Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LsSo4buH4buD4bq5cHvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvDrHh7xKnhu4Phurvhu4l7MSB7xKnDoeG7iXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi4s4buhNeG6peG7i+G6q3vhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buJNeG7o+G7geG7g8SpJF3hu5vhu7F7NXDhu6FqPi4s4buh4bujLizhu6Hhuq0uOuG6puG7h+G7g8Sp4buH4bub4buHcCbhu6nEqTt7LXvEqOG7h+G6r8Spe+G6rWfhu5t7w6x4e8Sp4buD4bq74buJezEge8Spw6Hhu4l74buh4buHN8Sp4buHe+G7i+G6s+G7m3vhu5xw4bqvxKl74bqp4buP4buDe8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iXs6XV0vW10vWzQgIC17XV0vW10vXX19Mzt74bupN3tbNHvEqcOh4buJe8So4buBN+G7rXvhu4fhu4/hu4N74buccMOy4bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhu6FqN8Spe+G6reG6r8SpezpdXS9bXS9bNDM0LXtdXS9bXS9dfX0zOyp7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7n+G7p3vDrOG7g+G6u8SpKnvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqlhe+G6reG7g8OqxKl74bujNXvhu6nhu5Phu4N74buve8Sp4buB4buHaTV7w7PEqXvhu4s44buDe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqfhu4fhuqPEqeG7gXvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7qWR74bupNcSp4buBe+G6p3Q1e+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu5/hu6d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqmNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4F74bqndDV74bqt4bqvxKl74buh4buP4bqne+G6rcO64buT4buDe+G7n+G7p3vhu4thxKnhu4d74bqpOGp74bqndDV74bqoOcSp4buBJiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4buhNeG6peG7i+G6q3vhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buJNeG7o+G7geG7g8SpJF3hu5vhu7F7NXDhu6FqPi4s4buh4bujLizhu6Hhuq0uLOG7g+G7ieG7gXs14buL4buh4bu0Pj574bqlauG7o+G6reG6q+G7o+G7tD59Pnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+4buH4buh4buh4bubJC8v4bur4bur4burJuG6p+G7h+G7g8Sp4buH4bub4buHcCbhu6nEqS/hu5vhu4vhu58v4bubauG7o+G7oTXhu4sv4bqtauG6p+G7ny9bL1syWzQyfTN9JsON4bua4buAPi8uLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLuG6qDjhu4N74buhw7rhu5PEqeG7gXvhu5rhu4dyxKnhu4F74buccDXEqeG7gXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bqncsSp4buBe+G6qGo3xKl74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G6qDnEqeG7gXtweHvhu5xw4bqvxKl74buf4bune+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7h8Oh4buJe+G7qTd74bqn4buHceG6p3vhu5/DueG6p3vDrOG7h2pke+G6qDjhu4N74buhw7rhu5PEqeG7gXvhu6hve8So4buBcOG7rWXEqXvhu4Dhu4M24bubey174bu5xKnhu4d74bqlNmp74buc4bqoxKjhuqwsL+G7my4sL+G7oeG6rS4sL+G7oeG7oy4sL+G7oTXhuqXhu4vhuqsuLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7njbEqeG7gXtdWy9bXSp74bqoOOG7g3vhu6HDuuG7k8Sp4buBe+G7muG7h3LEqeG7gXvhu5xwNcSp4buBe+G7oOG7hzXEqeG7hyp7UHh74bup4buDZcSpe+G6pOG7j3vhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6NnKnvhu5rhu4dre+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhuqg5xKnhu4F7cHh74buccOG6r8Spe+G7n+G7p3vhu6Dhu6NwxKnhu4F7w7rhu5HEqeG7gSp74bqk4buPe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74bqk4buPe+G7nHDDsuG6p3vhu5vhu4dsxKnhu4F74bqtw6LEqXvhuqnhurdwe+G6qGo3xKl74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G6qDnEqeG7gXtweHvhu5xw4bqvxKl74buf4bune+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7h8Oh4buJe+G7qTd74bqn4buHceG6p3vhu5/DueG6p3vDrOG7h2pke+G6qDjhu4N74buhw7rhu5PEqeG7gXvhu6hve8So4buBcOG7rWXEqXvhu4Dhu4M24bubey17xKjhu4HDuuG7meG7g3vDvcSp4buHe+G6pzl74bqndDV74buccOG6r8Spe+G6qeG7j+G7g3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spezrhu5zhuqjEqOG6rDt74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqk4buPe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74bua4buHcsSp4buBe+G7nHA1xKnhu4F74bug4buHNcSp4buHe+G6p+G7h3Hhuqd74bufw7nhuqd7w6zhu4dqZHvhuqg44buDe+G7ocO64buTxKnhu4F74buob3vEqOG7gXDhu61lxKl74buA4buDNuG7m3vhu6k3e+G7iWrEqeG7gXvhu4lww7LEqXvhuqg44buDe+G7ocO64buTxKnhu4F74buLcMOzxKl74buLcMOzxKl74buJOMSp4buHe8Os4buHamQqe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buh4buHbSp74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqlrxKnhu4F74buBa+G7myp74bqnw7LEqeG7gXvhu4fhu4PDqcSpe+G6p+G7h2p74buf4bune8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBe+G6p3Q1e+G6qDnEqeG7gSp7xKjhu4c3e8Spw7rhu5Phuqd74bupN3vhu5/hu6d74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhuqd0NXvhu5zhuqjEqOG6rHvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqg44buDe+G7ocO64buTxKnhu4F74buob3vEqOG7gXDhu61lxKl74buA4buDNuG7m3vhuq/EqXvhuqfhurfEqXvhuqXDoOG7oXvhu6E14butKnvhuqfhu4dx4bqne+G7n8O54bqne8Os4buHamR74buh4bulxKnhu4F74buh4buHN8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqpajfEqXvhu6k3e+G7iWrEqeG7gXvhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7n3l74buh4bujasSp4buBe+G7oWo3xKl74budcOG6r8Spe+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74bub4buHNuG7oXvhu4dw4bute+G6pTnEqXvhuqfhu4fhurHhu6F74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7oeG7h8OyxKnhu4F74oCc4bqk4buPe+G6qeG7j+G7g3vhuqZze+G7huG7jeKAnSp74bujNXvhu5/DueG6p3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp74bujw6jEqXvhu4tw4but4bq7xKkqe8Os4buHw7PEqeG7gXvEqeG7geG7pcSp4buBe+G7oXB74bqtw7rGocSp4buBe+G6qThqe+G6qcO54bqne+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBKnvEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhuqnhu4974buHcOG6scSpe+G7i3Dhu63hurvEqSp74bufxIPEqXvhu583xKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqXvhuqnhurFwKnvhu5vhu4fhurHEqXvhuqnhurFwe+G7h2o3xKl74buh4buHN8Sp4buHe+G7ocOy4buhe+G7iW3hu4N7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupc3vhu4k3e+G6qDnEqeG7gSp7xKjhu4c3e8Spw7rhu5Phuqcqe+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N74bupN3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G7geG7gzVqe+G7m+G7h2smLC/hu5suLOG7oTXhuqXhu4vhuqt74buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7iTXhu6Phu4Hhu4PEqSRd4bub4buxezVw4buhaj4uLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu4Phu4nhu4F7NeG7i+G7oeG7tD4+e+G6pWrhu6Phuq3huqvhu6Phu7Q+fT574buf4buj4bqn4bu0PuG7h+G7oeG7oeG7myQvL+G7q+G7q+G7qybhuqfhu4fhu4PEqeG7h+G7m+G7h3Am4bupxKkv4bub4buL4bufL+G7m2rhu6Phu6E14buLL+G6rWrhuqfhu58vWy9bMls0Mn0yNCbDjeG7muG7gD4vLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uxKjhu4fhuqHhu4l74buh4buH4buDw6nhu6F74buh4buH4bun4bqne+G6p+G7hzdqe+G7ieG7pcSp4buBe8Sp4buBN+G7rXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G7nOG6qMSo4bqse+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kqezR9fXvhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7n2l74buh4buHcOG7j+G6p3vhuqc24bqne+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bqndDV74buccOG6r8Spe8Os4buHcHswe+G7qTd74bqk4buDxKnhu4d74bqpajfEqXvhu6Dhuq/hu617xKjhu4Fw4butZcSpe+G6qWF74buHajfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqp4buV4buhe+G7hzfEqeG7h3vhu51w4bqvxKl74bqtYXvEqeG7gWo44buDe+G7geG7g3Hhu5t7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXsxe+G7sWEqe1174buh4buHZ3vhu6Hhu6PhurHEqXvhu6Hhu4dw4buP4bqne+G7hzXhu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7oHDhu6174bua4buHw7rhu5Phuqd74bupN3vhu4dw4but4bq7xKl7w73EqXvEqOG7h+G7kcSpKnvhu6FoxKnhu4d74bqkZsSp4buHe+G6qGfEqeG7h3vDrOG7h8Og4bqne+G7m+G7h3Phuqd74buH4bqzcHvhu51wOXvhu4nDujV74buLdSwv4bubLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uQHvEqOG7h+G6r8Spe+G6rWfhu5t7w6x4e8Sp4buD4bq74buJezEge8Spw6Hhu4l74buh4buHN8Sp4buHe+G7i+G6s+G7m3vhu5zhuqjEqOG6rHvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJKntbNHvEqcOh4buJe8So4buBN+G7rXvhu4fhu4/hu4N74buccMOy4bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhu6FqN8Spe+G6reG6r8SpKnvhuqThu4974buccMOy4bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqlhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7oeG7ozVqe+G7oeG6o8Sp4buBeyIze+G6p8OhxKl7xKnhu4c3e+G7oWbEqeG7h3vEqeG7geG7h2k1KnvEqeG7hzd74bqp4buNxKnhu4F74bqp4buP4buDJnvDjOG7g8Sp4buHe+G7m+G7h+G7hXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7IjN74bqnw6HEqXvEqeG7hzd7xKk34bute+G6qcO64buV4bqne+G7oeG7o+G7heG6p+G7h3vhu6Hhu6V7xKnhu4Fw4buNxKl74bqpa8Sp4buBe+G7gWvhu5t74bqndDV74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N74bqn4buHanvhuqfhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7WyYwfX17xKnhu4c3e+G7oWbEqeG7h3vEqeG7geG7h2k1KnvEqeG7hzd74bqp4buNxKnhu4F74bqp4buP4buDe+G7oeG6o8Sp4buBe+G6pzbhuqd74bqpw7Lhu4N74buhw7rhu5XEqeG7gXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G7qTd74budcOG6r8Spe8Sp4buH4bqvxKl74bqna3vhu4dqN8Spe+G6pznEqeG7h3vhuqnhuqPhuqd74bql4buD4bq74buhe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bup4bq5e8Sp4buHN3vhu5d74bqtanvhuqThu4974buccMOy4bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXtde8Spw6Hhu4l7Ol19fTMtXX19NDsmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LkB74bueNsSp4buBe119L1tdKnvhu6Dhu4c3xKnhu4d7cHgqe+G7huG6qMSo4bqsKntQ4bqkxKjhuqwqe1B4e+G6pTXEqXvhu4jhuqPhu6F74buh4buj4bqzxKl74bugw7V74budcMOy4bqne+G7oOG7mnvhu4bhu4174bqm4buH4buFe+G7iOG7g8Sp4buHe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7isOqe8OseHvEqeG7g+G6u+G7iXvhu4vhurfEqXvhu6Hhu4fDuXsxXXvEqOG7gTfhu6174bugajfEqXvhu51ww7Lhuqd7w6zhu4c2xKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqXs6WzQvW10vWzQgMS17WzQvW10vXX19MzsqeyAze8Spw6Hhu4l7xKjhu4E34bute+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4vhurPhu5t74buI4bqj4buhe+G7oeG7o+G6s8Spe+G6rOG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu4Dhu4M54buDe+G7m+G7h2vEqeG7gXvhu4jhu4PhurnEqXvEqDXhu4l74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iXs6XX0vW10vWzQxfS17XX0vW10vXX19MzsqezEge8Spw6Hhu4l7xKjhu4E34bute+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4vhurPhu5t74buccOG6r8Spe+G6qeG7j+G7g3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l7Ol1dL1tdL1s0ICAte11dL1tdL119fTM7e+G7qTd7WzR7xKnDoeG7iXvEqOG7gTfhu6174buH4buP4buDe+G7nHDDsuG6p3vhu5vhu4dsxKnhu4F74buhajfEqXvhuq3huq/EqXs6XV0vW10vWzQzNC17XV0vW10vXX19MzsmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oDjhu4N74buLw6p7w6x4e8Sp4buD4bq74buJKnvDs8Sp4buBe8So4buBcOG7rcOqxKl74bug4buHN8Sp4buHe+G7oDfhu4Mqe+G7muG7h2t74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe1DhuqTEqOG6rHvhu6Dhu5p74buG4buNe+G6puG7h+G7hXvhu4jhu4PEqeG7h3vDs8Spe+G7izjhu4N7w6zhu4fhu4V74buh4buHw6l74bufc+G6p3vhu5/Ds+G7g3vhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gXvhuqd0NXvhu51w4bqvxKl74bupN3vhuq3huq/EqXvhu6E1e+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4E34bute+G7oWo3xKl74budcMOy4bqne8Os4buHNsSp4buBe+G6p+G7h+G7g8OpxKkle+G7n+G7p3vhu6M1e+G6qeG7meG7gyp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu6k3e+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7oWp74buL4buTxKl74bqndDV74buI4bqj4buhe+G7oeG7o+G6s8Spe+G6rOG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu4Hhu4M54buDe+G7m+G7h2vEqeG7gXvhu4nhu4PhurnEqXvEqDXhu4kqe+G7nOG6qMSo4bqse+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe+G7n+G7p3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqY24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gXvhuqd0NXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqcmLC/hu5suLOG7oTXhuqXhu4vhuqt74buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7iTXhu6Phu4Hhu4PEqSRd4bub4buxezVw4buhaj4uLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu4Phu4nhu4F7NeG7i+G7oeG7tD4+e+G6pWrhu6Phuq3huqvhu6Phu7Q+fT574buf4buj4bqn4bu0PuG7h+G7oeG7oeG7myQvL+G7q+G7q+G7qybhuqfhu4fhu4PEqeG7h+G7m+G7h3Am4bupxKkv4bub4buL4bufL+G7m2rhu6Phu6E14buLL+G6rWrhuqfhu58vWy9bMls0Mn0yMybDjeG7muG7gD4vLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buDw6nhu6F74buJc+G6p3vigJzhuqw2xKnhu4F74bqpw7nEqeG7gXvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJ4oCde+G6rWp74bqoajfEqXvEqeG7geG7h+G6u3vhu6Hhu4dw4bqz4buhe+G7nHDhuq/EqXvDrOG7h3B7XXvhuqXhu4Phur1we+G6reG7g8OqxKl74bqn4buHN2p74buJ4bulxKnhu4F7xKnhu4E34bute11dL1tdLC/hu5suLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLC/hu6E14bql4buL4bqrLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi5Ae8OMeHvEqeG7g+G6u+G7iXsxIHvEqcOh4buJe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4vhurPhu5t74buc4bqoxKjhuqx74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iSp74bufNsSp4buBe119L1tdKnvhuqThu4974bqm4buHaHvhu4dw4bute+G7nHDhuq/EqXvhu5/hu6d74buh4buHN8Sp4buHe+G7m+G7h8Oye+G6qDd7xKjEg8Sp4buBe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7geG6o+G7m3vhu4nhuqPhu6F74buH4buRxKl7WzR9fXvhu59pe+G7nXA1xKl74bqn4bqx4bube+G7oTZ74bqpNcSp4buBe8Sp4buB4buHaHvhu4fDunB74buh4bujZcSpe+G6qWc1e+G6pTfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7ImLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LkB74bug4buH4buDw6nhu6F74buh4buH4bun4bqne8OseHvEqeG7g+G6u+G7iXvEqOG7gTfhu617XV0vW10qe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bufaXvhuqThu4PEqeG7h3vhuqfhu4d0xKnhu4F74bugw6HEqeG7gXste+G7oOG7h+G7g8Op4buhe+G7geG7gzbhu5t74bqpYXvhu51w4butZcSpe+G7gWvhu5sqe3TEqeG7gXvhu4fhu4974budcHl7PuG6qOG6ucSpe+G7kcSpKnvhuqk24bube8Sp4buB4buHaTU+Knvhu51weXs+4buoZnvEqeG7gcO64buZ4buDe8Sp4buB4buHw6hqPnvhuqnDuuG7leG6p3vhu4HhurfEqXsgfX174buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gSV74buh4buHw6Hhu4l74buHbuG7gyp74buh4bqjxKnhu4F74budcDd74bqnNuG6p3vhuqnDsuG7g3vhu6HDuuG7lcSp4buBe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74buH4buRxKl7XTAwe+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4F74bupN3vhuq03xKnhu4d74buH4buRxKl7MjB9e+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4F74bux4bqv4bute8Sp4buHN3vhu6FmxKnhu4d7xKnhu4Hhu4dpNSp7xKnhu4c3e+G6qeG7jcSp4buBe+G6qeG7j+G7gyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uQHvhuqThu4974bqm4buHaHvhu4dw4bute+G7nXDhuq/EqXvhu5/hu6d74bug4buae+G6puG6t8Spe+G7oOG7h+G7kXvhuqlhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6pXDDteG7g3vhu4nhu4Xhu6F74buh4buDxKnhu4d74bup4buT4buDe+G7h+G7kcSpeyJ9fXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74bqpOOG7g3vhuq3hu4PhurvEqXvhuqfhu4dqe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bufaXvhu4vhu6fhuqd74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu6l1e+G7oeG7ozXEqeG7gXs64buK4buK4buo4bugO3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1Jnvhu6Dhu6PDuuG7k+G6p3vhu61lcHvhuqfhurdwKnvEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6lze+G7ieG7k+G7g3vhuqd0NXvhu5xw4bqvxKl74bqp4buP4buDKnvhu4rhu4rhu6jhu6B74buh4buHN8Sp4buHe+G7m+G7h8Oye+G6puG6t8Spe+G7oOG7h+G7kXvEqWVwe+G6pzVqe+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G6pznEqeG7h3vhu4Hhu4M24bqne+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBKnvhuqfhu4d0e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qTd74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G7ocOy4buhe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN74bqpw7rhu5Xhuqd74buB4buDNWole+G7m+G7h8Oy4buDe+G7h+G7leG7m3vhu6nhu5Phu4N74bqn4bqx4bube3Thu60qe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nXDhu63hurnEqXvhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvDrOG7h3B74bup4bun4bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhu6Hhu4d0e+G7qcawxKnhu4F74buJOMSp4buHKnvhuqU5anvhu6nhurt7NcSpe8Sp4buDxKnhu4d74bqn4buH4buFxKnhu4d74buh4bujZyp74buh4buj4bqz4buhe+G7oeG7p3s1xKl74buhajfEqXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7gyp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4Mqe8Sp4bqvxKnhu4F74bqnNWp74bqp4buZ4buDe+G7n8OyxKnhu4F74bqndDV7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSYsL+G7my4s4buhNeG6peG7i+G6q3vhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buJNeG7o+G7geG7g8SpJF3hu5vhu7F7NXDhu6FqPi4s4buh4bujLizhu6Hhuq0uLOG7g+G7ieG7gXs14buL4buh4bu0Pj574bqlauG7o+G6reG6q+G7o+G7tD59Pnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+4buH4buh4buh4bubJC8v4bur4bur4burJuG6p+G7h+G7g8Sp4buH4bub4buHcCbhu6nEqS/hu5vhu4vhu58v4bubauG7o+G7oTXhu4sv4bqtauG6p+G7ny9bL1syWzQyfTIyJsON4bua4buAPi8uLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqOG7h+G6r8Spe8OseHvEqeG7g+G6u+G7iXsxIHvEqcOh4buJe8Sp4buBN+G7rXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G7nOG6qMSo4bqse+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l74bupN3vEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe+G7r3vhu6Hhu4fDueG6p3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e+G7oXDDteG7g3vhu6Hhu6Nke+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNXvhuqU5anvhu6nhurt74bugw7V74budcMOy4bqnKnvEqeG7gTfhu617XX174bupN3tdWy9bXS9dfX0zKnvhu6Dhu4c3xKnhu4d74bqoajfEqXvhu6DEqOG6puG7nnvhu6Dhu5ome+G7huG6puG7iHvhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vEqOG7gTfhu6174buH4buP4buDe+KAnOG7oHDDteG7g3vhu6Hhu6Nke+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsnvhu6lme+G6peG7g2XEqXvhu4Hhu4Phu5Phu4Mqe+G7hznhu4N74bqpOWrigJ17xKnDoeG7iXtdfX0zJiwv4bubLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uQHvhuqhqN8Spe+G7oeG7hzXEqeG7h3vEqeG7g2XEqXvhu4Zt4bqne+G7qeG7g+G6u8Spe8OMeXvhu6Hhu4dw4bqz4buhe+G7nHDhuq/EqXvhu5/hu6d74bub4buHw7Lhu4N74buH4buV4bube+G7qeG7k+G7g3vhuqhqN8Spe+G7oeG7hzXEqeG7h3vEqeG7g2XEqXvhuqThurvEqeG7h3vhu6nhu4PhurvEqXvhu6Dhu6NwxKnhu4F7w7rhu5HEqeG7gXvhu5xw4bqvxKl74bqp4buP4buDe1t9Myp74bqoajfEqXvhu6Hhu4c1xKnhu4d7xKnhu4NlxKl7w4zhu4fDsuG7g3vhuqxqNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBKnvhuqhqN8Spe+G7oeG7hzXEqeG7h3vEqeG7g2XEqXvDrOG7h8Oy4buDe+G6puG7kXvhu51wNcSpe+G7oOG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G6qGo3xKl74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqpZeG7iXvhu4Hhu4M1anvhu4vDunB74bupw6HEqXvEqeG7geG7h+G6u3s+xKjhu4HDuuG7meG7g3vhu4vhu4XEqeG7h3vhu6k3e8Os4buHceG6p3vhu51w4bqvxKl74buHN8Sp4buHPnvhu6nhu5Phu4N7WzB74buh4buDw6nhu6F74buJc+G6p3vhu6nDocSpe8Sp4buB4buH4bq7e+G7nXDhurfEqXvhuqfhu4dxxKnhu4F74bqnNXvEqeG7geG7leG7g3vhuqg5xKnhu4Eqe+G6pDbhuqd74buG4buNe+G7qTd74buhw7PEqXvhu6nhu4PEqeG7h3vhu4dmxKnhu4d7OcSp4buHe+G6pOG7j3vhuqnhu4/hu4N74bqmc3vhu4bhu40me+G7huG7kcSpe1smfX19e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqpYXvhu6Hhu4c14buJe+G6reG7pyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uQHvEqOG7gTfhu617XX0vW10qe+G7oTjhu4N74bqkOWp74buhN8Sp4buBe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4cqe+G7oOG7o3DEqeG7gXvhu6Hhuq/hu4l74buA4buDNmp74bqtc+G6p3vhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buh4buHw7LEqeG7gXvhu6k3e+G7i2fhuqfhu4d74bufxakt4buG4buP4buDe8Os4buHajV74buHbeG6p3vhu6Hhuq/hu4l74buL4buve+G7geG7gzZqe+G6rXPhuqd74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iSp74bub4buHw7Lhu4N74buH4buV4bube+G7qeG7k+G7g3vhuqk34buDe+G7oOG7o3Dhu63hurnEqXvhu4dmxKnhu4d7w6x5e+G7oeG7h3DhurPhu6F74bufw7J74buo4bug4bqme+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6p3Dhu4/huqd74buB4bqj4bube+G7ieG6o+G7oXvhu6HDs8Spe+G7qeG7g8Sp4buHe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqna3vhuqfDs8Sp4buBe+G7qTd74buBw7rhu5HEqeG7gXvigJzhu4c14buDe+G7geG7g27hu4PigJ174buhajfEqXvhu51ww7Lhuqd74budcDV74bqnNuG6p3vhu6Hhu4fhu5nhu4N7w6x2e+G7qeG7k+G7g3vhu5/hu6d74buh4buHNeG7iXvhuq3hu6d74bqndDV74buB4bq3xKl7IH19e+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhuqnDqcSpe+G7oeG7pXvEqeG7h+G7g+G6uXB74buhaMSp4buHKnvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74buh4bujZcSpe+G6pzl7xKnDuuG7k+G6pyp74buLN3vhuqc24bqne+G6pDd74buJY3vhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJezXEqeG7h3vhu4dyxKnhu4Eqe8O9xKnhu4d74buHcsSp4buBe+G7iuG7iuG7qOG7oHvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8SpKnvhu6Hhu4fhuq/EqXvEqeG7h+G6r8Spe+G7i+G7g+G6u+G7oXvhu59pe+G7qTd7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7oeG6seG7iXvhu4HDuuG7kcSp4buBe+KAnOG7hzXhu4N74buB4buDbuG7g+KAnSR74buB4buDbuG7g3vDrOG7hzbEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpKnvhu4Hhu4Nu4buDe8Os4buDw6nEqXvhu51ww7LhuqcmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6qMO54bqne8So4buBcOG7rcOqxKksL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uOuG7oMO1xKnhu4F74buH4buV4bubOywv4bubLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 2,2 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 2,2 tỉ USD
2008-12-19 11:27:55

Tuy nhiên, hiện nay việc mở rộng diện tích để tăng lượng hàng xuất khẩu là khó. Theo nhận định của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, mặc dù có tăng trưởng xuất khẩu nhưng sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết