Cập nhật:  GMT+7
Vẵ@Ỷ5d;llTỴĩMâmd8ỴWẴrẲDỶ–ỶE;đỶỵậeẵŨỶỳ.eỶẵ(éỶmẵọỶ“ĩẵ,Ỷ6iĩ”Ỷmé.eỶmẵn;ỦV/ẵ@WV6âỗỶ5d;llTỴkéơỶ;kmâ5d8-lnđđ;kờỴWV6âỗỶ5d;llTỴ5édỴWVĩỶ5d;llTỴĩẴ8;6ỴWỖÉỖỪỖEỶ-ỶMk1eỶ7 nỶẳâổ;ỶẴrẲDỶỗ.ỶE;đỶỵậeẵỶm!âỶỗẻeẳỶ@?ỶỖ-D8;ẳn8Ỷ#Ỹ#=/#Ỹ#$ỶlàỶ6âằeỶk;Ỷdo5Ỷ@&ẵỸỸỶeẳ.ờỶ@=/%ỪV/ĩWV/6âỗWV/6âỗWV6âỗỶ5d;llTỴkéơỶ;kmâ5d8-5éem8emỴWV6âỗỶ5d;llTỴ5édỴWV6âỗỶ5d;llTỴm8ớm-déeẳỴWV6âỗỶmâmd8TỴE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmẵ>eẳỶẴrẲDỶ=-ỸỶịỶmk1eỶdõìmỶ7âỶđó;Ỷe.ờỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-;dmTỴE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmẵ>eẳỶẴrẲDỶ=-ỸỶịỶmk1eỶdõìmỶ7âỶđó;Ỷe.ờỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-8đ486-4nmméeTỴđ86â;_4kéơl8kỴỶ6;m;-8emâmờ-8đ486-6âlĩd;ờTỴỗâ8ơ_đé68Ũđ86â;Ừ8đ486686ỴỶ6;m;-8emâmờ-8đ486-6âlĩd;ờ-l8mmâeẳlTỴE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmẵ>eẳỶẴrẲDỶ=-ỸỶịỶmk1eỶdõìmỶ7âỶđó;Ỷe.ờỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-8emâmờ-mờĩ8TỴđ86â;ỴỶ6;m;-8emâmờ-nnâ6TỴ;5Ỹ%;8:Ỹ-ặặ4:-$?;@-;*$@-?5*;**&$;?84ỴỶ6;m;-d;eẳ5é68TỴỗâỴỶ6;m;-d;kẳ8-lâz8TỴ@#ỸỸớ&:$ỴỶ6;m;-d;kẳ8-lk5TỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỴỶ6;m;-đ86ânđ-lâz8TỴ?ỸỸớ%#:ỴỶ6;m;-đ86ânđ-lk5TỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/đ86ânđ/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỴỶ6;m;-mâmd8TỴE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmẵ>eẳỶẴrẲDỶ=-ỸỶịỶmk1eỶdõìmỶ7âỶđó;Ỷe.ờỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴWV;kmâ5d8WV6âỗWVĩâ5mnk8WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ@#ỸỸĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ::#ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ&*?ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/đ86ânđ/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ%&*ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/lđ;dd/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶỸỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/lđ;dd/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/ẵ;ẳdÚ#ỸỗlÚ#Ỹe;đÚ#Ỹ6âeẵỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVâđẳỶmâmd8TỴẵ;ẳdỶe;đỶỵậeẵỶ6.eỶẵ(éỶmẵọỶĩẵ,Ỷ6iĩỶmé.eỶmẵn;ỶẵầeẵỶ(eẵỶ@ỴỶlk5TỴ//5Ừ4;éjn;eẳmkâỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/#$#Ỹ/@@$6@Ỹ*#Ỹ$@m@Ỹ*Ỹd@ỪbĩẳỴỶ;dmTỴẴrẲDỶ–ỶE;đỶỵậeẵŨỶỳ.eỶẵ(éỶmẵọỶ“ĩẵ,Ỷ6iĩ”Ỷmé.eỶmẵn;ỦỴỶ6;m;-;64ké-ĩké58ll86TỴmkn8ỴỶ/WV/ĩâ5mnk8WV/6âỗWV/;kmâ5d8WV/6âỗWVĩỶ5d;llTỴĩý;ĩmâéeỴỶkéd8TỴẳkénĩỴWE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmẵ>eẳỶẴrẲDỶ=-ỸỶịỶmk1eỶdõìmỶ7âỶđó;Ỷe.ờỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWCắỶmốỶeẳ.ờỶmkịỶd!âỶỖ-D8;ẳn8Ỷe<đỶ#Ỹ@?ỨỶE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷmé.eỶmẵn;ỶcẵâỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶL"eỶĨd8âcnỶmkịỶmẵ.eẵỶđễmỶmkéeẳỶẵ;âỶ7âắđỶ7ảeỶ7,eẳỶlìỶeẵ mỶỗiâỶ7ễâỶ4ẹeẳỶmẵ.eẵỶE;đỨỶ4ạeỶ5!eẵỶmiâỶẴ.eẳỶỵ3ờỶỗâảeẳỶmẵ<đỶẴ.ỶEễâỶẶýỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWMnờỶeẵâạeỨỶE;đỶỵậeẵỶ7)ỶmẵeẳỶ#-@Ỷỗ.Ỷ5ẹỶd0eỶ70nỶ7,eẵỶ4!âỶẴ.ỶEễâỶẶýỶmkạeỶl"eỶẴ.eẳỶỵ3ờỶẵểâỶmẵ,eẳỶ=Ỷỗố;Ỷjn;ỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỵ,eẳỶ5ẵoỶợỨỶE;đỶỵậeẵỶ7)Ỷe"eẳỶ5 ĩỶlô5Ỷđ!eẵỶ4{eẳỶỗâă5Ỷ5ẵâạnỶđễỶ4ễỶ=Ỷ50nỶmẵọỶ4âắnỶmõìeẳỶ5ọ;ỶẴrẲDỶd.ỶmâãeỶ7!éỶEẳnờằeỶỖ5ỶEẳẽ5ỨỶDợỶýềeẳỶẴé.eẳỶreẵỨỶDn5;lỶrdỗ8lỨỶẴ8e6kâéỪỪỪỶẵõieẳỶmiâỶđò5ỶmâạnỶẳâoĩỶE;đỶỵậeẵỶ“ĩẵ,Ỷ6iĩ”Ỷmé.eỶmẵn;ỶịỶl"eỶĨd8âcnỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWMâả5Ỷk{eẳỨỶE;đỶỵậeẵỶlàỶmẵâảnỶỗ>eẳỶ5ẵ"eỶlomỶ5ẵọỶdồ5ỶK;ặ;8dléeỶịỶmk1eỶ7 nỶe.ờỪỶMâãeỶ7!éỶ7;eẳỶ63eỶ70nỶ6;eẵỶl,5ẵỶỖn;Ỷĩẵ,ỶdõiâỶỖ-D8;ẳn8ỶỗiâỶ@:Ỷ4.eỶmẵ>eẳỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶỗầỶ7)Ỷeẵ1eỶ7ọỶ=ỶmẵáỶỗ.eẳỪV/ĩWV6âỗỶmâmd8TỴK;ặ;8dléeỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶcẵâỶE;đỶỵậeẵỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-;dmTỴK;ặ;8dléeỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶcẵâỶE;đỶỵậeẵỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-8đ486-4nmméeTỴđ86â;_4kéơl8kỴỶ6;m;-8emâmờ-8đ486-6âlĩd;ờTỴỗâ8ơ_đé68Ũđ86â;Ừ8đ486686ỴỶ6;m;-8emâmờ-8đ486-6âlĩd;ờ-l8mmâeẳlTỴK;ặ;8dléeỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶcẵâỶE;đỶỵậeẵỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴỶ6;m;-8emâmờ-mờĩ8TỴđ86â;ỴỶ6;m;-8emâmờ-nnâ6TỴ#&4&;$=@-:Ỹ&=-$#6=-;:6$-#8ặ585==6=6ỸỴỶ6;m;-d;eẳ5é68TỴỗâỴỶ6;m;-d;kẳ8-lâz8TỴ@#ỸỸớ*&%ỴỶ6;m;-d;kẳ8-lk5TỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỴỶ6;m;-đ86ânđ-lâz8TỴ?ỸỸớ$%ỸỴỶ6;m;-đ86ânđ-lk5TỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/đ86ânđ/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỴỶ6;m;-mâmd8TỴK;ặ;8dléeỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶcẵâỶE;đỶỵậeẵỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮỴWV;kmâ5d8WV6âỗWVĩâ5mnk8WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ@#ỸỸĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ::#ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/d;kẳ8/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ&*?ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/đ86ânđ/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶ%&*ĩớỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/lđ;dd/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVlénk58Ỷmờĩ8TỴâđ;ẳ8/bĩ8ẳỴỶđ86â;TỴ;ddỶ;e6ỶỬđâe-ơâ6mẵŨỶỸỮỴỶ6;m;-lk5l8mTỴẵmmĩlŨ//đ86â;ỪỗéỗỪỗe/lâm8l/68ặ;ndm/ặâd8l/lmờd8l/lđ;dd/ĩn4dâ5/#Ỹ#$-Ỹ%/e;đ_6âeẵ_ỸỪbĩẳỶ@ớỴỶ/WVâđẳỶmâmd8TỴẵ;ẳdỶe;đỶỵậeẵỶ6.eỶẵ(éỶmẵọỶĩẵ,Ỷ6iĩỶmé.eỶmẵn;ỶẵầeẵỶ(eẵỶ#ỴỶlk5TỴ//5Ừ4;éjn;eẳmkâỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/#$#Ỹ/@@$6@Ỹ*#Ỹ$@m:#?*d#ỪbĩẳỴỶ;dmTỴẴrẲDỶ–ỶE;đỶỵậeẵŨỶỳ.eỶẵ(éỶmẵọỶ“ĩẵ,Ỷ6iĩ”Ỷmé.eỶmẵn;ỦỴỶ/WV/ĩâ5mnk8WV/6âỗWV/;kmâ5d8WV/6âỗWVĩỶ5d;llTỴĩý;ĩmâéeỴỶkéd8TỴẳkénĩỴWK;ặ;8dléeỶ4ậỶmk8éỶẳâẻỶcẵâỶE;đỶỵậeẵỶmiâỶd.đỶcẵ,5ẵỶ5ọ;ỶẴrẲDỪỶỬúeẵŨỶƠỪLỮV/ĩWV6âỗỶâ6TỴ;ml-;ĩđ-=#-ơk;ĩĩ8kỴỶ5d;llTỴâel8km_;6lỶâel8km_;6l-=%ỴWV6âỗWV6âỗỶâ6TỴl;l_$$#*:ỴỶ5d;llTỴ;ml-ldémỴWỶV/6âỗWV/6âỗWV/6âỗWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWCẵềeẳỶ5ẹỶK;ặ;8dléeỨỶmẵộỶmẵ,5ẵỶcẵé;eỶĩẵ,Ỷẵ.eẳỶmẵọỶẴrẲDỶlàỶmkịỶeạeỶcẵẹỶcẵeẳỶmâãeỶ7!éỶỵâeẵỶMẵ;eẵỶyầeẵỶỗầỶ,eỶmk8éỶẳâẻỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWJn;eỶmkẽeẳỶẵheỨỶE;đỶỵậeẵỶ7;eẳỶ5ẹỶcẵấỶmẵảỶ4eẳỶ#Ỷ7ệâỶmẵọỶ5!eẵỶmk;eẵỶd.ỶýDyỶýrẴEỶỗ.ỶyầeẵỶỳõheẳỶ7ắỶm!éỶk;Ỷcẵé(eẳỶ5,5ẵỶ?Ỷ7âắđỶỗiâỶeẵẹđỶ4,đỶ7nfâỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩÂem8kMâmd8ỴWỵễâỶẵầeẵỶ6ồỶcâảeŨV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWVlmkéeẳWẴrẲDŨV/lmkéeẳWỶyóâỶMâảeỶỳỏeẳỨỶỖ
PV/VOV.VN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Vẽ lại “bức tranh” của mẹ

Vẽ lại “bức tranh” của mẹ
2024-05-11 06:00:00

QTO - 1. Mẹ tôi là một người phụ nữ khó tính và nóng tính. Thay vì hay cười nói dịu dàng như các cô, các dì ở đầu trên, xóm dưới, mẹ lại thường xuyên nổi...

Lễ hội Ariêu Piing

Lễ hội Ariêu Piing
2024-05-11 05:50:00

QTO - Sau hơn 10 năm mới được tổ chức, lễ hội Ariêu Piing của người dân tộc thiểu số Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông, thu hút đông đảo người dân địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết