Cập nhật:  GMT+7
ĐỦỆẾỖWỊ>>ẰÊ(ũŨ{WỜÊEẽỪỖỦẾ7ŨQXẾYLÝẾX#ẾỖÔ}Ế{MYỤẨẾ7ỊỖỖŨYỜẾỦŨRXĐ/ỦỆEĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ĩỜỊƠÊECủỉỉúDẪ-ẾõỤĨaẾF-ỄẨẾ{<1:ỖẾYỤ}aẾỖ?ẾƠỪỖỦẾ7ŨQXẾXĨYỤẾYLÝẾƠÝẾX#ẾỖÔ}ẾỖỲẾỖỦŨS}ẾỦ1:YỤẾỤŨỊẾ{MYỤẾ>=ẾYỤ1;ŨẾXNỖẨẾẹ%ẾAẾ{RẾỚLẾỖỲẾVỦ}aRYẾỖỈÝẾYỤ1;ŨẾƠỎYẾỖỈỖẾỔŨTYẾ(ỦỈ(Ế(ỦỴYỤẾYỤ3ỊẾƠỪỖỦẾỔTYỦẾYỤ}aẾỦŨUXẾYĨaẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũỦỜÝẾỚỲẨẾỚUẾ(ỦỴYỤẾỔTYỦẾ7ŨQXẾYLÝẨẾXĨYỤẾYLÝẾƠÝẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẨẾ{<ỈYỦẾWỎaẾWỊYẾ{<ÝYỤẾỖ%YỤẾỚ$YỤẨẾYỤ1;ŨẾƠỎYẾỖÔYẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾ{={Ế7TẾ>ŨYỦẾỖỈẾYỦỎYẦẾ{Ủ1;YỤẾ9}aQYẾ<5ỊẾ{ỊaẾỔOYỤẾ9ĨẾ(ỦỴYỤẨẾ>[ỖẾXŨTYỤẨẾỦỶYỤẾỔOYỤẾỖỈỖẾƠ}YỤẾƠỪỖỦẾ>Ỉ{ẾVỦ}ỒYẾX0ŨẾỦỶYỤẾ{Ủ#YỤẾ{Ủ1;YỤẪẾũỦ4ỖẾỦŨTYẾ{={Ế7TẾ>ŨYỦẾY?ŨẾ.ẨẾ{Ủ#YỤẾ{ỦÝỈYỤẾY?ŨẾ.ẨẾY?ŨẾWĨXẾ7ŨTỖẪẾẻỦ ẾỚ%YỤẾ{ŨQXẾ(ỦỴYỤẾ7ỊỖỖŨYỜẾ(ỦỴYỤẾỔTYỦẾỖỦÝẾ{<ỠẨẾ7ỊỖỖŨYỜẾỚ1,ỖẾ{ŨQXẾ{JŨẾỖỈỖẾỖ?Ế>.Ế{ŨQXẾỖỦ YỤẾƠỪỖỦẾ7"ẪẾẻÔYẾW1}ẾáẨẾVỦŨẾỖỲẾỔŨU}ẾỦŨTYẾ>={ẾỖỊÝẨẾỚỊ}ẾỚÔ}ẨẾỔ}$YẾY#YẾ7ĨẾY#YẨẾỖ*ẾỖ2YỤẨẾỖÔYẾỚRYẾYỤỊaẾỖ?Ế>.ẾaẾ{RẾỚUẾỚ1,ỖẾVỦỈXẾ7ĨẾỚŨS}Ế{<ỪẾVỪ(Ế{Ủ;ŨẪẾẹ%ẾAẾ{RẾỖ0YỤẾỖỦỰẾỚJÝẾỖỈỖẾỖ?Ế>.ẾVỦỈXẾỖỦ6ỊẾỔTYỦẾ{:XẨẾỖỈỖỦẾWaẨẾỚŨS}Ế{<ỪẾỔTYỦẾYỦỎYẨẾỦJYẾỖỦRẾỔŨRYẾỖỦ2YỤẾ7ĨẾ{5Ế7ÝYỤẬẾ{Ủ#YỤẾỔỈÝẾVỪ(Ế{Ủ;ŨẾỖỦÝẾũ<}YỤẾ{ỎXẾAẾ{RẾƠ4Ế(ỦỴYỤẾỚUẾỚŨS}Ế{<ỊẨẾ95ẾWáẾ*ẾƠỪỖỦẪẾẹ%ẾAẾ{RẾỖ0YỤẾỖKYỦẾỔỈÝẨẾ{Ủ;ŨẾ{ŨR{ẾỚ#YỤẾ9}ỎYẾƠỪỖỦẾ7ŨQXẾXĨYỤẾYLÝẾƠÝẾX#ẾỖÔ}Ế{Ủ1;YỤẾỤŨỊẾ{MYỤẪẾêỎaẾWĨẾỖMYẾỔTYỦẾ{<}aSYẾYỦŨÚXẾỖÕ(Ế{ƯYỦẾƠÝẾ7ŨẾVỦ}ỒYẾõỜŨ>>Ờ<ŨỊẾXỜYŨYỤ{ŨƠŨ>ẾỤỎaẾYQYẪẾẹTYỦẾWỎaẾ)}ỊẾỚ1;YỤẾỦ#ẾỦÕ(ẾƠÝẾỦƯ{Ế(ỦKŨẾƠỪỖỦẾ{ŨR{ẾỦ#ẾỦÕ(ẾỖỲẾỖỦ2ỊẾXÔXẾỔTYỦẪẾũ<1:ỖẾVŨỊẨẾỔTYỦẾƠÚẾỤỎaẾ{ỦĨYỦẾƠỪỖỦẾW:YẾ7ĨẾỖỲẾ>=ẾỖỊẾYỦŨÚXẾỔTYỦẾ7ĨẾ{5Ế7ÝYỤẾỖỊÝẪẾũ}aẾYỦŨQYẨẾỦŨTYẾYỊaẾ>=ẾYỦŨÚXẾỔTYỦẾỚLẾỤŨKXẾỚŨẾ<Õ{ẾYỦŨS}ẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũỦỜÝẾ>=ẾWŨT}Ế{Ủ=YỤẾVQẾ{ƯYỦẾ{3ẾYMXẾỂỀỆỆẾ{:ŨẾYỊaẨẾỖKẾY1:ỖẾỖỲẾHỆỀẾỖỊẾYỦŨÚXẾỔTYỦẾ7ĨẾYMXẾỖỲẾ>=ẾYỤ1;ŨẾXNỖẾỔTYỦẾỖỊÝẾYỦÕ{ẾWĨẾYMXẾỂỀỆỆẾ7:ŨẾỂIỂẾỖỊẾYỦŨÚXẾ7ŨQXẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẪẾũ3ẾYMXẾỂỀỆỂẨẾ>=ẾỖỊẾYỦŨÚXẾỔTYỦẾ7ŨQXẾYLÝẾƠÝẾX#ẾỖÔ}ẾỖ0YỤẾYỦ1ẾỖỈỖẾỖỊẾ{5Ế7ÝYỤẾƠÝẾỔTYỦẾỚLẾỤŨKXẾƠÔYẪẾũ}aẾYỦŨQYẨẾ{3ẾỚÔ}ẾYMXẾỂỀỆHẾ{:ŨẾYỊaẨẾỖKẾY1:ỖẾỖ0YỤẾỚLẾỤỦŨẾYỦỐYẾHẾỖỊẾYỦŨÚXẾ7ŨQXẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẨẾ{<ÝYỤẾỚỲẾỖỲẾỆẾ{<1;YỤẾỦ,(Ế{5Ế7ÝYỤẾ{JŨẾĩKŨẾẽ1?YỤẪẾĩŨTYẾYỊaẾ{JŨẾỖỈỖẾ*ẾƠỪỖỦẾỚS}ẾỚ1,ỖẾũ<}YỤẾ{ỎXẾAẾ{RẾƠ4Ế(ỦỴYỤẾỖỈỖẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾ{Ố(Ế{<}YỤẾỤŨKŨẾ)}aR{ẨẾ{ỦỜÝẾƠ@ŨẨẾỖỈỖỦẾWaẾ{JŨẾYỦĨẾỔTYỦẾYỦỎYẾ7ĨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỖỈỖẾỔŨTYẾ(ỦỈ(ẾỖÔYẾ{ỦŨR{ẾVỦ#YỤẾỚUẾƠỪỖỦẾỖỲẾYỤ}aẾỖ?ẾWỊYẾ<%YỤẪẾũ<ÝYỤẾVỦŨẾỚỲẨẾ{<1:ỖẾYỤ}aẾỖ?ẾỔ]YỤẾ(ỦỈ{ẾỖ ỊẾƠỪỖỦẾ7ŨQXẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẨẾYỦ6YỤẾYỤĨaẾỤÔYẾỚỎaẨẾYỦŨS}ẾỤŨỊẾỚỨYỦẾỖỲẾ{<ỠẾYỦỸẾỚLẾ{ỨXẾ{:ŨẾỖỈỖẾỖ?Ế>.Ế{ŨQXẾỖỦ YỤẾ7ỊỖỖŨYỜẾ{>ẰÊ(ẹÝƠaÊEĩŨTYẾYỊaẨẾ{JŨẾỵŨT{ẾõỊXẨẾỦỊŨẾWÝJŨẾ7ỊỖỖŨYỜẾYỤ3ỊẾ7ŨQXẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẾỚỊYỤẾỚ1,ỖẾ(ỦỢ(ẾW1}ẾỦĨYỦẾWĨẾ7ỊỖỖŨYỜẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẾăẻẾỖỲẾ{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾỔKÝẾ7TẾVỦÝKYỤẾỄẾYMXẪẾũŨQXẾX%{ẾWŨS}Ế7ỊỖỖŨYỜẾVỦŨẾ{<ỠẾỜXẾỚ1,ỖẾỆÍẾ{ỦỈYỤẾ{}*ŨẾ{<.ẾWQYẪẾẻỦ[ẾáẾ{ỦỐYẾ{<ỶYỤẾVỦŨẾ{ŨQXẾ(ỦỴYỤẾỖỦÝẾ(Ủ"ẾY6ẾỖỲẾ{ỦỊŨẨẾỖỦỰẾ{ŨQXẾVỦŨẾ{Ủ4ỖẾ>4ẾỖỲẾYỤ}aẾỖ?ẾXNỖẾỔTYỦẾ{<ÝYỤẾỖỈỖẾ7"ẾƠỪỖỦẾ7ĨẾVỦ#YỤẾYQYẾ{ŨQXẾỖỦÝẾ{<ỠẾỜXẾƠ1:ŨẾỆÍẾ{ỦỈYỤẾ{}*ŨẾ{<3ẾVỦŨẾỚỊYỤẾỖỲẾƠỪỖỦẾỔ]YỤẾ(ỦỈ{ẪẾỵĨẾ7ỊỖỖŨYỜẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẾẹẻẾỚ1,ỖẾ>5ẾƠ"YỤẾYỦOXẾ{JÝẾXŨÚYẾƠỪỖỦẾỖỦ ẾỚ%YỤẾỚUẾ(ỦỴYỤẾỔTYỦẾ7ŨQXẾXĨYỤẾYLÝẾƠÝẾYLÝẾX#ẾỖÔ}ẾYỦỲXẾỦ}aR{Ế{ỦỊYỦẾẹẾ7ĨẾẻẪẾũŨQXẾỖỦÝẾ{<ỠẾỜXẾ{3Ế{ỦỈYỤẾ{}*ŨẾ{Ủ2ẾỔỊẾ7ĨẾYỤ1;ŨẾ>=YỤẾ{<ÝYỤẾ7]YỤẾƠỪỖỦẾỦỊaẾ(ỦKŨẾỚŨẾỚRYẾ7]YỤẾƠỪỖỦẾỔTYỦẪẾũ<1:ỖẾVỦŨẾ{ŨQXẾ7ỊỖỖŨYỜẾYĨaẾỖÔYẾ(ỦKŨẾ>ĨYỤẾWỶỖẾỚ=ŨẾ{1,YỤẾỚ1,ỖẾ{ŨQXẾ(ỦỴYỤẾ{ỦỜÝẾ)}aẾỚỪYỦẪẾõỉưAìõẾùướẻĐ/(E


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tan nát tim vì... sướng

Tan nát tim vì... sướng
2016-03-06 00:27:54

TT - “Hội chứng tim vỡ” hay còn gọi là “Hội chứng Takotsubo” (TTS) được các nhà nghiên cứu Nhật ghi nhận hồi những năm 1990.

Virút Zika có liên quan tổn thương não thai nhi

Virút Zika có liên quan tổn thương não thai nhi
2016-03-06 00:27:40

TTO – Nghiên cứu mới nhất phát hiện chứng cứ đầu tiên về mối quan hệ sinh học giữa virút Zika và chứng đầu nhỏ, một dị tật não nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Tết ấm áp với người lao động

Tết ấm áp với người lao động
2016-03-04 16:26:39

(QT) - Lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị, một chương trình tết sum vầy thật sự ấm áp đã được LĐLĐ tỉnh tổ chức dành cho công nhân, người lao động. Tại đây, 300 công nhân, người...

Góp phần giữ bình yên vùng biển

Góp phần giữ bình yên vùng biển
2016-03-03 08:41:06

(QT) - Những năm gần đây, phong trào “Tổ tự quản tàu thuyền bến bãi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm” được đông đảo người dân ở các xã vùng ven biển Triệu An, Triệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết