Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbsOQ4bqyQuG6rsO1duG6rsOCw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5wQuG6rsO14buI4buhduG6rsO1xKjhuq7hurBBSsO1QsSC4bqu4bqw4bu54bqqw7XEqEt2w7Xhu5DDgcO1duG7oXbDteG7kOG6tMO1xKjDk+G7hELEgm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbmvhurHhurFsw7Utw7VWTXbDtcOpSsawxKjDteG7r3JCw7Xhu5Dhu4zhu5/DtXZEw7XDjErhu5RBxKjDtXjhurRC4bquw7V44bqyQuG6rsO1duG6rsOCw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5wQuG6rsO1dkrhurxCw7Xhu4jhu6F24bquw7V94bquw5RCxILDteG7kOG6tMO1xKjDk+G7hELEgsO14bqo4buMQsSCw7V34bufQuG6rsO1xKjhu4pDQsSCw7XhuqjhurR24bquw7Xhu4jDlcO1d8WpQsO1xKjhur52xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uVk12w7XDqUrGsMSow7Xhu69yQsO14buQ4buM4bufw7V2RMO1w4xK4buUQcSow7V44bq0QuG6rsO1eOG6skLhuq7DtXbhuq7DgsO1w43huq7hu6HEqMO14bqucELhuq7DtXZK4bq8QsO14buI4buhduG6rsO1feG6rsOUQsSCw7Xhu5DhurTDtcSow5Phu4RCxILDteG6qOG7jELEgsO1d+G7n0Lhuq7DtcSo4buKQ0LEgsO14bqo4bq0duG6rsO14buIw5XDtXfFqULDtcSo4bq+duG7icO1xKjhu6F2w7XEguG6sHLDrMO14bqx4buKSkLEgsO1xKjFqeG6qsO1V+G6tHbhuq7DtcSo4bquSuG7q8So4buJw7V34bq0duG6rsO14buQTcO14buQdELDteG6rkThu5/DteG7kHDDteG6rOG6rkPhu5/DteG6rkV2w7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgOG7icO1eMOKQsSCw7V24bquTsO14buv4bqw4bu5QsOsw7XhurHhuq/DtX3Egkrhu5ThuqJCw7U/Q3BCxILDtcOQ4bqww4DDjeG7icO1eHHhurDDtcSo4buhw7Utw7Xhu67huq/DtcOQw5J2w7XhurHhuq7hurpCxILDtXdDw7V94bqucMO14buYSsawxKjDteG7r3JCw7VrfcOp4buubMO1xJF0QsO1P0Thu5/DteG6seG6ruG6ukLEgsO14bqx4bqwQsO14buYSsawxKjDteG7r3JCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uw6NK4buUQcSow7V44bq0QuG6rsO14buI4bq8w7Xhu5fhu53GocahL8Ojw5DDtS3DtVbDqeG7rjrhuqM/w7V3Q8O1dk12w7XEqOG7isOTSELEgsO1VuG6rkrDtcSRdELDtT/EkOG7n8O14bqs4buWw7V24bqu4bqww4FKw7Xhu5HDtC3hu5Hhu5PDtULhu7lKw7Xhuqjhu5bDtXdDw7V44bqyQuG6rsO1duG6rsOCw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5wQuG6rsO1dkrhurxCw7Xhu4jhu6F24bquw7VCcOG7lMOsw7XigJx9w6nhu67DteG7mErGsMSow7Xhu69yQsO1dkrhurxCw7Xhu4jhu6F24bquw7XEqOG7iuG7uULDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dkTDteG7mOG7oXbDtULhuq7hu6tCw7V4dELEgsO14bqs4buWw7Xhu5hKxrDEqMO14buvckLDtXZO4bufw7VWTXbDtcOpSsawxKjDteG7r3JC4buJw7XhurBCw7Xhu5Bww7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq5wQuG6ruKAncSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn3EgkNw4bqww7Xhu4rhu5/hu4nDteG6quG6vsSow7VC4bq+4bqww7V3SkLEgsO1dk7hu5/DtcOMSuG7lEHEqMO1eOG6tELhuq7DtcSo4buK4bu5QsO1dk9CxILDteG7lOG7uUrDtXbhu6lKw7V9w6nhu67DtcSRdELDtT9E4bufw7XhurHhuq7hurpCxILDteG6seG6sELDteKAnHbhuq7hurRKw7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtULhuq7hurDDgOG6qsO1xKjhuq5Kw7Xhuq7DiuG6sMO14buQcMO1QuG6sOG7ueG6qsO1w43huq5DQsSCw7XEqENwQsO14buv4bq+w7Xhu4jhurzDteG7iOG7oXbhuq7DtcSo4bquSsO14bquw4rhurDDtcSoceG6sMO1fcOp4buu4oCd4buJw7Xhu6/hu6FDw7V24buhQ8O14bqsQcSow7XDjEpyw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO14buQw4HDtVZNdsO1w6lKxrDEqMO14buvckLhu4nDteG6sELDteG7kHDDtcON4bqu4buhxKjDteG6rnBC4bquw7XEqOG7isOT4buEdsO1QsSCcOG7lMO14buT4budLeG7keG7ky3hu5PDtOG7keG7lcSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsOQxanhu5TDteG6qHDDtXfhurDhuqJCw7Xhu6/hurBBQsO14bqq4buE4bqww7VC4bquxrDEqMO1dk7hu5/DteG7iOG7jsO14bqs4bqww4BCw7XDjErhu5ThuqBCw7Xhu4jhu6F24bquw7V94bquw5RCxILDteG7kOG6tMO1xKjDk+G7hELEgsO14bqo4buMQsSCw7V34bufQuG6rsO1xKjhu4pDQsSCw7XhuqjhurR24bquw7Xhu4jDlcO1d8WpQsO1xKjhur52w7XhuqrGsOG7lMO1QsSCcOG7lMO1w4xK4bufw7XEgsWp4buUw7Xhu6/GsMSow7Xhu6/hurJC4bquw7XEqOG7ikNCxILDtXfDk8O14bqoSuG7q0LDtXdDw7V24buhduG6rsO14buv4bqw4bu5QsO14buIQ3FCw7V24buxSsO1xKjhuq5y4buJw7XEqOG6ruG6sEFKw7XEqOG6sOG7uUrDtXbhuq7hurbDteG6qOG7juG7n8O1duG6rkVCw7V34bufQuG6rsO1xKjDk+G7hELEgsO14bqs4bqu4bqww7Xhu5hBw43DtX3Egkrhu5ThuqJCw7XhurHhu4pz4bqww7Utw7Xhu5DhurxCw7Xhuqhww7V34bufQuG6rsO14buI4bqkw7XEguG6sMOUw7Xhu5Dhu5/hurDDtcSo4buKxJDDtcOMSsWpQsO14buIw5PDtcSo4buKQ0LEgsO1dkrhur52w7Xhuqzhuq7hu6FCxILDtXbhuq7hurBBQsO1duG6ruG6vELEgsO1w4xKxalCw7V74bqwQuG6rsO1LcO14buQcEPDtXbhuq5KQsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7XEqMOT4buEQsSCw7XhurHhu4rhu6lCw7U/w5NCxILDtcOQcUPhu4nDteG6o+G6rnHhuqrDtX3Egk/DtT5zQ8SpxKnEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27DkMO5dsO14buv4bqww4DEqMO14bqocMO1QuG6rsOUQsSCw7Xhuq7hurJC4bquw7VyQuG6rsO14bqq4bqwQuG6rsO14bquReG7n8O1duG6rsWpQsO1d0pCxILDtXbhu6F2w7Xhu5DhurTDtcSow5Phu4RCxILDtcSo4bquRuG6sMO14buYw5Phu5/DtXjDk0d2w7XEqOG6ruG6oMO14bqu4bqww4BCw7XEqOG6rnlDw7XDjeG6rkNCxILDtXbhu6F24bquw7XhuqzhurBB4bqqw7Xhuq7hurDDgMONw7XEqOG7ikNCxILDtXbhu6F2w7XEguG7n+G6qnnDtXjDk+G7gkLEgsO1eHHhurDhu4nDteG6rkPDuXbDtcSo4bqu4bur4bqqw7V24bqu4bq2w7V2csO1QsO9xKjDteG7kOG7t8O1xKjhuq55Q8O1w43huq5DQsSCw7V24buhduG6rsO14bqq4bufQsSC4bufw7V94bqu4burxKjDteG7rnJC4buJw7Xhuqzhuq7hurBBQsO1xILhurDhu4ThurDDtXbhuq5K4buU4bu5QsO14bqq4bq6QsO14buQcMO1d8OTw7XhuqhK4burQsO1duG6rkPDteG7isO6QsSCw7V4xanhu5TDteG6qHDDtXbhu6F24bquw7Xhuqhw4bqqw7Xhu4jhu6F24bquw7XEqOG6ruG6sEFKw7VCxILhuq7hurDhu7nhuqrDtcSoS3bhu4nDtULhuq7GsMSow7Xhuqhww7XEqOG7q8ONw7Xhu4jhu6F24bquw7V4w5NHdsO1xILhurDhu4ThurDDtcSo4bqu4bqww4BKw7VC4bquw7rhuqrDtcSo4bq6QsO14buQ4bqwQuG6rsO1duG7oXbDtXfhu59C4bquw7VC4bquxalCw7XhuqjhurR24bquw7Xhu4jDlcSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG7iuG7n0PDtXjhu4DhurDDteG7kOG7hOG6sMO14bqxSuG7gOG6sMO14bqx4buK4bu1w7Xhu5BwQ8O1dkrhurzhurDDtcSC4bqwRsO1duG6ruG6sMOBSsO14buRw7Qt4buR4buT4buJw7XhurpCxILDtVbhuq5Kw7XEkXRCw7U/xJDhu5/DtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDteG7kMOBw7VCxIJK4buU4bu5QsO1xKh1duG7icO1w4xK4buU4bqgQsO14buI4buhduG6rsO1feG6rsOUQsSCw7Xhu5DhurTDtcSow5Phu4RCxILDteG6qOG7jELEgsO1d+G7n0Lhuq7DtcSo4buKQ0LEgsO14bqo4bq0duG6rsO14buIw5XDtXfFqULDtcSo4bq+dsO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7Xhu5h54bqqw7Xhuqhww7Xhu4jhu6F24bquw7Xhuqjhu6tKw7Xhu5DhurLDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1eMOTR3bDtcON4bquw73DjcO1dk7hu5/DtXbhu4LDtcOMSuG7n0LDtcOMSnJCw7Xhuqjhu5bDtULhuq5ww7VCw5Phu4R2xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uVuG6rkPDtULhu7lCw7XEqOG6sEHDjcO1xKjhuq55Q8O14buQ4bqww4B2w7V44bqyQuG6rsO1duG6rsOC4buJw7XEqOG6rkrDteG6rsOK4bqw4buJw7V2TXbDteG7iOG7t8O1w43huq5xxKjDteG7kMOBw7VC4bq+4bqww7V3SkLEgsSpw7XDkMOKQsSCw7XEqOG6rkbhurDDteG6ukLEgsO1P8SQ4bufw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow7XEqOG7isOTRkLEgsO14bquR8ONw7Xhu4jhu5/hurDDtcON4bquceG6qsO1dk7hu5/DtcOMSuG7lOG6oELDteG7iOG7oXbhuq7DtcSo4buK4bu5QsO1QsO64bqqw7XEqOG7ikNCxILDteG6quG6vsSow7V24bquSuG7huG6sMO14buI4buf4bqww7XDjeG6rnHhuqrDtcSo4buKQ0LEgsO14bqqxrDhu5TDtcSo4bqu4buhQsSCw7XEguG7qULDtXjFqeG7lMO1dk7hu5/DtX3DqeG7rsO1xJF0QsO1P0Thu5/DteG6seG6ruG6ukLEgsO14bqx4bqwQsO1a3bhu4LDtcOMSuG7n0LDtXbhuq5Ow7XDjEpyQsO14bqocMO14buu4bq+w7XEkXRCw7Xhuq5E4bufw7Utw7XEqOG6ruG6oMO1xKjhuq7hu59Dw7Xhu5Bww7V3SsO14bqo4bq0duG6rmzEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25XQ8O14buQ4bur4buU4buJw7Xhu67hur7DteG6seG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Utw7XEqOG7ikrhu5TDgULDtcSo4bqu4bq6QsSCw7V2T0LEgsO14buQ4buM4bufw7V2RMO1duG6ukLEgsO14buQdELDtXjDgcO1QsSC4bqu4bq0w7Xhu67hur7DtcSRPy3hurHhurFpVz7DtcSoceG6qsO1d+G7jELEgsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEgsO1dk7hu5/DtX3DqeG7rsO1xJF0QsO1P0Thu5/DteG6seG6ruG6ukLEgsO14bqx4bqwQsO1eOG6oMO14bqs4bqww4BCw7XEqENwQsO1xKjhu4DDtXbhuq7Dknbhu4nDteG6qHDhuqrDteG7iuG6uMO1xKjhu4rhu6F24bquw7VC4bqu4bqww4DhuqrDtXbhu6HDtULhuq7FqULDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhu4xCxILDteG7iOG7n+G6sMO1w43huq5x4bqqxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPuG7nnvDtVg6I31tL8ONbg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh biệt soạn giả Mai Quân

Vĩnh biệt soạn giả Mai Quân
2014-12-12 07:27:32

(TTO) - Soạn giả Mai Quân đã trút thở cuối cùng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) lúc 16g ngày 10-12 sau thời gian dài mang một khối u trong gan, thọ 80 tuổi.

Nhạc sĩ Trần Lập rút đơn kiện Zing MP3

Nhạc sĩ Trần Lập rút đơn kiện Zing MP3
2014-12-12 07:27:08

(TT) - Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ kiện giữa ông Trần Quốc Lập (nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập) và Công ty cổ phần VNG - đơn vị chủ...

Tìm thấy nhiều tượng quý ở chùa Hoằng Phúc

Tìm thấy nhiều tượng quý ở chùa Hoằng Phúc
2014-12-12 07:26:51

(TNO) - Sáng 11.12, nhiều tượng cổ quý đã được tìm thấy khi cơ quan chức năng khai quật phần bệ thờ ngoài trời (chính điện) ở chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, Lệ...

Phạm Văn Mách lần 4 vô địch thế giới

Phạm Văn Mách lần 4 vô địch thế giới
2014-12-11 07:20:03

(SGGP) - Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc, đội tuyển thể hình Việt Nam gồm 5 lực sĩ Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP HCM), Phạm Văn Mách, Trần Thị...

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”
2014-12-11 07:18:08

(TTO) - Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Basel khiến Liverpool bị loại ở vòng bảng Champions League, đội trưởng Steven Gerrard cho biết đội bóng của anh không xứng đáng đi tiếp.

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF
2014-12-11 07:17:48

(TTO) - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Ami Hamidin cho biết, các CĐV Malaysia đã trả 600 vé và nhiều khả năng hoàn 400 vé còn lại xem trận lượt về bán kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết