Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+ZlhNR+G7oOG7rFlH4bugxqBAR+G7sOG7rjJbR1F9REfhu5ch4buuR+G7tiNHUT3hu65H4bugKOG7uEVHUT3hu65H4bug4busw6DDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hurrhu6vhu6/hurxHLUfhu4NO4buuR0Dhu7Dhu6zDqCNH4bueTuG7uEci4buu4bukMEfhu6AxLOG7oEcgOkDhu7BH4bugNU1HQOG7sDc84buuR1Dhu5RAR+G7nsOSQEfhu5lNR+G7rz1FR8Oj4buMR28y4bugR+G7l+G7sOG7rFdFR+G7rDHEg8WoQEdmTeG7tCI/QOG7sEfhurrhu6sxw5JA4buwR+G7ryJY4bq8R0Dhu6zhu67hu6YxR0Dhu47hu7hHQE3Eg0dA4busN0Dhu7BH4bueT0fhu6AjQEdAKOG7rkdR4buUxINH4bqh4buiQEcw4busOU1HQOG7rOG7mkBFR0Ah4buuR+G7tOG7rC5H4busJUfhu7BOQOG7rEcwIsOZQEfhuqFN4buuR+G7oOG7rFlH4buew5RA4buwR+G7uCwwR0DDoU1HICNH4bqhKeG7rkfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEfhu6Dhu6xYR287R+G7r+G7rFhH4buv4buuQOG7sMOJR+G7l+G7sDc84buuRzDhu6zhu5RAR+G7tsagQEfhu7Y3PjBHXTFNR1E84buuR+G6oVdH4buew5MjR+G7nsWoQOG7rEVH4bug4busWEfhu6/hu65A4buwR1vhu6zDkuG7rkfhu6AkQOG7sEfhu7Y3QOG7sEdAMT/hu65H4bugTuG7oEdS4bu4R0Dhu6wqR1FNQOG7sEd7R1EsRzAxLuG7rkdR4bukQEcwIjc8QOG7sMOJw4owTeG7nuG7tlJHIDDEg+G7tlLhuqZG4bu4TSLhu7Dhu65ARMONW8OjR00xMCNG4bq+w4owIuG6vsOKMFDhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNdMU1A4buwMCLhu67DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC9JxKhITC/hu4pLUEhISMONxKjhu4pIMElI4buISMOMxKjhu7ZJw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4ovMFDhur7Dii8wIuG6vsOKMCLhur7DijBQ4bq+w4pb4bq+4buT4busP0Dhu7BH4bugPUfhu7BXR+G7jkBFR1E/4buuR+G7tOG7rOG7rkfhu6BO4bugRzDhu6xPQOG7rEfhuqHhu67DmUBHMCIjQOG7sEfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEfhu6Dhu6xYR+G7r+G7rkDhu7BHW+G7rMOS4buuR0Dhu5YxR0A3KeG7oEcxOkDhu7BH4bug4busI0dRw5Thu7hH4bueNEDhu7DDii9b4bq+w4ovMFDhur7Dii8wIuG6vsOKLzBN4bue4bu2UuG6vsOKME3hu57hu7ZSRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG7uE0i4buw4buuQETDjVvDo0dNMTAjRuG6vsOKMCLhur7DijBQ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7huqrhu5Ul4buuRyBhRzVA4buwR+G7rCxH4buw4buuTUdRV0Dhu6xH4bug4busWEdvO0fhu6/hu6xYR+G7r+G7rkDhu7BHw6Phu65AR+G7sMOh4buuR1Hhu6RAR+G7h04jR+G7qzHDkkDhu7BH4buvIlgtR8OMSUlHLUdvM0Dhu7BH4bqgNyhA4buwRy1HMOG7rE9A4busR1vhu6w6R2Y/QOG7sEdvT0fhurpm4buvREdI4buIw4zDicOMS+G7iErDiUlKxKjhurxH4busI+G7kOG7oEfhu6Dhu6wxxIPGr0BH4bqhTyNHME/hu65H4bu04busI8OSQERH4buHTiNH4burMcOSQOG7sEfhu68iWEVHIDpH4buv4buTREdJSMONSElISEhJw43DjMSoTEzEqEcww5Phu65H4buX4buw4buUQEfhu6xPQOG7sEfhu6/hu5Xhu4Phu6lH4buDP0Dhu7BHMOG7rDcoQOG7sEfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEctR+G7g+G7rOG7rkdA4busTkDhu6xH4burMcOSQOG7sEfhu68iWMSQR+G7iOG7ikhJSEhISOG7iktIw4zDjeG7iEcww5Phu65H4buX4buw4buUQEfhu6xPQOG7sEfhu6/hu5Xhu4Phu6lHZsagMUcwN0fhuqFPR+G7qeG7rE4wRzAi4buuxq9AR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4Ry1H4buD4bus4buuR0Dhu6xOQOG7rEfhu6sxw5JA4buwR+G7ryJYw4nDii9b4bq+w4ovMFDhur7Dii8wIuG6vsOKLzBN4bue4bu2UuG6vuG7l+G7sD/hu65HQOG7rE9HIE9AR+G7oDZH4bu04bq1R+G7oDVNR+G7sOG7rk1HUVdA4busR+G7oOG7rFhH4buv4buuQOG7sEdAw5Thu7hH4bugw5NA4busR+G7oCNARyAxOuG7rkfhu4dNR+G7mcOZw4lH4buVIeG7rkfhu7Thu6zhu65H4bu4N01H4buw4buuPUVHQDcp4bugRyAxOuG7rkdQ4buUQOG7sEfhu6BNI0VHQOG7juG7uEfhu6Dhu6xYR1Lhu7hHe0cwIiNA4buwR0Dhu6xPR+G7uE9H4bu2I0dA4buwTcSDR0Dhu7BOxIPDiUdm4buMR0Dhu6zhu67hu6YxR+G7tsagQEfhu6Dhu6xYR+G7r+G7rkDhu7BHMFZA4busR+G7oOG7rDHEg8WoQEfhu6Dhu6wxxIPGr0BHUeG7pEBHQCjhu65He0fhu7gp4buuR0Dhu6w3QOG7sEfhuqFXR+G7tOG7rD9A4buwR+G7oD1HMOG7ruG7pkBHQMOZQEdRT0Dhu6xH4bug4busWDFFR+G7rChAR0DDoE1HQOG7juG7uEfhu6Dhu6xYR1Lhu7hH4bu04busP0Dhu7BHQH1HIjzhu65Hw6NNR0Dhu7A/4buuR0Dhu6xPR+G7uE9H4bug4busTUfhu7hUR+G7uFdA4busRzA5QOG7sEfhuqHhu5YwR+G6ocOSR1BhQOG7sEfhu7bDmUDDiUfhu69N4buuRzcoQOG7sEfhu7bhu67DmUBHMDThu6BH4buw4buuTkDhu7BHw6MxOkDhu7BH4bu4TuG7rkcwIk1A4busR0Dhu7Dhu6zDqCNH4bugNU1H4buw4buuTUdRV0Dhu6xH4buv4buuQOG7sMOJR+G7l+G7juG7uEfDjUhI4buIRUfhu7hUR+G7oOG7rFhHXTFNR1E84buuR+G6oVdH4bug4buOQEfhu57FqEDhu6xHMUDhu7BHMOG7rDfDiUfhu61NMUdRPUVH4bueOkfhu6Dhu6xYR+G7oDZA4buwRzA5RzAixqBAR+G6oVdH4bu24buU4bu4R+G7nsWoQOG7rEdA4buQQOG7sEVHQOG7sE3Eg0fhu6DDkkdA4buwNzzhu65H4bug4busO0Dhu7BH4bu4KeG7rkfhu6A3KeG7rkfhu6A2QOG7sEfhuqEs4buuR+G6oeG7jEfhu54qR+G7oOG7rFhH4buv4buuQOG7sEfhu7hPR1Hhu67DiUfigJzhu5c3KeG7oEfhu7jDlTBHMCLDmUBH4buwNyhA4buwR+G7uOG7kDBH4bug4busWEdS4bu4R1Lhu7hH4bug4busN01H4bu0WFtH4bu04busP0cw4busV0fhu7bDk+G7rkcw4buu4bukW0cwNOG7oEfhu6Dhu6zDksSDw4lH4buX4busw6BA4buwR0Dhu7A3POG7rkcwIjRH4bugLDBHMCIjQOG7sEdA4busT0fhu7bGoEBH4bu2Nz4wRyJNR1Hhu65H4bu04bus4buu4bukQEfhu6Dhu6wyQOG7sEdS4bu4R+G7rCNNQOG7sEfhu7hNQOG7sEfhu7bDleG7uEVH4bu04busP0Dhu7BH4bue4buu4bukMEdb4busw5Lhu65HIDpA4buwR0Dhu6w3RzDhu6zhu6RHQE8j4oCdRUfhu6Dhu6xYR+G7r+G7rkDhu7BH4bug4bus4buuTUcgVcOJR27hu67DoE1H4bug4busO0Dhu7BH4bug4bus4buWMEdAIeG7rkdRTTFFR+G7oOG7rFhH4buv4buuQOG7sEfhu7A3PkDhu7BHUOG7msSDR1HGr0fhu7ZP4bu4R+G7oOG7rCFHUGFNR+G7oOG7rCNH4bugTuG7oEdS4bu4w4lHb09A4buwR0Dhu7BPxINFR+G7oOG7rFhH4bqhT0dA4buwNzzhu65HUuG7uEcwIk3hu65HMOG7rDhH4bu2T+G7uEfhuqHhu67FqOG7oEddMcagQEddMeG7mjBHUcavR+G7tOG7ruG7pOG7uEfhu6BO4buuR+G7jkBFR+G7oE7hu65H4bu44buQ4bugR+G7tiNH4bug4busI0dA4busw6BA4buwR1E4TUdS4bu4R+G7oCRAR+G7tsOT4buuw4lH4buvMcSDR0Dhu6zhu67DmUBFRzDhu6w84buuRzDhu67hu6QwR+G7tOG7rMOV4bugR0Dhu7Dhu6zhu67FqDBH4bugLEDhu7BH4bqhKeG7rkdQWOG7oOG7rEfhu57FqEDhu6xH4bu04bus4buu4bukQEfhu7gzTUfhu7hPQOG7sEfhu6A1TUfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEfhu6Dhu6xYRzDhu6zhu5YwR+G7nk4wRzAi4buu4bumQEfhu7jhu67DmUDDiUfhuqBXR+G6oeG7msSDRUdA4bus4buu4bumMUfhu7Thu6zhu65HQOG7juG7uEfhu6Dhu6xYR1Lhu7hH4bu04busP0Dhu7BH4bugPUfhu6BO4buuR+G7nipH4bueNEDhu7DDiUfhu4Phu6xYR+G7r+G7rkDhu7BH4bu0xq9ER+KAnOG7ryI3KeG7oEdR4buUxINFR+G7uCHhu65H4bu2xqBAR+G7rOG7pDBH4buww5MjR+G6oU9H4bu04busI03hu65HIMOVQEVHUuG7uEfhu6AzQOG7sEdS4bu4RzAiTeG7rkfhu7bDk+G7rkdR4buuR+G7uDc+QEfhu6A1TUdA4busw6BA4buwR+G7sOG7rk1HUVdA4busR+G7tOG7rE7hu6BHMCIjQOG7sEfhu57DkkDDiUfhu5fhu6w3QOG7sEfhu7g3PkBHQOG7rOG7ruG7pjFHXTFOR+G7oDZA4buwR0Dhu7DDk+G7rkdAw5lAR+G7sMagQEdR4buUxINH4bug4busMkDhu7BHUuG7uEcw4busNzxA4buwR1Hhu65H4bu04buu4buk4bu4RyJNMUVH4bugNUcwIiNA4buwRyI5QOG7sEdRxq9H4buOQEcww5Phu7jDiUfhu4M2QOG7sEfhu6A9R+G7tOG7rD9A4buwR1YwR+G7rD/hu7hH4bugw5JHQOG7rE9HW+G7rMOS4buuR+G7nuG7luG7uEfhu540QOG7sEfhu6Dhu6xYMUdRPeG7rsOJR+G7lSHhu65H4bu2xqBAR0Dhu6w3RzDhu6zhu6RFR+G7uOG7lsSDR1E4TUdS4bu4RyJNRyAxOuG7rkfhu7BOQOG7rEdANynhu6BH4bqh4bumR0Dhu5YxR1HGr0cxOkDhu7BH4bug4busI0dRw5Thu7hH4bueNEDhu7BH4bug4busOEfhu7Thu6w/QOG7sEdQTuG7uEfhu7TDmTFH4bugTUfhu7BX4oCdw4lH4buvIjcp4bugR+G7tOG7rOG7rkfhu7jhu5YwRUfhu546R+G7uFRH4buwJeG7rkfhu6Dhu6xYR+G7r+G7rkDhu7BHUeG7pEBH4bqhT0dA4busw5VAR0Dhu6w1RyLDlEDhu7BER+KAnOG7hTNHUT3hu65H4bugNkDhu7BH4bu04busP0Dhu7BHUTc+4bugR1HGr0dS4bu4R+G7nipH4busJeG7oOKAncOJR+G7r+G7rOG7pEdA4busN0Dhu7BH4bugMSzhu6BHIDpA4buwR+G7nlZH4bueTuG7oOG7rEdR4buMR+G7njEs4bugR+G7oOG7rFhH4buv4buuQOG7sEfhu6Dhu6wjR1vhu6xTW0dS4bu4RzAiTeG7rkcw4busOEfhu7ZPR287R+G6oOG7jkBH4buvTUdA4buw4busWUfhu6wl4bugRUd7R0Dhu6xPR1vhu6w0R+G7sOG7rjJbR+G7sOG7rk1HUVdA4busw4lHZuG7ruG7pjFHUT1H4bu04bus4buu4bukQEfhu6Dhu6wjR+G7oOG7rFhHIuG7ljBHUU0xR+G7tiRA4buww4lHbuG7rjxHUeG7lMSDRUdROuG7rkdQ4buuxahAR+G7oMOSQOG7rEcw4bus4buu4bukMUfhu45ARUcw4bus4buu4bukMUfhu7jhu5Dhu6BHMOG7rDc8QOG7sEfDozHEg8OZQEVH4bug4busWEfhu6/hu65A4buwR+G7tOG7rD9A4buwR+G7nuG7ruG7pDBHW+G7rMOS4buuR+G7tk/hu7hHIE0jR1HGr0fhu7Dhu64yW0fhu55NR0Dhu7A3POG7rkdS4bu4R+G7oDE64buuRzDhu67hu6RbRzA04bugR1HDqEBHIE7hu6Dhu6zDiUfhu5ch4buuR+G7tiNHUuG7uEfhuqE5TUdRPeG7rkfhu6Ao4bu4RUfhuqE5TUdRPeG7rkfhu6Dhu6zDoEfhu7YxP0BH4bugTUDhu6xH4bugTkDhu6xHMCIjQOG7sEfhu7YkQOG7sEdA4buwNzzhu65H4bug4busWEfhu6Dhu6w3TUfhu6A9R+G7uCwwR0Dhu7BPxINHIDFA4buwRyA3KUDhu7DDiUfhu4dP4buuRUfDkkDhu6xER+G7r+G6ucSCR+G7mcah4buXbsOKL1vhur4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Tết ấm áp với người lao động

Tết ấm áp với người lao động
2016-03-04 16:26:39

(QT) - Lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị, một chương trình tết sum vầy thật sự ấm áp đã được LĐLĐ tỉnh tổ chức dành cho công nhân, người lao động. Tại đây, 300 công nhân, người...

Góp phần giữ bình yên vùng biển

Góp phần giữ bình yên vùng biển
2016-03-03 08:41:06

(QT) - Những năm gần đây, phong trào “Tổ tự quản tàu thuyền bến bãi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm” được đông đảo người dân ở các xã vùng ven biển Triệu An, Triệu...

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ
2016-03-03 08:40:11

(QT) - Nằm trên Quốc lộ 1A, giáp với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, trước đây thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, Triệu Phong là một địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự,...

Người đảng viên cao tuổi thích làm thơ

Người đảng viên cao tuổi thích làm thơ
2016-03-03 08:32:32

(QT) - Mặc dù bận bịu với công việc gia đình lẫn công tác Hội Người cao tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thiết (74 tuổi) ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) hàng...

Người bác sĩ tận tâm với nghề

Người bác sĩ tận tâm với nghề
2016-03-03 08:11:52

(QT) - Với trọng trách của người thầy thuốc, hơn 20 năm hoạt động trong ngành y, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn, Phó giám đốc, Bác sĩ chính Bệnh viện đa khoa Đông Hà (Quảng Trị) đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết