Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7oeG7quG6vuG6qsOS4buG4buk4bqqW+G7lOG6qk/hu7Lhuqrhu55Y4bug4bqq4bue4bu4PeG6qibhu4BP4bqq4bui4bugfeG6vuG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqW+G7huG6qk7hur7hu6bhu6Lhuqrhu4nhur7hu6bhu6A9PyXDg+G6quG6seG7puG6quG6qVjhurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3hu4fhu4zhur7Dk+G6qOG6tOG6p+G7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhur4g4bqqxJAvQ0TDg+G6quG7m+G7nsav4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LhuqrEqeG6vuG7pOG6qlvhu4bhuqrhuqnhu4Lhu6DhuqoqKeG6qsOSw41P4bqq4buk4buW4bum4bue4bqqJsWo4buG4bum4bqqJD8g4buU4bum4bqq4bqx4bum4bqq4bqpWOG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6Thuqrhu5/hu54l4bugxILhuqrhu5sl4bq+4bum4bq+IOG6quG7qeG7jCXhu6Thur7huqrDklfhu6bhu6LhuqpP4bueLuG6qiYlUeG6qk4/WeG7oOG6qibhu6rhur7huqrDkuG7huG7pOG6qiYlPk/huqomPyDhu5jhu6bhuqpb4buU4bqqJuG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu6Thu4Lhu6DDg+G6qsOSSj/huqomKOG6quG7ouG7oH3hur7huqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qlvhu4bhuqpO4bq+4bum4bui4bqq4buJ4bq+4bum4bugPT8lw4PhuqrhurHhu6bhuqrhuqlYxILhuqrhu6FZ4bum4bui4bqqw5lG4bum4bue4bqqKj7huqrhurHhu6bhuqrhuqlY4bqqJuG7guG7oOG6quG7oeG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqq4buHV+G6quG6p+G7nlDhuqrhu4nhu6Dhu6bhu57huqrhu4nhur7Dk+G6vuG7puG6quG7icWo4bue4bq+4bum4bqq4buf4buMJuG7nuG7oOG6qk874bum4bui4bqqw5M+4bqqTj9Z4bug4bqqJuG7quG6vuG6qsOS4buG4bukxILhurIvPeG6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqCQ/4bq+4bum4buiJiXhu6DEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RDReG6vC9F4bq8w5PDiUPhurjDiUXEkEMmQ+G6uMSQQuG6ukPDmUPEglU94bui4bqo4bqqL+G6tOG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7m+G7nsav4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LhuqrEqeG6vuG7pOG6qj3hu57hu4Am4bqqTuG7oMagP+G6qibhu4Lhu6DhuqpOP1nhu6Dhuqom4buq4bq+4bqqw5Lhu4bhu6Thuqot4bqqOeG7puG7nuG6oOG6quG7i8SCNeG6si894bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4buC4bug4bqqTj9Z4bug4bqqJuG7quG6vuG6qsOS4buG4bukw4Phuqrhu57hur7hu6DhuqpO4buS4bum4bqqw5JG4bqqTzvhu6bhu6LhuqomJeG6vsWo4bqqw5JZ4bug4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qibhu6Dhu6bhuqpb4buU4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqLeG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qsOSw41P4bqqJiUo4bum4bui4bqqTy7hur7huqomPOG7puG7ouG6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buixILhuqrhu4Hhu6Dhu7Thu6Dhuqom4bue4bug4buWP+G6qibhu6Dhu5Thu6Thuqrhu6ZH4bum4buiw4PhuqrDmeG7uOG7oOG6qibhu57hu5jhuqpPLuG6vuG6quG7puG7nuG6vj/huqrDksag4bqqJlHhu6Thuqrhu57hu6DGoD/huqpP4buy4bqq4bueWOG7oOG6quG7nuG7uD3huqom4buAT+G6qsOSSj/huqomKOG6qiYlxajhu6bhu6LhuqomKOG7suG7puG7ouG6qsOZ4bq+4bug4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrhu6RYJuG6qipW4bqqw5lU4bum4bue4bqqWz5P4bqq4bum4bueKOG6qibhu6Dhu5Thu6Thuqrhu6ZH4bum4bui4bqqW+G7huG6qsOa4bug4bum4bue4bqq4bum4bui4bue4bug4buW4buk4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qiYlV+G7puG7ouG6qibhu54uIOG6qirhu4Thu6bhuqpPLuG6vuG6quG7qeG7oOG7libhuqrEqeG6vuG7pOG6quG7psav4bug4bqqT+G7nj/hu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqq4bumxq/hu6Dhuqol4bug4buS4bum4bui4bqi4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qig/4bqqJuG7oOG7kuG7puG6qiYl4buq4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOZVOG7puG7nuG6qls+T+G6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qirhu4Thu6bhuqo94bueTOG7pOG6quG7puG7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3EguG6quG6p+G7suG6quG7nljhu6Dhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqqW+G7huG6qsOSSj/huqomKOG6quG7ouG7oH3hur7huqomU+G7puG7nuG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qk7hur7hu6bhu6Lhuqrhuqnhu67hu6bhu6LhuqrhuqVIT+G6quG6seG7puG6quG6qVjhuqrhu6bGr+G7oOG6qk/hu54/4bum4bui4bqqW+G7huG6quG7ieG6vuG7puG7oD0/JeG6quG7psav4bug4bqqJeG7oOG7kuG7puG7ouG6ouG6qibhu6Dhu5Thu6Thuqrhu6ZH4bum4bui4bqqw5rhu5gm4bqq4bumVuG7oOG6qk8u4bq+4bqqTuG6vuG7puG7ouG6quG7ieG6vuG7puG7oD0/JeG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6quG7pijhu7RP4bqqNSrhu4zhur7hu6bhuqLhuqom4bug4buU4buk4bqq4bumR+G7puG7ouG6quG7puG7oijhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqTy7hur7huqrhu4nhur7hu6bhu6A9PyXhuqLhuqom4bug4buU4buk4bqq4bumR+G7puG7ouG6qiI/xKgm4bqqw5rhu55MP+G6qk/hu4BP4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4buk4bqq4bum4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qiY84bqq4buJ4bq+4bum4bugPT8lxILEgsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57hu4Am4bqqTuG7oMagP+G6qibhu4Lhu6DhuqpOP1nhu6Dhuqom4buq4bq+4bqqw5Lhu4bhu6TDg+G6quG7m+G7nsav4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqq4buHxajhu4bhu6bhu6LhuqrEqeG6vuG7pOG6qsOa4buew4zhu6bhu6LhuqrDklLhu6bhu57Dg+G6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5nhu7jhu6Dhuqom4bue4buY4bqqTy7hur7huqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6quG7puG7nijhuqpPxq/huqpE4bqqT3vhur7huqrDmuG7nkw/4bqqJD9WT+G6qibhu5jhuqrDkijhu7bhu6bhu6LhuqpOWOG6qsOZ4buG4bqq4buL4bq+xajhuqrhuqXhu4TFqOG6qibhu6Dhu5g94bqq4bui4bug4buAPeG6qiZT4bum4bue4bqq4buf4bq+W+G6vuG7puG7puG6vsOa4bue4buMJuG6qlvhu4bhuqrhu4vhur7huqrhu4vhur4g4bqqJuG7oOG7mD3huqrhu6Lhu6Dhu4A94bqqJlPhu6bhu57huqrhu5/hur7DmeG6vlvhur7hu6bDg+G6quG7pijhu7RP4bqq4bqn4buH4bqt4bqnxKnhuq3huqrhu4vhu4bFqOG6ouG6qsOZ4buG4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrDkuG7oMag4buk4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qiY/IOG7mOG7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7nj8g4buYJuG6quG7pOG7gk/hu57huqokP1ZP4bqq4bui4bug4bq+4bqq4buiV+G7pOG6quG7nT9WT+G6qsOZWOG6qkM1w4PhuqrDkijhu7bhu6bhu6Lhuqrhu4dX4bqq4bqn4bueUOG6quG7ieG7oOG7puG7nsOD4bqq4budP1ZP4bqqw5lY4bqqw4rhuqrhu6JI4bum4bqqW+G7tOG7oOG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6qjbDg+G6quG7nT9WT+G6qsOZWOG6qkPDieG6rcOD4bqqTzvhu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqqJj8g4buY4bum4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqKkgm4bqq4bqlSE/huqot4bqqxKnhur7hu6TDg+G6qsOa4buYJuG6quG7plbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqT+G7hOG7puG7ouG6quG6p3vhur7huqrhu6nhu6Dhu5Ymw4PhuqpP4buE4bum4bui4bqqTuG7oMag4bum4bqq4bumKOG7tE/huqoq4buIP+G6quG7iTThuqrhu6Hhu54uIOG6quG6sMOS4bq+4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qsOSSj/huqomKOG6qsOSxqDhuqrDksav4bum4bqqJuG7hj/huqom4buE4bug4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqpDQkLEgkJCQuG6quG6reG7q+G7oeG6tuG6ouG6qk/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qsOSRuG6qsOSKOG7uE/huqrhu6Hhu54u4bqqJijhu7Thu6bhu6Lhuqrhuqfhu55Q4bum4bue4bqqPeG7ni7huqo94bue4buS4bqqw5M/IOG7libhuqrhu50/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqrhu6ZH4buk4bqqREJEQuG6qsOSUuG7puG7nuG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDkuG7mOG7puG6quG7pkfhu6ThuqpEQsSQQsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTDrOG7nj/huqrDrOG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqrhuqnhu67hu6bhu6LhuqrEqeG6vuG7pOG6qlvhu7Thu6DhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qiZQT+G7nuG6qkTEkMSC4bq6w4pE4bqq4bue4bq+4bqqw5Io4bu4T+G6quG7oeG7ni7huqomKOG7tOG7puG7ouG6quG6p+G7nlDhu6bhu57huqo94bueLuG6qj3hu57hu5LhuqrDkz8g4buWJuG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqT+G7suG6qk/hu57hu5jhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qirhu4BP4bue4bqqKD/huqrDkkbhu6DEguG6quG7oeG7oOG7lOG7pOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqomJUDhuqom4bue4buG4bum4bue4bqq4bukWCbhuqomJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqq4buk4bu04bug4bqqW+G7lOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDmSjhu7jhu6bhu6Lhuqoq4buCT+G7nuG6qk8u4bq+4bqq4buk4bug4buU4bum4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqq4bukLE/huqom4bug4buSP+G6qsOS4buY4bum4bqq4bumR+G7pOG6qkRCRMOJ4bqqw5Lhu4Im4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG7ouG6qsOJxIJCQkLhuqrhu4nhu6vhuqrDkuG7oOG7luG7puG6qiY84bqqT+G7gE/huqrhu6bhu57hu4bhuqrhu6Thu4Ag4bqq4bum4bue4bug4buWJuG6qsOS4bug4buW4bumw4PhuqrDkuG7oOG7luG7puG6qsOa4bueUMOD4bqqw5Lhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6Lhu6DGr8ODw5Lhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6TDjSbhuqomJeG7tuG7oOG6qlvhu4bhuqom4bueLiDhuqrDkuG7oOG7luG7psOD4bqq4buixq894bqqPeG7nkrhu6bhuqom4buCxajhuqrDkljhu6bhu6LhuqrDmT5P4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buYxILEgsSC4bqq4bqtxajhuqpbSyDDg+G6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqokP+G6vuG6qk4/WeG7oOG6qibhu6rhur7huqrDkuG7huG7pOG6qirhu5Dhuqrhu6RA4bqqJeG6vuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpP4buy4bqq4bueWOG7oOG6quG7nuG7uD3huqom4buAT+G6qiYl4buS4bum4bqqT+G7gE/huqrDmVThu6bhu57huqpbPk/huqom4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7pOG7guG7oMOD4bqqw5JKP+G6qiYo4bqq4bui4bugfeG6vuG6qiZT4bum4bue4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqW+G7huG6qk7hur7hu6bhu6Lhuqrhu4nhur7hu6bhu6A9PyXhuqomJeG7kuG7puG6qk/hu7LhuqoqQOG6qj3hu57hu4Am4bqq4buePyDhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4ThuqrDmeG7uOG7oOG6qibhu57hu5jDg+G6qibhu6Dhu5Thu6Thuqrhu6ZH4bum4bui4bqqW+G7huG6qibhu57hu5jhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqpPLuG6vuG6quG7pMOd4bug4bqqTuG7kuG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57Gr+G6quG6p+G7ni7huqomUk/hu57huqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6quG7h8Wo4buG4bum4bui4bqqxKnhur7hu6ThuqpPIeG7puG7ouG6qsOS4buU4bqq4bum4bui4bueUuG6quG6qeG7guG7oOG6qiop4bqqw5LDjU/huqrhu6Thu5bhu6bhu57huqomxajhu4bhu6bhuqokPyDhu5Thu6bhuqrhurHhu6bhuqrhuqlY4bqqJuG7guG7oOG6quG7qeG7oOG7libhuqrEqeG6vuG7pOG6quG7n+G7niXhu6DEguG6quG7myXhur7hu6bhur4g4bqq4bup4buMJeG7pOG6vsOD4bqq4buhWeG7puG7ouG6qsOZRuG7puG7nuG6qio+4bqq4bqx4bum4bqq4bqpWOG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu6Hhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG7h1fhuqrhuqfhu55Q4bqq4buJ4bug4bum4bue4bqq4buJ4bq+w5Phur7hu6bhuqrhu4nFqOG7nuG6vuG7puG6quG7n+G7jCbhu57hu6Dhuqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6qiQ/4bq+4bum4bqqJuG7iOG7pMOD4bqq4buew53huqomJeG7uMOD4bqqIjpP4bqqJuG7oOG7mOG7psOD4bqqw5rhu5gm4bqq4bumVuG7oOG6qk9Y4bum4bui4bqqw5JX4bum4bui4bqqw5PFqOG6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpPLuG6vuG6quG6seG7puG6quG6qVjhuqrhu6bGr+G7oOG6qk/hu54/4bum4buiw4PhuqpO4bq+4bum4bui4bqq4buJ4bq+4bum4bugPT8l4bqq4bumxq/hu6Dhuqol4bug4buS4bum4bui4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrDmuG7nuG7hMWo4bqqKuG7gCbDg+G6qiZR4buk4bqqw5rhu6Dhu5jhu6ThuqpP4buy4bqq4bueWOG7oOG6qsOa4bug4bum4bue4bqqw5PFqOG6vuG7puG7nuG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLEguG6quG7nT/hur7huqrDksavw4Phuqrhu6LGrz3huqo94bueSuG7puG6qk8u4bum4bui4bqqT1bhuqpb4buG4bqqJkfhu6bhu6LhuqpPKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7suG7puG6quG7pn3hur7huqrhu6RW4bug4bqqJD/hur7hu6bhuqrhu57hu5bhuqrhuqlW4bug4bqqJuG7gE/huqpP4bue4bug4buY4bum4bqqw5ko4bu4T+G6qibFqOG7huG7puG6qsOT4bug4buW4bum4bqq4bui4bugfeG6vuG6quG7qeG7oOG7libhuqrEqeG6vuG7pOG6qlvhu4bhuqrhurHhu6bhuqrhuqlY4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqrhu6Thu7Thu6DEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buL4buS4bqqNeG7puG6si894bq0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng
2021-12-02 14:24:34

QTO - Từ ngày 2 - 6/12, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho các thành viên Ban quản lý mô hình du...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết