Cập nhật:  GMT+7
ỄYĨỊT$Ọ44CÌ1ýÝ5$ÙÌFvYà}*XỊýYỌ*YỊY)ÝỊY<1Ị$Õ%Ị=YỎTYỊ%]ÝỊTaỌỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6Ễ/YĨFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1õÙỌUÌFỆýởỡỂỊ-Ịý3 Ị5YÕ*YỊ=YỎTYỊ%]ÝỊÚƠTỊSÝỬ5Ị53&*XỊ$ÝằÙ4Y&ặỊ=ậỊ*ÝỬ%ỊKLỊ*Ộ%ỊTỌỊYỎ5ỊTaỌỊÚ!ÝỊằ"ỊTY)*XỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6ÊỊvYà}*XỊýYỌ*YỊTY&ỊSÝỪ5ỊT!Ị3Ở5ỊY)ÝỊY<1ỊằÕỊ$&Ị$Ổ*XỊ=YÝỊ4&*XỊTỌỊT8*XỊÚÕ*ỊTYỶỊTaỌỊ%Ỵ*YẾỄ/1FỄ5ỌS$ÙỊ45ẵ$ÙCÌ%Ọ3XÝ*ẺJ1ẳỊỌ65&ÌFỄ53FỄ5UFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFỄÝ%XỊỌ$5CÌÌỊ43TCÌY551Ẻ//ặặặẾ5YỌ*Y*ÝÙ*ẾT&%Ếằ*/vÝT563Ù4JỈĨLỈÓ/vY6&*XýYỌ*Y/TỌ%ằỌ*ĨẾơvỏÌ/FiỌỊ4@ỊvYà}*XỊýYỌ*YỊ53&*XỊS6>ÝỊY;1ỊSỎ&ỊTYÝỰ6ỊJOẾÓỊ-Ịđ*YẺỊýYÝỨ*Ịõà}*XỄ/1FỄ/5UFỄ/53FỄ/5ỌS$ÙFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFýY]ÝỊXÝỌ*ỊXỠ*ỊÚỢẵÊỊvYà}*XỊýYỌ*YỊ3Ở5ỊT?ỊU6ẵỨ*Ị$Õ%Ị=YỎTYỊ%]ÝỊ53&*XỊTỎTỊ$ÝằÙ4Y&ặẾỊý3à[TỊÚ?ÊỊTYỶỊiYỌ*YỊ5ả*XỊẳ6Ở5ỊYÝỬ*Ị53&*XỊTỎTỊ$ÝằÙ4Y&ặỊTaỌỊTỌỊ4@ỊờỬỊýY6ÊỊởX;TỊb*YÊỊờỌ%Ịý3à]*XẾẾẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFý3&*XỊ$ÝằÙ4Y&ặỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6Ị$Ỡ*Ị*ÕẵÊỊ*ắỊTỌỊ4@Ịý3(*XỊằỔ*XỊ5ÝỪ1Ị59TỊ53 Ị5YÕ*YỊ=YỎTYỊ%]ÝỊÚƠTỊSÝỬ5ỊT8*XỊằ[ÝỊ*Ọ%ỊTỌỊ4@ỊìÕ%ỊẰ@*YỊõà*XÊỊ*Y?%ỊợýẰỊằÕỊxÙẳỊỆTỌỊ4@Ị*Xà]ÝỊvYÝ$Ý11Ý*Ù4ỂẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFiYÝỌỊ4ŨỊ53&*XỊS6>ÝỊY;1ỊSỎ&ỊTYÝỰ6ỊJOẾÓỊ5ÔÝỊývẾõiợÊỊvYà}*XỊýYỌ*YỊTY&ỊSÝỪ5ỊT!Ị=YỎỊY)ÝỊY<1Ị=YÝỊÚà"TỊSỌ*Ị5>ỊTYạTỊXÝỌ&ỊÌ53;*XỊ53ỎTYÌỊ4&*XỊTỌỊT8*XỊÌÚÕ*ỊTYỶÌỊiQ%ỊẰỢ*Ị53&*XỊ%<5ỊTỌỊ=Y7TỊ*YÔTỊ3&T=ỊYạỌỊYỦ*Ị4ƯỊS8*XỊ*>Ị53Ứ*Ị4Ợ*Ị=YỞ6ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFÌíR6ỊằPẵÊỊvYà}*XỊýYỌ*YỊằR*Ị3Ở5Ịằ6ÝỊ=YÝỊÚà"TỊẳ6Ở5ỊYÝỬ*Ị53&*XỊ$ÝằÙ4Y&ặỊ$Ỡ*Ị*ÕẵỊ=Y!*XỊ1YỐÝỊằ[ÝỊ5àỊTỎTYỊ%<5ỊTỌỊ4@Ị=YỎTYỊ%]ÝỊ%ÕỊ$ÕỊ%<5Ị*Xà]ÝỊ53&*XỊXÝỌỊÚỴ*YỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6ÌÊỊTYỶỊiYỌ*YỊTYÝỌỊ4ŨẾỄ/1FỄ5ỌS$ÙỊ45ẵ$ÙCÌ%Ọ3XÝ*ẺJ1ẳỊỌ65&ÌFỄ53FỄ5UFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFỄÝ%XỊỌ$5CÌÌỊ43TCÌY551Ẻ//ặặặẾ5YỌ*Y*ÝÙ*ẾT&%Ếằ*/vÝT563Ù4JỈĨLỈÓ/vY6&*XýYỌ*Y/TỌ%ằỌ*JẾơvỏÌ/FẰ"ỊTY)*XỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6ỊYỎ5Ị5Ơ*XỊ=YỎ*ỊXÝỐỊ*XỌẵỊ53&*XỊS6>ÝỊY;1ỊSỎ&Ị-Ịđ*YẺỊýYÝỨ*Ịõà}*XỄ/1FỄ/5UFỄ/53FỄ/5ỌS$ÙFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFờÝằÙ4Y&ặỊ=ậỊ*ÝỬ%ỊTYƠ*XỊÚà]*XỊKLỊ*Ộ%ỊTỌỊYỎ5ỊTaỌỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6Ị%Ọ*XỊTYaỊÚỰỊõỎ5Ị%ỒÝỊTY&Ị*YỌ6ỊX)%ỊKỊTYà}*XẺỊýY6 ỊỞẵỊT?ỊÙ%ÊỊýỴ%Ị$ÔÝỊ*Yắ*XỊXÝỞTỊ%}ỊằÕỊx6Ị%ỒÝỊ*XÕ*Ị*Ộ%ỊẾỊởX&ÕÝỊ3ỌÊỊ*Yắ*XỊ=YỎ*ỊXÝỐỊ5YÙ&ỊU.ÝỊ53ãTỊ5ÝỪ1ỊTYà}*XỊ53Ỵ*YỊ5ÔÝỊởYÕỊYỎ5Ịõ:ỌỊhỴ*YỊỆývẾõiợỂỊT:*ỊÚà"TỊ5Yà *XỊ5YạTỊ5YỨ%Ị1YỠ*ỊYỎ5Ị5YÙ&ỊẵỨ6ỊTỠ6ỊTaỌỊS<ỊÚ!ÝỊỘ*ỊâỊ*ÕẵẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFý3&*XỊTYà}*XỊ53Ỵ*YỊ*ÕẵÊỊTYƠ*XỊÚà]*XỊTỌỊYỎ5ỊằÕỊTỐỊTỢ6ỊTY6ẵỬ*Ị5Ỵ*YỊTaỌỊiQ%ỊẰỢ*Ị-ỊớYỔTỊý3ÝỬ6Ị4ƯỊÚà"TỊ5ỎÝỊYÝỬ*Ị$ÔÝỊ26ỌỊ*Yắ*XỊTỌỊ=Y7TỊÚà"TỊ=YỎ*ỊXÝỐỊẵỨ6Ị5YỲTYẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFiỌỊ4@ỊiQ%ỊẰỢ*ỊTY&ỊSÝỪ5ẺỊÌờÝằÙ4Y&ặỊ$Ỡ*Ị*ÕẵỊTá*XỊ$ÕỊ$]ÝỊ53ÝỊỢ*Ị%ÕỊTY7*XỊ5!ÝỊUÕ*YỊTY&Ị*Yắ*XỊ=YỎ*ỊXÝỐỊÚỒỊa*XỊY<ỊTY7*XỊ5!ÝỊ46(5ỊSỌ&Ị*YÝỨ6Ị*Ộ%Ị*ỌẵẾỊi?ỊS6

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô

Bản sắc Việt: Gia đình hóa chuyện xưng hô
2014-08-28 07:55:24

(TNO) - “Đại từ xưng hô của chúng ta nhiều và phức tạp, song mang tính chất gia đình”, GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, nhận xét.

Ai dọn sư tử lạ

Ai dọn sư tử lạ
2014-08-27 07:12:45

(TNO) - Cho tới sáng 26.8, khi diễn ra cuộc họp tổng kết tình hình nhiệm vụ VH-TT-DL 8 tháng đầu năm 2014, Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có một chương trình hành động cụ thể về việc di...

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại

Phần guitar riff hay nhất mọi thời đại
2014-08-27 07:12:20

(TNO) - Phần guitar riff (đoạn nhạc chơi bằng guitar có giai điệu dựa trên nền tảng hợp âm của ca khúc) trong ca khúc Whole Lotta Love do ban nhạc rock Anh quốc Led Zeppelin...

Tái hiện không gian vua Bảo Đại thoái vị

Tái hiện không gian vua Bảo Đại thoái vị
2014-08-27 07:12:00

(TNO) - Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế mở cửa phòng trưng bày không gian tái hiện cảnh tượng lịch sử vua Bảo Đại thoái vị, sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của...

M.U mạo hiểm với canh bạc Di Maria

M.U mạo hiểm với canh bạc Di Maria
2014-08-27 07:11:27

(TNO) - Quyết định bó ra gần 60 triệu bảng để chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid, Manchester United (M.U) cho thấy tham vọng trở lại với vị thế vốn có của mình. Dù vậy, đó...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết