Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6PFqHPhu5nhurVU4buJZXJl4bq14bqza8O54bqz4bq1cOG7l+G7jXLhurXhuqR24buX4bq14bqkw61z4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5fDsnPhurVUceG6qHLhu7Phu5fEqeG7ueG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6PDoEDhu7JU4bqh4bq1LeG6tUDhu7Fz4buZ4bq1QeG7lcawc+G7meG6tVLEkOG6teG7iGXhu7dlxKlw4bq1VOG7iWVyZeG6teG7lcWpcuG6teG6pWIvxJHhurVrw6rhurVB4bu34bux4bq1QeG6ueG7l+G6tXLDgGXhurVw4buX4buNcuG6tUHhu7fDsnPhurXhu4nDquG7l+G6tcSp4bul4bq1U+G7leG6ueG6tUDhu7fhu4Fz4buZOeG6teG6pOG6ueG6tcSpdeG6tXLhurlz4bq14oCca8O54bq14bu54bqwxKnigJ3hurXhuqR24buX4bq1cuG7q0HhurXhuqTDrXPhurVr4burc+G7meG6teG6pOG7l8Oyc+G6tVRx4bqocuG7s+G7l8Sp4bu5YeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o0Fl4buJcWzhurXhu7lB4bqocWwx4bqzcmXhu7fhu5nhu5dzN+G6p+G7s+G6rOG6tWXDgUF04bqzw6PhuqNB4bu3w6PhuqNBasOj4bqj4buXcuG7meG6tWVxQTHhurPhurPhurXhu5Xhu7nhu7NlxKlsMeG6s8Oi4bqz4bq14buJdOG7t2ps4bu3MeG6s+G6peG6s+G6teG7leG6qOG7s2zhu7dx4buXc3Ax4bqz4bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqz4buVQUHhu7M3Ly/huqbhuqbhuqZhQeG7l2xz4buz4buVdHPhu5lh4bqkcy9A4buXZXPhuqh0cy/hu5ZyZeG7mWwo4buXbOG6pmFl4bu54buz4bqsNkDhu5XDgXLhu4lzZeG7l3Hhu5ZKMeG6p+G6p+G6qeG6reG6pcSR4bqzL8Oj4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjQeG7t8Oj4bqjQWrDo0Dhu7Fz4buZ4bq1QeG7lcawc+G7meG6teG7iGXhu7dlxKlw4bq1VOG7iWVyZeG6tXLDgGXhurVw4buX4buNcmHhurXhurxz4buVN+G6teG7mGxBQeG6qOG6oy9BasOj4bqjL0Hhu7fDo+G6oy9BZeG7iXFsw6ModuG7l+G6tUHhu5Vlc+G7leG6tXDhu5fhu41y4bq1cuG6ucOB4bq14bqsZXPhu5XhurVB4bu3w7Jz4bq1QWXhuqg54bq1xalz4buZ4bq1xKnhu5XDg+G6tVPhu5XhurnhurVA4bu34buBc+G7meG6tWvDquG6teKAnGrEgnPhu5nhurXEqeG6vXLhurVBaHPhurXEqcWpc+G7meKAneG6teG6pOG7neG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq1QOG7l3LhurVSdOG7t2zhu5V0w4Hhu7ls4bq1LeG6tXLhu6tB4bq14bqkw61z4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5fDsnPhurVyw4Bl4bq1cOG7l+G7jXLhurVUceG6qHLhu7Phu5fEqeG7ueG6tXPhu5nhuq534buX4bq1UsSQ4bq1a8Oq4bq1QeG6tnPhu5nhurXigJzhu7fhu5dz4buV4oCd4bq14bqk4buP4bq1xKnhu5Xhu5fhu43EqeG6teG7lcOB4bqo4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq14buJ4bq7xKnhurVq4bq5c+G7leG6tcSp4buVdOG6tXNlcuG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7meG7l+G6veG7l+G6tWtow4HhurV54bq14buI4buBxKnhurVQ4buXc+G7leG6tcOgQOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6oWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NS4bq5c+G6teKAnGvDueG6tXDhu5fhu41y4oCd4bq1auG7l+G7kXPhurXhu7dl4bq1QeG6u+G7l+G6teG7icOq4buX4bq1xKnhu6XhurVT4buV4bq54bq1QOG7t+G7gXPhu5nhurXhu5XFqXLhurXhuqViL8SROeG6tXPhu4dy4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14oCcauG6onPhu5nhurXhuqrigJ3hurXEqcODZeG6tUDhu7Fz4buZ4bq1QeG7lcawc+G7meG6tVThu4llcmVh4bq1xahz4buZ4bq1csOBxrBz4bq1c+G7lWdz4bq1auG7neG7s+G6tXPhurnhuqjhurVww7LDgeG6teG7mcO54buX4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXDg3Phu5nhurXhu5Xhu6vhurXEqOG7leG7l8SpZeG7mXThurXigJPhurXhu7XDgcOy4bq14buV4bqu4buvc+G7meG6tcSpw4Nl4bq1xalz4buZ4bq1LeG6tUHhu7d54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXEqeG7lcOD4bq1c+G7leG6ueG6tWvhur9z4buZ4bq1xKll4buX4bq1QOG7leG7jeG6tSjDrXPhurXhu5Thu6vhu5fhurVUceG6qHLhu7Phu5fEqeG7ueG6teG6p8Oi4bqlYmHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PigJzEqOG7leG7l8SpZeG7mXThurVrw6rhurXhu7lmc+G6teG7ueG6uXPhu5lh4bq1U+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurVSxJDhurXEqcSCc+G7meG6tWvDquG6teG7uWZz4bq14bu54bq5c+G7mWHhurVAaEHhurXEqeG6veG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1QcWp4buX4bq1a+G7j8OB4bq1csOBxrBz4bq1xKl14bq1ceG7keG6teG7leG7q+G7l+G6tUHhu5XDtOG6tUHhu5VldOG6tXPhurnhuqjigJ054bq1xalz4buZ4bq1VOG7iWVyZeG6teG7s+G7lcOpQeG6teG7ieG7l8O0w4HhurVB4bu34bqudsSp4bq1xKnDqcSp4bq14bqkw61z4bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThu5fDsnM54bq14buVw7nEqeG6teG7ueG7l3Phu5U54bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq14buZ4buXZeG6teG6pOG6ueG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tcODc+G7meG6teG7leG7q+G6tcSpdeG6tXLhu4NBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+KAnFPhu43DgeG6tcSpw6nEqeG6teG7ieG6u3PhurXEqeG7lcO5c+G6tcSo4buV4buXxKll4buZdDnhurVBxanhu5fhurXEqWVy4bq1a3Rlc+G6teG6pHbhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu4nhurtz4bq14bu34buHc+G7mTnhurXEqOG7leG7l8SpZeG7mXThurXhu7nDs+G6tXDhu5Xhu5fhu41z4bq1c+G6rnbEqeG6tVLEkOG6tUHhurLhurXhu5Xhurl0OeG6teG6pOG6ueG6tXPhuq52xKnhurVSxJDhurXhu7nDs+G6tXDhu5Xhu5fhu41z4bq1xKnhur3hurVB4buV4buN4bq14buZ4buXduG7l+G6tUHhurLhurXhu5Xhurl04oCdOeG6tcWpc+G7meG6tXN14buX4bq1QeG7lcOycmHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6MjROG6teG7iWVz4bq1VHHhuqhy4buz4buXxKnhu7nhurXhu7TDgcawxKnhurVB4buN4bq14bu5w7PhurXEqeG7lcO5c+G6teG7t2XhurVy4burQeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buz4buVxrDhurVr4bq/c+G7meG6tcSpZeG7l+G6tVRx4bqocuG7s+G7l8Sp4bu54bq14bqnw6LhuqVi4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1xKnDgeG7q8Sp4bq14buVw7nhu7PhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHhurvhu5fhurXEqHThu7Nsc+G7lWXhu5nhu5Vsc+G6teG6pOG6uXThurVz4buZ4bq54bqo4bq14bqnL+G6pcOi4bq1QXbhu5dh4bq1SuG6suG6tXDhu5fhu41zOeG6tUvDteG6tXPhu5VoQeG6teG7s+G7lcOB4bq1c+G7lWdz4bq1UuG7l8Sp4buVbHFxbOG6tVThu4llcmXhurXhu7nDs+G6tUHhu5Vl4bqo4bq1a+G6sMSp4bq1cWVz4buZ4bq14bu1w4Fnc+G6tWrhu4tz4bq1a2nDgeG6tWt04bq5c+G6tWvhurvhu5fhurXhu4nhu5fDtMOB4bq1QeG7lWVy4bq1auG6suG6tcSpw4Hhu6vEqeG6teG7lcO54buz4bq1c+G6ueG6qGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NLw7ThurVr4bqueMSp4bq1xKnhu5XDuXPhurVx4bq54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu7Phu5XGsOG6tcSp4buVw4PhurVz4buV4bq5OeG6tcSo4buV4buXxKll4buZdOG6tWtlc+G7meG6teG6pOG6ueG6teG7ucOz4bq14buz4buV4bq94buX4bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZeG6teG6pOG6uXThurVy4burQeG6tcSpw4Hhu6vEqeG6teKAnMSp4bq7c+G7leG6tUHhu7dlc+G7leG6tXDhu5XGsMSp4bq1ceG7l8O1QeKAneG6teG6pHbhu5fhurVz4buVw4Jz4buZ4bq14oCca8aw4buX4bq1QeG7lcOD4oCd4bq1c+G7leG6ruG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buz4buVxrDhurXhu7bhu5d04bq1amzhurXhu6Blc2zhu5fhu7d04bq1w6Dhu4jhu7dleuG7l3HhuqE54bq1UmVq4bu34buXauG6tcOgQGfhuqjhurXhu4hlc+G6tVPhu5Vl4bqhOeG6teG6pOG6ueG6tUB0cOG6qHThurXDoFPhu5XDrUHhurXhu4jhur1z4bqhYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7mOG7l+G6veG7l+G6tUHhu5XGocSp4buV4bq1xKnhu5V04bq14bu54bqy4bq14bqk4buBc+G7meG6tXLhu4NB4bq1xKnDg2XhurVy4bubc+G7leG6tUHhurvhu5fhurXEqcOB4burxKnhurXhu5XDueG7s+G6tSNE4bq14buJZXPhurVUceG6qHLhu7Phu5fEqeG7ueG6teG7tMOBxrDEqeG6tUHhu4054bq1a+G7qXPhu5nhurVB4buVd+G7l+G6teKAnHHhur9z4buZ4bq14bqsw7LigJ3hurXhu5Xhu5tz4buV4bq14bq9c+G7leG6tcSpw4Nl4bq14bqkeDnhurXFqXPhu5nhurVU4buJZXJl4bq1c3Xhu5c34bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4oCc4buI4bq9c+G6tUHhu5Vnc+G6tUHFqeG7l+G6tcSpxIJz4buZ4bq1xKl14bq1QeG7lcO04bq14buZdeG7s+G6tXLhu4NB4bq1QeG6u+G7l+G6tcSodOG7s2xz4buVZeG7mWxzYeG6tVPhu5Xhuq5z4buZ4bq1QeG7l3PhurVBxrBB4bq1ceG6uXPhu5XhurVx4bq54bq1QcWp4buX4bq14bu5w7PhurXEqeG6tOG6tXLhu6tB4bq14oCYc+G7mcWp4buX4bq14bu5ZXTigJnhurVr4bqueMSp4bq14bqow7LDgeG6tXLhu41z4bq1a+G6u+G7l+G6tWrhu5fDtXPhurXEqeG7lXThurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7s+G7lcawOeG6tWt14bq1ceG6ueG6tUvDteG6tXPhu5VoQeG6teG7s+G7lcOB4bq1c+G7lWdz4bq1xKnDg2XhurXEqeG7lcOAc+G7meG6tUFlOeG6tVLhu5fEqeG7lWxxcWzhurVU4buJZXJl4oCdYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5XDgeG6tUDhu5Xhur104bq1QOG7lWx04bq1QGxxbOG7meG7t2Xhu7Phu5XhuqMv4buzw6M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra

Wayne Rooney nổi khùng vì bị thay ra
2009-09-16 15:45:32

(VnExpress) - Sau khi phải rời sân giữa chừng theo yêu cầu của HLV Ferguson, trong trận đấu với Besiktas ở Champions League tối qua, tiền đạo của MU phản ứng nóng nảy.

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul

MU kiếm trọn ba điểm ở chảo lửa Istanbul
2009-09-16 15:44:59

(VnExpress) - Cầu thủ ghi bàn duy nhất, giúp MU đánh bại Besiktas tối qua, chính là lão công thần Paul Scholes - người vài ngày trước bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với...

Eto

Eto"o - Ibra, gia vị mạnh cho đại chiến Inter - Barca
2009-09-16 15:44:15

(VnExpress) - Cuộc hội ngộ giữa hai chân sút hàng đầu với đội bóng cũ của họ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho trận cầu đỉnh cao giữa đội ĐKVĐ Serie A và người...

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto

Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto
2009-09-16 15:41:42

(VnExpress) - Niềm vui nối tiếp niềm vui tại Stamford Bridge. Sau khởi đầu hoàn hảo ở giải Ngoại hạng, tối qua, thầy trò Carlo Ancelotti lại giành chiến thắng trong trận ra...

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng

Dư âm LHP Venice: Xứng đáng
2009-09-16 13:54:54

(TPO) - Ban giám khảo của đạo diễn Lý An nhận được sự tán thưởng của dư luận. Còn "Chơi vơi" chỉ trình chiếu trong nước sau khi trở về từ Liên hoan phim (LHP) Toronto và LHP Bangkok.

Nhìn chim, sáng tác nhạc

Nhìn chim, sáng tác nhạc
2009-09-16 13:53:49

(TTO) - Sau khi nhìn một ảnh chụp bầy chim đậu trên dây điện, nhạc sĩ Jarbas Agnelli, 46 tuổi, người Brazil, đã cảm hứng sáng tác một bản nhạc từ các vị trí chim đậu.

Trung thu 2009: Sắc màu Việt - Nhật

Trung thu 2009: Sắc màu Việt - Nhật
2009-09-16 13:53:33

(TTO) - Từ ngày 25 đến 27-9, tại Bảo tàng Dân tộc học VN sẽ diễn ra chương trình “Trung thu 2009: sắc màu Việt - Nhật”.

Mắt phố - một góc nhìn khác về Hà Nội

Mắt phố - một góc nhìn khác về Hà Nội
2009-09-16 13:53:14

(TTO) - Câu chuyện xoay quanh không gian phòng khách một gia đình trí thức ở Hà Nội gốc, kể từ khi người con gái thứ hai từ nước Đức trở về sau mười năm bôn ba kiếm sống.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết