Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDosOScMODw7liw5nhurDDieG6rmLhu59wZnBiw7PhuqzhurBi4bukcEThu4/Dg+G6oMawxrDhu6XhurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8Oi4bq3XcWp4buOReG6oMOD4buPxILEguG6s2ItYj/Dg+G6puG7t8OzYuG7jXdwYuG6ruG7ocOCYsOS4buPb8OD4buPw7Phu4/FqWLhurfhu6DhurDFqeG7n+G7gcODw4nhurNiw4nhu5XhurBi4buh4bu1xaliROG7l2Lhu6fhu7FwYuG7p8Os4bquxINixanhu6HhuqbFqeG7n2Lhu415cGLDs+G7ocOCYsSCxKnFqWLhu4DFqeG7o3Dhu4/hu6XDsmJE4bu3cGLhu41rw4li4buNw4JiJuG6ruG7j0Thu4/FqWLhu57hu4/Dg8OD4buBw4PDssSDYuG7ouG7j8ODxanhu4HFqcOyxrBiP8aww4PDg+G7j8SC4bqv4bqv4bqvYsOz4buh4buLxanhu59i4bqu4buh4bubYuG7peG7g+G7p2Lhu59yYuG7oeG7tcWpYsOz4buhcOG7lcWpYuG6ruG7oWnFqeG7n2Lhuq53cGLhuq7hu6Fw4bub4bqwYmQtY8SDYuG6rndwYuG6ouG6sOG7geG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiJOG7oeG7gWLhu6Xhu4Phu6dib+G7g8WpYuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsOD4buxxanhu59iROG7g2LDsuG6sMOJYsWp4buhauG6rmLDs8OC4buBYsOZ4bqww4nhuq5iw7Jw4budxaliw4Phu4Fiw4Fi4bqg4buh4bq24bquYm/hurJi4bufcOG7uWLhuq7hu6Hhuqxixanhu6Fq4bquxINi4buhcMah4bqgYuG7p3nhuq7huq9iP8ODxrDFqeG7n2Lhuq5yxanhu6Fi4buh4bqwd8Wp4bufYuG7jeG7qcSDYj/GsMODw4Phu4/EgmLDsuG6rOG6rmLhu41w4bub4bunYsOz4buhcuG7p2LDueG7oXDhu5XFqWLhuq7hu6HDgmLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWJd4bqww7nhu4HEgnDFqWIkxrDhu6Xhu4/DucSCcMOzYsO54buhdsWp4bufYuG6ruG7oeG7m2JvaeG6rmLhu5/hu7HFqcSDYuG7jeG7m2Jv4bupxanhu59ib2zhuq5iw4Phu4Fixanhu5/GsOG7g3Bi4bqua+G7p2LDuXDhu5vhu6dixILGsOG7h+G6ruG6r2LDmeG6sMOJ4bquYsWp4buh4buBxanhu6Fixanhu6HhuqZiw7Phu6Hhu7fhuqBi4bul4buBxrBi4buN4buVxali4buNxqHhu6fEg2Lhuq7Dg+G6puG7t8OzYsO54buhcGLhu6d54bquYsOza+G6sGLhuq7hu6HDgmLDueG7oeG7h8Oz4buhYsO5c+G6oGLFqeG7ocaw4buDcGLhuq7hu7dwYuG6rsOD4bqww4liw7Nmxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiw6FiIOG7j+G7p2LDs+G7pXDhuqBib+G7g8WpYuG6ruG7oWnFqeG7n+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6RwROG7j8OD4bqgxrDGsOG7pWJF4bqsxanhu59i4buN4buHxanhu59iw7Phu6li4buN4bqmQcOzYm/hu4PFqWLhuq7hu6Fpxanhu5/Eg2LDsuG6quG7gWLhuq7Dg+G7mcWpYsSC4bqsw7Ni4buH4bqgYuG7jWbGsGLhu6Hhu7Fi4bufxKnDiWLDs+G7ocawYsOS4buPb8OD4buPw7Phu4/FqWLhuq7Dg8awxanhu59i4bqg4buha8WpYuG7peG7t8WpYuG6ruG7oeG7uXBi4bufcOG7gcWpYuG6ruG7oXBi4buNauG6sOG6r2I/4bqww4lixanhu6Fw4buZxanEg2Lhuq53cGLhuqLhurDhu4Fiw7nhu6F2xanhu59i4bqg4buhZnBi4bul4buDYuG7p3nhuq5i4bun4buDxali4bquw4Nyxanhu6Fiw7Jw4budxali4bqu4buh4bqqw7NixILhuqpi4bqu4buh4bqww4nhu5Xhuq5i4bqg4buh4bq0w7Niw7PDguG7gWLhu43hu4VwYuG7n3Dhu4Fixajhu5/GsOG7hXBi4buh4buFxanhu59i4buAxanhu6HEg2LDs+G7ocawYsOyauG6sGLhu6d3w7Ni4bquw4Nsxaliw7Nr4bunYuG6ouG6sMSpxali4bqu4buh4bqsYmVjY2LDs8OC4buBYuG7oOG7pF1iKuG7geG7o+G7geG7j+G7pWJP4buPxalw4bqu4buPemLhuq7hu4VwYuG7jcSpw4liROG7g2LDs+G6pMWp4bufYuG7peG7g2LDs+G7oXDhu5XFqWLhuq7hu6Fpxanhu59i4bqu4buh4bqsYmRjY2LDs8OC4buBYuG7jXlwYm/hu6nFqeG7n2Lhu59w4buD4bqwYuG6rsOD4bqww4nhu5fFqWLhuq7hu6F3xanhu59iw4Fiw5NkL8OT4buh4buB4bun4bqgcMawxanEgmLhu6Thu4/hu4Hhu5/hurDhu4/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q2XDqcOp4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrxJHDqWPhuqtib8aww4PDsuG7j8ODOOG6q2ThuqtixILDg8OzOOG6q+G7oeG6ruG6ruG6oOG6oy8vxJDEkMSQ4bqvRMWp4buPReG6oMOD4buPxILEguG6r8Wp4buP4bquL+G7onDhu6Xhu4/Egi8m4bqwb8O64buPw7Phuq4vZU8v4buAZC9lw6ovw5PEkS/DqeG6r8O64bqg4buf4bqrL8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOixajhu5/huqbhu7lwYuG7oeG6ssWp4bufYuG7jeG7j+G7p2Lhu6Xhu4VwYsOz4buhcOG7lcWpYuG6ruG7oWnFqeG7n2LDs+G7ocawYuG7pHBE4buPw4PhuqDGsMaw4bulYuG6rndwYuG6ouG6sOG7geG6r2JGxanhu6HhuqNiKuG7j+G6sOG6ruG7j8ODxILhuq/hurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oiw5Lhu49vw4Phu4/Ds+G7j8WpYsO54buhdsWp4bufYsOz4buhdGLhu6Xhu4Ni4bquxKnFqWJvcMWp4buhxINi4buh4buxYsOz4burxali4bul4buDYuG7jXlwYm/hu6nFqeG7n2Lhu41r4bqwYuG6rnDhu5nFqWLDs8OC4buBYuG7oOG6sMWp4buf4buBw4PDiWLhu5/hu6nhuqBi4bunw6zhuq5iw4FiROG7q8Wp4bufYm9mxanhu59iw7PDguG7gWLDk+G7oeG7geG7p+G6oHDGsMWpxIJi4buk4buP4buB4buf4bqw4buPYsSC4buB4bqwYmTDqWLFqWjhu6fEg2LFqeG7oeG6psWp4bufYuG7peG7hXBi4bqu4butYsOD4buBYuG7oeG7leG6rmLEguG6rMOzYuG7p+G7hcWp4buhYsOy4buFxanhuq9iT8Otxanhu59i4buld3Biw7Phu6Hhu7VwYsOz4buhw6zhuq5iw7Phu6Hhu5NiROG7g2JvcsWp4buhYuG6rnXFqeG7ocSDYuG7oeG7sWLDs+G7tWJvZsWpYuG7jeG6puG7gWLhu43huqZBw7Ni4bukcEThu4/Dg+G6oMawxrDhu6ViROG7g8awYuG6ruG7oeG7lWJv4buVYuG6rmnDs+G6r2I/w4PGsMWp4bufYsWpQuG7gWLhuq5w4buVxanhu59i4buNa+G6sGLhu6FwxqHhuqBi4buneeG6rsSDYuG7jXlwYsOz4buhw4Jixanhu6Hhu4Ni4buha+G6sGLFqeG7oeG6pmLDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7qWLDs+G7tWLhu6F5cGLhu43hu4fFqeG7n2LDueG7m2LFqeG7g8awYsOy4bqyYsOD4buBYsSCxKnFqWJE4bu3cGLhu415cGLhu6Fyxanhu6Fi4bufa8WpYuG7n3B3xanhu59iROG7t3Biw7nhu6FwYuG7jeG7h8Wp4buhYm/hu4VwYk/hurDDg8Wp4bul4buPw4liw6ktY2LDgWLFqOG7n8aw4buFcGLhu6Hhu4XFqeG7n2Lhu4DFqeG7oWLDs+G6sHdwYuG6ruG6sGvFqWLhuqLhurDhu4Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Fs4bunYsOz4buhccSDYuG7jXlwYsO54buh4buHw7Phu6Fi4bun4bu3cGLDs+G7oXHFqeG7oWLhu6Xhu4Nixanhu6FDxanhu59ixanhu5/huqbhu7lwYuG6ruG7hcawYuG7jeG6pkHDs2LDs+G7tWLhu6F5cGLhuq7Dg+G6puG7t8OzxINib8Otxanhu59iw7PhurZiw7Lhuqzhuq5i4buNcOG7m+G7p2Lhu6Fw4bub4bunYuG7oeG7qcOzYsOzw4Lhu4FiJOG7j+G6ruG7j8ODYsOTekRw4bquw7nGsERww7PEgmJE4buDxrBi4buf4bupw7Niw7Phu4HGsGLhuqDhu6Hhurbhuq5iZWTEg2LDueG7oXDhu5XFqWLhuq7hu6HDgmLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWIk4buP4bqg4buPYirhu49wxanhu4Fi4bqg4buhZnBi4bqu4bqwxanhu59ixanhu5/huqbhu7lwYsOz4bqs4bqwYuG6ruG7oeG6sOG7geG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiJuG7geG6sGLhuqDhu6Hhu4Fi4buh4bq24bquYsOz4buh4buV4bquYuG7jeG7qcSDYuG7pHBE4buPw4PhuqDGsMaw4bulYsOz4buhQeG6rmLEguG6qsOzYuG6rnTFqeG7oWJE4buDYsOz4buh4bu1cGLDs+G7qWLhu6VC4buBYuG7oeG7tcWp4bqvYuG7gOG7pW/hu4/Dg+G6rmIqcOG7j8OD4buBYkThu4Niw5nhurDDieG6rmLhu6Vw4buZxali4bqucOG7leG6oGLDs+G7qWLhu6Hhu4FwYsOz4bu1YuG7oXlwYsWp4bufxrDFqWJoxanEg2LFqeG7oeG6psWp4bufYuG7p3nhuq5ib3Ni4bqu4buhw4Ji4bqu4buh4buDxanhu6FiJMaw4bul4buPw7nEgnDDs2Lhuq7huqhiw7Phu6F3cGJE4buDYuG7p3nhuq5ib3Ni4bqucOG7l8WpYkTGoWLFqMaww4Nv4buPw4Phuq5i4bum4buPxIJ64buBw4PGsMSCYuG6oOG7oeG7h2LDg+G7gWLhuq7Dg+G6puG7t8OzYkThu4XDs+G7oWJEdnDhuq9iP+G6sMOJYsWp4buhcOG7mcWpxINi4bquw4Phuqbhu7fDs2LDueG7oXBi4buhcMah4bqgYuG7p3nhuq5iw7nhu5Xhuq5i4bqu4buh4bq2w7PEg2Lhu6RwROG7j8OD4bqgxrDGsOG7pWLDuXPhuqBiw7nhu6Hhu4FwYuG6ruG7oXbFqeG7n2Jv4buVYuG6rmnDs2Jvw63FqeG7n2LhuqDhu6Hhu4Fi4bul4buD4bunYm/hu4PFqWLDs8OC4buBYsOZ4bqww4nhuq7huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoibhu4HhurBi4bufcOG7uWLFqeG7n+G7oXTEg2Lhu415cGLDs+G7ocOCYsWp4buh4buDYkRuxali4bufcENi4bqu4buh4buVYuG7h+G6oGLhu41mxrBiROG7g2Lhuq7hu4XGsGLDg+G7gWLDueG7oXbFqeG7n2Jx4bquYsOz4bu1YuG7oXlw4bqvYsWo4buh4bqmxanhu59ib+G7qcWp4bufYuG6ruG6qGLDs+G7ocSpxali4bue4buPw4PDg+G7gcODw7Jiw4N4cGIwxrDEgsSCcGJP4buPxanhu4HDicaw4bqwxaliLWLDs2vhurBi4bqu4buhw4Ji4bulbOG6oGLhu6Hhu4Hhuq4t4bquw4Nww7PDuWLhuq7Dg8awxanhu59i4bquw4Nsxali4bqu4buhacWp4bufYk/hurDDg8Wp4bul4buPw4liLWLDs+G6rGLhuq7hu6FwYsWp4buh4buB4bqwYuG7jXBiw4Phu4Fixanhu5/GsOG7g3DEg2LDueG7oXDhu5XFqWLhu6RwROG7j8OD4bqgxrDGsOG7pWLDs+G7oXRiw7Phu6li4bqu4buh4bubYsO54buV4bquYuG6ruG7oeG6tsOzYuG6rsODbMWpYuG7jWrhurBib8Otxanhu59iw7Phu6Fw4buVxali4bqu4buhacWp4bufYuG6rndwYuG6ruG7oXDhu5vhurDhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7jHlwYuG7oXLFqeG7oWLhuq7hu6FwYuG7jWrhurDhuqPhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7pFBd4buOKiTGr8av4buk4bqjYirhu49wxanhu4HDo2LDmsaw4buhxanEgsawxanEg2Imw7nDg+G6ruG7j+G7pcSDYsOT4buBw4PDg+G7geG7n+G7oeG7j8ODxINiUMWpxILhurDhu4HDo2JP4buPxanhu4HDicaw4bqwxali4bq34bum4buBxILDs+G7oeG7j8OD4buBxanGsGLDqsOq4bqzxINi4buk4bqww7Phu4HEgsSDYuG7nuG7j8ODw4Phu4HDg8OyxINiKnDhu4/Dg+G7gWLhurdP4buBb+G7j+G7pWLDqmPhurPDo2LDmeG6sMOJ4bquYuG6t+G7gOG6sMOD4buP4bulcMawYuG6v2PhurPDo2I/xrDDg8OD4buPxILhuq9iT+G7g8WpYuG6ruG7oWnFqeG7n+G6o2LDmeG6sMOJ4bquYsOp4bq5K2ThurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOS4buOTyrhu47Dk+G7jsWo4bqjYiTGsOG7peG7j8O5xIJww7PDo2JPxrDDssWp4buBw4PEg2LDmcaw4bun4bulxrDEgnDEg2Lhu6bhu4/Egnrhu4HDg8awxILEg2Lhu6LGsMOyxrDDg8OjYsOTekRw4bquw7nGsERww7PEgsSDYirhu4Hhu6fGsMSCYuG6t+G7pOG7gcOzesO5xrBi4bq74bq94bqzxINiw5lwxILEgsSDYiZ64buBw7nhu4Hhu6XDiWLhurfhu6Lhu4/Ds3rhu4/EgnDFqWLhur3hur/hurPDo2Lhu6Thu4/hu4HFqcOyw4PGsMOjYsOTxrDhurDhu6Vwb+G7geG7pcOJ4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDksawZ8WpYuG7puG7hcWp4buh4bq1L+G6oMOi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Inter cầm chân Barca trong ngày về của Ibra

Inter cầm chân Barca trong ngày về của Ibra
2009-09-17 12:42:10

(VnExpress) - Tân binh trị giá 66 triệu euro đã không thể giúp CLB xứ Catalan cụ thể hóa ưu thế về thế trận thành thắng lợi trước đội bóng cũ, trong trận ra quân tại Champions...

Người cao nhất thế giới thèm lấy vợ

Người cao nhất thế giới thèm lấy vợ
2009-09-17 11:41:50

(VnExpress) - Sultan Kosen, vừa được công nhận là người cao nhất thế giới, hy vọng sẽ lấy được vợ nhờ danh tiếng vì có tên trong cuốn sách kỷ lục Guiness.

Những tiệm spa quyến rũ nhất thế giới

Những tiệm spa quyến rũ nhất thế giới
2009-09-17 11:41:37

(VnExpress) - Nếu bạn là người thích làm đẹp bản thân và chăm sóc cơ thể, hãy thử nghiệm cảm giác tuyệt vời tại những tiệm spa xịn nhất trên thế giới.

Mai Phương Thúy đón Trung thu với trẻ em ung thư

Mai Phương Thúy đón Trung thu với trẻ em ung thư
2009-09-17 11:40:35

(VnExpress) - Khi nắm tay ân cần hỏi han, khi cõng trẻ trên vai hay khi dịu dàng hôn lên má, Hoa hậu VN 2006 khiến bố mẹ bệnh nhân và y bác sĩ Khoa Ung bướu, Viện Nhi Trung...

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra
2009-09-16 15:45:32

(VnExpress) - Sau khi phải rời sân giữa chừng theo yêu cầu của HLV Ferguson, trong trận đấu với Besiktas ở Champions League tối qua, tiền đạo của MU phản ứng nóng nảy.

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul
2009-09-16 15:44:59

(VnExpress) - Cầu thủ ghi bàn duy nhất, giúp MU đánh bại Besiktas tối qua, chính là lão công thần Paul Scholes - người vài ngày trước bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với...

Eto

Eto"o - Ibra, gia vị mạnh cho đại chiến Inter - Barca
2009-09-16 15:44:15

(VnExpress) - Cuộc hội ngộ giữa hai chân sút hàng đầu với đội bóng cũ của họ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho trận cầu đỉnh cao giữa đội ĐKVĐ Serie A và người...

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto
2009-09-16 15:41:42

(VnExpress) - Niềm vui nối tiếp niềm vui tại Stamford Bridge. Sau khởi đầu hoàn hảo ở giải Ngoại hạng, tối qua, thầy trò Carlo Ancelotti lại giành chiến thắng trong trận ra...

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng
2009-09-16 13:54:54

(TPO) - Ban giám khảo của đạo diễn Lý An nhận được sự tán thưởng của dư luận. Còn "Chơi vơi" chỉ trình chiếu trong nước sau khi trở về từ Liên hoan phim (LHP) Toronto và LHP Bangkok.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết