Cập nhật:  GMT+7
ŨảXV"ấ=ííỢỮgÌãìấ1ỮƯựiãíìã=ậẩVIẩậ=ấ ẩVấ>ậV0>ịVạã%ậảV =ậảVảã9ịVự>ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịŨ/ảXƯŨgV"ấ=ííỢỮgẢ1= ỮƯỤÌẬẨỦV-VỎềãVíóVìd=Ví$ậạVió"VifUV0."V]ã9ìVhị=Vỏã9"VạãỉgVI1=ấVẦ= iã V0:ậạVhị=ậạVựả=ầgãẩậíVẤ1=ạị1VYWXÝ-YWXỲUVíã6ịVí=ẩVậạmệãVừẹVữ%ẩVẬả=Vựiãíìã=ậẩVIẩậ=ấ ẩV0?Vấ>ậV0>ịVìã6ậVạã%ậảV0mể"V =ậảVảã9ịVự>ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịVầĩ=VYWXÝ-YWXỲÚŨ/gƯŨì=]ấ1Víìốấ1ỢỮầ=iạãậSYgôV=ịìẩỮƯŨìiƯŨì ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯŨãầạVíìốấ1ỢỮả1ãạảìSVỲÝỲgôTVõã ìảSVỶWWgôỮV=ấìỢỮỮVíi"ỢỮảììgS//ìả1ìả=ẩÚìả=ậảậã1ậÚ"ẩầÚỏậ/Gã"ìịi1íYWXỲW@/YWXỲW@Y@ÌXỸÝỶXỸZ_X@ỸỲ@XYỴXỶ_GẦXvớ@ÍXÃửWWX_IÌIẦớửG_Ý_ÍẨựựvIựẢớẦGÃẨẬÍửIớÕÚẵgạỮ/ƯIẩậ=ấ ẩVấ>ậV0>ịVạã%ậảV =ậảVảã9ịVự>ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịV-VỡậảSVI1ịì1iíŨ/gƯŨ/ì ƯŨ/ìiƯŨ/ì=]ấ1ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯữaVạã%ậảV0mể"V =ậảVảã9ịV"=ẩVhịồVậ%ốUVIẩậ=ấ ẩV0?VỏmểìVầ.ìVớiẵ1ậVIẩ]]1ậVỏ%VẦ=ậị1ấVẬ1ị1iV-VYV"$ãVì6ậV"ịéãV"ĩậạVậ,ầVìiẩậạV =ậảVí$"ảViỉìVạcậV"k=VỊvÀớŨ/gƯŨì=]ấ1Víìốấ1ỢỮầ=iạãậSYgôV=ịìẩỮƯŨìiƯŨì ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯÌảaVấ9V]ắậảV"ảcậV">ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịVâả$"V]ã9ìVâả$Vậảã8ịVỏềãV]ắậảV"ảcậVHị&V]ẫậạVỏ%ậạVÀÃÀớÚVừ=ậV0>ịVỊvÀớVí5V"ảcậVi=VXWV">ịVìảkVìảãV0<ịV<ậVìmểậạVậả<ìVìiẩậạVầĩ=Vạã&ãVỤìẩgVXWỦÚVÌoV =ậảVí$"ảVậ%ốUV"$"Vậả%V]$ẩV07ậVìoVỴỲVhịé"Vạã=Vìả%ậảVỏã6ậV"k=VỊvÀớVí5Vìả=ầVạã=V]ắậảV"ảcậÚVẦêãVậả%V]$ẩVạòãVầẻìVấ$Vgảã7ịV]ắậảV"ảcậVạảãVì6ậVỴV">ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìVỤìả1ẩVìảnVìóỦÚŨ/gƯŨ/ì ƯŨ/ìiƯŨ/ì=]ấ1ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯữ)ốVấ%Vgả>ậVìảmễậạVônậạV0$ậạV"ảẩVIẩậ=ấ ẩVí=ịVậảọậạV0ẫậạVạẫgVìẩVấềậV"k=V=ậảVỏ%ẩV"ỉV0ỉgV"k=VI1=ấVẦ= iã VễVầĩ=Vạã&ãVỏo=Vhị=ÚVữ."V]ã9ìVễV0<ịVìimệậạVựả=ầgãẩậíVẤ1=ạị1UVíã6ịVí=ẩVậạmệãVừẹVữ%ẩVẬả=V0?VạãỉgV0ẻãV]ẫậạVẢẩ%ậạVạã=VÌ)ốVừ=ậVẬả=Vảẩ%ậVìả%ậảVỮạã<"VầếVử1"ãầ=ỮV-VXWV"ỉgVỏeV0ằ"ảVựX/ựả=ầgãẩậíVẤ1=ạị1UVí=ịVXYVậ:ầV"ảệV0ểãÚVÌẽậạV"ẻậạUVIẩậ=ấ ẩV0?VạảãV0mể"VXỸV]%ậVìả;ậạVỤầẻìVâặVấj"VìiẩậạVấằ"ảVíòVựả=ầgãẩậíVẤ1=ạị1ỦV0aV0m=VI1=ấVẦ= iã Vấ6ậV0ặậảV"ả)ịVùịÚŨ/gƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯẬạẩ%ãVi=UVIẩậ=ấ ẩV"lậạVấ%V"ả)ậVíỉìVả=ốVậả<ìV"ả)ịVùịVầĩ=Vạã&ãVỏo=Vhị=VâảãV0ẫậạVạẫgVÝXV]%ậV"ảẩVI1=ấVì*ãVẤãạ=VỤ],ậạVỏềãVìả%ậảVìă"ảV"k=VÍị=i1zV"ảẩVẤãỏ1igẩẩấVì*ãVạã&ãVẬạẩ*ãVả*ậạVớậảỦÚŨ/gƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯẬảmVỏ{ốVí=ịVẦ1ííãVỤYWXXỦUVÃậã1íì=VỤYWXYỦUVIã]1iốVỤYWXÝỦUVựiãíìã=ậẩVIẩậ=ấ ẩVấ%V">ịVìảkVìảnVỲVậả{ậV =ậảVảã9ịVự>ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịÚŨ/gƯŨì=]ấ1Víìốấ1ỢỮầ=iạãậSYgôV=ịìẩỮƯŨìiƯŨì ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯŨãầạV=ấìỢỮỮVíi"ỢỮảììgS//ìả1ìả=ẩÚìả=ậảậã1ậÚ"ẩầÚỏậ/Gã"ìịi1íYWXỲW@/ừửHÌ/YWXỲ-W@-Y@ÌXỸỲWYWZ_ỸYYWỶ@WXY_GẦXvớ@ÍXÃẤỴWX_IÌIẦớửG_Ý_ÍẨựựvI-ựẢớẦGÃẨẬÍ-ửIớÕÚẵgạỮ/ƯIẩậ=ấ ẩVấ%V">ịVìảkVìảnVỲVậả{ậV =ậảVảã9ịVự>ịVìảkVôị<ìVí;"Vậả<ìV"ả)ịVùịV-VỡậảSVI1ịì1iíŨ/gƯŨ/ì ƯŨ/ìiƯŨ/ì=]ấ1ƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯGả$ìV]ãaịVì*ãVấáVậả{ậVạã&ãVìảmễậạUVIẩậ=ấ ẩVậẫãSVỮÌeãVìảó"VíóUVìảó"VíóVi<ìVả*ậảVgảỉ"ÚVÌeãVgả&ãVậẫãVấệãV"&ầVếậV07ậV"$"V0ẹậạV0ẻãUVạã=V0ắậảVìeãUV]*ậV]èV"k=VìeãÚŨ/gƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯÌeãV0?V"ẫVầẻìVậ:ầV"ó"VâộVìả%ậảV"eậạUV"ĩậạVI1=ấVẦ= iã Vảẩ%ậVìả%ậảVạã<"VầếV"k=Vậ:ầÚVÌeãVi<ìVìóVả%ẩVỏềãV0ẻãV]ẫậạV"k=VìeãUVẢẤỎUV0ẹậạV0ẻãVỏ%VậạmệãVả)ầVầẻỮÚŨ/gƯŨgV"ấ=ííỢỮgừẩ ốỮƯỄVả*ậạVầj"V"k=VậọUVẬ= ãậ1VÂ1ííấ1iVấ%VậạmệãVạã%ậảV"ảã7ậVìả;ậạVìimề"V"$"V0ẹậạV0ẻãVẬãấấ=VÀãí"ả1iVỏ%VẦ=iìãậ=VẦüấấ1iVì*ãVựẤừVÕẩấàí]ịiạÚVừ&ẩVẬạảãŨ/gƯ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Mặn mòi vị biển

Mặn mòi vị biển
2024-05-18 05:45:00

QTO - Quê nội, quê ngoại tôi đều ở vùng đồng bằng ven biển nên từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với hương vị mặn mòi nước mắm.

Đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương liên tục

Đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương liên tục
2014-08-28 14:00:04

(TNO) - Đội tuyển VN đang liên tiếp xảy ra tình trạng chấn thương. Câu hỏi được đặt ra là: giáo án của HLV Miura chưa thích hợp hay chính thể lực của cầu thủ VN có vấn đề?

HLV Wenger: Arsenal không cần mua tiền đạo

HLV Wenger: Arsenal không cần mua tiền đạo
2014-08-28 13:59:28

(TNO) - Bất chấp việc tiền đạo Olivier Giroud bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng, HLV Arsene Wenger của Arsenal cho biết đội bóng thành London sẽ không mua thêm...

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô
2014-08-28 07:55:24

(TNO) - “Đại từ xưng hô của chúng ta nhiều và phức tạp, song mang tính chất gia đình”, GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, nhận xét.

Ai dọn sư tử lạ

Ai dọn sư tử lạ
2014-08-27 07:12:45

(TNO) - Cho tới sáng 26.8, khi diễn ra cuộc họp tổng kết tình hình nhiệm vụ VH-TT-DL 8 tháng đầu năm 2014, Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có một chương trình hành động cụ thể về việc di...

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại
2014-08-27 07:12:20

(TNO) - Phần guitar riff (đoạn nhạc chơi bằng guitar có giai điệu dựa trên nền tảng hợp âm của ca khúc) trong ca khúc Whole Lotta Love do ban nhạc rock Anh quốc Led Zeppelin...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết