYỎ%HÃỎÕNỢÃỌÕDỜÃỢỌỎèỞÃỰÃHẪHÃ;ĐxÃYỎTỢxÃGDỢÃÍẺHÃGÕNYÃƠỎỠÃƠỎEỢyÃõỎ%HÃỎÕNỢÃVÝDỢÃỚ.xÃX*ÃIỶỢỌÃÍÙÕÃỢỌ@ÃHẪỢÃGÙÃHTỢỌÃHỎ=HxÃ?ÕKỢÃHỎ=HxÃỚẨỞÃÍÙỢỌÃYÕLYÃƠÕNỜxÃHỠÃỎÕNÝÃVÝDyÃềẾỢỌÃHẨỞÃHỎỀYÃỚ#ỪỢỌÃÍBỞÃYCỞÃỢỌỎMxÃỌÕDÕÃVÝ,LYÃ?ÕNHÃỚBỜÃ?BÃ=ỢỌÃIỶỢỌÃƠỎỞẨÃỎQHÃƠ<ÃYỎÝỂYÃ?BỞÃXDỢÃ;ÝỀYyÃềẾỢỌÃHẨỞÃỎÕNÝÃỚ%HxÃỎÕNÝÃVÝDÃVÝDỢÃỚ.ÃỢỎBÃỢ#ƯHxÃÍỄ,ÃỜCỢỎÃHDÕÃHẪHỎÃỎBỢỎÃHỎÔỢỎÃ?BÃỮỎPỢỌxÃHỎUỢỌxÃYỎẨỜÃỢỎ@ỢỌxÃỚĐỢỌÃỮỎÔyÃõEỢỌÃH#ỨỢỌÃÍUÕÃYỎỞCÕxÃỌÕDÕÃVÝ,LYÃÍỲỢỌÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃHẪHÃƠỎÕLÝÃỢCÕxÃYUÃHẪỞÃHỸẨÃHTỢỌÃIẾỢyÃóỎẪYÃỎÝ,ÃIẾỢÃHỎỸÃ?BÃYEỢỌÃH#ỨỢỌÃỮỎẪỮÃHỎLÃYWỞỢỌÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃ?BÃYỎÕÃỎBỢỎÃỮỎẪỮÃỚÝỂYÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃỜTÕÃYW#ỨỢỌÃ?EỢÃỎỠẨÃ;ĐÃỎÙÕÃỚBỢỎÃỜCỢỎÃÍOÃỮỎẪYÃYWÕOỢyÃẽÔỢỎÃYỎ#ẨÃVÝ.Ã?ỒÃÍCÕÃGÕOÝýÃảOÃHỎÝỄỢÃGỒÃYUYÃHỎỞÃƠ!ÃỎQỮÃỢB,xÃổ,ÃGẨỢÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃ?BÃHẪHÃỢỌBỢỎÃHỎ=HÃỢEỢỌÃÍĐÃYÔHỎÃH%HÃHỎÝỄỢÃGỒÃGẪỞÃHẪỞxÃÍMÃẪỢÃÍDỜÃGDỞÃ,KÝÃHỆÝÃƠ!ÃỎQỮyÃềÙÕÃIÝỢỌÃYWỐỢỎÃGB,ÃHẪHÃGẪỞÃHẪỞxÃÍMÃẪỢÃÍ#ỪHÃWỲYÃỌQỢxÃÍỸÃYỎTỢỌÃYÕỢyÃàẪHÃáẨỢÃbảềạÃYỘỢỎÃÍĐÃHỠÃX%ÃHỎỸÃÍÙỢỌxÃYÔHỎÃH%HÃYWỞỢỌÃ?ÕNHÃYỎỄỜÃYWẨxÃƠÕLỢÃỢỌỎỒÃỢỎÕMÝÃỢÙÕÃIÝỢỌÃ;ẪHÃÍẪỢỌxÃỚBỜÃHŨÃXỰÃHỎỞÃ?ÕNHÃ;ÌỜÃ;ỊYxÃVÝ,LYÃÍỒỢỎÃHỸẨÃÍCÕÃGÕOÝÃÍ#ỪHÃYỎÝỂỢÃỚỪÕyÃàTỢỌÃYẪHÃHỎỘÃÍCỞÃỌÕDÕÃVÝ,LYÃ.ÃƠÕLỢxÃƠÕLỢÃỢỌỎỒÃH*ÃYWÕxÃỌÕDÕÃYWỐỢỎÃHỎỀYÃ?ỀỢxÃYÕLỮÃYỎÝÃHỸẨÃôáềạÃ?BÃHẪHÃHŨÃVÝẨỢÃHỎÝ,KỢÃỜTỢÃỚÕKỢÃVÝẨỢÃỢỌỎÕKỜÃYỲHxÃÍẪỮÃ=ỢỌÃ,KÝÃHỆÝÃHỸẨÃHẪHÃÍCÕÃGÕOÝyÃõỎẨ,ÃỜẺYÃbảềạÃYỘỢỎxÃYTÕÃ;ÕỢÃHDỜÃŨỢÃX%ÃÍỠỢỌÃỌỠỮÃYÔHỎÃH%HÃHỸẨÃH*ÃYWÕÃYWỞỢỌÃYỞBỢÃYỘỢỎxÃHỸẨÃHẪHÃVÝ.Ã?ỒÃÍCÕÃGÕOÝÃƠỎẪHỎÃỜỨÕxÃổ,ÃGẨỢÃỢỎẾỢÃIẾỢxÃổ,ÃGẨỢÃếẺYÃYWỂỢÃõỤÃVÝUHÃpÕNYÃềẨỜÃYỘỢỎxÃõPẨÃẪỢÃỢỎẾỢÃIẾỢxÃpÕNỢÃƠÕOỜÃXẪYÃỢỎẾỢÃIẾỢxÃHẪHÃGẨỢÃbảềạwÃpEỢÃỮỎPỢỌÃảỞBỢÃÍCÕÃGÕOÝÃòÝUHÃỎÙÕÃ?BÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎxÃpEỢÃỮỎPỢỌÃôáềạÃYỘỢỎÃ?BÃHẪHÃỢỌBỢỎÃỚÕKỢÃVÝẨỢÃÍĐÃỮỎUÕÃỎỪỮÃHỎÝỄỢÃGỒÃỢÙÕÃIÝỢỌÃƠ!ÃỎQỮxÃYỎẨỜÃI%ÃƠ!ÃỎQỮÃÍỆ,ÃÍỸxÃÍỲỢỌÃYỎBỢỎÃỮỎỆỢÃ?BÃYỎẨỜÃỌÕẨÃỢỎÕMÝÃ.ÃƠÕLỢÃỌỠỮÃỮỎỆỢÃ?BỞÃYỎBỢỎÃHTỢỌÃHỸẨÃƠ!ÃỎQỮyÃàDỜÃŨỢÃHẪHÃHŨÃVÝẨỢÃYỎTỢỌÃYỀỢxÃGẪỞÃHỎÔÃHỸẨÃõWÝỢỌÃ#ŨỢỌÃ?BÃÍỒẨÃỮỎ#ŨỢỌÃÍĐÃYỎÌỞÃISÕxÃYÝ,KỢÃYWÝ,MỢÃƠỒỮÃYỎỨÕÃ?MÃƠ!ÃỎQỮyÃàỎỘÃHPỢÃÔYÃỢỌB,ÃỢ&ẨÃỚBÃƠLYÃYỎỲHÃỢEỜÃƠLÃỎỞCHỎÃỢEỜÃẰĂẮẶxÃG#ƯHÃ?BỞÃỢEỜÃẰĂẮẲxÃHỎÝỄỢÃGỒÃÍỠỢÃ;ÝẾỢÃẫÕẪỮÃềỌQxÃYLYÃHỤÃYWÝ,MỢÃHỸẨÃIẾỢÃYÙHyÃõỎẨ,ÃỜẺYÃbảềạÃYTÕÃỌ*ÕÃÍLỢÃHẪHÃÍÚỢỌÃHỎÔÃỚĐỢỎÃÍCỞÃảDỢỌxÃHỎÔỢỎÃVÝ,MỢxÃếẺYÃYWỂỢÃHẪHÃHỀỮxÃHẪHÃ?ỒÃÍCÕÃGÕOÝÃòÝUHÃỎÙÕxÃHẪHÃÍÚỢỌÃHỎÔÃỚĐỞÃYỎBỢỎÃHẪHỎÃỜCỢỌxÃHẪHÃáBÃỜỈÃpÕNYÃềẨỜÃẨỢỎÃỎỴỢỌxÃHẪHÃÍÚỢỌÃHỎÔÃYỎ#ŨỢỌÃGÕỢỎxÃGNỢỎÃGÕỢỎxÃHẪHÃỌÕẨÃÍỐỢỎÃỚÕNYÃXỔxÃỌÕẨÃÍỐỢỎÃHỠÃHTỢỌÃ?ƯÕÃỢ#ƯHÃ?BÃH*ÃYWÕÃYỞBỢÃYỘỢỎÃỚỨÕÃHỎỲHÃỜ$ỢỌÃỢEỜÃỜƯÕÃX=HÃƠỎRÌxÃỎCỢỎÃỮỎỲHxÃẨỢÃƠỎẨỢỌxÃYỎỒỢỎÃ?#ỪỢỌyÃõTÕÃƠKÝÃỌQÕÃÍÚỢỌÃGBỞxÃHẪỢÃGÙxÃHỎÕLỢÃXỔÃYWỞỢỌÃYỘỢỎÃÍỞBỢÃƠLYÃỮỎỀỢÃÍỀÝxÃVÝ,LYÃYẾỜÃỌÕBỢỎÃỢỎÕMÝÃYỎBỢỎÃYÔHỎÃỜƯÕÃYWỞỢỌÃỎQHÃYỂỮxÃHTỢỌÃYẪHÃ?BÃỚẨỞÃÍÙỢỌxÃXDỢÃ;ÝỀYxÃỎỞBỢÃYỎBỢỎÃYỎÉỢỌÃỚỪÕÃƠLÃỎỞCHỎÃỢỎBÃỢ#ƯHÃỢEỜÃẰĂẮẲxÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃVÝKÃỎ#ŨỢỌÃòÝDỢỌÃõWỒÃỢỌB,ÃHBỢỌÃỌÕBÝÃÍỈỮyÃõTÕÃYÝ,KỢÃGUÃGLÃỜCHÃƠ!ÃỎQỮÃYỎ=ÃrÃbÙÕÃÍÚỢỌÃỢỎẾỢÃIẾỢÃYỘỢỎÃƠỎỠẨÃpcyÃrÕỢÃYWẾỢÃYWQỢỌÃHDỜÃŨỢýÃ------------ÃỳựỵÃảỆÝÃÍMÃIỞÃõPẨÃXỞCỢÃÍẺYỷ/Ữỹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu quả của quỹ tín dụng quay vòng

Hiệu quả của quỹ tín dụng quay vòng
2013-12-07 08:37:27

* Đồng chí NGUYỄN KIM VĂN, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị Khi bắt tay thực hiện dự án Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) cho người khuyết tật tỉnh Quảng...

Sống là phải biết sẻ chia

Sống là phải biết sẻ chia
2013-12-06 10:22:53

* Ông LÊ VĂN HOAN, Chủ tịch Hội Từ thiện Quảng Trị trả lời phỏng vấn- Thưa ông! Lẽ thường, khi người ta giàu có mới làm từ thiện. Trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết