Cập nhật:  GMT+7
ẺỪGỄỢỲK]]ÂỂ{ựỰ"ỲPỂẼểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄL{ỄỞ2ỶỨỄ].ỄỲỸNỰỄ"[ỸỶỨỄ" ảỦỶỄ]ỰỶỪẺ/ỪGẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{mPKỞỂẼÉựộổẸỄ-ỄôỪ*ỶỨỄỢỪWỄỲỘảỄÝÚ"Ễ} OỄÝăỄ"ỪỰỄ"&"ỄỶỨỪỰỤ{ỄựmũựỄ} &ỢỄỨỰKDỄ"[5(ỶỨỄểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄỢ#ỶỄạQ"ỄỠỰỦỴỄỪ=ỢỄỜNỄỢLỢỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄỠỦỄạQ"Ễ" ảỦỶỄáMỸỄ"[5(ỶỨĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼẺ"KỜỲPỄ]"ảỲPÂỂỴK[ỨỰỶBH{ạỄK "ỸỂẼẺ"[ẼẺ"ỞẼẺỰỴỨỄKỲ"ÂỂỂỄàỰỞ"ỪÂỂÍÌFỂỄỪPỰỨỪ"ÂỂIFFỂỄ][ỢÂỂỄỪ""{B//ỜKỸ} KỶỨ"[ỰĐáỶ/{Ỹ["KỲ]/F/ự[ ỸỶỨ} KỶỨỪỰP{/Ư]áỞáỞĐY{ỨỂ/ẼẺ/{ẼẺ/"ỞẼẺ/"[ẼẺ"[ẼẺ"ỞẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄ]TỄạQ"Ễ" ảỦỶỄỪ=ỢỄỜNỄỢ3KỄIỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄ" ảỦỶỄ-ỄầỶỪBỄộỨ=ỢỄựỪỌỶỨẺ/{ẼẺ/"ỞẼẺ/"[ẼẺ/"KỜỲPẼộÒỴỄHFGÌDỄ"[5(ỶỨỄểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄ]TỄ"Ừ8ỢỄỪỰỤỶỄạQ"Ễ" ảỦỶỄỞ8KỄ"[UỶỄÝÚ"Ễ} OỄỢ3KỄÝăỄ"ỪỰỄ"&"ỄỶỨỪỰỤ{ỄựmũựỄ} &ỢỄỨỰKỄ"NỰỄỢLỢỄỢ2ỴỄ"ỪỰỄ"[UỶỄỢOỄỶ5!ỢỄỞỸỄỢLỢỄ"[5(ỶỨỄỠNỰỄỪ=ỢỄỢỪ3Ễ"[ỮĐẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼự ảỄỶỪỰUỶDỄÝăỄ" ảỦỶỄ]ỰỶỪỄ"!ỰDỄ"[5(ỶỨỄỶMảỄỜ;Ễ] ỶỨỄ"ỪUỴỄỠỰÙ ỄÝỰỤỶỄ].ỄỲỸNỰĐỄựỪPỸỄỠ@DỄ"ỪỬỄ]ỰỶỪỄỠÒỶỨỄÝãỄạQ"Ễ" ảỦỶỄ{ỪOỰỄỢ@Ễ";ỶỨỄỠỰỦỴỄ"[ ỶỨỄỜỮỶỪỄỢ3KỄỢLỢỄỴ*ỶỄỪ=ỢỄ"Ừ :ỢỄ";ỄỪ){ỄIỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄạQ"Ễ" ảỦỶDỄ"ỬỶỪỄỢỪỸỄỊỄỪ=ỢỄÝăỄựmũựỄ"7ỄHFDFỄ"[<ỄỲUỶĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼểỰÙ ỄÝỰỤỶỄỶMảỄÝỪ*ỶỨỄL{ỄỞ2ỶỨỄỢỪỸỄ"ỪỬỄ]ỰỶỪỄ"Ừ :ỢỄỞỰỤỶỄ" ảỦỶỄ"ỪÔỶỨỄáMỄ"ỪỬỄ]ỰỶỪỄ"ỪỰỄỲỰUỶỄ"Ừ*ỶỨỄ"7ỄỪỤỄỢKỸỄỠÔỶỨỄỢỪỬỶỪỄ} ảỄỢ3KỄ"[5(ỶỨỄỲUỶỄỠNỰỄỪ=ỢĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼự;ỄỪ){ỄIỄỴ*ỶỄạQ"Ễ" ảỦỶỄỠ5)ỢỄỢỪ=ỶỄ"[UỶỄỢ.Ễ]<ỄỢLỢỄÝỪ&ỰỄ"ỪỰỄ"[ ảÙỶỄ"Ừ&ỶỨỄỢ3KỄểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄ"[5!ỢỄỠỒảỄÉẳDỄẳGDỄệGDỄệIẸỄáMỄỜ;Ễ] ỶỨỄ"ỪUỴỄỢLỢỄ";ỄỪ){ỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄÝỪLỢỄÉựỸLỶỄ-Ễm@KỄ-ỄẳỶỪDỄựỸLỶỄ-Ễm@KỄ-ỄừỰỶỪẸDỄỶỪỎỴỄ"NỸỄỠỰÙ ỄÝỰỤỶỄỢỪỸỄ"ỪỬỄ]ỰỶỪỄỠ5)ỢỄỲ8KỄỢỪ=ỶỄ[:ỶỨỄ[ÓỰỄỪ.ỶDỄ]K ỄÝỪỰỄÝÚ"Ễ} OỄ"ỪỰỄ"&"ỄỶỨỪỰỤ{ỄựmũựỄHFGÌỄỠ5)ỢỄỢ*ỶỨỄỜ&ĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼồ*ỶỄựỸLỶỄỢ@ỄỴÕ"Ễ"[ỸỶỨỄ"Ộ"ỄỢOỄỢLỢỄ";ỄỪ){ỄỴ*ỶỄạQ"Ễ" ảỦỶỄáMỄỲMỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄ"8ỄỲ ỖỶỄÉGĨFỄ{Ừ0"ẸĐỄựỸLỶỄỠ5)ỢỄỢỪ=ỶỄỲMỄỴ*ỶỄ"ỪỰỄỢỪỬỶỪỄÉỪỤỄ]&ỄHẸỄÝỪỰỄạQ"Ễ" ảỦỶỄáMỸỄỴ:"Ễ]&ỄỶỨMỶỪỄỠMỸỄ"NỸĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼềLỢỄỶỪ@ỴỄỶỨMỶỪỄạQ"Ễ" ảỦỶỄáMỸỄ"[5(ỶỨỄỶMảỄỢ4ỶỨỄỠ5)ỢỄỠỰÙ ỄỢỪWỶỪỄỢỪỸỄ{Ừ1ỄỪ){Ễá!ỰỄ{Ừ5.ỶỨỄ"Ừ6ỢỄ" ảỦỶỄ]ỰỶỪỄỴ!ỰĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼồ,ỰỄỶỪ@ỴỄÉỨ?ỴỄỴ:"ỄỪỸÕỢỄáMỰỄỶỨMỶỪỄỠMỸỄ"NỸẸỄỢ@ỄỢỪ ỶỨỄỴ:"ỄỴÓỄạQ"Ễ" ảỦỶỄỞỸỄế:ỄlỰLỸỄỞ2ỢỄ-ỄểMỸỄ"NỸỄỘỶỄỠVỶỪDỄỢ@ỄỢ1ỶỨỄ";ỄỪ){ỄỢLỢỄỴ*ỶỄạQ"Ễ" ảỦỶỄáMỄỢ1ỶỨỄỠỰỦỴỄỢỪ ƠỶỄ"[0ỶỨỄ" ảỦỶĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼÁỰỤỢỄ{ỪỒỶỄỶỨMỶỪỄÉỠ&ỰỄá!ỰỄỢLỢỄỶỪ@ỴỄỢ@ỄHỄỶỨMỶỪỄ"[<ỄỲUỶẸỄỠ5)ỢỄ"Ừ8ỢỄỪỰỤỶỄ]K ỄỶÒỴỄỪ=ỢỄ"Ừ6ỄỶỪỘ"DỄ"[UỶỄỢ.Ễ]<ỄÝÚ"Ễ} OỄỪ=ỢỄ"Ỗ{ỄáMỄỶỨ ảỤỶỄá=ỶỨỄỢ3KỄ]ỰỶỪỄáỰUỶĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼộÒỴỄHFGÌDỄ"[5(ỶỨỄểNỰỄỪ=ỢỄếLỢỪỄÝỪỸKỄmMỄộ:ỰỄỞ8ỄÝỰÚỶỄỢỪWỄ"ỰU Ễ" ảỦỶỄ]ỰỶỪỄỠNỰỄỪ=ỢỄỢỪỬỶỪỄ} ảỄỲMỄỊĐFFFDỄ"[ỸỶỨỄỠ@ỄỢ@ỄÍFFỄ]ỰỶỪỄáỰUỶỄ"Ừ :ỢỄỢLỢỄỢỪ5.ỶỨỄ"[ỮỶỪỄỠMỸỄ"NỸỄ} &ỢỄ"ÚĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼự ỤỄộỨ ảŨỶẺ/{Ẽ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kiểm nghiệm 332 loại thuốc trúng thầu

Kiểm nghiệm 332 loại thuốc trúng thầu
2014-10-23 06:49:04

(TN) - Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm TP lấy mẫu 332 mặt hàng thuốc chữa bệnh trong tổng số 1.193 mặt hàng thuốc...

Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện

Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện
2014-10-23 06:48:52

(SGGP) - Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra một vụ lộn xộn khi rất nhiều người dân địa phương bức xúc tới vây kín khu vực hành chính của bệnh viện...

WHO thử nghiệm vaccine phòng dịch Ebola

WHO thử nghiệm vaccine phòng dịch Ebola
2014-10-23 06:48:25

(SGGP) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22-10 công bố sẽ bắt đầu thử nghiệm 2 loại vaccine phòng dịch Ebola ở Tây Phi vào tháng 1-2015 và có thể dùng huyết thanh để điều trị...

Tự định hướng cho tương lai của mình

Tự định hướng cho tương lai của mình
2014-10-23 06:40:17

(QT) - Lê Quang Ái sinh ra và lớn lên tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình có 5 anh em. Bố mẹ đều làm nông, các anh chị em đều có cuộc sống...

“Tỷ phú miền sơn cước”

“Tỷ phú miền sơn cước”
2014-10-23 06:39:14

(QT) - Năm nay vừa bước sang tuổi 45, là người Vân Kiều đầu tiên ở xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị mua xe tải để kinh doanh, có trong tay đàn trâu lên đến 30 con, 4...

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu

Chuyến đi nghĩa nặng tình sâu
2014-10-23 06:38:30

(QT) - Vượt qua những cơn mưa rào cuối tháng 9/2014, đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến thăm tặng quà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết