Cập nhật:  GMT+7
4buaIFRSJjjhu6plZU9RY8OJMMOpODtR4buc4but4bu3SVLDjTthIjvEkcOUUm3EkWU7YeG7qjhSNyDhuq9hIlImI2FSOeG6ueG7qlLDqTA+YVI64buuw6Hhu5ovIFThu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu6074buqP1Hhu5zhu5bDiUHDgcagUi1S4bufQMOpUiYgQGNSaTB7JlLDqTA+YVI64buuw6FSw4E4MGkwO8SRUuG7sTDEkcOh4bq5P1IqM1ImIEBhUsOpIOG7h+G6pWEiUmnhu6xSYyBWMFJhIiA0UsOpIDBSOkDhurlSNyDDoVZhIlLDmVLDqSDhu7BhIuG7klLhu63hu7dJUm3EkWU7YTtSw407YSI7xJFSJuG6v+G7qlJtxJFlO2Hhu6o4UiYgw6FSKjA8w6lSOuG6szBSKsOgYSJSw6kg4busYSBS4bu3w6FhP8OhYVJlKFI3IOG6r2EiUjnhurnhu6pSw6kgKTlSJiDhu7hhUmXhurvDqVJh4busw6FSOn1SKuG6tVJl4bq5YSLhu5jhu5ovY+G7nOG7msOp4buqKjg7UmXDqeG7izg7T1E54buqxJEiMGHDlFVjw6xS4buq4bq5w6nDoVHhu5zhu5rDqcSR4buc4buaw6k/4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nOG7mjA5IlJlw6nhu4s4O09RIDswIiDDqcOUUsOZVMavY8Os4buQUsOtMD/DqSDDlFLhu6ZTU2PDrFFS4buqOMOpT1Hhu63hu7dJUsONO2EiO8SRw5RSbcSRZTth4buqOFI3IOG6r2EiUiYjYVI54bq54buqUsOpMD5hUjrhu67DoS1UUVJlxJEmT1Egw6nDqWPDlC8vw6kgO8OpIOG7qsOh4buYw6kg4buqYSBhMDth4buYJsOhOeG7mGlhL0MwJsOp4bq5xJE7ZVVTVMOZU8avL8OJX+G7t+G7qjkvQTvDreG7q8OhOD87xJEvbV/hu7EwxJHDoeG6uT/hu5g2YyJRL+G7nOG7sTDEkcOh4bq5P1JlKFJpWWEiUjnhu7LDqVLDqcSRw6FhIlI3IMOhVmEiUsOZUsOpIOG7sGEiUi1Sw7JhIMOUUm3hu6tD4buaL2Phu5zhu5ovw6k/4buc4buaL8OpxJHhu5zhu5ovw6nhu6oqODvhu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4bqqUjnhur3hu6pSIjBWMFJp4buF4buqUmThurnhu6rhu5JS4buxMMSRw6Hhurk/Ujjhu6xSJuG7uOG7i1IiIDBSKuG7rGFSZeG6sVJUUibhur/hu6pSbcSRZTth4buqOFI3IDBSJsOgUlVVUjgjYVI4PWNSJuG6r2EiUsOpxJEpYVI54bqjMFI54buyw6lSw6nEkT1h4buYUuG6qlLDqcSRPWFSOkDhurlSaeG6pzBScmk7xJHDqcOhYVIg4bq3MFIm4bq54bqxMFLDqeG6uSNhUmThurnhu6rhu5JSw6kwPmFSOuG7rsOhUmEi4buH4bqtMFJDIOG7sGNSJuG7gWEiUjjhu6xSYSLhu4fhuq0wUiIgMFIq4busYVIiMOG6u2NSbcSRZTth4buqOFImw6BSOuG7h+G6qSZSw6nEkT1hUiDhuqHhu6pSVS1V4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucw4nhurnhu4tSYSAwKWHhu5JS4buxMMSRw6Hhurk/Uibhu4FhIlI6V1IqM1ImIEBhUsOpIOG7h+G6pWEiUsOpxJHDoWEiUsOpxJE9YVI6QOG6uVI6w6Dhu5hSw4kgO8OhUiYg4bq5JGFSOsOh4buwYVIm4bq/4buqUibhu7AmUirhu7AmUmVs4buSUsOpMD5hUjrhu67DoVJVxahSw6nhurnhurUwUiozUiYgQGFSw6kg4buH4bqlYSJS4bqrUjlZw6lSJuG7sFImIOG7uGHhu5hSbWEgUjpXUjrhu4fhuqkmUsOpMDxhUiDhu6xhIFIiMFYwUmMgJeG6uVJp4busw6FSIOG6rzlSZOG6ueG7qlI6fVI6MD7hurlSw6nEkTNSJiBAYVLDqSDhu4fhuqVhIuG7mOG7mi9j4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nFHhu7EwxJHDoeG6uT9SaeG7heG7qlLDqcSRVjBSZOG6ueG7qlIm4bq54bqzJlJjICXhurlSw6kg4bq5PcOp4buYUkThurnhu7BSw6nEkTJhIFJjICXhurlSw6kg4bq5PcOpUj8wW2FSxJHhu6pSw6nhurHDqVI6LmNSYSDhu4dhIlLhu6phIFJA4buLUmUoUjcg4bqvYSJSw6kgfVLDqSAwUjpA4bq5UsOp4buFUiIw4bqtUiYgw6FSOjxhUsOpIOG7sGEiUlRVUmFYOVJh4buq4buLUiDDoeG7siZSw6kg4buwYSJSVFJhWDlSZeG7quG6uVHhu5JS4bqvYSJSw407YSI7xJFSYcOgMFLDqcSRKWFSNylhIFJFN+G7i1JFY8OhxJHDqWVSZeG7quG6uVI3IDBSbcSRZTth4buqOFIiMOG7rGEgUiYgMDxhUsOpIFlhIlJULVNSw6nEkeG7h+G6pyZS4bufO2UwN8Op4buqZVLhuqtSOOG7h+G6qcOpUmk+UmnhuqFhIlJjOOG7quG7iy3DoV1d4buSUmThurnhu6pSOsOgUjrDoeG7rsOpUmksUmnhu6zDoVJp4bqhYSJSKlZhIuG7mOG7mi9j4buc4buaw6nhu6oqODtSZcOp4buLODtPUTnhu6rEkSIwYcOUVWPDrFLhu6rhurnDqcOhUeG7nOG7msOpxJHhu5zhu5rDqT/hu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4buaMDkiUmXDqeG7izg7T1EgOzAiIMOpw5RSw5lU4bukY8Os4buQUsOtMD/DqSDDlFLhu6ZTU2PDrFFS4buqOMOpT1Hhu63hu7dJUsONO2EiO8SRw5RSbcSRZTth4buqOFI3IOG6r2EiUiYjYVI54bq54buqUsOpMD5hUjrhu67DoS1VUVJlxJEmT1Egw6nDqWPDlC8vw6kgO8OpIOG7qsOh4buYw6kg4buqYSBhMDth4buYJsOhOeG7mGlhL0MwJsOp4bq5xJE7ZVVTVMOZU8avL8OJX+G7t+G7qjkvQTvDreG7q8OhOD87xJEvbW1fReG7qmEmIDt64buYNmMiUS/hu5xF4buqYSYgO3pS4buWw6nEkeG7sDDGoFIiIDBSKuG7rGFSP+G6ueG7i1JhIEDDqVIiMOG6u2NSbcSRZTth4buqOFJp4busw6FSaeG6oWEiUipWYSJS4buhIOG7qjljMMOhYWVS4bu3O+G7qiLhurk7Ui1Sw7JhIMOUUm3hu6tD4buaL2Phu5zhu5ovw6k/4buc4buaL8OpxJHhu5zhu5ovw6nhu6oqODvhu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4bqqUsOpxJE9YVI6QOG6uVI6w6Dhu5JSbTg7w6wwZVJF4buqYSYgO3rhu5JSw6kwPmFSOuG7rsOhUjrhu4fhuqkmUm3EkWU7YeG7qjhSOeG6ueG7qlJpPlLDqeG7hVLhu5/hu6rEkSY7OMOhYeG7qlJp4bqnMFIiMOG7sFLDmuG7pFLDqcSRMHvhurlSKlZhIlI44busUmEi4buH4bqtMFImIOG6pTBSJuG7qsOhUmEgQMOpUsOpxJEpYVIg4busYSJSJuG6r2Ei4buYUuG7oSAxYSBSJiDhu7hhUmXhurvDqVJV4bukUsOp4bq54bq1MFI44busUmEi4buH4bqtMFI4PWNSJuG6r2EiUjnhu6phIlJpPlImIDA8YVLDqSBZYSJSZOG6ueG7qmFSw6nEkeG6o2EiUiYgw6FSOuG6szBSJiDhur9SZeG7uGFScjkwxJHhu6rDqTtl4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4buhIDFhIFJpMlJpPeG7i+G7klLhu63hu7dJUsONO2EiO8SRUmHDoDBSxJHDnWEiUuG6r2EiUmUoUsOpMDxjUsOpw6omUmVnUj/DqmEiUkXhu6phJiA7elLDqcSRw6FhIlJp4buqMFLDqcSR4bqhUsOpMD5hUjrhu67DoVI54buBMFJhIOG6o2Hhu5JSP+G6vVLEkcOdYSJSw6nEkcOhYSJSYyAjYVI44bqnYVJlZlJhIiAwe2NSJuG6v+G7qlI5MmEg4buSUiYj4bq5UsOpIOG6v1JhIuG7h+G6rTBS4buhIDA4O1LDqSDhu4fhuq1hIlLDrOG6ueG7iylhUsOpIDBSOkDhurlS4bqrUiowKWHhu5jhu5ovY+G7nOG7msOp4buqKjg7UmXDqeG7izg7T1E54buqxJEiMGHDlFVjw6xS4buq4bq5w6nDoVHhu5zhu5rDqcSR4buc4buaw6k/4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nOG7mjA5IlJlw6nhu4s4O09RIDswIiDDqcOUUsOa4buoxahjw6zhu5BSw60wP8OpIMOUUuG7plNTY8OsUVLhu6o4w6lPUeG7reG7t0lSw407YSI7xJHDlFJtxJFlO2Hhu6o4Ujcg4bqvYSJSJiNhUjnhurnhu6pSw6kwPmFSOuG7rsOhLcOaUVJlxJEmT1Egw6nDqWPDlC8vw6kgO8OpIOG7qsOh4buYw6kg4buqYSBhMDth4buYJsOhOeG7mGlhL0MwJsOp4bq5xJE7ZVVTVMOZU8avL8OJX+G7t+G7qjkvQTvDreG7q8OhOD87xJEvbW1fw407YSI7xJHhu5g2YyJRL+G7nOG7reG7t0lSw407YSI7xJFSOuG7ssOpUmEwPjlSw6kwYVJp4busw6FSJuG7sCZSJiPhurlSw6kg4bq/UuG6r2EiUjrhu6phIlImw6BSLVLDsmEgw5RSbeG7q0Phu5ovY+G7nOG7mi/DqT/hu5zhu5ovw6nEkeG7nOG7mi/DqeG7qio4O+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5xRw4nEkcOhYSJSOuG6szBSIDJhIFJtxJFlO2Hhu6o4UiAwe2FSJsOgUsSRQMOpUmEgMD7hurlSJiPhurlSw6kg4bq/UiIww6Mw4buYUuG7tSAwUiLhu7JjUmlAYVI6PuG7klI3IOG6r2EiUmMgVjBSOOG6uyZSYeG7rMOhUirhu65hUibhu4FhIlImw6BSw6kgfVI54bq54buqUiYj4bq5UsOpIOG6v1I6fVIiMFYwUmThurnhu4s8w6nhu5hSQTzhurlSZeG7quG6uVI3IDBSN8SpUiYg4bq54buLfWFSYSDhu4fhuqlhIlI6w6BhIlImZ+G7qlI54busUjnhurPDqVImI+G6uVLDqSDhur9SZOG6ueG7qmFSw6nEkeG6o2EiUsOpxJHDoWEiUjrhurMwUiozUiYgQGFSw6kg4buH4bqlYSJSw6kgMlI64bqzMFIqw6BhIlJlKFJjIFYwUsOpMDxjUsOpw6omUsOpIDBSOkDhurlSOeG7rFI3IOG6r2EiUibDoFIqQMOpUjfEqVJlZlIq4bq1UmXhurlhIlJh4busw6Hhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5zDieG6rzBSOeG6ueG7qlJF4buqYSYgO3pSaT5SaeG6pzBS4buJUjozYSBSZWdSP8OqYSJS4buqYSBSQOG7i1JhIOG7h1I54bqzw6lSw6kwPmFSOuG7rsOh4buYUsON4buqOCbDocOpw6lSJuG7gWEiUibDoFLDqSB9Ujjhu6xSOeG6s8OpUsOpMD5hUjrhu67DoVIiMMOjMOG7mFJBIsOh4busMFLEkeG7quG7klJDw6E/w6E4ZTcw4buSUkXhu6phw6Eiw6FSIOG7quG7i1Lhu6Hhu6o5Yyo7ODhSOj7hurlSJsOgUsOpIH1SJiDhuqUwUsOp4bqxw6lS4bqrUmkzUsOpxJExUibhu6rDoVJhIEDDqVLDqcSRKWFSIOG7rGEiUibhuq9hIuG7mFLDiTI5UjnhurPDqVImI+G6uVLDqSDhur9Sw6nhurHDqVIg4bqlYVJhIGhhIlImI+G6uVLDqSDhur9Sw6nhuq8wUjrhu6phIlImw6BSOOG7rFI54bqzw6lSaTB7JlLEkUDDqVI3IMOgUjcgWGFR4buSUmEg4busUiYjOVJk4bq54bu4YVJhIuG7h+G6rTBSQyDhu7BjUmHDoDDhu5jhu5ovY+G7nOG7msOp4buqKjg7UmXDqeG7izg7T1E54buqxJEiMGHDlFVjw6xS4buq4bq5w6nDoVHhu5zhu5rDqcSR4buc4buaw6k/4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nOG7mjA5IlJlw6nhu4s4O09RIDswIiDDqcOUUsOa4buo4buoY8Os4buQUsOtMD/DqSDDlFLhu6ZTU2PDrFFS4buqOMOpT1FRUmXEkSZPUSDDqcOpY8OULy/DqSA7w6kg4buqw6Hhu5jDqSDhu6phIGEwO2Hhu5gmw6E54buYaWEvQzAmw6nhurnEkTtlVVNUw5lTxq8vw4lf4bu34buqOS9BO8Ot4burw6E4PzvEkS9wOyrhurkmIOG7i+G7mDZjIlEv4buccDsq4bq5JiDhu4tSYSA9YVLDqSAhUmnhu6xhIlLDqSDhu4NSVVItUsOyYSDDlFJt4burQ+G7mi9j4buc4buaL8OpP+G7nOG7mi/DqcSR4buc4buaL8Op4buqKjg74buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nOG6qlLDqcSRPWFSOkDhurlSOOG7h+G6qcOpUmk+UmnhuqcwUuG7nztlMDfDqeG7qmXhu5JSbcSRZTth4buqOFI6V1JjIFYwUsOpIDBSOkDhurlSVOG7pFJjIOG6u8OpUibhurnhurEwUsOpxJE9YVJp4bqnMFImIDRSVFNSYSLhu4fhuq0wUsOpxJEpYVJl4bu4YVJl4buq4bq5UjcgMFLhu7nhu6rDqSAwO+G6uVJwOyrhurkmIOG7i1JhID1hUsOpICFSaeG7rGEiUsOpIOG7g1JV4buYUuG7reG7t0lSw407YSI7xJFSYSA9YVI6M2EgUsSRw51hIlI6w6BSOOG7rFI54bqzw6lSZOG6ueG7izzDqVI6M2EgUmThurnhu7BSNyBZw6lSNyA7Uibhur/hu6pSw6nEkeG6o2EiUsOp4busMOG7mOG7mi9j4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nOG6rmEiUmMg4buww6lSKjB94bq5w5RSUcOJ4bqvMFImVjlSw6kgQOG7i1I4w6FSOFlhIlLDqcSRw6FhIlI3IMOhVmEiUsOpIOG6rTBSIjDhu6phUibhurnhurEwUsOpxJE9YVIq4bqrMFI54bqzw6lSZeG6sVImI+G6uVLDqSDhur9SJuG6v+G7qlLDqeG6rzBSOldSw6nDo1LEkeG7qlI64bq54bqxMFJl4buDJuG7mFLDieG6rzBSJuG7gWEiUmEiIDVSxJHDnWEiUsOpxJHhuqNhIlLDqeG7rDBSOldSZOG6ueG7sFJhIiAwKTlSNyBZJlLDqcSRw6FhIlLDqTJhIFIg4bq54bqxYSJSYyDhu67DqVLDqSAhUmnhu6xhIlLDqSDhu4NSVVJp4bqnMFJwOyrhurkmIOG7i+G7mOG7mi9j4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nMOJxJHDoWEiUsOpMmEgUiDhurnhurFhIlI6w6Dhu5JScDsq4bq5JiDhu4tSaeG7rMOhUsOpxJHhurthIlIqw6BhIuG7mFLDieG7hVIiw6AmUmEgMmFSJuG6v+G7qlImIOG6u2EiUsOp4bqvMOG7klImw6BSw6kgfVLDqSBA4buLUsSRxINSOjA+4bq5UjrDoOG7mFLDicSRw6FhIlI3IDBSw6nEkeG6o2EiUsOp4busMFI44buuMFJk4bq54buqYVJl4buww6lSw6nhu4VSOeG6s8OpUiLDoCZSNyDhu7AmUeG7mFLhu7Ug4buwYSBS4bq44buLKWHhu5ovY+G7nA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
2024-05-23 11:04:00

QTO - Sáng nay 23/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc...

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô
2014-08-28 07:55:24

(TNO) - “Đại từ xưng hô của chúng ta nhiều và phức tạp, song mang tính chất gia đình”, GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, nhận xét.

Ai dọn sư tử lạ

Ai dọn sư tử lạ
2014-08-27 07:12:45

(TNO) - Cho tới sáng 26.8, khi diễn ra cuộc họp tổng kết tình hình nhiệm vụ VH-TT-DL 8 tháng đầu năm 2014, Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có một chương trình hành động cụ thể về việc di...

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại
2014-08-27 07:12:20

(TNO) - Phần guitar riff (đoạn nhạc chơi bằng guitar có giai điệu dựa trên nền tảng hợp âm của ca khúc) trong ca khúc Whole Lotta Love do ban nhạc rock Anh quốc Led Zeppelin...

Tái hiện không gian vua Bảo Đại thoái vị

Tái hiện không gian vua Bảo Đại thoái vị
2014-08-27 07:12:00

(TNO) - Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế mở cửa phòng trưng bày không gian tái hiện cảnh tượng lịch sử vua Bảo Đại thoái vị, sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết