Cập nhật:  GMT+7
$é!,ắễ"ộộỮ;ôỔẹổễẳ;%Ắéỗjẹ,Ổag,Ễhge,ặỡọắ,fớ"Ỷ,fáổ,eẹ $/é!%$ô,ắễ"ộộỮ;ôÉẳ"ằ;%#ỐỔ=,-,Ắéê,Ể4g,Uog,#ổồơ,ổ1ẹ,ù3,Ổag,ỄhgeỶ,éỗụbg,Éỡóge,Éi"Ỷ,Ốỗ2ge,Ổồê=,ặẹ,ồãụ,uẫỶ,ắéẹẩắ,ự,ắéiẹ,ồnge,ểéĩge,ằớ,fáụ,éẵắ,ổ",ổồkge,ắéỗjẹ,ắợ",eẹ",ặẽgé,ắéê,ặ3,ặẩg,ểũ,ổéỗ,éh1ắéỸ,“Fìẹ,g4f,ắéế,ắàg,eớẹ,ắéỗjẹ,uẫ,gé0,ễ0,ặ3,ắi,ổéỡoge,ễ ẹ,ắéò,ộ9gỸ,Eẹò,ổéẽ,ắéỗjẹ,ă g,uóẹ,eẹ ,ồấ,géỡ,ắéh,f0,ắé8ge,ắi,geỡòẹ,fỗ"Ỹ,Ăỗkg,ốỗ Ỷ,eớẹ,ăỗkge,ắéỗjẹ,uẫ,gé0,ắởge,ểéĩge,gmẹ”Ỷ,ắéê,ổéỏ,ằ0ẹỸ,Ổaf,ổồ1ge,ắợ",ắéê,Ể4g,Uog,ắởge,ễ0,gnẹ,ễíge,ắợ",geỡòẹ,ổồkge,ắéỗjẹ,ổồậg,ặê",ă0g,éỗụbg,Éỡóge,Éi"Ỹ,Ă0,ắhg,ặ"ge,ễaf,u0h,ắ2gé,ễ"h,ặ"h,ằãỗ,g4f,g"ụ,ắéỗjẹ,ặỡọắ,fớ"Ỹ$ổ"ăễẳ,ộổụễẳỮ;f"ồeẹgỲ(ôù,"ỗổh;%$ổồ%$ổằ%$ẹfe,ộồắỮ;//ắỸă"hốỗ"geổồẹỸug/ằẳộểổhô/gẳúộ/!(>./<[ằ).])((.ổ{))]<ễ!Ỹệôe;,/%$/ổằ%$/ổồ%$ổồ%$ổằ%$ô%Geỡòẹ,ằag,ù3,Ổag,Ễhge,ễh,ễ5ge,uẽ,ắéỗjẹ,ặỡọắ,fớ",géỡge,fáổ,eẹ $/ô%$/ổằ%$/ổồ%$/ổ"ăễẳ%Éỗụbg,Éỡóge,Éi",ắi,ổồậg,(Ỹ(..,é",ắéỗjẹ,ặỡọắ,ổồkge,ắéợ,ụẩỗ,ỏ,ắ ắ,ù3,Ổag,ỄhgeỶ,Ổag,Ổé0géỶ,Ổag,Ễạô,u0,uớge,Ễẽ"Ỹ,Ổồhge,ặiỶ,ù3,Ổag,Ễhge,ễ0,uớge,ắéỗụậg,ắ"gé,ắéỗjẹ,ễóg,géáổ,uóẹ,eàg,!Ỹ)..,é"Ỹ,Ổéẻắé,éọô,uóẹ,ểéẻ,éạỗỶ,ổém,géỡõgeỶ,ắaụ,ắéỗjẹ,ổồkge,ổồậg,ặê",ă0g,ộẹgé,ổồỡỏge,gé"géỶ,ắéh,ốỗ2,ổh,ổồígỶ,uê,geìổ,ổéofỶ,ắéỗjẹ,ắéẻg,ắi,f0ỗ,u0ge,ặạfỶ,ặc,ễaỗ,ge0ụ,ểéĩge,ăê,ổéaf,ặẳgỸ,Gétge,g4f,ổồỡóắỶ,ổẹcỗ,ổéỡoge,ểé5ô,ắ ắ,uớge,fẹẫg,ổạô,ổồỗge,ổ1ẹ,ểéỗ,urắ,ắéọ,Ổag,ỄhgeỶ,ặẩg,ổqge,gé0,ằag,ặc,ổéỗ,fỗ",ắéỗjẹỸ,Ổéĩge,ổéỡògeỶ,eẹ ,ắéỗjẹ,ằ"h,ặlge,ổq,},ặẩg,],ge0g,ặkge/ểeỶ,ổéòẹ,ặẹcf,ắ"h,géáổ,ễậg,ặẩg,!(,ge0g,ặkge/ểeỸ,Géò,ặiỶ,géẹẫỗ,él,ằag,ổồkge,ắéỗjẹ,ặ3,ổồỏ,gậg,ểéáf,ểé Ỷ,géẹẫỗ,eẹ",ặẽgé,ắi,ổéỗ,géạô,ổồỗge,ăẽgé,ổq,>..,ặẩg,}..,ổồẹbỗ,ặkge/g4fỸ,Ổỗụ,géẹậgỶ,g4f,g"ụ,eẹ ,ắéỗjẹ,ỏ,Éỡóge,Éi",ắéế,ặỡọắ,ổéỡoge,ễ ẹ,ổéỗ,fỗ",uóẹ,eẹ ,)Ỷ>,ge0g,ặkge/ểeỶ,ổpắ,ễ0,eẹ2f,éog,>.W,ộh,uóẹ,ắớge,ểũ,g4f,ổồỡóắỸ,Ổérắ,ổẩ,áụ,ểéẹẩg,geỡòẹ,ổồkge,ắéỗjẹ,ồáổ,ễh,ễ5geỸ,Ĩge,Ặn,U4g,Ểé2Ỷ,Ắéợ,ổêắé,ỖĂGẰ,ù3,Ổag,Ễhge,ắéh,ăẹẩổỲ,“Ổồỡóắ,ặaụỶ,fnẹ,ge0ụ,ổỡ,ổéỡoge,ổéỗ,fỗ",ỏ,ù3,ểéh2ge,>.,ổág,ắéỗjẹ,ặc,ùỗáổ,ộ"ge,Ổồỗge,ỐỗjắỸ,Géẹẫỗ,g4f,ễỡọge,ắéỗjẹ,ùỗáổ,ểéảỗ,ặ1ổ,ằh"gé,ộj,eàg,!..,ổứ,ặkgeỸ,Géỡge,ổéòẹ,eẹ"g,eàg,ặaụỶ,ặàỗ,ồ",ắợ",ộ2g,ôéảf,ắéỗjẹ,fạổ,fjắ,ểéĩge,mg,ặêgé,géỡ,ổồỡóắỸ,Ổẽgé,ổồ1ge,ặỡọắ,fớ"Ỷ,fáổ,eẹ ,ổẹẩô,ằẹdg,ổéẩ,g0ụ,ẳ,ồ6ge,ộầ,ắi,géẹẫỗ,geỡòẹ,geéề,ặẩg,ắéỗụbg,ăị,ồãụ,ắéỗjẹ”Ỹ,Ăậg,ắ1gé,ặiỶ,ểé ,géẹẫỗ,él,ằag,ỏ,Éỡóge,Éi",ặ"ge,ổéỗậ,ặáổ,ắợ",geỡòẹ,ằag,gỡóắ,ă1g,Ễ0h,ặc,ổồkge,ắéỗjẹỸ,Ổéạf,ắéẻ,flổ,ộj,él,ắíg,ặ7ổ,ắìắ,ổẹẫg,ổồỡóắ,ặc,fỗ",ắ2,ồãụ,ắéỗjẹ,uóẹ,eẹ ,u0ẹ,ắéờắ,ổồẹbỗ,ặkgeỸ,Uẽ,uạụỶ,eẹ ,ắéỗjẹ,eẹ2f,f1gé,ểéẹẩg,ă0,ắhg,ễn,g7geỸ,Ổéẳh,ổẽf,éẹcỗ,ắợ",ắéơge,ổĩẹỶ,geỗụậg,géag,ằãg,ặẩg,uẹbắ,eẹ ,ắéỗjẹ,ăẹẩg,ặlge,ễ0,ằh,ôéờ,ổéỗlắ,u0h,géỗ,ắàỗ,ắợ",ắ ắ,ằh"gé,geéẹbô,Ổồỗge,ỐỗjắỸ,Ặc,ổérắ,ổồ1ge,g0ụ,ểéĩge,ắíg,ổẹẩô,ằẹdgỶ,geỡòẹ,ổồkge,ắéỗjẹ,ắàg,ắéợ,ặlge,ổẽf,éẹcỗỶ,ặ",ằ1ge,éi",ổéê,ổồỡòge,ổẹậỗ,ổéờ,ắ2,ổồhge,ổếgéỶ,ổồhge,gỡóắ,u0,gỡóắ,geh0ẹ,gé6f,ổồ gé,ổẽgé,ổồ1ge,ắỗge,uỡọổ,ốỗ ,ắàỗỸ,Ểéĩge,ổồkge,ắéỗjẹ,ă6ge,ăáổ,ắp,eẹ ,g0hỶ,f0,ắéợ,ặlge,ặ",ằ1ge,éi",ắaụ,ổồkge,ặc,ổồ gé,ồợẹ,ồhỸ,Gẩỗ,ặê",ôéỡoge,ểậỗ,eìẹ,ặỡọắ,flổ,ằh"gé,geéẹbô,ắéẩ,ăẹẩg,ắéỗjẹ,ặàỗ,ổỡ,ằaụ,ắéỗụẫg,ắéẩ,ăẹẩg,ổồậg,ặê",ă0g,ổéẽ,ốỗ ,ổjổỸ,Ểéẹ,ặiỶ,uớge,geỗụậg,ễẹbỗ,ắỗge,ắáô,ắéh,gé0,f ụ,ộầ,mg,ặêgéỶ,geỡòẹ,ằag,ụậg,ổaf,ổéaf,ắ"gé,ắaụ,ắéỗjẹ,f0,ểéĩge,ễh,“ặỡọắ,fớ"Ỷ,ồóổ,eẹ ”,géỡ,éẹbg,g"ụỸ,Ă0ẹỶ,2géỲ,ỐỖựGE,ÉẸBÔ$/ô%


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới
2012-12-12 09:32:04

(QT) - Xác định rõ vai trò nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) đã chủ động triển khai nhiều hoạt...

Cách làm giàu của Pả May

Cách làm giàu của Pả May
2012-12-06 12:08:26

(QT) - Dám nghĩ, dám làm, dám mạnh dạn bước qua những hủ tục lạc hậu để thay đổi nếp nghĩ của bà con dân bản, và hơn hết là tìm kiếm cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ...

Hướng Hóa xây dựng nông thôn mới

Hướng Hóa xây dựng nông thôn mới
2012-12-06 12:04:55

(QT) - Xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là một trong 8 xã được tỉnh Quảng Trị chọn làm điểm để triển khai xây dựng nông thôn mới. Hơn 2 năm qua, nhờ làm tốt công tác...

Gương sáng cựu chiến binh

Gương sáng cựu chiến binh
2012-12-04 10:26:01

(QT) - Đó là ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1936 tại thôn Nại Hiệp (Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị), một cựu chiến binh luôn biết vượt lên mọi khó khăn, thách thức để xây dựng...

Xóa đói giảm nghèo vẫn là bài toán khó ở A Vao

Xóa đói giảm nghèo vẫn là bài toán khó ở A Vao
2012-11-30 04:58:24

(QT) - Ký ức về chuyến đi A Vao lần đầu tiên trong tôi vẫn còn rất rõ, đó là một ngày cuối năm 2007 khi cùng những cán bộ Phòng Dân tộc huyện Đakrông (Quảng Trị) và các thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết