Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUXnhuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhuqHhu7Q1w5nDquG7gSrhur/hu5rDmcSp4bqlw6PDmcSpV2zDmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v+G7msOZw6A1w6M0w5khxINXw6M0w5lrJWzDmSHDrMOjM8OZw6PDosOjM8OZ4bq/NMOiw6PDmeG6o2M1UC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl5KVchw5pR4bue4bq64bq+4bugw5ktw5nhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0w5nhurrhu4Hhu7LDozPDmeG6vuG6vTjDmcSpw61Xw5ksV8Ojw5k0WcOjNMOZ4bq74buBbMOZKDjDozTDmeG6vzTDrC7DmTQ1IMOjw5kuNDbDozTDmcOqWC40w5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZ4bqh4bu0NcOZw6rhu4Eq4bq/4buaw5nEqeG6pcOjw5nEqVdsw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/hu5rDmcOgNcOjNMOZIcSDV8OjNMOZ4bq/NMOsLsOZNDUgw6PDmXQ0aGLDozPDmeG6v+G6vTfDozTDmeG6o+G7hS7DmeG6vzVb4buBw5nhurrhu4HhuqUuw5kzNVfDmWslbMOZIcOsw6Mzw5nDo8Oiw6Mzw5nhur80w6LDo8OZ4bqjYzXDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOjw5nhur85w6M0w5nhurrhu4Hhu7LDozPDmeG6vuG6vTjDmTM1VzXDmSjEg8Odw6PDmcWo4buk4bum4buqw5ktw5nFqOG7pMWo4buk4bucUOG6v1cs4bqhKcOZw6rhur9s4bqhKcOVw5rhuqNX4bq9MzXDo+G7lsWo4bq5a8OZV+G7geG6v8SDw5pRUOG6v+G6vVFQ4bq/IVFQNeG6ozPDmcOq4bq9LsOVw5ovLy7hu5wsV8SD4bq74buBV8OjM+G6v+G6vTXhu5zEqcOjLyEpw6rDoOG6v8SD4bq5L8OjKWrDqi/hu6bhu6rGr+G7rC/hu6jhu64h4buq4buk4bus4buo4buoxq/hu6bhur9WVuG7qOG7ruG7quG6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5kvUVAv4bq/IVFQL+G6v+G6vVFQ4bq/4bq9UVDhur8hUVDhurlRw4MzaGQ1w5khJcOjw5koaMSRLsOZ4bq/w53Eg8OZKDUi4buBw5nDoDUgw6PDmcSpV2zDmcSp4bqlw6PDmSg6bMOZ4bqjw53DozTDmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v8OZayVsw5khw6zDozPDmcOjw6LDozPDmeG6vzTDosOjw5nhuqNjNVAv4bq5UVAv4bq/IVFQL+G6v+G6vVFQL+G6v1cs4bqhKVHhur40KcSDw5ko4bqv4buaw5ko4bqlNcOZ4bq/aMSRw6Mzw5koaMSRLsOZWOG6ucOZIeG7hcOjM8OZ4bqhWcOZNOG6rcOZMzVXw5koN8OjNOG7msOZLljDmcOjNCXDo+G7msOZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZa+G7tMOZw6PDosOjM8OZw6MzNDUg4bq54buaw5nhur/huqnDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmcOjw6LDozPDmcOjMzQ1IOG6ucOZxKlXbMOZxKnhuqXDo8OZKDDDmSg6bMOZ4bqjw53DozTDmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v+G7msOZw6A1w6M0w5khxINXw6M04buaw5khOC40w5nEqeG7hcOZ4bq/NCnEg8OZKCLDmVjDo8OZayVsw5khw6zDozPDmcOjw6LDozPDmeG6vzTDosOjw5nhuqNjNcOZ4bq/w501w5nhu6bhu6bhu6zDmWvhu7TDmcSpWcOZKCLDmVjDo8OZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmcOq4buyw6PDmWvhu4Eq4bq/w5nDo8Oiw6Mzw5nDozM0NSDhurnDmeG6v8OdNcOZLlguw5nhurk0aGTDozPhu5rDmeG6vzQ4w5nhur/hur0qw6Phu5zDmeG6vuG7g2zDmeG6vzQpxIPDmS5YLsOZ4bqhYcOjNMOZxKnDrC7DmS4mw6PDmcSpV2zDmcSp4bqlw6PDmcOjNGjDmeG6v+G6veG6p8OjM8OZ4bq/4bq94bq34bq/4buaw5kuNOG7tsOjw5nDo+G7gcOiNeG7msOZLlguw5k0xIPDneG6v8OZKOG6rcOjM8OZacOjM8OZIeG7hcOjM8OZ4bq/NV3Do8OZLOG6rcOZw4B5LXTDg+G7msOZ4bq74buBbMOZ4bq/4bq9N8OjNMOZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/DmeG6vzVbw6PDmeG6vzVdw6PDmcSpWcSDw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v8OZxKlZw5nhurvhu4Fsw5nhuqPDosOZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/DmeG6o1nDmeG6vznDozTDmeG6u+G7gWzDmSg4w6M0w5koOMOjNMOZ4bqjaS7DmS40xIPDmcSpV2zDmShoxJEuw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZ4bqh4bu0NcOZw6rhu4Eq4bq/4buaw5nhur/huqU1w5koV8OZ4bqhW8Ojw5koXcOjw5nhu6bDmeG6v8Ozw5ko4bqnw6MzL+G6o8Oiw5k0N8OjNOG7nMOZw4MzJcOjw5nDqlguNMOZw6M0WcOZw6NoYy7DmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhu6rhu6Thu5DDmcOq4bqlw5nhur81IsOjw5nhuqHhu7Q1w5kuNMSDw5nDoDRYLjTDmTRZw6Mzw5nEqVdsw5nhur/hur3Eg8OjM8OZw6rhu4HhuqXhur/DmeG6vzRkNcOZNMOdw6PDmS40xIPDmcSpV2zDmSjhuqU1w5nEqWM1w5nDoDTEg+G7ssOjw5kuNMSDw5nEqVdsw5nDozPhu7jDo8OZNMOdw6PGoMOZNOG6q8OZ4bq/4bq9xJHDmeG7quG7pOG7kMOZ4bqh4bu0NcOZw6rhu4Eq4bq/w5ko4bqlNcOZxKljNcOZxajDmcOj4bu24bqjw5koJuG7geG7msOZ4bq/w63DmcOj4bu24bqjw5nhur80acOZxq/DmeG6v+G6vWXDmSg1w5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZxq/hu6Thu5DDmeG6oeG7tDXDmcOq4buBKuG6v8OZLjTEg8OZw6A0WC40w5k0WcOjM8OZxKlXbMOZxKnhuqXDo8OZKOG6pTXDmcSpYzXDmcOgNMSD4buyw6PDmeG6v+G6veG7gcOjM+G7msOZIVk1w5k0w53Do+G7nMOZw4Mz4buB4bqnw6PDmcOgNcOjNMOZ4bq5NDbDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhuqHhu7Q1w5nDquG7gSrhur/DmSgww5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/hu5rDmcOgNcOjNMOZIcSDV8OjNOG7msOZITguNMOZxKnhu4XDmeG6vzQpxIPDmSgiw5lYw6PDmWslbMOZIcOsw6Mzw5nDo8Oiw6Mzw5nhur80w6LDo8OZ4bqjYzXDmS5mV8OZ4bum4bum4busw5lr4bu0w5nhuqEqbMOZ4bq/w63DmcOjM+G7geG6p8Ojw5l0NGhiw6Mzw5nhur/hur03w6M0w5nhuqPhu4Uuw5nhur81W+G7gcOZ4bq64buB4bqlLsOZMzVXw5lrJWzDmSHDrMOjM8OZw6PDosOjM8OZ4bq/NMOiw6PDmeG6o2M1w5nEqVnDmcOjM+G7geG6p8Ojw5nDozMlw6PDmcOqWC40w5nhur85w6M0xqDDmSjhuqU1w5nEqWM1w5koIsOZWMOjw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/DmcOjw6LDozPDmcOjMzQ1IOG6ucOZ4bq5NGhkw6Mz4buaw5nhur80OMOZ4bq/4bq9KsOjw5nhuqEqbMOZ4bq/w63DmcOjM+G7geG6p8Ojw5nDozMlw6PDmcOqWC40w5nhur85w6M04bucw5nhur41w6Phu5rDmeG7ssOjNOG7lsOZ4bq+eeG7jcODecOZ4bq+4bq84buGdFAv4bq5UQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông

Hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông
2015-09-17 05:58:38

(QT) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội thi sơ cấp cứu an toàn giao thông năm 2015. Tham gia hội thi gồm có 4 đội đến từ...

Cam Lộ: Mô hình trồng ngô vụ hè thu hiệu quả cao

Cam Lộ: Mô hình trồng ngô vụ hè thu hiệu quả cao
2015-09-17 05:58:09

(QT) - Thực hiện chủ trương về chuyển đổi cây trồng để ứng phó với tình hình nắng hạn, vụ hè thu năm nay, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chuyển đổi đất trồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết