Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sU7hu53hu5l14bqnw4Dhur3Dusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfigJxUw6rDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rigJ3huq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw6NAJMSD4bqnLeG6p+G6qeG6reG6p8O64buDdeG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfigJxUw6rDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rigJ3DoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqfDo0DhuqLhu4HDusah4bqnJMOB4buhxIPhuqdu4buH4bqnbuG6v+G6oOG6p27hurLhu7Ns4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnw6zDuuG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHDoOG6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqfhuqjDqsO54bqn4bqo4bud4buTbOG6p2vhu5/DuuG7m+G6p3bDuuG6p+G6qMOq4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p23DrcO64bqnw4Dhu7HDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p0HhuqLDteG6p+G7m+G6snjDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6oOG7m8O1deG6p+G6oOG6snjhu53huqduw7Lhu7nhuqHhuqckw4LhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq1jw6DhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdM4burw7rGoeG6p+G6qOG7g8O64bqnw4Dhu7HhuqfDqeG6ueG6uS8lSy0+feG6p2zhurDhurvhuqclS8OaTeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G6qOG7keG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p1TDqsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6XhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDgOG7ncO64bub4bqnbMO5w7rhuqfhuqDhu5vhurThuqdi4bqn4bqgw4Hhu7Xhuqd0w7XDusOg4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p0094bqnLeG6p1Phu5rhu5rGoE7huqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqc+ccO64bub4bqnVOG7ncO64bub4bqnbuG7h+G6p+G6oOG7m+G6u3Xhuqd14bqy4bqi4bqn4bqoeeG7neG6p+G7muG6okPhu5PDuuG6p+G6sEPDoOG6pyVLw5pN4bqn4bub4bqiQ+G7k8O6w6Dhuqds4bubcOG6p27hur/DueG6p0vhurvDuuG6p009LVPhu5rhu5rGoE7huqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G6oOG6okPDtcO64bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rDoOG6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DuuG6p2zhur1s4bqndMOqw7rGoeG6p2vhu4HDusOg4bqnc+G7m+G7pXXhuqfhu7nhu5vhu7Hhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqn4bq0w7rGoeG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6oeG6p07hu63Dusah4bqn4bqg4bubw73hu53DoOG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqfhu5vDqsO64bub4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqdu4bud4buZdeG6p+G6oOG6v+G7neG6p3Xhu6/huqDhuqfDgOG7seG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGocOg4bqnw7rhu5vhurJh4bqnJOG7m+G7q8O64bqnS8Oq4bqiw6DhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p33huqLDrcO64bqnw6NC4buH4bqnPnHDuuG7m+G6p1Phu511xIPDoOG6p+G7msO5w6rhuqfDmuG6u3XhuqfDoz5xw7rhu5vhuqdUw7nDusahxIPhuqHhuqHhuqHDoOG6p27hurLhurvhuqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnTT0t4bqnU+G7muG7msagTsOg4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4oCcVMOqw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rigJ3huqfhuqjDqsO54bqn4bub4bqyeMO6xqHhuqfhurJ5bMOg4bqnQeG6okPhuqfhurJ5bOG6p2zhurDhurvhuqd0w6rDusahw6Dhuqd04butw7rGoeG6p8ah4bubw7Phu7nhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG6vWzhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqjhu5HhuqdNPS1T4bua4buaxqBO4bqn4bqow6rDueG6p2zhuqLhu69s4bqn4bqo4buJw7rhuqdu4buvw7rGoeG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6XhurvDoOG6p+G6oOG7m+G7q8O6w6Dhuqd0w6rDusah4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6XhurvhuqHhuq/huqDhurtrdG/huqfDgOG6oEN0bzThuqV14bq7w4HGoeG7ncO6YeG6q+G7uULhuqfhurvhuqLhuqDDueG6peG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6seG6r+G7nXXGoeG6p8OAw4FsNOG6pS8vbOG6oWvhurvDuUHhuqLhurvDusah4bqgw4Hhu53huqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6qWPhuqtlL2PDqW1j4bqt4bqp4bqpZeG6reG6qeG6oMOpYmPhuqnDqXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurHhuq/hu7nhurEk4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqg4bqiQ8O1w7rhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDusOg4bqn4bqo4buJw7rhuqdu4buvw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqg4bux4bqg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnTT0tU+G7muG7msagTuG6ry/hu7nhurHhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurFLw7XDuuG6p2zhur/DuuG7m+G6p27hu6XDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0LhuqJDw7XDuuG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p2zhur1s4bqndHnhu7nhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhu5vhuqLDrMO6w6Dhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p21qw7rhuqds4bubw7nhuqfhuqnhuq3huq024bqnbuG7r+G7neG6p8O6xqHhurbhuqds4bub4bqiQ8O1w7rhuqfhuqDDgeG6vWzhu5vDoOG6p2zhu6/Dusah4bqn4bqg4bq9bOG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqdtw63DuuG6p8OA4bux4bqn4bqo4buR4bqnbOG6vWzhuqdz4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqds4bub4bqiQ8O1w7rhuqd14burw7rDoOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfhuqjhuq7huqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rhuqfhuqDhu5vhu6vDusahw6DhuqfhuqDhurLhuqfhuqjDrMO6w6Dhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusah4bqndcWp4bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnU+G7muG7msagTsOg4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6qMOqw7nhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p2zhu6Xhuqfhu5vhurvhu53huqdsw7nDuuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rhuqfhu5vhurtD4bqnbOG7peG6p2zDucO64bqn4oCcdeG7r+G6oOG6p2vhu5HigJ3huqd0w6rhuqdsw7nDuuG6p8ah4bq94bud4bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p27hu6XDoOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqnbuG7h+G6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqfhuqjhu5Hhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqdNPS1T4bua4buaxqBOw6Dhuqfhu5vhu53hu5nhuqLhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu7HhuqDhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqdNPS1T4bua4buaxqBO4bqndMOq4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnQ8O04bqi4bqn4bqg4bux4bqnbHjhuqdr4buBw7rhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnbOG6ouG7r2zhuqfDgOG7scO6xqHDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqnw7rDueG6p8OsdcOg4bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqfhu7nhu5vDg2zhuqHhuqckw4HDucO6xqHhuqdB4bqi4bq94bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+KAnFTDqsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6XhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDgOG7ncO64bub4bqnbMO5w7rhuqfhuqDhu5vhurThuqdi4bqn4bqgw4Hhu7Xhuqd0w7XDuuKAncOg4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnPnHDuuG7m+G6p1Thu53DuuG7m+G6p3ThuqLhu6vDuuG6p2zhu5vDg+G6p+G6oMOBxanDusah4bqnbsSpQ+G6p3Xhur/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhu6Xhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfDgOG7scOg4bqnbOG7m+G7g3XhuqfDgOG7pWzhuqfDgOG6tGzhuqdz4bubxrBv4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p8OA4buBw7rDoOG6p1Phu5rhu5rGoE7huqds4bubw7nhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O64bub4buldeG6p27hu7Hhu53huqfhuqDhurLhu7PDusahw6DhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu7HhuqDhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhuqDhurLhuqfhuqjDrMO64bqn4bqow6rhuqds4bqiw7rGoeG6p2zDrOG7ueG6p23hu6Fs4bub4bqn4bqo4bqu4bqnbOG7m+G7g3XhuqfDgOG7pWzhuqfDgOG6tGzhuqdz4bubxrBv4bqnbOG7m8O54bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rDoOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqow6rhuqdt4bqiQ+G6p+G6oMOB4buf4bqn4bqg4bux4bqg4bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqn4oCcVMOqw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64oCd4bqnc8O04bqg4bqn4bub4buz4bu54bqnbOG7m2fhuqDhuqds4bub4buP4bqn4bqoeeG7neG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu7HhuqDhuqds4bq9bOG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDueG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtMOg4bqnxqHhu53hu4F14bqnw7rGoeG7m8Oow7nhuqdr4buRw7rhuqfhuqjhuqzDusahw6Dhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqckw7nDqsO64bqnbcOtw7rhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqg4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbsO94bud4bqnw4Dhu7HDusah4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqfhu7Xhuqdz4bub4bqi4bqnbcOtw7rhuqds4bqy4bqh4bqh4bqh4bqnJMOC4bqnbuG7pcOg4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdsZ+G7ueG6p+G6qOG7s+G6p2zhu5vhu63Dusah4bqnbuG7h+G6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2zhuqLhu69s4bqnw4Dhu7HDusah4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfDusO54bqnw6x1w6Dhuqfhu5vhur/DuuG7m+G6p+G7ueG7m8ODbMOg4bqnbOG7m+G7g3Xhuqd0w7nhuqds4bubw7nhuqdsw7nDuuG6p27hurLhu7Ns4bqn4bubxals4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p27DtMO64bqnw7p44bud4bqnbsO0w7rhuqds4bub4buxw7rhuqHhuqfhu5rDqsO6xqHhuqfDuuG7g3XDoOG6p+G6qeG6reG6rTbhuqdC4buHw6DhuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgcOsw7rhuqfhuqjDquG6p2zhu6XhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdl4bqtNuG6p3TDqsO6xqHhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfDgHjhuqdzw7ThuqDhuqfDgcOD4bqg4bqnc+G7ncO64bub4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k3XhuqfhuqjDquG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p2vhu53hu5nhuqLhuqdt4bqyeMO6xqHDoOG6p3Phu5tvw7rhuqfhuqDhu5vhurLhu7XDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu7HhuqDhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6vWzhu5vhuqdtw63DuuG6p8OA4buxw6Dhuqd0w6p14bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buBw6Dhuqdsw7nDuuG6p2zhu5vhur3huqLhuqfhu5vFqWzhuqfGoeG7ncaw4bud4bqh4bqh4bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p+G6qeG6reG6p8O64buDdeG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu6/Dusahw6DhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfigJxUw6rDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rigJ3DoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqdu4buH4bqnbuG6v+G6oOG6p27hurLhu7Ns4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnw7p24bud4bqna+G7ieG6oMOg4bqnbuG7peG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3TDquG6p8OA4bqk4bqn4bqow6rDueG6p2zhuqLhu69s4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqow6rhuqds4bul4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnQeG6ouG7geG6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G6sEPDoOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p0HhuqJD4buRw7rDoOG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bMOg4bqnbsO5w6rDuuG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G6oMOC4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnbsO0w7rhuqdseOG6p8OA4bu1w6Dhuqds4bq9bOG6p23hu6fDusah4bqn4bubxanDoOG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqn4bqow6rhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7i8O6xqHhuqd0eeG7ueG6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqh4bqn4bua4bud4buTw7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqds4bul4bqnw6nDqS/huqnhurlk4bqndMOqw7rGocOg4bqna+G7gcO6w6Dhuqdz4bub4bqi4bqn4bu54bub4bux4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhu6Xhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4oCcVMOqw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64oCdw6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqna+G7gcO6w6Dhuqdz4bub4bqi4bqn4bu54bub4bux4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O64buDdeG6p3Thu53hu5HDuuG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqow6rhuqdt4bqiQ+G6p+G6oMOB4buf4bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGoeG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p8O6w6pD4bqnw7rhu5vhurJh4bqnJMOtw7rhuqfDmuG7ncO64bub4bqnw6M+ccO64bub4bqn4bua4bud4buRw7rEg+G6p+G7m3jDuuG6p8Op4bqnw7rhu4N1w6DhuqfhurrDuuG6p03huqLhuqfDmuG6u3XhuqfhuqvhuqfDoz5xw7rhu5vhuqckw63DusSDw6DhuqdL4buFbOG6p+G7uOG7m8OD4bqnw6M+ccO64bub4bqnTOG7m8Os4bu5xIPhuqfhu5t4w7rhuqdl4bqnw7rhu4N14bqh4bqh4bqh4bqnw5rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdC4buH4bqnbOG7peG6p+G6qeG6reG6rTbhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4oCcVMOqw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64oCd4bqnw7rhu5vhurLhuqc+ccO64bub4bqn4bua4bud4buRw7rDoOG6pz5xw7rhu5vhuqckw4PhuqHhuqHhuqHhuqckw4HDucO6xqHhuqfhuqnhuq3huqfDuuG7g3XhuqdB4bqi4bq74bqnbOG7peG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p2zhu5vhuq5s4bqndOG6suG7s+G6oOG6p3TDqsO6xqHhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oHDDuuG7m8Og4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqna+G7neG7meG6ouG6p23hurJ4w7rGocOg4bqnc+G7m2/DuuG6p+G6oOG7m+G6suG7tcO6xqHhuqfhuqjhu5HhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdr4buRw7rhuqfhuqjhuqzDusah4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4bqlVMOqw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64bql4bqn4bqgw4Lhuqdi4bqnw7rhu4N14bqndOG7ncO1w7rhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbuG7pcOg4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqndMOqw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqna+G7neG7meG6ouG6p23hurJ4w7rGoeG6p27DtMO64bqndOG7i8O64bqn4bqg4bub4bq04bqn4bqr4bqnw7rhu5vhurLhuqfhurrDuuG6p03huqLhuqfDmuG6u3XhuqfhuqvhuqfDoz5xw7rhu5vhuqckw63DusSDw6DhuqdL4buFbOG6p+G7uOG7m8OD4bqnw6M+ccO64bub4bqnTOG7m8Os4bu5xIPhuqHhuqHhuqHhuqdOZ2zhuqdr4bud4buT4bqgw6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qWLDoOG6p2Lhurnhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqVUw6rDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rhuqXhuqdu4buH4bqnbuG6suG7s2zhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p2vhu53hu5nhuqLhuqdt4bqyeMO6xqHDoOG6p3Phu5tvw7rhuqfhuqDhu5vhurLhu7XDusah4bqh4bqnVeG7r+G6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnbuG7neG7mXXhuqdz4bub4bq94bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p27hu6Xhuqd0w6rhuqds4bul4bqnw4HDrOG6oOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqndMOqw7rGoeG6p+G7teG6pz5xw7rhu5vhuqdU4budw7rhu5vhuqfhuqjhu5/huqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3RE4bqnbcO54bqnc+G7m+G6vWzhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p8O6w7XDuuG6p23EguG6p2zhu5vhurLhurvhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p27hu4fhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDgcOs4bqg4bqn4bqg4bux4bqg4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw7rDqkPDoOG6p+G6oOG7ncO14bqi4bqna+G7neG7meG6ouG6p8O64bub4bqy4bqndMOqw7rGoeG6p+G6usO64bqnVOG7leG6p8OjPnHDuuG7m+G6pyThu5vhur9s4bubxIPhuqfhu5t4w7rhuqfhuqnhuq3huqfDuuG7g3XDoOG6p0DhuqLhurvDusah4bqn4bua4buB4bud4bqnw6PhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgcOsw7rhuqdM4bqm4bq74bqnJMSCw7rGocSD4bqn4bubeMO64bqnZeG6p8O64buDdeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64bqh4bqnS8O1w7rhuqds4bq/w7rhu5vhuqdu4bul4bqndMOq4bqnw4DhuqThuqfhuqjDqsO54bqnbOG6ouG7r2zhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6pGzhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqdseOG6p0HhuqLhurvDusOg4bqnbnjDuuG6p+G6qOG7ocOg4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vFqWzhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqn4bq0w7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG7peG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfDusOqQ8Og4bqnbsO0w7rhuqfDuuG6u0PDoOG6p2zhu6Xhuqfhuqlkw6kv4bqpZeG6ueG6p254w7rhuqfhuqjhu6HDoOG6p2x44bqnQeG6ouG6u8O6w6DhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p3NE4bqnbOG6u3Xhuqdzw7ThuqDhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8OA4budw7rhu5vhuqdsw7nDuuG6p+G6oOG7m+G6tOG6p2LhuqfhuqDDgeG7teG6p3TDtcO64bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+KAnFTDqsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6XhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDgOG7ncO64bub4bqnbMO5w7rhuqfhuqDhu5vhurThuqdi4bqn4bqgw4Hhu7Xhuqd0w7XDuuKAncOg4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqdu4buH4bqn4bqg4bub4bq7Q+G6p2524bud4bqndeG6v8O64bub4bqndeG7j+G6p+G6oMOC4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzDoOG6p2zhu6XhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhu5vDqsO64bub4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6pGzhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7seG6oOG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqn4buj4bqg4bqnbMO5w7rhuqfDuuG7m2Z14bqnw7rhuqLhu6vhu53huqdsw7nDuuG6p3Phu5vGsG/DoOG6p23hur9D4bqnbMO5w7rhuqfDusahw7nhurvDusOg4bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO0w6DhuqdC4bul4bq74bqnbuG7peG7neG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO5w6DhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqds4bqi4buvbOG6p8OA4buxw7rGoeG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqnw6x14bqnw7rDucOg4bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqfhu7nhu5vDg2zhuqHhuqck4bub4burw7rGoeG6p0HhuqLhurvhuqds4bq9bOG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bqw4bq74bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bubw6Dhuqd14bux4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bub4buT4bqndMOqw7rGoeG6p0Lhu6V1w6Dhuqdt4bunw7rGoeG6p+G7m8Wp4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDqsO6xqHhuqfGoeG7hcO64bqna+G7pcOg4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3TDqsO6xqHhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqgw6DhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDrXXDoOG6p8ah4budw4Phu7nhuqdu4bu34bqndGrDuuG6p8O64bub4bq74bqi4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqd0w4Ns4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusOg4bqn4bubw7nhur/DuuG6p8O64bq/w7rhuqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnc+G7m+G6ouG6p23DrcO64bqnbOG6suG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqHhuqdOZ2zhuqdr4bud4buT4bqgw6Dhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqg4bux4bqg4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw7rDqkPhuqdu4buH4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqg4bq/w7nhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqna+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6pGzhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p009LVPhu5rhu5rGoE7huqfhuqDDgcO1w7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rDoOG6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqd0w6p14bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqgw4nhuqd04buT4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p23DrcO64bqnw4Dhu7HhuqfhuqDhuqThuqfDuuG7m+G7ncO1w7rhuqfhuqDDguG6p+G6qcOg4bqp4bqrNuG6p8Ojw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqtY8SD4bqnQuG6ouG7scO6xqHhuqds4bunw7rhuqfhuq3DoMOpNuG6p8Ojw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqpYsSDw6DhuqfhuqDDieG6p8OA4bqiw6zhuqDhuqfDgOG7ncO64bub4bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqgw4Lhuqfhuqljw6DDqeKAsOG6p8Ojw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqtY8SD4bqnQuG6ouG7scO6xqHhuqfhuqliw6DhurnigLDhuqfDo8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qWLEg8Og4bqn4bqgw4nhuqd04buT4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6p+G6oMOB4bu14bqndMO1w7rhuqfhuqDDguG6p+G6qWLDoGI24bqnw6PDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq1jxIPhuqfGoeG7neG7gXXhuqdC4bqi4buxw7rGoeG6p2zhu6fDuuG6p+G6qeG6qcOgw6k24bqnw6PDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqlixIPDoOG6p+G6oMOJ4bqndOG7k+G6p2zhur1s4bqnbGfhu7nhuqfhuqjhu7Phuqds4bub4butw7rGoeG6p8OA4bqm4bqnbeG6rsO6xqHhuqds4bq9bOG6p2vhu53hu5PDuuG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p+G6oMOB4bq9w7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurvhu53huqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27hur/hu53huqfhuqDhu4PDusah4bqnQeG6ouG6u+G6p+G7m8Oqw7rGoeG6p8O64buDdeG6p+G6qMOq4bqnbuG6v+G6oOG6p+G6oMOJ4bqndOG7k+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p8Op4bqtNuG6oeG6oeG6oeG6pyTDguG6p27hu6XhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqn4bqg4bubw4Ns4bqnbsSpQ+G6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdTJC194buaw6Dhuqdu4buBdeG6p2vhu4HDueG6p0Dhu7gt4bq6w5rDoOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnbOG7m8Os4bqg4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqds4bqi4buvbOG6p8OA4buxw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqn4bqo4buR4bqndcWp4bud4bqndWfhuqDhuqHhuqdLw6rhu53DoOG6p+G7gcO64bubYeG6pyThu5o/TOG6p8OZ4bq6w5rhu5rhuq8v4bu54bqx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ

Vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ
2014-07-10 01:16:48

(QT) - Vị thành niên, thanh niên sẽ là nguồn nhân lực chủ yếu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Cải thiện sức khỏe sinh sản (SKSS) cho vị thành...

Những thói quen xấu “đánh cắp” năng lượng

Những thói quen xấu “đánh cắp” năng lượng
2014-07-09 00:34:12

(TNO) - Thiếu ngủ không phải là điều duy nhất khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, mà chính một số thói quen hằng ngày là nguyên nhân làm cạn kiệt năng lượng thể chất lẫn...

Gương sáng người chiến sĩ quân y

Gương sáng người chiến sĩ quân y
2014-07-09 00:32:27

(QT) - Có mặt từ những ngày đầu thành lập Đồn Biên phòng Ba Lin (tháng 8/2007), quản lý địa bàn xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị), một xã chủ yếu là người đồng bào dân tộc Pa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết