Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZsOaw7TDveG7i3nhuqzDveG7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7i+G6vsSCw7XDg+G7i+G6uuG7gOG6pHThu4tZ4bqsw73hu4sqw4LDg3jhu4t14bujw4Phu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhu4vhur55w7XDg3nhu4t0w4LDg3jhu4vhur7huqThur7hu4vDuuG7p+G6uOG7hS95xKlm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhuqLhu43hurx4w73Dg+G6u2rhurhL4buL4buN4buA4bq+xILDrGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4XDveG6onjhu4vDvXVjw6x04bq+4bqg4buJ4buJX+G6olTEgsOD4bq+w7nDg+G6vl/DveG6onjDneG6ouG7jXjDucOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xzxILhurx1w7nhurwt4bq8w714eeG6vuG6u+G7i8Sp4bq4S+G7i8OKxILhuqDDvXXhur3hu4tzxILhurx1w7nhurwt4bq+xILhurjhurvhu4vEqeG6uEvhu4vDisSC4bqgw7114bq94buLc8SC4bq8dcO54bq8LeG6oMO5d+G6vuG6u+G7i8Sp4bq4S+G7i8OKxILhuqDDvXXhur3hu4tzxILhurx1w7nhurwtc8SC4bq+4bq+xILhuqLhurvhu4vEqeG6uEvhu4vDisSC4bqgw711w6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDrOG7i8OK4bq8dGPDrHnhur7hur7hurjhursvL8SoxILEqMODw7lKw4rhur/EqMODL+G7jcSo4buN4bq+4buN4bq84bq/4buNw4rhurhL4bq5w51VY8Sp4buJxKltw7Ntw6nhu43hur5j4buJw6nhur7DimNq4buJ4buJw6nhuqDhuqJjbmtrbm1vxKnDs2pqb21qa+G7ieG7ieG7ieG7icOsL2bhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7hS/hur7hu41z4bqgw7lm4buH4bqxJuG6seG7g+G7iy3hu4vDmsO0w73hu4t54bqsw73hu4vDuuG7k+G7i3Phu6Hhu4Dhu4vhurzhu43hu4tT4buNw4Phu4tUeeG7n+G6uOG7i3nDtcODeeG7izXhurzhu4DDg3jhu4tIQsODeOG7i1nhuqzDveG7i8OAecSC4buP4buL4bqx4buL4buHw4N5w73hu63huqLhu4vDgE7hu4tq4buJ4buJw7MtauG7icSpa+G7g+G7i3jhuqbhuqLhu4vEqWps4buLxKjhu7fDquG7i3Phu6Hhu4Dhu4tqxKnhu4s2w5Phu4vEqMO94bupw4Phu4tT4buNw4Phu4s1eUhEw4N44buLxKjhu4Thur3hu4vhur7hu4/DveG7i3Phu6Hhu4Dhu4vDgsODeOG7iyp44buATHbDg+G7izLhu4DhuqR04buLVEhEw4N44buLeMO94buI4buLdHlJdOG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLWeG6rMO94buLKsOCw4N44buLdeG7o8OD4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buLxKjDteG7i23hu4sxeeG6ruG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjThu43hu4Dhu4tr4buLw4N4w7VM4buL4bqgw7XhuqLhu4vEqMO94butdOG7i+G7h2pqLWpsL8SpauG7g8Oq4buLw5rDtMO94buLeeG6rMO94buLw7rDtMO94buLc8O94buv4buA4buL4bq+xILDtcOD4buL4bq64buA4bqkdOG7i1nhuqzDveG7iyrDgsODeOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG7i8O64buT4buL4bq+ecO1w4N54buLdMOCw4N44buL4bq+4bqk4bq+4buLw7rhu6fhurjhu4vEqMO14buLc+G7q+G7i+G6osO0dOG7i8OK4buPw4N44buLamwvxKlqw6rhu4vhur7DtMO94buLWcO14buLKuG6rMO94bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5rDtMO94buLeeG6rMO94buLw7rhu5Phu4vhur554buRxILhu4vhuqDhu4Bww4Phu4vEqMO14buL4bq+ecOCw4N44buL4bq64buA4buN4buLdOG7j3Thu4vEqOG7mcOD4buLw4DDveG7rcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhurvhu4tT4buPxILhu4t04buPxILhu4t0RuG7jeG7i1Phu43Dg+G7i1R54buf4bq44buLecO1w4N54buLNeG6vOG7gMODeOG7i0hCw4N44buLWeG6rMO94buLKsOCw4N44buLdeG7o8OD4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buLw4B5xILhu4/hu4vDneG6seG6veG7i3Phu4/EguG7i3Thu4/EguG7i8OK4buK4buN4buLw7rhuqjDvcOq4buLc+G6qOG7i8OK4buAw4N44buLw5rDveG7seG7gOG7i+G6oOG7reG7i1nhuqzDveG7iyrDgsODeOG7i3Xhu6PDg+G7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG7i8Sow7Xhu4vDmsO94bux4buA4buL4bqg4but4buLWeG6rMO94buLKsOCw4N44buLdeG7o8OD4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buLw4rhu4rhu43hu4vDuuG6qMO9w6rhu4tz4bqo4buLw4rhu4DDg3jhur3hu4tT4buPxILhu4t04buPxILhu4vDgMO94buv4bqi4buLw7rDveG7r+G6ouG7i3RG4buN4buLU+G7jcOD4buLVHnhu5/hurjhu4t5w7XDg3nhu4s14bq84buAw4N44buLSELDg3jhu4tZ4bqsw73hu4sqw4LDg3jhu4t14bujw4Phu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhu4vDgHnEguG7j+G7i8Od4bqx4buLxKjDteG7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6uuG7gOG7jeG7iyp4eeG7t+G7i+G6uuG7gEzhu6vhur7hu4vDmsO0w73hu4t54bqsw73hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmsO0w73hu4t54bqsw73hu4t0R8ODeOG7i+G6vnnhu6/hu4t5w73hu63Dg+G7i8OKw4zhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7hurzhu7Phu4t04buNxILhu4vEqOG7seG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLw7rDveG7r+G6osOq4buLdHlG4buL4bq+4bq8SELDg3jDquG7i8ODecO94but4bqi4buLxKjhu4Thu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i1nhuqzDveG7i8Sow7Xhu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buLw4PDgsODeOG7i3Xhu6PDg8Oq4buL4bq+eeG6pMODeOG7i8ODeeG7n+G6vuG7i8Sow73hu6104buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLw7rhuqjDveG7i+G6okPDvcOq4buLw4PhuqzDveG7i3Xhu4DDg3jhu4vEqMO14buL4bq4eUhCw4N44buLeUhDw4N44buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeMOq4buLeUhDw4N44buL4bqiw7TDg3nhu4vEqOG7seG7i3RC4buLw4pF4buLw4N54buX4bqi4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i+G6vOG6rMODeOG7i+G6vOG7k8O94buLeeG6rMO94buLxKjDveG7qcODw6rhu4t0eeG7meG6ouG7i+G6oMSC4buLxKjDteG7i8O6w7TDveG7i3XDveG7rcOD4buLdHnEguG7i+G6oMSQw73hu4vhu7N0eeG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i+G6vnnDjHTDquG7i3R54buzw4N54buLw7rhu4/Dg3jhu4t0RuG7jeG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i8ODw4LDg3jhu4t14bujw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmsO0w73hu4t54bqsw73hu4vDuuG7k+G7i3Phu6Hhu4Dhu4vhurzhu43hu4tT4buNw4Phu4tUeeG7n+G6uOG7i3nDtcODeeG7izXhurzhu4DDg3jhu4tIQsODeOG7i1nhuqzDveG7i8OAecSC4buP4buL4bqx4buL4buHw4N5w73hu63huqLhu4vDgE7hu4tq4buJ4buJw7MtauG7icSpa+G7g+G7i3jhuqbhuqLhu4vEqWps4buLxKjhu7fDquG7i3Phu6Hhu4Dhu4tqxKnhu4s2w5Phu4vEqMO94bupw4Phu4tT4buNw4Phu4s1eUhEw4N44buLxKjhu4Thur3hu4vhur7hu4/DveG7i3Phu6Hhu4Dhu4vDgsODeOG7iyp44buATHbDg+G7izLhu4DhuqR04buLVEhEw4N44buLeMO94buI4buLdHlJdOG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLWeG6rMO94buLKsOCw4N44buLdeG7o8OD4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buLxKjDteG7i23hu4sxeeG6ruG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLeOG6puG6ouG6u+G7i8OCw4N44buLJOG7qeG7i1nEgsO1w4N44buLJcO9w4N54buL4buH4bq+4buPw73hu4t04buK4buD4bq94buLw4LDg3jhu4tZw7Xhu4sxeeG7hnThu4sl4bu3dHnhu4vhu4fhur7hu4/DveG7i3Thu4rhu4Phur3hu4vDgsODeOG7iyThu7Hhu4Dhu4vhurFH4buLw5rDveG7seG7gOG6veG7i8OCw4N44buLKnjhu4BMdsOD4buLVeG7gEzhu4skSMSQw4N44buLxKjDteG7i3PDteG7i1Phu4LDveG7izV54bu34buLJcO9w4N54buLWcSCw7XDveG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjF54buP4bq+4buLc8O94buv4buA4buLc+G7q+G7i+G6osO0dOG7i8Oaw7TDveG7i1nhuqzDvcOq4buLVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4tZ4bqsw73hu4sqw4LDg3jhu4t14bujw4Phu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhu4sqeOG7gEx2w4Phu4sy4buA4bqkdOG7i1RIRMODeOG7i8ODeeG7n8OD4buL4bqiw7TDg3nhurvhu4s94bur4bq+4buL4bq64buA4buR4buLdEbhu43hu4vDmsO0w73hu4t54bqsw73hu4t04bqu4buLTeG7i8ODeHlB4buN4buL4bq+xILhu4vhuqBDw4PDquG7i+G6okXhu4vhurzhu43hu4vhuqLhuqzhur7hu4t4w73hu43DveG7i8O6xILDtMOD4buL4bqiQ8O94buLxKjhu7Hhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4tZ4bqsw73hu4vEqMO14buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i8ODw4LDg3jhu4t14bujw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vnlEw73hu4vDgE7hu4vDunFM4buL4bqiw7TDg3nhu4t0w4LDg3jhu4vDg3h5w73hu63hurjhu4t5xILhu48tecO94butw4Phu4vDusO0w73hu4t5xILhu4/hu4vDg8OCw4N44buLw4N4ecO94but4bq4w6rhu4vDg8OCw4N44buL4bq+ecOCw4Phu4vEqMO14buLeeG6rMO94buLw4N5cOG6uOG7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4vhurrhu4DhuqR04buL4bq+4bur4bq/4buLPeG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7keG7i8ODw7VM4buLw4rGsOG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+eeG7qeG6ouG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i3R5xILhu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjhu4tZ4bqsw73DquG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i8O64bqsw4N44buLxKjDveG7qcOD4buLeMO94buNw73hu4t04buf4bq44buLw4PDgsODeOG7i3Xhu6PDg+G7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7DquG7i8OD4bup4buA4buLdOG7jcSC4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4vhur7DjOG7i+G6oMOMdMOq4buL4bq+w4zhu4t0SETDg3jDquG7i8OD4buZw4N44buLw7rhuqzDg3jDquG7i8OK4buPw4N44buL4bq+w7TEgsOq4buLw4Phu5XhuqLhu4tz4buV4bq+4buL4bq+eUTDveG7i3RCw6rhu4vEqEjEkOG6vuG7i+G6uuG7gOG7jeG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcOD4buLdOG7gsODeOG7i8SoQ8O94buLKnnDteG7i8ODSEN0w6rhu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjDquG7i3Thu4904buLw4N4w7XDg3nhu4vEqMO14buLdOG7j3Thu4vhur7hu6HDg3jhu4vhuqBD4bq44buLw4N54bujw4Phu4t14bujw4PDquG7i3nhu4BM4buLw7rhuqzDg3jhu4t04buNxILhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhuqLhurbDveG7i8ODeOG7gOG6psOD4buL4bqgw4x04buLw4N54buX4bqi4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+eeG7mcODeOG7i+G6oMSQw73hu4vDisOM4buLw4N4ecO94but4bq44buLdMOCw4N44buLw4N4ecO94but4bq44buLecSC4buPw6rhu4t5w73hu63Dg+G7i8O6w7TDveG7i3nEguG7j+G7i8ODw4LDg3jhu4vDg3h5w73hu63hurjDquG7i8ODw4LDg3jhu4vhur55w4LDg8Oq4buL4bq+w7TEguG7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4vDgMO94butw4Phu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i1nhuqzDveG7i8So4buIw4N44buL4bqiw7TDg3nhu4vEqOG7seG7i+G6ouG6tsO94buL4bqixqHhur7DquG7i3jhuq7hurjhu4vhurh54buhw4Phu4vDukjhu43hu4t4w73hu43DveG7i3Thu5/hurjhu4vDg8OCw4N44buLdeG7o8OD4buLxKjDteG7i8O64buf4bq+4buLw4NIQ3Thu4vhur7hu43hu4vEqOG7iMODeOG7i3NIQ3Thu4vhur7DveG7q8OD4buL4bqg4bupw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vnlEw73hu4vDgE7hu4vDunFM4buL4bqiw7TDg3nhu4tUKlktWcOaWeG7i8O64buf4bq+4buLw4NIQ3Thu4vEqMO14buLeeG6rMO94buLw4N5cOG6uOG7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4vhurrhu4DhuqR04buL4bq+4bur4bq/L+G6v+G7hS/hurhmJcO9w4N54buLWcSCw7U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX

Kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX
2008-12-24 08:25:00

(QT) - Trong 2 ngày 22-23/12/2008, HĐND thị xã Đông Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX. Đến dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết