Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7oOG7p8SC4buN4bqi4bqrb2rhu6Xhuqtv4buf4buJ4bun4bqrTuG6v+G6om/hur/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buj4buHReG6q0Phu5Xhuqtv4bq04bq/4bqr4bugbuG6ouG6v+G6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhurFb4bun4buMxJDDgOG6ouG7jcODw4Phurfhuqst4bqrJuG7ieG7p+G6q27hu6Hhu6fhu5/huqvEguG6onLhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvhurnhurnhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q+G7jeG6ruG6osWp4bqrw7Jm4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n8ah4bqr4buj4buh4bqww4DhuqtPw5lO4bqrxJDhuqbhuqtP4bq/xILhur/DueG6v+G7p+G6q2/hurLhuqvEguG7n8ah4bqr4bufxrDhur/huqvhuqThuq7huqvEguG7n+G7meG6q0Phu5XhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrw7nhu7nhu6HhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDsnjhu6HhuqtuxrDhu6fhu6Phuqtvw4LDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG6omvhu6fhuqvhuqLhur/huqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvEguG7g+G7oeG6q0/hu5/hur/hu6XDgOG7ocWp4bunw4PhuqvDmeG7jeG6v+G7o+G6ruG7jeG6q2RiYsOqLWRiY2Lhuqvhu5/hu6/hu6XhuqvhuqDhuq7hur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnEkcOq4bq54bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqlOxKnEguG6q8OA4buf4buJ4bun4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrbuG7g+G7oeG6q8O54buH4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvhu6Xhu4fhuqtwxILhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu5/hu4nhu6Xhuqvhu6V44bqr4bun4buHxanhuqtv4buf4bu34bqrw7Lhu7nhu6HhuqvEguG6rOG6q8Oy4buD4buh4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q+G7oOG7p8SC4buN4bqi4bqrLeG6q07hur/huqJv4bq/xIPhuqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqsl4buN4bquxILhu43huqLDg8SD4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqpZcOqYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWLhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy9ERETEg0Phu6fhu43EkMOA4bqi4buNw4PDg8SD4bun4buNxIIv4buc4buhw7nhu43Dgy8q4bqubnXhu41vxIIvxJFOL+G6vmMvxJHhur0vTsOTL2PEg3XDgOG7o+G6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6tU7EqcSC4bqrw4Dhu5/hu4nhu6fhuqvEguG7n2jhu6fhu6Phuqtu4buD4buh4bqrw7nhu4fhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q+G7peG7h+G6q3DEguG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7n+G7ieG7peG6q+G7pXjhuqvhu6fhu4fFqeG6q2/hu5/hu7fhuqvDsuG7ueG7oeG6q8SC4bqs4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqr4bug4bunxILhu43huqLhuqst4bqrTuG6v+G6om/hur/Eg+G6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6qyXhu43huq7EguG7jeG6osOD4bqrxIPhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOa4bufxrDhuqtvxrDhuqvEguG7n8ah4bqrxJDhu43hu6XhuqvDsuG7iUXhuqvDueG7h+G6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4Xhuqvhu6fhu5/huqThuqvDicOj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrxILhurzhuqvDg3bhuqvhu5/hu6nhur/huqtiLWLhuqtv4bq24bun4buj4bqr4buleMSC4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q8OyauG6ruG6q8SC4bq/ReG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw4Phu4nhu6fhuqvDsnbhu6HhuqvEguG7n+G6tOG6q8O54bu14bun4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtu4buF4bun4buj4bqr4buc4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q07hur/huqJv4bq/4bqr4bqg4bqu4buB4bqrxILhu5/EqcSC4bqrQ+G7q+G7p+G7o+G6q8OD4bq/4bqu4bqrxILhuqJr4bun4bqrw7LEqeG6ruG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6q8SC4buD4buh4bqr4buk4buN4bq/enrhur/huqvhu5/hu6/hu6XhuqvhuqDhuq7hur/Eg+G6qybhuqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6qMOj4bqrw7PhurbhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q8SC4bqo4bqrxILhu6Hhu6fhuqvhu6fhu59ob+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4buf4bq/4buh4bqrxILhuqzhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqr4buj4buh4bu34bqrbsaw4bun4buj4bqrw7ln4bunw6PhuqvEguG7n2pF4bqrxILhuqLhu6nhuqvhu6TFqeG6ruG6ouG7oeG7p+G7n8Wp4bqr4bufw6zhu6fhuqtv4bufw6zhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q25n4bun4bqrw7rhu5/FqWfhu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqtDceG6q8SC4bqia+G7p+G6q+G7n+G7qeG6v+G6q+G7p+G7h0XEg+G6qyrhuq5F4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q8Oy4buJReG6q+G7peG7teG7oeG6q8O54buH4bqrb+G7n8Ot4bun4buj4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqtv4bq04bq/4bqrQ+G7qeG7p+G7o+G6q27hu4Xhu6fhu6PDo+G6q2/hu6nhu6fhuqvDsnbhu6HhuqvEguG7n+G6tOG6q2/hurThur/huqvhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6q8SC4bufceG6q2/hu5/DrOG7p+G7o+G6q8OA4buf4buF4buh4bqr4buf4buD4bun4buj4bqrxJDFqeG7h+G7p+G7o+G6qy3huqvDsnjhu6HhuqvDksOaW8OS4bqrT+G7n+G6v+G7pcOA4buhxanhu6fDg+G6q8OZ4buN4bq/4buj4bqu4buN4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/hurThuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrb+G6sOG6q2fhu6fhuqtu4bq/4bqrxILhu59q4bun4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhurbhur/huqtD4bqs4bq/4bqr4bqg4bqu4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bufxKnEguG6q0Phu6vhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw4Phur/huq7huqtv4bqueG/huqvEguG7n+G6pOG6q+G7n+G6tuG7p+G7o+G6q+G7n+G7r+G7peG6q+G6oOG6ruG6v+G6q2/GsOG6q8O54buR4bqrb+G7n3PhuqvDueG7h+G6q8Oy4buB4bul4bqrw7Lhu6/hu6fhu6Phuqvhu6Nq4bun4bqr4bq9YsSDYmJi4bqrxILhu6Hhu53FqcOD4buh4bqrw7nDqOG7p+G6q2/hu5/DrcSC4bqrb+G7gW/huqvDuuG7n+G7geG7p+G6q8Oy4buH4buh4bqrw4Phu4nhu6fhuqvhu6Thu43hur96euG6v+G6q2/hurbhu6fhu6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG6vOG6q8SCcOG7p+G6q8Oyd+G6q27GsOG7p+G7o+G6q8Oy4buB4bqrw7Phu63hu6HhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrJlvhuqtv4bqueG/huqvDsuG7q+G6q8OD4bqmb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu5/hu7fhuqvDsuG7ueG7oeG6q0Phu4fhuqvDuWfhu6fhu6PhuqvEkOG7k+G6q8O54buH4bqr4bqpw7nFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bu34buh4bqrw7lB4bqrw7LEqcSC4bqp4bqr4buj4buhQuG6v+G6q+G7n+G6v+G7oeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDg3bhuqtv4buBb+G6q8OyeOG7oeG6q27GsOG7p+G7o+G6q+G6pOG6ruG6q8SC4bqw4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/hu5/hu4nhuq7huqvhu4jhuq7Eg+G6qyrhuqjhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q2/hurThur/huqvhu6V4xILhuqvDucWp4buDxILhuqvhu6fhu6Phu6/hu6HhuqvDg+G6v8Wp4bqrxILEqeG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvDsmrhuq7huqvEguG7n+G7meG6q+G7o+G7oeG7teG7oeG6q0Hhuqvhu5/hur/hu6Hhuqtu4buT4bun4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bquReG7meG7p+G6q+G7p+G7n+G6pOG6q+G7pOG7jcODw4Phu6HDo+G6q+G7oG7huqLhur/hu5/hu6Hhu6XFqUPhu6Fvw6Phuqvhu57hu43hu6fhuqJFw6Phuqsi4bq/Q+G7oeG6q+G6sW7hu5Phu6fhuqvDgOG7n3Dhur/huqtO4bq/4bqib+G6v+G6t8Oj4bqr4buMxILFqeG6qcWpw6Phuqvhu6Thu6HDueG7ocSCxanDo+G6qyrhu6fhu43hu6F1w7Phu43huqLhuqvhurHhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6t+G6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7Lhu43hu6XhuqvDueG7g+G7oeG6q27EqcSC4bqrw7rhurjhuqtu4buH4bun4bqrxILhu59o4bun4buj4bqr4bun4buHxanDo+G6q0Phu4fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O64buf4bux4buh4bqrxILhu4PFqeG6q2/hu4Xhu6Xhuqvhu6Phu6Hhu4Fv4bqr4buf4bqyxILhuqvhu59s4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4buf4buJ4bul4bqr4buleMSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6osWp4bun4buj4bqr4buleMSC4bqrb+G7n+G6rOG7p+G7o+G6q+G7peG6qG/huqvhu6fhu4fFqeG6q8OyxrDDo+G6q+G7jMSCxanhuqnFqeG6q0Phu4fhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7nhu4fhuqvhu6Bu4bqi4bq/4buf4buh4bulxalD4buhb8Oj4bqrb8OC4bun4buj4bqr4buj4buJReG6q8SC4bufxKnEguG6q0Phu6vhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OD4buJ4bun4bqr4buk4buN4bq/enrhur/huqvhu5/hu6/hu6XhuqvhuqDhuq7hur/Do+G6q8O64buf4buh4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n8ah4bqr4buj4buh4bqww4DhuqvDsnjhu6HhuqtuxrDhu6fhu6Phuqvhu6Xhu7Xhu6Hhuqtv4bq04bq/4bqr4buf4bur4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqtu4buD4buh4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqrb8OCxIPhuqsqduG6q8O54buh4buX4bqu4bqrxILhu5924bun4buj4bqrw7rhu5Phuqtv4bufxanhuqvEguG7n8SpReG6q2/hu4XhuqvEguG6omvhu6fDo+G6q+G7jMSCxanhuqnFqeG6q2/hu59z4bqrb8aw4bqrw7LhurDhu6fhu6Phuqvhu6V4xILhuqtv4bqw4bqrw4PhurDEguG6q0Phu4fhuqvDsuG6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtu4buH4bunxIPhuqvhu6bhu5/huqThu6fhu6PhuqvEkOG7j8SC4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q0Phu5fhuqvhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu59rxILhuqvDg+G6qOG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7ieG6ruG6q8O54buH4bul4buj4bqrbsaw4bun4bujw6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7lv4bqrw7nhu4Phu6HDo+G6q2/hu4Xhuqvhu5/hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6qOG6q+G7o3fhu6XhuqvEguG7n+G6tOG6q+G7peG7r+G7p8Oj4bqrZeG6q+G7n2vhuq7huqtD4buX4bqrQ+G7h+G6q2/DrcOA4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtD4buX4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqtv4bufw63hu6fhuqvDmuG7jeG7ocSC4bq/4bqrLeG6qyDhur9F4bq/4bqrJsWp4bqu4bqi4buN4bqrb+G6tOG6v+G6q07hur/huqJv4bq/4bqr4bunaOG7peG6q+G6oOG6ruG7geG6q+G6ouG7reG6q2/hu4Fv4buf4bqr4bq/4bun4buf4bqrw7Phu6Hhuqtv4buf4bquRcah4bunw6PhuqtD4buh4buXb+G6q8SC4bq/ReG6q8ODZ+G7p+G6q27hu4fhu6fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtP4bq/4bul4buN4bqixanFqeG7p+G6q25y4bqrbmjEguG6q27hu4fhu6Hhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8Oz4bub4bqr4buf4buhxqHhuq7Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O64buf4buh4bqrw7LGsMOj4bqr4bun4buf4bu34bqrw7Lhu4Hhuqtv4buD4bun4buf4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q29q4bqu4bqrxILhu5/hurThuqvDueG7h+G7peG6q27GsOG7p+G7o+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8OyauG6ruG6q8SC4buf4buZ4bqr4buj4buh4bu14buh4bqrQ+G7h+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8Ozd+G7p+G6q27GsOG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDueG7teG7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7Lhu7nEguG6q8SCxKnhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q07hur/huqJv4bq/w6Phuqvhu6Bu4bqi4bq/4buf4buh4bulxalD4buhb+G6q2/hu59z4bqrb8aw4bqrw7LhurDhu6fhu6Phuqtl4bqrw4Dhu5/hur/huqvDs+G6psSC4bqrw7Lhu6HGoeG7pcSD4bqr4bue4bq/4buh4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8ODduG6q+G7p+G7h0XhuqvDsuG7oeG6q+G6osSpxILhuqvEguG7n+G7oeG7meG6ruG6q2/hu59w4bun4buf4bqrxJDhu4Fvw6Phuqvhu6V4xILhuqtucuG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqr4bug4bunxILhu43huqLhuqtv4buF4bun4bqrw4Dhu5/hu4HEg+G6q0DhuqvDgOG7n+G6v+G6q8Oz4bqmxILhuqvDsuG7ocah4bul4bqrb+G7qeG7p+G6q8O54buD4buhw6Phuqvhu6Bu4bqi4bq/4bqrbuG7seG6q8O5w4Hhuqtv4buz4bqr4bufeOG7oeG6q+G7p+G7o8Wp4bun4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bqia+G7p+G6q8OyxqHhuqvDg+G6sMSC4bqrxILhuq7hu6fhu6PhuqvDueG6pOG7teG7oeG6q8OyeOG7oeG6q27GsOG7p+G7o+G6q+G7peG7h+G6q+G6v+G7p+G7n+G6q8SC4bqs4bun4buj4bqrb8aw4bqrxJHhuqvhu6dn4bul4bqr4bujaOG7p+G6q27GsOG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8O64buf4buh4bqrw4Phur/hu6fhu6PhuqtO4bq/4bqib+G6v+G6q+G7n8Oo4bqr4bun4buHRcSD4bqrw5LGsOG6q8O54buH4bqrxIJx4bun4buf4bqr4buf4bquduG7p+G7o+G6q0HhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqrxILhu5/huqbhuqvhur3Do+G6q8O64buf4buh4bqr4bq/4bun4buf4bqrxILhu5/FqeG7gcSC4bqrw7rhu5/hu7Hhu6HhuqvDmeG6rm/hu6HFqeG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7Lhu43FqeG6q27hu4Hhu6XDo+G6q8Oz4bq24bun4buj4bqr4bun4buj4bqob+G6q8O64bufduG7p+G7o+G6q2/hu5/hu5nhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q2/hu5/huq5F4buV4bun4bqrxILhuqzhuqtv4buB4bun4buf4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrw5Phur/hu6fhu6Hhuqvhur7DuUPhu43Dg8Oj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw4Phur/huq7huqvDssaw4bqrw7nhu4Phu6HhuqtD4buvw7nhu5Phuqtv4buf4buXb+G7n+G6q8OycG/hu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnDqWThur3huqnhuqvhur/DucSCN+G6qcOS4bqk4bu5b+G6q8SC4buDxanhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrxIJ24buh4bqrw7Lhur/huqvDssah4bqrxILhu7Hhur/huqvDg+G7geG7p+G7o8Oj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqr4bugbuG6ouG6v+G7n+G7oeG7pcWpQ+G7oW/huqvhurHhu4HFqeG6q+G7n3fhu6fhu6PhurfhuqtDbeG7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/GoeG6q+G7o+G7n+G7oeG6q27hu4fhu6fhuqtD4buHxanhuqvDueG6pOG7teG7oeG6q8OyeOG7oeG6q27GsOG7p+G7o+G6q2/DgsSD4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqrJeG7jeG6rsSC4buN4bqiw4PEg+G6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qWVjYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWLhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy9ERETEg0Phu6fhu43EkMOA4bqi4buNw4PDg8SD4bun4buNxIIv4buc4buhw7nhu43Dgy8q4bqubnXhu41vxIIvxJFOL+G6vmMvxJHhur0vTsOTL2TEg3XDgOG7o+G6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6tcOS4bqk4bu5b+G6q8SC4buDxanhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrxIJ24buh4bqrw7Lhur/huqvDssah4bqrxILhu7Hhur/huqvDg+G7geG7p+G7o8Oj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqr4bugbuG6ouG6v+G7n+G7oeG7pcWpQ+G7oW/huqvhurHhu4HFqeG6q+G7n3fhu6fhu6PhurfhuqtDbeG7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/GoeG6q+G7o+G7n+G7oeG6q27hu4fhu6fhuqtD4buHxanhuqvDueG6pOG7teG7oeG6q8OyeOG7oeG6q27GsOG7p+G7o+G6q2/DgsSD4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqrJeG7jeG6rsSC4buN4bqiw4PhuqvEg+G6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6ouG7k+G7p+G6q8OD4buJ4bun4bqr4buk4buN4bq/enrhur/huqvhu5/hu6/hu6XhuqvhuqDhuq7hur/Do+G6q8Oz4bq24bqrw7nhu4fhuqvDsnjhu6HhuqvDuuG7n+G7gW/hu5/Do+G6q07hur/huqJv4bq/4bqr4bun4bufa8OA4bqrb+G6rnhv4bqrxIJ2xILhuqvhu5/hu7Phu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqtD4buH4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7mcOj4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvDsnjhu6Hhuqtv4buf4buz4buh4bqrxIJ2xILhuqvhu5/hu7Phu6fhuqvhu5/DrOG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu5/hu7Phu6fhuqvDqmLhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEguG7h+G7ocSD4bqrJuG7n3bhu6fhu6PhuqvDuuG7k+G6q2/hu5/FqeG6q8SC4bufxKlF4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvDksOaW8OS4bqrT+G7n+G6v+G7pcOA4buhxanhu6fDg+G6q8OZ4buN4bq/4buj4bqu4buN4bqrQ+G6pOG7ucSC4bqrxILhuqJ44buh4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqrQeG6q2/hu4Fv4bqrb+G7n3PhuqvDg3bhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n8SpxILDo+G6q+G7n+G7q+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6Xhuqvhurnhurs54bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvDg8Wp4buBxILhuqtuxrDhu6fhu6PDo+G6q2/GsOG6q2Nl4bqrb+G6sOG6q8Oz4bqmxILhuqvDsuG7ocah4bul4bqr4bqxw4PFqeG6q0Phu7Xhu6HhuqvDquG6q2/hurDhuqtv4bq04bq/4bqr4bug4bunxILhu43huqLhurfhuqtD4buH4bqrZeG6q8O5auG7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7g8SC4bqr4bujxrBv4bqr4bqx4bug4bunxILhu43huqLhuqtv4bufc+G6q+G7pXjEguG6q8O5auG7p+G6t8SD4bqrW+G7teG7oeG6q8O64buf4buF4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvDg8Wp4buBxILhuqtuxrDhu6fhu6PhuqvEguG7h+G7oeG6q8SCceG7p+G7n8Oj4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q8SCdm/huqvDsnjDo+G6q8OD4bqo4bqrbuG7oeG7meG7p+G6q+G7hcWp4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqrxIJx4bun4buf4bqr4buf4bquduG7p+G7o+G6q8O54buT4bun4bqrbsaw4bun4bujw6PhuqtO4bq/4bqib+G6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8OA4buf4buN4bun4bqrw7JsReG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqr4bug4bunxILhu43huqLhuqtD4buHxanhuqvEguG7n+G7meG6q8OA4buf4buF4buh4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvDssOB4bqrb+G7n2vEguG6q0NrxILEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLhuqThu7Vv4bqrw7rhu5/hu6HhuqvEguG7n0HhuqvDgOG7n+G7h8Wp4bqrQ3Hhuqtv4bqw4bqr4buf4bux4bun4buj4bqrZ+G7p+G6q2/hurThur/huqvhu6Bu4bqi4bq/4buf4buh4bulxalD4buhb+G6q0HhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqrxILhu5/huqbhuqvEguG7geG7pcOj4bqrxILhu59qReG6q8SC4bqi4bup4bqr4bukxanhuq7huqLhu6Hhu6fhu5/FqeG6q8OyZuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7pXjEguG6q8OA4buf4buN4bun4bqrxILhu5/GsMSC4bqrxILhu6Hhu6Xhuqvhu6fhu6Phur9F4bqr4buj4buh4buJReG6q8SC4buf4bqm4bqr4bq7YsSD4bqrJuG6rOG6q2/hurDhuqtv4buf4burb+G6q8O64buf4buN4bqrb+G6tOG6v+G6qyLhur9D4buhw6Phuqvhu6Thu43Dg8OD4buh4bqrw7Nt4bun4bqrbsaw4bun4buj4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvDg+G7gcSC4bqrQ+G7qeG7p+G7o+G6q2/EqeG7peG6q+G6onfhu6HhuqvDs+G6psSC4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q2/hu59x4bulw6PhuqtvZ+G7p+G7o+G6q27huq54b+G6q8SC4buf4bq04bqr4bul4buv4bun4bqrVeG6rsO54buhxanhuqtP4buNw4Phur/huqLhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q0PEqcSC4bqrQ+G7heG6q8OyeeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/huqbhuq7huqvEguG7n+G6ruG6v8SD4bqrT+G6rnbhu6Hhuqvhu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G7pXjEgsOj4bqrxILhu5/hurThuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q07huqLhur964buhw7nhuqtv4bq04bq/4bqrw4Dhu59w4bq/4bqrb+G7n+G6tOG6q+G7p+G7n+G7h+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrxILhurJv4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvEguG6onnhuqvEguG7h+G7oeG6q8O64buf4buh4bqrTuG6v+G6om/hur/huqtuxKnEguG6q+G7p+G7o+G7t+G6q8OybEXhuqtv4bq/xanhuqvEgnZv4bqrw7J4xIPhuqvhur7hu6fhu5/huqvhu6V4xILhuqvDuWrhu6fhuqvhu6dC4bq/4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6Thu43Dg8OD4buh4bqrb+G6pOG7t+G7oeG6q27huq534bun4bqrw7rhu5/hu6HhuqvDsmxF4bqrbsaw4bun4buj4bqrQ+G7q8SC4bqrxJDhu4fDo+G6q8OD4bq/4bqu4bqrb+G6sOG6q8Oz4bqmxILhuqvDsuG7ocah4bul4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q0Phu6nhu6fhu6PhuqtvxKnhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4buv4buh4bqrw4Phur/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G6vuG6ouG7o+G7jeG7p8SC4buh4bun4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6q2/DguG7p+G7o+G6q2/GsOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8O64bufaG/huqvDuuG7n+G7geG7p+G7o+G6q2/huqjhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvDueG7oeG7l8SCw6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7nhu4fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7rhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q2Ri4bqrw4Dhu5/hurDEguG6q+G7o+G7oULhur/huqvhu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G7pXjEgsSD4bqrw5LGsOG6q8O54buH4bqrw7rhu5/FqeG7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqr4bul4buH4bqrb+G7gW/huqtDcuG6q8SC4bqicOG6q2/hu5/hurThuqtv4bufdsSC4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrKuG7p+G7jeG7oXXDs+G7jeG6ouG6q0Phu4fhuqvhu6Thu6HDueG7ocSCxanhuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqr4bqixKnEguG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7hcOj4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw4Dhu5/hur/huqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q2fhu6fhuqvDicSD4bqr4bue4bur4bqrxILhu59r4bul4bqrb+G7n3Dhuqtv4bup4bun4bqrw7LGoeG6q0Phuq54xILhuqvhu6V4xILhuqtv4buz4bqr4bufeOG7oeG6q2fhu6fhuqtu4buH4bun4bqr4bqi4but4bqr4bul4bqk4bu34buh4bqr4bul4bqk4buz4buh4bqrQeG6q8OA4buf4bqwxILhuqtkw6rhuqvDuuG7n+G7oeG6q+G7pOG7ocO54buhxILFqeG6q25n4bun4buj4bqrw7nhu5Phu6fhuqvDssaw4bun4bqr4buleMSC4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6Phuqtv4buf4bquReG7leG7p+G6q8Oz4buH4buh4bqrb+G6tOG6v+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8OyeOG7ocOj4bqrxJDhuqrhuqvDucOJ4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrw7nFqeG7g+G7oeG6qz3hu6HhuqDhuq7hu4/huqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDuuG7n+G7oeG6q8Oz4bqmxILhuqvDsuG7ocah4bulxIPhuqvhu6bhu5/huqThu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q+G7peG7r+G7p+G6q1vhu6FvxILFqeG6ouG6q1vhur/DucOz4buNw4PhuqvDsmbhuqvDunLDgOG6q8OA4buf4buF4bun4bqrxJDhu4Phuqtv4bqm4bqu4bqrxILhu5/huq7hur/huqtv4bufxanhuqtO4bq/4bqib+G6v8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KuG6v+G7p+G7o+G6q+G7n+G7oeG7l8OA4bqr4buf4bq/4buhw6Phuqvhu6Dhu6fEguG7jeG6ouG6q8O64bufQeG7oeG6q8OyauG6ruG6q8SCdsSC4bqr4buf4buz4bun4bqrQ+G7h+G6q2/DguG7p+G7o+G6q2/GsOG6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q2/hu7Phuqvhu5944buh4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrb+G7gW/huqvDgOG7n+G6v+G6q8Oz4bqmxILhuqvDsuG7ocah4bul4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7n+G7q+G6q8Oy4buV4bqu4bqrxILhu5/hu6Hhu5nhuq7huqvDsnjhuqtv4buf4bqubOG7p+G6q8SQ4buBb+G6q29q4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8OyxqHhuqvhu6Phu5/hu6Hhuqtu4buH4bunxIPhuqvhu6bhu5/huqThu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6Xhuqtv4bq24bun4buj4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtD4bqk4bu5xILhuqvEguG6onjhu6HDo+G6q07hur/huqJv4bq/4bqrw7Jm4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDssah4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pMWp4bqu4bqi4buh4bun4bufxanhuqvEguG7n+G6v8Wp4bqrxILhurDhu6fhu6PhuqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OD4buJ4bunxIPhuqvhu57hu6vhuqvDs+G7h+G7p+G6q8SQ4buZw4DhuqvhuqLEqcSC4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw4Dhu5/hur/huqvEgsSp4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o8Oj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7h+G7oeG6q+G7p+G7h8Wp4bqrxJDhuq5F4buT4bun4bqrxILhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxIJ2xILhuqtv4bq04bq/4bqrw4Dhu59w4bq/4bqrb+G7n+G6tOG6q+G7p+G7n+G7h8SD4bqrQOG6q27hu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6ouG7geG7ocOj4bqrT+G7n+G7oUPhuq7huqvDsmbhuqvhu5/hu4Phu6fhuqtv4buf4buZ4bqrw7Lhu4Hhu6fhu6PhuqvDusah4bqrxIJq4bul4bqr4bun4buj4bquReG6q+G7n+G7ocah4bul4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pOG7jcODw4Phu6HDo+G6q2/hu6nhu6fhuqtB4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvDuXjDo+G6q8OZ4bqub+G7ocWp4bqrQ+G7h+G6qyrhur/hu6Xhuq7hu43DueG6q27hu6tv4bqrw7nGsMSC4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buFw6PhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhu7Hhur/huqvhu59q4bqu4bqr4buf4buZxILhuqtv4buBb+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n+G6rnbhu6fhu6PhuqvhuqLGsMSC4bqrbsaw4bun4buj4bqrbnnhu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqtv4bufxanhuqvhu6Bu4bqi4bq/4buf4buh4bulxalD4buhb8Oj4bqrb+G7n+G7oeG6v+G6q29oxILhuqtv4buf4buJ4bun4bqrw4PhurDEguG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6qybhu5/hurJF4bqrw5Lhu6HGoeG7p+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6VoxILhuqvEkHBv4buf4bqrxILEqeG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bup4bun4bqrw7nhu4Phu6HhuqvDueG7h+G6q+G7nuG7jeG7p+G6okXEg+G6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqllY2Xhuqnhuqvhur/DucSCN+G6qeG6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qWXDqmLhuqnhuqtuxanhuqLDs+G7jeG6ojfhuqli4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vRERExIND4bun4buNxJDDgOG6ouG7jcODw4PEg+G7p+G7jcSCL+G7nOG7ocO54buNw4MvKuG6rm514buNb8SCL8SRTi/hur5jL8SR4bq9L07Dky9lxIN1w4Dhu6Phuqkv4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhu57hu4fhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q+G7oOG7p8SC4buN4bqi4bqrw7Jm4bqrw4Dhu5/FqeG7p+G7o+G6q8SC4bux4bq/4bqrxILhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDsnbhu6HhuqvEgnbhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bulw4Lhu6Hhuqvhu6fhu5/hu6vhu6fhuqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buhxqHhu6Xhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrb+G6tOG6v+G6q07hur/huqJv4bq/xIPhuqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqvhur7hu6fDg+G6v+G6q8SD4bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDknjhu6Hhuqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/hu6HhuqvDssSp4bqu4bqr4bqh4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bug4bunxILhu43huqLhuqvhurFlLcSRLWMtZOG6t+G6oeG6q1Xhuq7DueG7ocWp4bqrT+G7jcOD4bq/4bqi4bqrLeG6q+G7pOG6v+G7oW/FqeG7p8Oj4bqrw5nhuq5v4buhxanDo+G6qyrhur/hu6Xhuq7hu43DucOj4bqrT+G7n+G7oUPhuq7huqst4bqrJuG7n+G7oeG6v+G7o8Wp4bqr4bukxanEgsSC4bq/w6Phuqvhu6Thuq7hu6fEguG6v+G6ouG7oeG6q+G6sSrEguG6v+G7p8O6xalD4buhb+G6q+G6uWThurfDo+G6q1rhur/hu6fhu43EgsSC4buh4bqrLeG6qyrhu6fhu43hu6F1w7Phu43huqLhuqvhurEq4bq/4bunxILFqeG7p+G6q+G6u8Oq4bq34bqrLeG6q+G7jMSCxanhuqnFqcOj4bqr4buk4buhw7nhu6HEgsWp4bqr4bqxTuG6v8O5xanEguG7jcO5w7nhu6Hhuqvhur3DqeG6t+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU7hur/huqJv4bq/4bqr4bqxZS3EkS3EkeG6t+G6oeG6q1vhu6FvxILFqeG6ouG6q1vhur/DucOz4buNw4Phuqst4bqrw5Phur/hu6fhu6Hhuqvhur7DuUPhu43Dg8Oj4bqrPeG6rkXFqcO5w6Phuqs94buh4bqg4bqu4buNw6Phuqvhur5u4buhw7Phur/DueG6qy3huqsi4bq/Q+G7ocOj4bqrJsWp4bqu4bqi4buNw6PhuqvDmuG7jeG7ocSC4bq/4bqrLeG6q+G7pOG7jcODw4Phu6HDo+G6q+G7oG7huqLhur/hu5/hu6Hhu6XFqUPhu6Fvw6Phuqvhu57hu43hu6fhuqJF4bqr4bqx4bug4bun4buh4buNw4PEguG6v+G6q+G6u+G6ueG6t8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14buk4buh4bun4buf4bqrw5rhu5/hur/hurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truyện ngắn: Đi qua ký ức

Truyện ngắn: Đi qua ký ức
2024-07-13 17:50:00

(PNVN) - Chú Thắng lại bảo, tha thứ đâu phải cho người có lỗi mà còn để mình nhẹ lòng. Khi nghe chú nói, tự nhiên tôi thấy, hay là mình cũng buông nỗi buồn xưa cũ, thả hết đi...

Người cao nhất thế giới thèm lấy vợ

Người cao nhất thế giới thèm lấy vợ
2009-09-17 11:41:50

(VnExpress) - Sultan Kosen, vừa được công nhận là người cao nhất thế giới, hy vọng sẽ lấy được vợ nhờ danh tiếng vì có tên trong cuốn sách kỷ lục Guiness.

Những tiệm spa quyến rũ nhất thế giới

Những tiệm spa quyến rũ nhất thế giới
2009-09-17 11:41:37

(VnExpress) - Nếu bạn là người thích làm đẹp bản thân và chăm sóc cơ thể, hãy thử nghiệm cảm giác tuyệt vời tại những tiệm spa xịn nhất trên thế giới.

Mai Phương Thúy đón Trung thu với trẻ em ung thư

Mai Phương Thúy đón Trung thu với trẻ em ung thư
2009-09-17 11:40:35

(VnExpress) - Khi nắm tay ân cần hỏi han, khi cõng trẻ trên vai hay khi dịu dàng hôn lên má, Hoa hậu VN 2006 khiến bố mẹ bệnh nhân và y bác sĩ Khoa Ung bướu, Viện Nhi Trung...

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra
2009-09-16 15:45:32

(VnExpress) - Sau khi phải rời sân giữa chừng theo yêu cầu của HLV Ferguson, trong trận đấu với Besiktas ở Champions League tối qua, tiền đạo của MU phản ứng nóng nảy.

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul
2009-09-16 15:44:59

(VnExpress) - Cầu thủ ghi bàn duy nhất, giúp MU đánh bại Besiktas tối qua, chính là lão công thần Paul Scholes - người vài ngày trước bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với...

Eto

Eto"o - Ibra, gia vị mạnh cho đại chiến Inter - Barca
2009-09-16 15:44:15

(VnExpress) - Cuộc hội ngộ giữa hai chân sút hàng đầu với đội bóng cũ của họ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho trận cầu đỉnh cao giữa đội ĐKVĐ Serie A và người...

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto
2009-09-16 15:41:42

(VnExpress) - Niềm vui nối tiếp niềm vui tại Stamford Bridge. Sau khởi đầu hoàn hảo ở giải Ngoại hạng, tối qua, thầy trò Carlo Ancelotti lại giành chiến thắng trong trận ra...

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng
2009-09-16 13:54:54

(TPO) - Ban giám khảo của đạo diễn Lý An nhận được sự tán thưởng của dư luận. Còn "Chơi vơi" chỉ trình chiếu trong nước sau khi trở về từ Liên hoan phim (LHP) Toronto và LHP Bangkok.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết