Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5Z44buLd+G6veG7luG7kiHDmeG6veG6rOG7qXfDueG6vSHhuqjEqXfDuuG6vTzhuqTGsMOi4bq94buSw6x44bq94buZw6x44bq9d8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq94butRuG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDieG6veG7h+G6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG7rcO5ecOt4bq9N+G7pOG7pOG7pOG6veG6vsSC4bul4bq94buZ4bq84bq94bqs4bqk4bulYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2ThuqshPGLhur0t4bq9POG6pHh3w7rhur3hu4fhur13w7rhu4vhu4Lhur3huqzhurjhur3hu4FnLeG7gWkvZi/hu4HDquG6v+G7geG6p+G6veG7lnjhu4t34bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG6rOG7qXfDueG6veG7rcO5ecOt4bq9N+G7pOG7pOG7pOG6vcO6w4F24bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bunw6Lhur0uw7nhu4l24bq9NcSQ4bq94buu4bqow7V34bqn4bq9PjU8IOG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94buSw4Dhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buSw4Dhur3DmuG7pcOseOG6veG7lUPhu5nhur3hur7hu4vhur3hu5bhu4t44bq94bqs4buJeOG6peG6vS7DueG7iXbhur3hu5bDieG7meG6veG7mMO5w7Lhuqjhuqfhur0+NTw1PD7huqfhur084bqkReG6tnfDuuG6veG7lnjhu4t34bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG6rOG7qXfDueG6peG6vcOZ4buL4bq9KeG7q+G6veG7lsOBd8O64bqn4bq9PD414bqn4bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3hu5LDrXfhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6veG7rMO54bqo4bq94bus4buld8O54bq94bqscOG6veG6rOG7qXfDueG6p+G6vS7DuXnhur084bqkReG6tnfDuuG6veG7lnjhu4t34bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG6rOG7qXfDueG6peG6vcOZeOG7i3fDuuG6veG7lsOJ4buZ4bq9PMO5bHbhuqfhur08PjXhuqfhur3DmuG7pcOsduG6veG7l0Hhu5nhur0p4bq24bq9w5rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94bq+4buL4bq94buW4buLeOG6veG6rOG7iXjhuqXhur3hu67hu4Lhur3hu6zhu6Vx4bqo4bq9NcOyd+G6p+G6vTw+NeG6p+G6vS7DuXnhur3hu5Lhu6fhur3huqzDuUXhur3DmeG6qOG7gnJ34bq9ROG7guG6veG7lsOt4but4bqk4bu5d8O64bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bq94buG4bqq4buZ4bq94buZ4bq84bq94bqs4bqk4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu4Zq4bq94buWw63hu63huqThu7l3w7rhur3huqvhu5bDreG7reG6pOG7uXfDumLhuqXhur3DmuG7pXjhur3hu5jDucOy4bqo4bqn4bq9POG6pOG6qHfDuuG6vcOa4bulw613w7rhur3huqvDmuG7pXjhur3hu67hu6V3w7li4bql4bq9w5nEqeG7peG6vcONd+G6p+G6vcOZxKnhu6Xhur0h4bqo4buC4bq94bqrw5nEqeG7peG6veG7rmt3w7pi4bqn4bq94bqsw7nGsOG6veG6rOG6pOG7jXfhur3hu5jDrXbhur3hu67DgOG6veG6q+G7mMOtduG6veG7rsOAYuG6peG6veG6rMO5xrDhur3hu4Zq4bq9IeG6qMSpd8O64bq9POG6pMaw4bql4bq94bq0w7lF4bqud8O64bq94buH4bqn4bq94bq0w7lF4bqud8O64bq94buW4bu5d8O64bq94buudOG6veG6q+G7luG7uXfDuuG6vcOZ4buLYuG6reG6veG7mEJ3w7rhur3huqzDucOtduG6veG7leG6uuG6veG7mcOs4buZ4bq94buT4bqo4bqg4bul4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7huG6quG7meG6veG7meG6vOG6veG6rOG6pOG7peG6veG7mXnhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6vT7hu5JX4buU4bqn4bq9PuG7klY8PCE1V+G6veG6rOG7qXfDueG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7lsOt4but4bqk4bu5d8O64bqn4bq9w5rhu6V44bq94buu4buld8O54bqn4bq94buYw6124bq94buuw4Dhuqfhur3DmcSp4bul4bq94buua3fDuuG6p+G6veG6rMO5xrDhur3hu4Zq4bq9IeG6qMSpd8O64bq9POG6pMaw4bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur3hu5bhu7l3w7rhur3DmeG7i+G6reG6vTzhu4nhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7k+G6qOG6oOG7peG6veG6rOG7pXDhurThur3hu4bhuqrhu5nhur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur0h4bqoQeG7meG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqzhu6l3w7nhur3hu63DuXnDreG6vTfhu6Thu6Thu6Thur3hu5dq4bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq9d8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq94butRuG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDieG6veG7k8Ot4bqn4bq9IeG6qEHhu5nhur3DucOA4bul4bq94butw7l5w63hur034buk4buk4buk4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhuq3hur084buJ4bul4bq94butRuG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDieG6veG7k8Ot4bqn4bq9IeG6qEHhu5nhur3DucOA4bul4bq94butw7l5w63hur034buk4buk4buk4bq94buXauG6vXfDusO5xqHhur3hu5PDrHjhur3hu5nDrHjhur3hur7hu4vhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu5fGsHfDueG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hur7hu4134bq94buXceG6vcOC4bqow6134bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94buZRMOt4bq94buX4buN4bqs4bq9d0XEguG7meG6vXfDuUXhur3hu4bGoXbhur3hu4bhu5vhuqzhuqfhur3hu5fDrHfDueG6vcO64bulw6zhur3hu61w4bqs4bq9w4LhuqjEqeG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3hur7hu4vhur13w7rDsnfhur3huqbDrOG7mcO54bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6peG6veG6rMO54bu5d8O64bq9w4LhuqjDreG6veG6v+G7h+G6veG7leG6uuG6vcOsd+G6veG7r+G6qMO14bqs4bq94bq+4buL4bq94buZw7l44bq94buE4bq94but4bulcHfhur3hur5x4bq9ZuG6veG7leG6uuG6vcOsd+G6veG7r+G6qMO14bqs4bql4bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3DguG6qMOt4bq9Z+G6vXfDusO5xrDhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur13w7ltduG6veG6rMO54bqq4buZ4bq94buXw7Thu4Lhur13cXfhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bqn4bq94buXxKl24bq94buTxKl44bq9w6134bq94bqm4buld8O54bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhuq3hur3hu5Lhu6F34bq94buZ4buJd8O54bq94buXeeG6p+G6veG7rUbhur3DueG7s+G6tOG6veG7mcSQd8O64bq94buV4buLd8O54bq9d8O54bulceG6qOG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3hu5dz4bq9IeG6qEHhu5nhur3DucOA4bul4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw7nDieG7meG6vXdrd8O64bq9w7rhu6XDrHbhur3huqbDrOG6rOG6vXfDuUXhur3hu4bGoXbhur3hu4bhu5vhuqzhur3hu5nDrOG7meG6veG7k8OseOG6veG7mcOseOG6veG6vnHhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqbDrOG7mcO54bqn4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G6qMO14bqs4bq94bq+4buL4bq94bq+4bulcuG7meG6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu63hu6Vwd+G6vXfDusO5xrDhur3hu5lEw63hur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6XhuqXhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7mcO54buN4bqs4bq94bq+4buNd+G6veG6vuG7i+G6veG6rOG6pMSp4bq94buv4bqu4bul4bq94buZw7nhu43huqzhur3hur7hu4134bq94bqs4buJ4bul4bq94butRuG6vcO54buz4bq04bql4bq94buGxqF24bq94buG4bub4bqs4bq94bq+4buL4bq94buTauG7peG6vXfDueG7pXJ24bq94bqsReG6veG7mcOs4buZw7nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq9IeG6qEHhu5nhur3DucOA4bul4bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq94buT4buL4bq94buWbnfDuuG6vTzDucaw4bq9w5l44buLd8O64bq9OHB34bql4bq94bqsw7nEqXjhur3hu6/huqjDtXfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l3Hhur3DrHfhur13w7ltduG6veG6rMO54bqq4buZ4bq94buXw7Thu4Lhur3huqbhurrhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq94buX4buN4bqs4bq9d0XEguG7meG6vXbDrXfDuuG6veG6rOG7p3fDueG6veG7k3F34bq94bq+w4p3w7rhuq3hur1Xw7nhu6Vx4bqo4bq94buE4bq94but4bulcHfhur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhur3hurTDucOs4bqs4bq94buT4bulc+G6qOG6veG7l8Osd8O54bq9w7rhu6XDrOG6veG7mcOteOG6veG7mcO54buN4bqs4bq94buvReG6sHfDuuG6veG7rUbhur3DueG7s+G6tOG6veG7l2rhur3DguG6qMOtd+G6veG6rMOyduG6veG6vuG7i+G6veG7huG6vOG6veG7r+G7hOG6veG7mcOs4buZ4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur3DguG6qMOtd+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG7mUTDreG6veG7l+G7jeG6rOG6vXdFxILhu5nhur13w7lF4bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur124buz4bul4bq94buT4bulcnfhur3hurTDucOs4bq04bq94buXc+G6veG6rMO54bqq4buZ4bq94buXw7Thu4Lhur3huqxrd8O64bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhuqfhur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3DrXfhur3huqbhu6V3w7nhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG7l27hu5nhur3hu5Phu6Vy4bqs4bq94buv4buL4bq94buXauG6veG6rMO54bu5d8O64bq9w4LhuqjDreG6veG6vuG7i+G6veG7l0XDreG6veG7ruG6qMO14bqs4bq94buS4bulc3fhur3hur7hu4t44bq94buZ4bqow4Dhu5nhur3huqZBd8O64bqn4bq94butw7lvd8O64bq94buXxrB3w7nhur3hu5nDuUThur3DguG6qOG7gnF34bq94buT4bulc3fhur3hu5fEqXjhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuq3hur1WbuG6rOG6veG7rcO5w6zhu5nhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur0h4bqoQeG7meG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqzhu6l3w7nhur0h4bqoxKl3w7rhur084bqkxrDhur3hu5dq4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94butRuG6vcO54buz4bq04bq94bq+xILhu6Xhur3huqzhu6V3w7nhur3huqzDueG7j3fhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq9d8O54bulcnbhur3hu5nDrXjhuqfhur3hu5l54bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5d5d8O64bq9w7p54bq04bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hur7hu4t44bq94buZw6zhu5nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7mUTDreG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6reG6vVfDueG7pXHhuqjhur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhur3hu5Phu4vhu4Lhur3huqzhu7Xhur3huqbhurrhur3hurTDueG7jXfhur3hu63DueG6tuG7peG6veG6rOG6pEXEguG7meG6vXfDucOKd8O64bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3huqzhurrhuqjhur134bqg4bul4bq94buTw7Xhuqzhur3hu5lEw63hur3hu5fhu43huqzhur13RcSC4buZ4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3DguG6qMOt4bqn4bq94buXbuG7meG6veG7k+G7pXLhuqzhur3huqzhu6V34bq94bqsReG6tnfDuuG6veG6rOG6qOG7gnLhuqzhur3hu5dB4bul4bq94bq+4buLeOG6veG6puG6uuG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZRMOt4bq94buWxKl3w7rhuqfhur3huqbhurrhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6veG7l+G7pXHhuqjhur3DueG7i3fDueG6veG7mUTDreG6veG7mMO54bund8O54bq94bq0w7lE4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6psOs4buZw7nhur13w7ltduG6veG7l0XDreG6veG7l+G7jeG6rOG6vXdFxILhu5nhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu5nhu4t3w7rhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhuq3hur084buJ4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu5PhuqjhuqDhu6Xhur3huqzhu6Vw4bq04bq94buG4bqq4buZ4bqn4bq9d8O54bulceG6qOG6veG7meG6vOG6veG6rOG6pOG7peG6veG7l2rhur3hu63hu6Vwd+G6vXfDusO5xrDhur3hur7EguG7peG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG7meG7j3fhur3huqbEgnbhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur13w7lFw6Lhur08xal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur3huqzDucOtduG6vXfDucSQd8O64bq94bqs4bqo4buC4bq94buXauG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5fDtOG7guG6veG7r0Lhu6Xhur13w7lFd8O64bq94bq+4buRd+G6veG7mcO9d+G6veG7leG7pXR34bq94bqkw63hur3hu6/hu4t24bq9duG7jeG6rOG6vXfhu6VxduG6veG6rOG7pXfhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6p+G6vVfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhuq3hur08xal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur3hu5ls4bqs4bq9w7rhu6XEqXbhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buZ4bu5d8O64bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG7l2rhur3hu63DueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7r+G7i3bhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7l3B34bq94buZw7nhu43huqzhur3hu69F4bqwd8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hur7hu4vhur3hu69qd8O64bq94bq0w7nhu6fhuq3hur3hu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur134bu5d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq9dsSC4bul4bq94buZeeG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDueG7p+G6veG7l3Hhur3huqTDreG6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZ4buPd+G6veG6rMO54bulcOG6rOG6vXfDuUXhur3hu4Zq4bq9d+G7i3jhur3hu5nEkHfDuuG6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu5l54bq94buZw7nhurDhur3hur7hurjDreG6veG6rEF34bq94but4bubduG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bqn4bq94bq+4bq4w63hur3hu63DucOt4bul4bq94bqsw7nDrOG7meG6veG7rcO54bu5d8O64bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6reG6veG7mMO5cOG6veG7l8OA4bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3hu5nDuXjhur3huqzDuUXDg3fDuuG6veG7k+G7pXfDueG6veG7r+G7i3bhur3huqzDreG7guG6p+G6veG7mcO5w7J34bq9w7rhu6XEqeG6vcOC4bqow6zhur3huqzDueG7jeG6tOG6vXfhu6F34bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5dB4bul4bq94bqsReG6sHfDuuG6veG6rMO5RcODd8O64bq94buT4buld8O54bq94butw7nhu7l3w7rhur3huqzDuXPhur3hu6/hu4t24bq94buXReG6sOG7meG6veG6rMOt4buC4bqn4bq94buZw7nDsnfhur3DuuG7pcSp4bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3hu5nDuXjhur3huqbhu6V3w7nhur3DuXjhu4nhuqzhur3DueG7i3fDuuG6vXfDuuG7i+G7guG6reG6vSHhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hur7DteG6rOG6veG7mcO54buN4bqs4bq94buZw7l44bq94buTw7Xhu5nhur3DueG7s+G7meG6vXbhu4924bq9d3h34bq94butw7nhu6Xhur3hu5nDueG6qOG7gnN34bq94bqmw613w7rhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6veG7meG7uXfDuuG6veG7r8O14bq04bqt4bq9w5nhu4nhur3huqzhu493w7rhur3DuuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bq9duG7pXF34bq9d+G6quG7peG6veG7mcO9d+G6veG6rMO54bulcOG6qOG6vcSpd8O54bq9w7lF4bq2d8O64bq94buXcHfhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bqn4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur13w4Phu6Xhur3hu5fDsuG7guG6reG6vcOZ4bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq9w7rhu6VBd8O64bq94buZw7Lhu4Lhur3huqzhuqTDgXfDuuG6p+G6veG6vsO14bqs4bq9d+G6qOG7ueG7peG6veG7mcO5eOG6veG6vkJ3w7rhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k+G7i3jhur3hu5XDsnfhur3huqzDgOG7meG6veG6rMO54bulc+G6qOG6veG6pkHhuq3hur3DmuG7pcOs4bq94buZxKnhur3hur7DteG6rOG6veG6rEXhur3hurTDucOyd+G6veG7k3l34bq94bqsa3fDuuG6veG7mcOteOG6p+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu63DueG7peG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6pMOt4bq9d+G7uXfDuuG6veG6psSpd+G6veG7k+G7jeG6tOG6veG7k+G7oXfDueG6p+G6vcO64bulw6zhur3huqzDueG7jeG6tOG6reG6vTzFqXfDueG6veG6rOG6pOG7iXfDuuG6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDucOs4buZ4bq94bqk4bq4d8O64bq94buv4bul4buhd+G6veG6rEPhu5nhur3hu4bEqeG7guG6veG6pMOt4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6tMO54buJduG6veG6vuG7peG6veG7mcSp4bq9d0XEguG7meG6p+G6veG7mcOs4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7mXnhur13w7nDinfDuuG6veG6vkPhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buGxKnhu4Lhur3huqTDreG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO54bqo4bq94bqk4bq4d8O64bq94buXbuG7meG6veG7lUN3w7rhuqfhur3hu63DueG6qOG6veG7k8SpeOG6veG6rMOBd+G6veG6rMO54bul4buhd+G6vXfDueG7peG7oXfhuq3hur014buNd+G6veG7l3Hhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6vXfDuUXhur3huqzDuXDhur134buLeOG6veG7l0Hhu6Xhur3hur7EguG7peG6vXfDukXhuq7hu6Xhur13RcSC4buZ4bq9d8O6eOG7i+G7peG6veG7l3B34bq94bqsw7nhuqjhu6Hhur3hu5fhu43huqzhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG6pOG6uHfDuuG6p+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDucOs4buZ4bq9d+G6qOG7ueG7peG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94bqsw7lE4buC4bq94bqmxKl34bqn4bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO5w6zhu5nhur3hu63DuXjDrHfDuuG6veG6psSpd+G6veG6tuG6vXfDucOKd8O64bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur13w7nhu4nhu4Lhur3hu5nEqXbhur3hu5dz4bq94bq+4bq4w63hur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3DucOA4bul4bq9d8O5w7XhurThur13w7lFd8O64bq94buZxJB3w7rhur3DuuG7pcOK4bq94buXReG6sOG7meG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6tMO5w713w7ot4bq9w6134bq9d+G7pXfDueG6reG6vTxy4bq9d+G7iXfhur3hu6/hu7nhur3hu5dx4bqn4bq94buZw6zhur3hu5fDgOG6veG7k3l3w7rhur3hu5fDrOG6veG6vuG7i+G6veG6rMWpd8O54bq9w7nFqXfDueG6vcOtd+G6vXfhu6V3w7nhur3huqzhuqTDteG6rOG6veG6rOG6uuG6veG7l8Otd8O64bq94buZeeG6veG7mcO54bulceG6qOG6vcO5RcSCd8O64bq94buG4buN4bqo4bq94buX4bul4bq94bq+4buL4bq94buXauG6veG7hsSp4buC4bq94bqkw63hur13w7nhu6Vx4bqo4bq94bq+Q+G6veG6tMO54buJduG6veG6rMOA4bul4bq9d8O6w7nhu6Xhu6F24bq94bqs4bqk4buzd8O64bqn4bq94buXw6x3w7rhur3hu5PDrHjhur3hu5fDgHfDuuG6reG6vVfDunjhu4vhu6Xhur3huqTDreG6p+G6veG7meG6vOG6veG6rOG6pOG7peG6veG7reG7pXB34bq9d8O6w7nGsOG6veG7mcOs4buZ4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur3hu6/hu6Xhu6F34bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5dwd+G6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG6vuG7i+G6vXZ4d8O64bq9duG6qEF34bq9IeG6qEHhu5nhur3DucOA4bul4bq9d8O6w7nhu6Xhu6F34bq94buZw4nhuqjhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq9d8O5RcOi4bq9PMWpd8O54bq94bqs4bqk4buJd8O64bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5Xhurrhur3DrHfhur3hu5nEqeG7peG6veG6rMO54bulcnfhur3hu5fhu7nhur3huqzDucaw4bq9duG7pXF34bq9POG6pOG6qHfDuuG6veG6rOG7ieG7peG6veG6rMO54buLd8O54bq94bq0w7lB4bq94buW4bu5d8O64bq9w5nhu4vhur3hu5V44bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3huqzDueG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcO5w7V24bq94bqs4bulcHfhur3hu5fDgOG6vcO6w7Lhu4Lhur3hu7nhur13w7nhu6V0duG6vXbhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur3hu5dwd+G6veG6psOJ4buZ4bq94butw7nhu7XGoeG6veG7mUTDreG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhuq3hur014bulcuG7meG6vXfDsnfDuuG6veG7meG7jeG6tOG6p+G6vXbhurbhur3huqTDgHfDuuG6veG6rOG6qOG7gnB34bq9IeG6qEHhu5nhur3hu6/DgOG6veG6v8ON4bq94buXeOG7iXfhur3hu5fhu6Xhur3DguG6qMOt4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur3hu5bhu7l3w7rhur3DmeG7i+G6veG7lXjhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hu61w4bqn4bq94bqsw7nhu6Xhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6veG6rMO54bul4bq94buZ4bu5d8O64bq94bq+4buL4bq9d8O64buLd8O54bq94buZw7nDieG7meG6vXdrd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur3huqzhu6d3w7nhur3huqx4w6x34bq94butSeG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq9d8Oyd8O64bq94buZQeG6rOG6veG7l0Xhuq53w7rhur134buhd+G6veG7l2rhur3hu4bEqeG7guG6veG6pMOt4bq94bqsxal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur12buG6rOG6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu5nDrXjhur3DucODd+G6vXfDueG7i+G6veG7lcOyd+G6vcO5w63hu6Xhur3hu5Phu6F34bq94buXReG6rnfDuuG6vcO6w7Lhu4Lhur13w7rDteG6tOG6veG7r0Phuqzhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu4bhuqjhu4Lhu6F34bq94bq+4buLeOG6vXZCw63hur12RcOt4bq94buTanjhur3hu5nEkHfDuuG6vXfDuUXhur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l+G7peG6veG7r+G7ieG7peG6reG6vTfGoXbhur3hu4bhu5vhuqzhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsw6zhu5nDueG6veG7hmrhur3hu5bDreG7reG6pOG7uXfDuuG6veG7r+G7i3bhur3DucOt4bul4bq94buGauG6veG6vsWp4bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3DguG6qMOs4bq94bqkw4B3w7rhuq3hur08SOG6veG7r3Lhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqsw7nhu6Vz4bqo4bq94bqmQeG6veG6tuG6veG7lsOt4but4bqk4bu5d8O64bq94bq+4buLeOG6vcO54buz4buZ4bq94bq24bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq9d8OA4bul4bq94bqs4bqk4bqq4bq9w4LhuqjDrOG6veG6rMO54buN4bq04bqtPMWpd8O54bq94bqs4bqk4buJd8O64bq94bu54bq9d8O54buldHbhur124bu54bul4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG7lXjhur134bqo4bu54bul4bq94bqs4bu5duG6veG7rcO54bu5d8O64bq94bqsw7nGoXjhur3DguG6qOG7guG6vcO5eOG7ieG7mcO54bq94bq24bq9w5rhu6V44bq94buu4buld8O54bq94buXw613w7rhur3hu5l54bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5Xhu6V0d+G6veG7k+G7pXB34bq94buG4buN4bqo4bqt4bq9w5l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu63DucOt4bul4bq94bqsw7nDrOG7meG6veG6rMO5ROG7guG6veG6psSpd+G6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5Phu6Vzd+G6veG7k213w7rhur3huqzDueG6qEHhu5nhur134bqg4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6vkJ3w7rhur3hu5Phu6Vzd+G6vSHhuqjEqXfDuuG6vTzhuqTGsOG6veG7hsSp4buC4bq94bqkw63hur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu4bhuqjhu4Lhu6F34bq9d8O5RXfDuuG6veG7mcO5RcOt4bq94buZeeG6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9d2t3w7rhur3hu4bhurzhur3hu6/hu4Thuqfhur3hu5nDueG7jXfhur3hu5nDueG7qXfDueG6reG6vTzhu4nhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7k+G6qOG6oOG7peG6veG6rOG7pXDhurThur3hu4bhuqrhu5nhur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhuqfhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur124buL4bq94buZ4bq84bq94bqs4bqk4bul4bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5dq4bq94buXReG6sOG7meG6veG7mcOs4buZ4bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG6rOG7qXfDueG6p+G6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZw6zhu5nhur13w7rhu4t3w7nhuqfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3DuuG7pcSp4bul4bq94buXw6zhurThuq3hur3hu5Lhu6F34bq94buZ4buJd8O54bq94buXeeG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG7mcSQd8O64bq9w7rDueG7peG6vXfDucO1d+G6veG6vuG7i+G6veG6rOG6oHfDuuG6vcO54bqw4bq04bq94buZw6zhu5nhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6p+G6veG7reG7pXB34bq9d8O6w7nGsOG6veG7mcO54bund8O54bq94buXw6x3w7rhur3hu5lEw63hur3hu5nhurzhur3huqzhuqThu6Xhur3hu5dz4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6veG7l3B34bq94buZw6zhu5nhur3hu5LDgOG6p+G6vXfDuuG7i3fDueG6vTzhuqThuqh3w7rhur1Fw4N3w7rhur3hu4bGoXbhur3hu4bhu5vhuqzhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqsw7nGoXjhur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur3huqzDucO0duG6vcOC4bqo4buCcXfhuq3hur3hu5ZB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3huqzDucO0duG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5lEw63hur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqbhu5/hur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6veG7l3B34bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDg+G6vcOC4bqow6134bq94buZw7nDieG7meG6vXdrd8O64bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq9d8O6w7nhu6Xhu6F34bq94buZw4nhuqjhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3huqbEgnbhur13w7nhu43huqzhuq3hur08JOG6vS414bq94buSw4xY4bq9IT7EqFfDmuG6vTwoxq9jL+G6tGQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao học bổng Bảo Việt- An sinh giáo dục năm 2012

Trao học bổng Bảo Việt- An sinh giáo dục năm 2012
2012-07-02 07:26:16

(QT) - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, ngày 29/6/2012, tại Trường Tiểu học Triệu Đông (Triệu Phong), Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị phối hợp với Quỹ Bảo trợ...

Cây chuối trổ 6 bông

Cây chuối trổ 6 bông
2012-06-29 08:04:11

(QT) - Đó là cây chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) (ảnh). Bà Nhung cho biết, cây chuối sứ này được gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết