Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPEgsOhdT/hu4NkfeG7g2Q/4buRxJHhuqXhu4M/xIPEqT9jxJHhuq/hu4U/w7QiP+G7geG7mX0/cuG7lz/Eg8Os4buDYz904buTN+G7gz/Dsz/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7jGThu4Xhu4NjQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI8OD4buFP+G7kcOp4buDZD9kw6nhu4NkP+G7kWRuxJE/4buRxJHhuqXhu5E/w6PEkeG6q+G7gz/huqHEkeG6peG7gz/hu41k4buj4bqjP+G7kSLhu43DnT/hu4fhu519P8O14bqx4buRP+G6v+G6seG7hT/Do13EkT/EgzA/4buBXeG7hz/huqNk4buFP+G7g2TEkeG6p+G7kz/Do8SR4bqt4buDP+G7kWXhuqNkP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu4Hhu5l9P+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDYz/hu4NjYeG7jT/hu5HDteG7heG7g2M/4buD4budbeG6o8OdP8Ojw6Dhu4M/xIPhuqXhu4M/4bq/ZCA/4buDMeG7g2M/4bqjZOG7nX0/4buRZOG6qT9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/xIPhu5nhu4NjP+G7kcSR4bql4buDP8SDxKk/Y8SR4bqv4buFP8O0Ij/hu5Fk4bqv4buFP+G7geG6ueG6o2Q/4buRZG7EkT9y4buX4buyP+G7kMO14budbeG6oz/hu5HDqeG7g2Q/ZMOp4buDZD/hu4NddcOdP+G7g2Nd4buDZD/hu4PDrOG7g2M/4buDY2TEkeG6reG7jcOdP+G6o2Rl4buDZD/hu4/hu5N14bqn4buDP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/cl0/4buDw6zhu4NjP8OjN+G7gz/hu5HDteG7heG7g2M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xIMwP+G7g2s/4buB4buh4bqjP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/huqNb4bqjP2PEkSDEkT/hu41kW+G7jT/Eg+G6qT/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5E/cuG7lz/Eg8Os4buDYz904buTN+G7gz8sOiwsLSw6LC4/xIMi4buRP+G6v+G6peG7kT/hu4/hu5MgP+G6o33hu4Xhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KC4u4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPhu7LhuqF94buF4buP4buTfeG7g2Phu5HDtcSR4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLjosLzs7IcOjLCw6LjooPuG7kSkpPnvhu4EpLeG6oX3hu4Ut4bqjZH3hu5Phu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6omxILDoXU/4buDZH3hu4NkP+G7kcSR4bql4buDP8SDxKk/Y8SR4bqv4buFP8O0Ij/hu4Hhu5l9P3Lhu5c/xIPDrOG7g2M/dOG7kzfhu4M/w7M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDYyY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKC4uJj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu4LDrOG7g2M/w6M34buDP2Thu5N14bqt4buDP+G7kMO1xJHhuq3hu5M/4buMZOG7heG7g2M/4buBXeG7hz/Egzjhu5E/4bqjZOG7k8Oh4buDP+G6oeG6uT904buT4buL4buDYz9jxJHhu4vhu4NjP3Lhu5c/xIPDrOG7g2M/dOG7kzfhu4M/LeG7reG7g2RYP+G6oOG7suG6okAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5BkbsSRP2PEkX3hu4M/4buP4buTfcOdP+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/4buR4bq74buDZD/hu4NmxJE/4bqjZOG7k+G7g2PDnT9k4buTdeG6reG7gz/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7jGThu4Xhu4NjP+G7g2bEkT/DtcSRw6Lhu4NjP8SDMD90IHU/w7V9P+G7h+G7nX0/4buDZMSR4bqn4buTw50/4bq/4bqx4buFP8OjXcSRP+G7kcO1w6Lhu4M/w6PEkeG6reG7gz/DtcSp4buDY8OdP+G7g2TEkeG6reG7kT/Eg8SpP3Lhuqc/xIPDouG7hz904buT4buL4buDYz/hu5FkOOG7jT9jN3U/w7XhurHhu5E/xINh4buHw50/w7XhurHhu5E/ZCLEkcOdPyDhu4NkP2Thu53Ds+G7g2M/xIPhuqXhu4M/4buRxJHhuqXhu4M/xIPEqT/hu4Fd4buHP8SDOOG7kcOdP2PEkeG6r+G7hT/huqM4dT9y4buXP8SDw6zhu4NjP3Thu5M34buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0PEkeG7i+G7g2M/4buDZOG7nT/hu4NkxJHhuqfhu5M/ZMSpP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bq/ZFvhuqM/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7g8OdP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/w6zhu4NjP+G7kMO1OeG7gz9SMeG7gz9E4buV4buDYz/Dsz90MD/hu5DDtcSR4bqt4buTP8OUbOG7g8OdP2Thu5N14bqt4buDP+G7kMO1xJHhuq3hu5M/4buMZOG7heG7g2M/4buDZHHhu4NjP+G7g2NddT/hu4NddT/hu5Fk4budbuG7g2M/dOG7k3XDouG7gz/DtX0/xIPhu4nhu4NjP+G7kWThuq/hu4U/w6PDrcSRP+G7kcOp4buDZD9kw6nhu4NkP8SDOOG7kT/DteG7k8Sp4buDY8OdP+G6o2Hhu40/4buDZGHhu5E/w6PEkeG6q+G7gz/huqHEkeG6peG7gz/hu5FkbsSRP+G7kcSR4bql4buRw50/w7Thu4Xhu4NjP8Oj4buFP+G6o1vhu4NkP8SD4buJ4buDYz/huqNn4buDP+G7g2Nh4buNP+G7g+G7nW3huqM/4buDw6Lhu4M/w6zhu4NjP0Thu5Xhu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/4buRZOG6qT/hu5HEkeG6peG7gz9kXeG7g2Q/dOG7k+G7i+G7g2M/Y8SR4buL4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDjOG7g2M/ROG7leG7g2M/4bqjZMSRfT/DtOG6s1g/4oCcw4PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/hu4Hhu5l9P+G6o8ahfT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G7kcOsxJE/4buBXeG7hz/hu4FdPzvDnSw/ZH3hu7I/xILhuqk/dOG7k+G7i+G7g2M/Y8SR4buL4buDYz9y4buXP8SDw6zhu4NjP3Thu5M34buDP8SD4buZ4buDYz/hu5HEkeG6peG7gz/Eg8Spw50/4buRw6zEkT/Do+G7oT/Eg+G6ueG7g2Q/4buRZOG7k8OiP+G7h1t1P8SD4bqpP+G7gV3hu4c/xIM44buR4buyP+G7gmThu53hu4NjP+G7g311w50/4buRZG7EkT/hu5HEkeG6peG7kT/huqNmP+G7h+G7nX0/4bq/4bqx4buFP8OjXcSRw50/4buD4budbeG6oz/hu4NjYeG7jT/huqN94buFP+G7g8Oi4buDP+G7kcOsxJE/4bqjZOG7nX0/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur9kfcSRP8SD4budb+G6o+KAneG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5DDtX3hu4U/xINqxJE/cm3EkT/huqNk4buZ4buDYz/hu5HDrMSRw50/w6zhu4NjP+G7gmPhu5N14bqr4buDP0Rx4buTP0Thu5N14bql4buDw50/Q8SRW+G7hz/Eg+G7i+G6oz9Eb+G7jT/hu5Fb4bqjP3QwP+G7tkThu5BU4bu4P+G7gMSR4buDZD/huqJkxJHhuqnhu5PDnT90MD/hu5DDtcSR4bqt4buTP8OUbOG7gz/huqNk4buFP+G6ocSR4bql4buRWD/igJxS4buXP8SDw6zhu4NjP3Thu5M34buDPyw6LCwtLDosLsOdP0Thu5BUP8Oj4buhP+G6v8SR4bql4buDP2PEkeG6r+G7hT/huqM4dT8pOj9kfT/hu4Hhu5l9P3JtxJE/4bqjW+G6oz9jxJHhu4vhu4NjP+G6o2TGoT914bql4buTP+G7gV0/4bq+ZH3hu4NjP8ODN+G7g8OdP0Thu4Ip4buyP+G7kGThuq/hu4U/4buB4bq54bqjZD/hu5FkbsSRP3Lhu5c/4bqjxqF9P2Thu5N14bqt4buDP3JdP+G7keG6u+G7g2TDnT/DtOG6tT/huqNmPyw/xINv4buRP+G7gV0/4buDY111PygtPzs6Lzs/cl0/Ozo/LTsoLzs/4bqhMuG7kT/Egznhu5M/Y8SR4bqv4buFP8O0Ij/hu5HDtV0/xIM54buT4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI1JtxJE/xIPhurl9P2TDqeG7g2Q/4buRZDjhu40/4buRw7Xhu5vhu4NjP+G6o8ahfT/hu5Fkw6zhu4M/4buAxJHhu4NkP+G6omTEkeG6qeG7k8OdP2TEkeG6reG7gz/hu4fhu6HhuqM/4buD4budbeG6oz/hu4NjYeG7jT9yw6Dhu4M/4bqjZ+G7gz/hur9kWz/DtDfhu5PDnT9E4buQVD/Do+G7oT/hur/EkeG6peG7gz/huqNk4bq7P8SDIuG7hT90MD9yxJHDouG7gz/hu4Hhu5XEkT/hu5FkbsSRP2PEkX3hu4M/dOG7k+G7i+G7g2M/Y8SR4buL4buDYz/hu4Nk4bud4buDYz9yw6Dhu4M/4buNZCDEkT/EgyDhu4c/4bqhIOG7hT/hu5HDteG7heG7g2M/4bq/ZOG7k+G7g2M/4buB4bq54bqjZD/hu5FkbsSRP3Lhu5fhu7I/4bqi4buV4buDYz9ybcSRP8SDZj/hu4FdP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/huqNb4bqjP+G6ocSR4bqt4buDP+G7jWRb4buNP8SD4bqpP8SDIOG7hz/huqEg4buFP+G7geG7mX0/Y8SR4buL4buDYz/hu4MgdT/hu4c54buHP8SD4buJ4buDYz/Eg+G6p+G7kz9yXT/DtMSR4buDZD/hu5HDteG7ncOz4buDYz/hu5Hhu4vhu5E/w7R94buTP+G6v2TEkT9jxJHhuq/hu4U/w7Qi4oCd4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kGThuq/hu4U/w6zhu4NjP+G7gmPhu5N14bqr4buDP+G7gmNo4bqjP+G7gDfhu4PDnT/hu4xkZj/huqJkxqE/4buR4bq54bqjZD/hu5LhuqDhu4LDgz90MD/hu5DDtcSR4bqt4buTP8OUbOG7g8OdP3Lhu5c/xIPDrOG7g2M/dOG7kzfhu4M/4buDMeG7hz/hu4N9dT90MD/Do+G7oT/hur/EkeG6peG7gz9jxJHhuq/hu4U/4bqjOHU/Liw+w50oP2R9P+G7geG7mX3DnT9ybcSRP+G6o1vhuqM/Y8SR4buL4buDYz/huqNkxqE/4buB4buh4bqjP+G7gV0/4bq+ZH3hu4NjP8ODN+G7g8OdP+G6oDLhuqM/4buQZGzhu4c/w7Thu4s/PMOdP0Thu4Ipw53hu7Lhu7Lhu7I/VDA/4buQw7XEkeG6reG7kz/DlGzhu4M/4buBXT9y4buV4buDYz/hu4NjYeG7jT/hu5HDteG7m+G7g2PDnT9yw6k/cmF1P2Thuq0/4buRZOG7i+G7g2M/4bq/w6Lhu4NkP+G7kcSRw6Lhu5M/4buRZOG7hVvhu5E/4buD4budbeG6oz/DtTjhu5E/4bqjZGHhu4fhu7I/xILhuqk/4bqjZMahP8SDxKnhu4NjP8O0IOG7gz904buTOOG7kT9y4buXP8SDw6zhu4NjP3Thu5M34buDw50/4bqjZGXhu4NkP+G7j+G7k3Xhuqfhu4M/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz/EgzA/4bqjZOG6uz/EgyLhu4U/4bqjW+G6oz9E4buQVD/hu5HEkeG6peG7gz9kXeG7g2Q/4buDIuG7hT9y4bqx4buRP+G6v8Oi4buDZD/hu4fhu51s4buDY8OdP3Lhuq0/w7TEkeG7g2Q/xIPhu4nhu4NjP8O14buTxKnhu4Njw50/w7Q24buDP8O0XeG7g2M/4bqjW+G6oz/Eg8SR4bqn4buTP+G6v8SR4bqt4buDP8SD4bqpP+G6o2Thu5PDoeG7gz/huqHhurk/dOG7k+G7i+G7g2M/Y8SR4buL4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPigJzhu5DDteG7nW3huqM/4buDZHHhu4NjP8OjxJHhuqvhu4M/4bqhxJHhuqXhu4M/4buNZOG7o+G6oz/hu5Ei4buNP+G6o8ahfT/hu5FkbsSRP+G7kcSR4bql4buRw50/4bqjZOG7meG7g2M/4buRw6zEkT/huqNk4bq7P8SDIuG7hT/hu4PDrOG7g2M/w6M34buDP+G6oznhu4M/4buB4buhfT/huqNkaOG7gz/huqNb4bqjP2PEkeG7i+G7g2M/4buB4buZfT/hu4NjMuG7gz/hu4NjXXU/xIPhuqk/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP3JdP8Oj4buhP+G7kcO1cT/hu4fEqeG7kT/hu4Hhu51v4buDYz/hu4Hhu5l9P2PEkeG7i+G7g2M/xIPGoT/Eg+G6qT/Eg+G6pz/hu41kZ+G7g2M/4buRZG7EkT/hu5HEkeG6peG7kT/hu4fhu519P8O14bqx4buRw50/4buDY2Hhu40/4buZ4buDYz/hur/hurHhu4U/w6NdxJE/w6PDoOG7gz/Eg+G6peG7gz9jxJHhu4vhu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/4buDIHU/4buHOeG7h8OdP+G7jWQgxJE/Y8SR4bqv4buFP+G7gSLEkeKAncOdP8Os4buDYz/hu4A34buDP+G6o2Thu4U/4bqhxJHhuqXhu5Hhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjw4zhu4NjP+G7gMOiP1Ix4buDP+G7hsOg4buDw50/4bqiZMahP+G7keG6ueG6o2Q/4buS4bqg4buCw4M/dDA/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu5DDtSLhuqNkP+G7kWTDrOG7g2M/4buRxJHhu4NYP+KAnMSC4bqpP8O0IOG7gz904buTOOG7kT9y4buXP8SDw6zhu4NjP3Thu5M34buDP8SDIOG7hz/huqEg4buFP+G7kWThuq/hu4U/4bq/4bqlP2Thu4Ui4bqjZMOdP+G7kuG6oOG7gsODP3QwP8SDMD/huqNk4bq7P8SDIuG7hT/huqNb4bqjP0Thu5BUP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/hur9kN+G7kz/hu4Fd4buHP8SDOOG7kcOdP+G6o2Thu5PDoeG7gz/huqHhurk/Y8SR4buL4buDY8OdP+G7gV3hu4c/4buR4buL4buRP3LEkeG6reG6oz/huqPhu5Phu4NjP+G7o+G7g2M/cmHhu5E/4buR4budw50/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/huqNk4buFP+G7g2Phu51uxJE/w6M34buDP+G7kWTDrOG7g2M/4buP4buTfT/Do+G6ueG6o2Q/cuG7lz/huqPGoX0/ROG7kFThu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bq+ZOG7k3XhuqXhu4M/4bqjW+G7hT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7gz/huqM54buDP8Oj4buhP+G7kcO1cT/hu4Nj4buT4buJ4buDP2PEkeG7i+G7g2PDnT/hur/hurnhu40/4buRZG7EkT9jxJHhuq/hu4U/4buBIsSRP+G7g2Rx4buDYz/huqNkN+G7gz/DteG7k8Sp4buDYz/hu4Hhu5l9P+G6v2TDrOG7g2M/4buDIHU/4buHOeG7hz9k4buFNOG6oz/hu4MgdT/hu4c54buHP+G6v2TDrOG7g2M/xIPhuqfhu5Phu7I/4buQ4buTdT/hu4NkxJHDouG7g8OdP8Oj4buFP+G7kWRuxJE/4buRxJHhuqXhu5E/4bqjZj/hu4fhu519P+G6v+G6seG7hT/Do13EkT/hu4PDouG7gz9kxJHhuq3hu4M/csOg4buDP+G6o2fhu4M/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/4bqjZDfhu4M/w7Xhu5PEqeG7g2M/4buDY2Hhu40/4buZ4buDYz/huqNk4budfT/hu5Fk4bqpP+G7gV3hu4c/xIM44buR4buyP1QwP8Oj4buhP+G7kWXhu4NkP+G6v+G6peG7kT/hu5Fk4buZ4bqjP3Thu5Phu4vhu4NjP2PEkeG7i+G7g2M/4buRw7VdP8SDOeG7kz9yXeG7hT/hu4NjXXU/OykvOy8sOiwu4oCd4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kGThuq/hu4U/w6zhu4NjP0Thu4Vd4buDYz/hu47hu5N94buDYz/Dg+G7ncOy4buDY8OdP+G7jGRmP+G7kMO14budw7Phu4NjP+G7jWRn4buDYz/hu4LDrOG7g2M/4buDY2TEkeG6reG7jT9yXT/hu4zhu5Dhu4Lhu5A/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDY8OdP3Lhu5c/xIPDrOG7g2M/dOG7kzfhu4M/LDosLC0/LDosLj9k4buTdeG6reG7gz/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7jGThu4Xhu4NjP2PEkeG6r+G7hT/huqM4dT/hur9k4buFIOG7g2M/KOG7sns8Oj9kfT/hu4Hhu5l94buyP+G7kOG7k3U/4buDZMSRw6Lhu4PDnT/Do+G7hT/Do8SR4bqr4buDP+G6ocSR4bql4buDP+G6oTjhu5E/4buBb8SRP+G6o8ahfT/hu5FkbsSRP+G7kcSR4bql4buRw50/4buH4budfT9yXT/DteG6seG7kT/Eg2Hhu4fDnT/DteG6seG7kT9kIsSRP+G6v+G6seG7hT/Do13EkT/hur9kxJHhuqXhu4M/4bqjZOG7hT9yxJHhuq3huqM/4buBXeG7hz/Egzjhu5HDnT904buT4buL4buDYz9jxJHhu4vhu4NjP2M04buNP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDw50/4buDZDjhu5E/4buBXT/huqNb4bqjP3QwP3Lhu5Xhu4NjP+G7kWQ44buNP+G7kcO14bub4buDYz/hu4Nk4budP+G7kMO1xJHhuq3hu5M/w5Rs4buDw50/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu5DDteG7k+G7g2PDnT/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7kMO1IuG6o2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjROG7k3Xhuq3hu4M/xIN94buDYz/huqNk4bq7P8SDIuG7hT/huqNb4bqjP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/4bqjZOG6u+G7g2Q/4buRw7V94buDYz/hur/DouG7g2Q/4buH4budbOG7g2PDnT/hur9kbMSRP+G7kWTDrOG7g2M/w6Nn4buDYz/huqNkIHXDnT9y4bqtP8O0xJHhu4NkP8SD4buJ4buDYz/DteG7k8Sp4buDY8OdP+G7kcSR4bql4buDP2Rd4buDZD/hu4Fd4buHP8SDOOG7kT/hur9kxJE/4bqjZj/Eg8SR4bqn4buTP+G6v8SR4bqt4buDP+G7kWThu5Nh4buDP+G7gW/EkcOdP+G6oeG7iz/hu5HDtWU/Y8SR4buL4buDYz/hu4Hhu5l9P+G7g2My4buDP+G7g2NddT9yXT/huqPhu6HhuqM/4buDYzLhu4M/4bqjZj/hu5FkbsSRP2PEkX3hu4M/w7TEkeG7g2Q/4buRw7Xhu53Ds+G7g2M/4buR4bufPz4oPy0/ezo/4buDY1114buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0Thu5N14bqt4buDP+G6o+G7m+G7g2M/xIMwP+G6o2Thurs/xIMi4buFP+G6o1vhuqM/4bqhfeG7g8OdP+G7g2Nd4buDZD/huqNk4buTdcOi4buDP+G7h8Os4buDP2Thu51t4buDYz/Do8Og4buDP+G6o1vhuqM/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz/hu6Phu4NjP8Oj4buX4buDYz/hu4ci4buDZD/hu4fhurU/4bqjW+G6oz/hu5HEkeG6peG7gz/huqHEqT/hur5E4bq+4buQP3Jd4buFP8O0IOG7gz904buTOOG7keG7sj/EguG7ieG7g2M/4buRZG7EkcOdP+G6v2Thu5N14bql4buDP+G6o1vhu4U/4buDw6zhu4NjP8OjN+G7gz/hu5Hhu5N14bqt4buRP8SD4buLxJE/4bq/ZMOs4buDYz9jxJHhuq/hu4U/4bqjOHU/4buB4buZfT/hu5HDteG7heG7g2M/4buDZHHhu4NjP+G7g2NddT/hu4NkxJHhuq3hu5E/xIPEqT/Do+G7nW3EkT87KT/Eg8SpP+G6ouG7sj/igJzhuqJk4buZ4buDYz/hu5HDrMSRP8SDfeG7g2M/4bqjZOG6uz/EgyLhu4U/4bqjW+G6oz/Eg+G6uX0/4buNZOG7nWzhu4NjP3Lhu5Xhu4NjP+G7kWQ44buNP+G7kcO14bub4buDYz/hur/hurnhu40/4buRZG7EkT/Egzjhu5M/4buZ4buDY8OdP+G7g+G7nW3huqM/w7Xhu5nhu5E/xIPhuqXhu4M/xIM34buTw50/4buBXeG7hz/Egzjhu5HDnT9jxJHhuq/hu4U/w7QiP8SD4bql4buDP8SDZj/Eg+G6qT/EgyDhu4c/4bqhIOG7hT/hur9k4buT4buDYz/hu4HhurnhuqNkP+G7kWRuxJE/cuG7l+KAncOdP8Os4buDYz/Dg+G7ncOy4buDYz/huqNk4buFP2R9deG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI+G6oCDhu4U/4bqiZDfhu5NAL+G7jSNAw6PEkXI/4bqj4buBfcO0w7Thu6omw6PDteG6r+G7gX3hu5Hhuq/DoyYjQMO04buRw7Xhu4Xhu4NjI+G7kMSR4buDP+G7gcSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7g1hAL8O04buRw7Xhu4Xhu4NjI0Dhu5Phu4E/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buRxJHhu5Hhu4Hhuq8t4buRZOG7k+G7h+G6oS194buDw6Mtw7R94buN4buFJiNA4buBxJEjQH0/4buRxJHhu5Hhu4Hhuq/hu6omxILDoXU/4buDZH3hu4NkP+G7kcSR4bql4buDP8SDxKk/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP3Lhu5c/ZMOoP+G7kWThu5MmP2TDteG6r2Lhu6omL8OjfXUt4buDZH3hu4NkLeG7kcSR4bqv4buDLcOj4buFLcO0feG7gy104buTfeG7kS1y4buTLWThuq8t4buRZOG7ky07KTwhPinhu7Jk4buR4buHJiNAxJHhu4djP8O0w7XhuqPhu6omL+G7h+G6r8OjxJF9LzssOi/hu4Phuq9zw7QvLCwsOy8hPsOjITt7LCw7e+G7kTspPCE+KeG7gTrhu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6omxILDoXU/4buDZH3hu4NkP+G7kcSR4bql4buDP8SDxKk/Y8SR4bqv4buFP8O0Ij/hu4Hhu5l9P3Lhu5c/xIPDrOG7g2M/dOG7kzfhu4M/w7M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDYyY/LyNAL30jQMOjxJFyI0DDtOG7kcO14buF4buDYyNAfT/hu5HEkeG7keG7geG6r+G7qibEgsOhdT/hu4NkfeG7g2Q/4buRxJHhuqXhu4M/xIPEqT/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5E/cuG7lz9kw6g/4buRZOG7kyY/ZMO14bqvYuG7qiYvw6N9dS3hu4NkfeG7g2Qt4buRxJHhuq/hu4Mtw6Phu4Utw7R94buDLXThu5N94buRLXLhu5MtZOG6ry3hu5Fk4buTLTspPCE+KeG7smThu5Hhu4cmI8SCw6F1P+G7g2R94buDZD/hu5HEkeG6peG7gz/Eg8SpP8O0IOG7gz904buTOOG7kT9y4buXP2TDqD/hu5Fk4buTQC99I0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qiZk4bqvfcOjJiPhu5Bk4bqv4buFP+G7kWTDrOG7g2M/4buRxJHhu4M/4buR4bufP8OUw7M/4buCw6zhu4NjP+G7g2NkxJHhuq3hu40/cl0/4buM4buQ4buC4buQw50/cuG7lz9kw6g/4buRZOG7kz/hu4Mx4buHP+G7g311P+G7keG7hV3hu4M/4buR4bq74buDZD/DtOG6tT9jxJHhuq/hu4U/w7QiP+G6v2Thu4Ug4buDYz8sLOG7si46Oj9kfT/hu4Hhu5l9P+G7g+G7nW3huqM/cl0/ZOG7hV3hu4M/4buRZF3hu4NkP3LEkeG6reG6oz9jxJHhuq/hu4U/4bqjOHU/4buRw7Xhu51t4bqjP+G7g2NddT8uOi8o4buyP+G7kOG7k3U/4buDZMSRw6Lhu4PDnT/Eg+G6peG7gz/hu4N9dT/hu5Hhu4Vd4buDP+G7keG6u+G7g2Q/4bqjZOG6uz/hu4dtxJE/Y8SR4bqv4buFP+G6ozh1P8SD4budb+G6oz9jOeG7gz8o4buyOjo6P2R9w50/xIMi4buRP+G6v2Thu4Ug4buDYz8sLOG7rD/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNk4buyQC/hu40jQC/Do8SRciNAL+G7gcSRI0Dhu4HEkSNAfT/hu5HEkeG7keG7geG6r+G7qibhu4bhu5V9P+G7geG7mX0/4bqhxKnEkT/hu5Fk4buTP8OzP+G7kMO1xJHhuq3hu5M/4buMZOG7heG7g2MmP2TDteG6r2Lhu6omL+G7h+G7k30t4buB4buTfS3huqHhu4XEkS3hu5Fk4buTLeG7hS3hu5HDtcSR4bqv4buTLeG7jWThu4Xhu4NjLTs8Ojs8KOG7smThu5Hhu4cmI0DEkeG7h2M/w7TDteG6o+G7qiYv4buH4bqvw6PEkX0vOyw6L+G7g+G6r3PDtC8sLC4pLyE+w6M7Oik7Oygp4buROzw6Ozwo4buBOuG7ssOq4buNYyY/feG7geG7keG7qibEgsOhdT/hu4NkfeG7g2Q/4buRxJHhuqXhu4M/xIPEqT9jxJHhuq/hu4U/w7QiP+G7geG7mX0/cuG7lz/Eg8Os4buDYz904buTN+G7gz/Dsz/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7jGThu4Xhu4NjJj8vI0AvfSNAw6PEkXIjQMO04buRw7Xhu4Xhu4NjI0B9P+G7kcSR4buR4buB4bqv4buqJuG7huG7lX0/4buB4buZfT/huqHEqcSRP+G7kWThu5M/w7M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDYyY/ZMO14bqvYuG7qiYv4buH4buTfS3hu4Hhu5N9LeG6oeG7hcSRLeG7kWThu5Mt4buFLeG7kcO1xJHhuq/hu5Mt4buNZOG7heG7g2MtOzw6Ozwo4buyZOG7keG7hyYj4buG4buVfT/hu4Hhu5l9P+G6ocSpxJE/4buRZOG7kz/Dsz/hu5DDtcSR4bqt4buTP+G7jGThu4Xhu4NjQC99I0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qiZk4bqvfcOjJiPhu4JkceG7g2M/4buDY111P+G7g111w50/4bq/ZMOs4buDYz/hur9kZT/hu5Fk4buTP2Thu4Ui4bqjZD/hu4Hhu5l9P+G7kcO1w6Lhu4M/4bqjW+G6oz/huqNb4buDZD/Eg+G7ieG7g2M/w7M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buQw7XEkeG6reG7kz/hu4xk4buF4buDYz/DtTjhu5E/w7XEqeG7gz/DtV3hu4Nj4buyP+G7kMSR4bql4buDYz/hu4dbdT9jNOG7kT/Eg2Hhu40/4buBxJHDouG7gz9k4buFXeG7gz9kxJHhuq3hu4M/xIMixJE/4buRZOG7kz9k4buFIuG6o2Q/4buB4buZfT904bqv4buDP+G7gcOg4buDP3JtxJE/4buRxJHhuqXhu4NjP+G7g2bEkT/huqPhu51uxJE/cuG7k8SRP+G7keG7nWzEkT/huqPGoX0/4buDY+G7nW7EkT/hu4PDrOG7g2M/w6M34buDP3J94buDYz/hur9kMuG7jT/hu4NsxJHhu7I/4buCY+G7nW7EkT/Dozfhu4M/4buNZDjhu4M/4bq/ZMOzxJE/csOpP+G7geG7mX0/cuG7lz9kw6g/4buRZOG7kz/hu4Mx4buHP+G7g311P8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu5Fk4buTYeG7gz/hu4FvxJE/4buDw6Lhu4M/4buDMeG7g2M/w7Thu5M44buRP+G6o33hu4U/ZGzhu4M/4buDZHHhu4NjP3Lhu5c/4buRw7Xhu51t4bqj4buyQC/hu40jQC/Do8SRciNAL+G7gcSRI0Av4buT4buBI0DDo8SRcj/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhuqPhu4HDtSYjQC/Do8SRciNAL8OjxJFyIw==

Bảo Châu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết