Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCxJFVxajhurghMeG6uOG7knvhu65U4bq44buw4bu04bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurhUw5pI4bq4VcOM4buu4bq44buqVcOa4bq44buQV+G6uOG7mMOSNuG6uOG7mH3hurjhu5Ak4bq4IT/hurg7VUk74bq44buwN+G6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiULDreG7tOG7rOG6uOG7rkg24bq44bq+L+G6vMOKw4Lhurjhu7Dhu4jhu65V4bq44buYw4xW4bq4w7ouKeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7s+G6uCjhu57hurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4w6nhu7Thu65U4bq4w63DjeG6uOG7kFVW4bq4w5TDmuG7nijDguG6uDMgSOG6uMOUSOG7ruG6uFXDjeG7rlXhurgoVeG7tOG7rlThurjDlElW4bq4KMOM4bus4bq44buSIOG7rlThurgzw5pQ4buQ4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uCjDmuG7ouG7rOG6uOG7kFV94buuVOG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq4O1VY4buuVOG6uMSRw7J4w6xlLeG6vEfhurgow4zDmuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5jDmlHhu6zhurgow5rhu6Lhu6zhurjhu5BVfeG7rlThurjhu5B9SOG6uCguKeG7rlThurgoT+G7rOG6uMOUSijhurjhu5jDkinhurgoIOG6uChVIuG6uMOK4bq4KCnDkuG7ruG6uCglw5rDguG6uOG7rlTDjTbhurjhu4Iv4bq8w4ovw4rhurrDiuG6vOG6pOG6qi87QuG6qihIw5Thu7Dhu5ThurghKDbhu7Dhu5ThuqLDieG7rEguVMOa4buu4bqyw4o7NeG6uEgpKFbDiULhuqooLkLhuqoo4buSQuG6qsOa4busVOG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG6pMOUSFYsKUjhu65UKC7DmuG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DiuG6vOG7gEYv4buARuG7kuG7hsOK4bq84buA4bq64bq6Rijhurzhu4Lhur7hurrhu4RH4buw4bq84bqk4buoO1TDieG6uC9C4bqqLyjhu5JC4bqqLyguQuG6qiguQuG6qijhu5JC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6w5rhu6Lhu6zhurjhu5BVfeG7rlThurgzSuG7kOG6uDXDmuG7ruG6uDtVWOG7rlThurjEkcOyeMOsZS3hurxH4bq44buQVVbhurhVWeG7kOG6uCHDmuG7rlXhurg/4bq4KFXDjeG7rlXhurg7VeG7tuG6uMOp4bu04buuVOG6uMOtw43hurgt4bq4xIPhu65V4bqy4bq4w7rhuqRu4bqqLztC4bqqLyjhu5JC4bqqLyguQuG6qi8oSMOU4buw4buUQuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDulXhu5RW4bq44buw4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uMO6Linhu65U4bq4KE/hu6zhurjhu7Phurgo4bue4bq4KFXDjeG7rlXhurg7VeG7tuG6uMOp4bu04buuVOG6uMOtw43DguG6uFXDmlDhu67hurjhu65INsOC4bq4KOG7pOG7rlXhurhV4buk4buuVeG6uMSRw7J4w6xlLeG6vEfhurgoLuG7ouG7ruG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq44buYSOG7rlThurjhu5LDmlLhu67hurjDlMOa4bue4buu4bq4O1Ui4buQ4bq4KMOMO+G6pOG6uMOzVcOa4bugKeG6uCguXSrhu65U4bq4VSY74bq44buSXSThu65U4bq4KMOZ4buuVeG6uDMlw5rhurh1w6B0dS3EkVZ4LcOK4bq44buY4buI4bq44buYXSbhu5DhurhUVcOa4bq44buuVeG7jOG7ruG6pOG6uHjhu6Thurgz4buMNsOC4bq4w7ouKeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7s+G6uCjhu57hurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4LCk24bueKOG6uOG7mOG7puG7rlXhurgow4zhu6zhurjhu5Ig4buuVOG6uDPDmlDhu5Dhurgow5rhu6Lhu6zhurjhu5BVfeG7rlThurgzSuG7kOG6uDXDmuG7ruG6uDtVWOG7rlThurjEkcOyeMOsZS3hurxH4bq44buYUeG6uOG7mOG7iuG7rOG6uMOU4buKVuG6uCEw4bq4SOG7ruG6uChWw43hu67huqThurhvQCjhurjhu7A34bq44buSVuG6uOG7qlVJ4buQ4bq44buSw5Xhu67hurjhu5jhu57hu67hurgzw5pQ4buQ4bq4KMOM4bus4bq44buSIOG7rlThurgzw5pQ4buQ4bq4KMOa4bui4bus4bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJHDsnjDrGUt4bq8R+G6uCjDjMOa4bq44buQSeG7kOG6uOG7mMOaUeG7rOG6uCjDmuG7ouG7rOG6uOG7kFV94buuVOG6uOG7kH1I4bq4w7ouKeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7s+G6uCjhu57hurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4w6nhu7Thu65U4bq4w63DjeG6uOG7sMON4bq44buYSOG7rlThurjhu5BVKuG6uGRA4bq44buz4bq4KOG7nuG6uOG7kFfhurjhu5BPKeG6uCgu4buK4bq44buwKsOa4bq44buQVcOZ4buuVeG6uChVIuG7kOG6uOG7kFVW4bq44buQSeG7kOG6uHU/4bq44buz4bq4KOG7nuG6uDPhu6Dhurgzw5pQ4buQ4bq4KMOM4bus4bq44buSIOG7rlThurghMeG6uOG7knvhu65U4bq44buQSeG7kOG6uOG7sOG7tOG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq44buQV+G6uFTDmkjhurhVw4zhu67hurghMeG6uOG7knvhu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6Ll0l4buQ4bq44buYV8OC4bq4KCDhurjhu5Ap4bu2w5rhurgoVUnhu65U4bq4Ry/DiuG6usOK4bq8w4LhurjDui4p4buuVOG6uChP4bus4bq44buz4bq4KOG7nuG6uChVw43hu65V4bq4O1Xhu7bhurjDqeG7tOG7rlThurjDrcON4bq44buY4buI4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6pVSMOa4bq4KMOa4bui4bus4bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJHDsnjDrGUt4bq8R+G6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurgoIOG6uOG6vMOK4bq44buY4bue4buu4bq44bq84buE4bq4KCkjw5rhuqThurhtVcOa4bq4w5TDmuG7nijhurgow5rhu67hurhzKeG7iuG7rlThurjDui7hu6bhurjhu5jhu4jhurjhu65V4buM4buu4bq44buqVVbhu4rhu65U4bq44bq+4buGw4Lhurzhurjhu65UVeG7pOG7ruG6uOG7sMOa4bugKeG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq4O1VY4buuVOG6uMSRw7J4w6xlLeG6vEfhurjhu5BX4bq4VMOaSOG6uFXDjOG7ruG6uCEx4bq44buSe+G7rlTDguG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurgoLuG7ouG7ruG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq4LsOTKOG6uOG7sFbhurjhu7BK4buuVOG6pOG6uMO6VeG7tOG7rlThurgow5rhu67hurgz4bug4bq4M8OT4buu4bq44buY4bug4bq44buuw402w4Lhurhpw5pJ4bus4bq44buY4bu24buQ4bq4dT/hurjhu7Phurgo4bue4bq4w6k94bq4eMSo4buu4bq4w60+4buuVOG6uOG7kFVW4bq4w5TDmuG7nijDguG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5I+4buuVOG6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurgoIOG6uOG6vMOK4bq44buY4bue4buu4bq44bq84buE4bq4KCkjw5rhurgoLuG7ouG7ruG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq44buuVTLhu65U4bq44buuVMONNuG6uCwpSOG6uOG7sMON4bq4O1PDmnrhu5Qu4bq44buQV+G6uFXDjOG7ruG6uCEx4bq44buSe+G7rlThurjhu7DDjeG6uChVSeG7rlThurjDii/DiuG6usOKw4rDguG6uOG7kFUi4bq44buqVeG7tOG7rlThurg7VeG7isOa4bq44buw4bu04bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurhVw4zhu67hurjhur7hurov4bq84bq8L8OK4bq6w4rhurzhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4buT4buuVOG6uMOtPuG7rlThurjhu5BVVuG6uMOUw5rhu54o4bq4KFXhu6Lhu6zDguG6uFXDmlDhu67hurjhu65INsOC4bq44buw4bu04bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurhVw4zhu67hurjhur7hurov4bq84bq8L8OK4bq6w4rhurzhurjhu5hI4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq4KMOM4bus4bq44buQVVbhurjhu65V4buMO+G6uOG7qlVW4bq44buuVV3hu65U4bq44buQV+G6uChVUeG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4ITHhurjhu5J74buuVOG6pOG6uOKAnMSRVTzhu65U4bq4KOG7tMOa4bq44buQVcWo4bq4ITHhurjhu5J74buuVOG6uOG7qlXDmuG6uOG7kFfhurjhu5jDkjbhurjhu5h94bq44buQJOG6uCE/4bq4O1VJO+G6uOG7sDfhurgzw43hurg7VeG7isOa4bq44buY4buK4bus4bq4w5Thu4pW4bq4SOG7ruG6uChWw43hu67igJ3DguG6uGnDmknhu6zhurjhu5jhu7bhu5Dhurh1P+G6uOG7s+G6uCjhu57hurjDqT3hurh4xKjhu67hurjDrT7hu65U4bq44buqVU3hu65U4bq44buY4bum4buuVeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDulXhu5RW4bq4KFXhu7Thu65U4bq4KMOa4buu4bq4KCDhurhkSOG7ruG6uMSRVcWo4bq44buYw4xW4bq4xJFVw5rhu57hu67hurjhu5Lhu6bhu5BV4bq4KMOa4bui4bus4bq44buQVX3hu65U4bq4M0rhu5Dhurg1w5rhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJHDsnjDrGUt4bq8R+G6uCjFqOG7rlXDguG6uCguVuG7rlThurjhu5gmKOG6uCjDmuG7ouG7rOG6uOG7kFV94buuVOG6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurgoIOG6uOG6vMOK4bq44buY4bue4buu4bq44bq84buE4bq4KCkjw5rhurjhu7DDkuG7ruG6uOG7rsONNsOC4bq44buSMOG6uOG7qsOa4bue4buu4bq4KFbDjeG7ruG6uCjFqOG7rlXhurjhu5BX4bq44buqVVbhu4rhu65U4bq44buCR+G6pOG7hOG6vMOK4bq44buuVF0qw5rhurjhu5hdJuG7kOG6uCjDmuG7ouG7rOG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq4O1PDmnrhu5Qu4bqk4bq4xJFJ4buQ4bq44buYJijhurgow5rhu6Lhu6zhurjhu5BVfeG7rlThurjhu5BVVuG6uOG7rlRdKsOa4bq4KCDhurjhurzDiuG6uOG7mOG7nuG7ruG6uOG6vOG7hOG6uCgpI8Oa4bq4IeG7nOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buSw5pS4buu4bq4LkjhurgoVeG7lFbhurjhu7BA4bq4KC7hu6Thu65V4bq4KCDhurgsKTfhurjDrHjhurjhu67EqOG7rOG6uMOK4bq6w4rhurzhurjhu5jhu57hu67hurhV4bueKOG6uCwpN+G6uMOs4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6usOKw4rhuqThurjDqeG7tsOa4bq4KF0m4buuVOG6uCjDmuG7ouG7rOG6uOG7kFV94buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq4XSnhurgow5rhu6Lhu67hurgoIOG6uOG7mEDhurgoKSPDmuG6uOG7kEhW4bq4NSnhu7bhu65U4bq4KFXDkzvhurgoXSThu65U4bq4IuG7rlThurgzJcOa4bq4IeG7tuG6uDNK4buQ4bq4NcOa4buu4bq44buYXSbhu5Dhurg7VU/hu67hurjDlCPhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7pPNuG6uG5W4buuVOG6qi87Qg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng
2021-12-02 14:24:34

QTO - Từ ngày 2 - 6/12, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho các thành viên Ban quản lý mô hình du...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết