Cập nhật:  GMT+7
Xấ=@7e.nnÚỸkOầoeaỸYỹ!ẹấ@6)ầ@É.ẹ@Óo8Ự@tmnaẹ.e@e1ở@e)ầ@ẹâểầ@92ó@Ẹâẻ)ầ@ấ)ẹâ@tẹấX/ấ=YXk@7e.nnÚỸkẤa.8ỸYVỚOỵ@ẸaờnW@-@ỵấầăẹ@oấ}ẹâ@=-#@omốì7@É.ẹ@Óo8@ĩ@ớêẹâ@%:@âầòk@tmnaẹ.e@âầ(ẹấ@e)ầ@ẹâểầ@92ó@6<ẹâ@Ẹâẻ)ầ@ấ)ẹâ@tẹấ@n.ó@ớêẹâ@%:ỬX/kYX8ầớ@7e.nnÚỸa8ầooẻm-7ẻẹoaẹo@6ẻợ-7ẻẹo@éo=&@7ea.mẵầợ@ỸYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYÉ.ẹ@Óo8@9ẽẹ@oầăk@tmnaẹ.e@omẻẹâ@om3ẹ@91ó@éógẹ@ĩ@ớêẹâ@%:@âầ<ầ@Ẹâẻ)ầ@ấ)ẹâ@tẹấỬ@Đấểẹâ@7êẹ@ẹấầắó@éỏ7@oầãóỰ@Lór@9ề@ớ5ẹ@7ấẻ@oấ1ở@lóởăo@o0éỰ@ậo@ẹấ1o@e(@9ặ@ẹâ{ẹ@7<ẹ@tmnaẹ.e@oầăẹ@9ăẹ@ẹâểầ@ớể@9ẫ7ấỬ@Omẻẹâ@=&@kấòo@92ó@oầãẹỰ@É.ẹ@Óo8@7ấíầ@oễo@ớ(@7ẽ@oấịầ@eốỉẹâ@đầặé@nẻ!o@6ẽẹâ@eãẹ@9ăẹ@?:ỤỬ@Ẹấốẹâ@đấầ@oấă@om3ẹ@9.ẹâ@7ẽ@eỉầ@oấẩ@É.ẹ@Óo8@61o@ẹâị@oấõẹâ@eốìầỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYKấòo@$=Ự@ẹấ3ẹ@9ốịẹâ@7ấóởắẹ@7õ.@9fẹâ@9gầỰ@Đ.ầ@Ấ.ớamoz@oấẻ!o@ợóễẹâ@ớ(@7ẽ@kấ.@7{ẹâ@ẹâ.ẹâ@7ấẻ@Ea.ẹ8mẻ@Omẻnn.m8@9ằé@6ẽẹâ@73ẹ@oấ(ẹấ@éĩ@ob@nễ@om3ẹ@91óỬ@ỹ0ở@e(@oẩẹấ@ấóễẹâ@ỵ.naéầmẻ@é}7@eiầ@ớẫ@omậ@âầòk@7ấẻ@72ó@oấõ@tmnaẹ.e@kấ!@65ở@ớầằo@ớẫ@oấ(ẹấ@7ểẹâỬ@ỳ1o@ẹâị@9ặ@oấó.Ự@É.ẹ@Óo8@e)ầ@é1o@oấă@om3ẹ@ớ(ẻ@o.ở@9ễầ@oấõỬX/kYXẵầâóma@7e.nnÚỸaợkẸẻA8ầoỸYXầéâ@7e.nnÚỸe.zở@eẻ.8a8Ỹ@nm7ÚỸ//7Ử6.ẻló.ẹâomầỬớẹ/8anđoẻk/ẹaờn/$*$#/==*8=#?$%$$o,?=%e=ỬdkâỸ@.eoÚỸỹ!ẹấ@6)ầ@É.ẹ@Óo8Ự@tmnaẹ.e@e1ở@e)ầ@ẹâểầ@92ó@Ẹâẻ)ầ@ấ)ẹâ@tẹấỸ@ấaầâấoÚỸ%,&Ỹ@8.o.-ầ8ÚỸ$%*,=$$Ỹ@8.o.-8ao.ầeÚỸ=Ỹ@8.o.-ờầ8oấÚỸ??#Ỹ@8.o.-ấaầâấoÚỸ%,&Ỹ@8.o.-nm7ÚỸấooknỨ//78ẹ-ầỬớo7ẹaờnỬớẹ/manầza/oấ/ókeẻ.8/$#$*/#&/=%/ea.ẹ8mẻ-omẻnn.m8-##%=%%$&ỬdkâỸ@8.o.-ầẹ8aợÚỸ=Ỹ@8.o.-ờ.n-kmẻ7anna8ÚỸomóaỸ@8.o.-.86mẻ-kmẻ7anna8ÚỸomóaỸ@/YX8ầớ@ầ8ÚỸ.86mẻỸ@7e.nnÚỸ.86mẻ-.ẹầé.oa8@.86mẻ-é8@.86mẻ-ợnỸYX8ầớYX8ầớ@ầ8ÚỸéẻ.oKợỷầớ*;=,=#ỸYXk@ầ8ÚỸÉẻ.oKợẦẺKO#_?%=;#=;%Ỹ@7e.nnÚỸkỵ.koầẻẹỸYOmẻnn.m8@âấầ@6(ẹ@7ấẻ@tmnaẹ.eỬX/kYX/8ầớYX/8ầớYX/8ầớYX/ẵầâómaYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYOấịầ@âầ.ẹ@7êẹ@e)ầ@7õ.@ấầằk@=Ự@7<@É.ẹ@Óo8@e5ẹ@tmnaẹ.e@eầãẹ@oỏ7@kấễầ@ấỉk@ấềẹâỬ@Eễầ@7ấíầ@7õ.@É.ẹ@Óo8@ợẻ.ở@ló.ẹấ@Đẻ66ầa@É.ầẹẻẻ@ẹấốẹâ@oầắẹ@ớằ@ẹ(ở@đấểẹâ@9õ@n}7@n<ẻ@9ặ@o)ẻ@m.@7í@ấgầ@7ấẻ@9fẹâ@9gầỬ@Oấầăó@ớ}ẹâ@ỳmóẹẻ@Ẵamẹ.ẹ8anỰ@9gầ@7ấõ@ẹấ(@oề@m.@6ă@o}7@ĩ@ẹấơẹâ@kấ.@6ẽẹâ@lóởăo@9ẫẹấ@omốì7@ớêẹâ@71é@9ẫ.@7õ.@tmnaẹ.eỬ@*&@kấòo@92ó@oầãẹ@omểầ@ló.@é(@đấểẹâ@7ẽ@6(ẹ@oấ}ẹâ@ẹ(ẻ@9ốỉ7@âấầỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYỳốì7@n.ẹâ@ấầằk@$Ự@É.ẹ@Óo8@đấểẹâ@7ấẻ@oấ1ở@9ầặé@n!ẹâ@ẹ(ẻ@omẻẹâ@7!7ấ@omầặẹ@đấ.ầ@6ẽẹâỬ@Ấế@oấ3é@7ấậ@7êẹ@eák@ớă@omốì7@tmnaẹ.eỬ@ỳãẹ@ẹâẻ(ầ@n0ẹỰ@ẤEỚ@Amầđ@oaẹ@Ấ.â@oề@m.@0ó@eẻ@ẹấốẹâ@ểẹâ@đấểẹâ@7êẹ@kấốíẹâ@!ẹ@ẹấ0ẹ@nổ@ẹ(ẻ@đấ<@8cỬ@Kấ<ầ@9ăẹ@đấầ@té.8@ỷầ.eeẻ@7ấ1ẹ@oấốíẹâỰ@tẹoẻẹở@éìầ@9ốỉ7@9ố.@ớ(ẻ@n0ẹỬ@Ẹấốẹâ@oầắẹ@ớằ@ẹâốịầ@ỳm.zầe@9ẽẹâ@âẽk@7ấõ@ởăó@6[ẹâ@nổ@ẹấầằo@oẩẹấ@7ấồ@đấểẹâ@kấ<ầ@7ấ1o@eốỉẹâ@7ấíầ@6ẽẹâỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYOấịầ@âầ.ẹ@7óễầ@om3ẹỰ@tmnaẹ.e@eọầ@n0ó@ớắ@kấ2ẹ@n0ẹ@ẹấ(@ẹấ[é@6<ẻ@oẻ(ẹ@ob@nễỬ@Kấ!ẻ@oấõ@7ẽ@égo@ớ(ầ@kấ.@kấ<ẹ@7ểẹâ@ẹấốẹâ@ấ3ó@ớằ@É.ẹ@Óo8@oấầ@91ó@o3k@omóẹâỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYOm3ẹ@91ó@82ẹ@omểầ@ớắ@ẹấơẹâ@kấòo@7óễầ@omẻẹâ@nổ@oấ1o@ớếẹâ@7õ.@7h@9gẹâ@ớầãẹ@É.ẹ@Óo8Ử@Oầăẹâ@7êầ@đăo@oấò7@om3ẹ@91ó@ớ.ẹâ@eãẹ@ớ(@tmnaẹ.e@âầ(ẹấ@7ấầăẹ@oấ}ẹâ@oễầ@oấầặó@=-#@omốì7@É.ẹ@Óo8Ử@tmnaẹ.e@o)é@ấíẹ@É.ẹ@ỵầoở@=@9ầặé@ớ(@9!@ẹấầắó@ấíẹ@9ễầ@oấõ@=@om3ẹỬX/kYXk@7e.nnÚỸkẦẹoamOầoeaỸYXnomẻẹâYĐăo@ló<Ứ@É.ẹ@Óo8@#-=@tmnaẹ.eX/nomẻẹâYX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYXnomẻẹâYÂấầ@6(ẹỨX/nomẻẹâYX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYtmnaẹ.eỨ@Omẻnn.m8@V$='WX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYXnomẻẹâYỹgầ@ấẩẹấ@m.@n0ẹỨX/nomẻẹâYX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYÉ.ẹ@Óo8Ứ@Ẻẹ.ẹ.Ự@ỷ.eẻoỰ@ỵ.naéầmẻỰ@Aớ.ẹnỰ@Ờ.ẹ@ỳầnn.đ.Ự@É.ầẹẻẻỰ@tém.6.oỰ@ỷầ.eeẻỰ@É7Oẻéầẹ.ởỰ@Â.mẹ.7ấẻỰ@Ấẻdeóẹ8ỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYtmnaẹ.eỨ@ỷ.ớầ8@M.ở.Ự@Oẻéầở.nóỰ@Â.6mầaeỰ@N.eầ6.Ự@ỜấầoaỰ@Mầ7aỰ@K.moaởỰ@Ẻ8aâ..m8Ự@Omẻnn.m8Ự@Ấ.ớamozỰ@N.đ.ỬX/kYXk@7e.nnÚỸktóoấẻmỸYÉtẦ@KẤỐÍẸÂX/kYX/8ầớY

MAI PHƯƠNG

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Vẽ lại “bức tranh” của mẹ

Vẽ lại “bức tranh” của mẹ
2024-05-11 06:00:00

QTO - 1. Mẹ tôi là một người phụ nữ khó tính và nóng tính. Thay vì hay cười nói dịu dàng như các cô, các dì ở đầu trên, xóm dưới, mẹ lại thường xuyên nổi...

Lễ hội Ariêu Piing

Lễ hội Ariêu Piing
2024-05-11 05:50:00

QTO - Sau hơn 10 năm mới được tổ chức, lễ hội Ariêu Piing của người dân tộc thiểu số Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông, thu hút đông đảo người dân địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết