Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOCcOG7oE3hu6ZC4buMU8Wo4bugQuG7oFhCJuG7tELhurpCw5J7QuG7hsWoQj8qUsWo4bugQiThu6Dhu5hCw5I6MMagP0LDk+G7oCFCPyop4bu0xajhu55Cw5Phu6A6MOG7msWoQuG7pi7Dk0Lhu4xRw5Phu6BCJn1Cw5Iuxajhu55CKj7FqOG7nkIm4buAxajhu55C4bumLsOTQuG7jFHDk+G7oELDmeG7oOG7hsOT4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOC4bqt4bugUOG7ljpCRS9ExJDEgkLhu53hu6Dhu6hC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQnDhu6Ap4bu4xajhu55CPyp7w5NCceG6p2rhuqlCP1TFqOG7oELhu4Phu4JC4buhNULhuqtYxajhu55Cw5Phu6AhQj8qUkLDkzpZw5NC4bug4buwJEI/4bugTeG7pkLhu4xTxajhu6BC4bugWEIm4bu0Qj8qUsWo4bugQiThu6Dhu5hCw5I6MMagP0LDk+G7oCFCPyop4bu0xajhu55Cw5Phu6A6MOG7msWoQuG7pi7Dk0Lhu4xRw5Phu6BCJn1Cw5Iuxajhu55CKj7FqOG7nkIm4buAxajhu55C4bumLsOTQuG7jFHDk+G7oELDmeG7oOG7hsOTQuG7jFdQQl3hu7ZQQuG6ukLDkntC4buGxajEgkLhu55Y4bum4bqiQnAq4buAxajhu55CPyrhu4RQQsOT4bugSMWoQsWoOlZQQsOTVsWo4bueQsWo4bue4bugxqBCw5Phu4DGr0LDmeG7oMOVJELDmVHFqELhu6tVxajhu6BCcDvDg0JwKuG7gMWo4bueQj8q4buEUEI/w53FqOG7nkLhu6BAJELhuq3hu4Dhu6ZC4buJWcODQnAqOsWo4bueQj/EqOG7pkLhuqvhu4LGr0I/4buExq9CXeG7gkIm4buGP0Lhu6Dhu4TDk+G7oELhu6Thu4ZQQiDhu45CxKnhu4TFqOG7oELhu4lQxajhu6DDg0Lhuq3hu7RCJiNC4bug4buEQj9Lxajhu55Cw5nhu6A6QsOSOkLhu6RTw5Phu6BCw5JTw5Phu6BCXS5C4bqtfeG7gELhu6tQxqA/Qi1C4bqtfeG7gEJwLMWo4buew4NCcFDhu5o6QsOSe0Lhu4bFqELhu4wp4bu4xajhu55C4bueUOG7gMavQj/hu6BWxajhu55C4bukUOG7mMWoQuG7oDowxqDFqELhu4dQxq9C4buJUMWo4bugQi1C4bqt4buA4bumQuG7iVnDg0Lhuql7QuG7hsWoQiDEqDBCw5J7xajhu55CPyouQiYjQuG7pOG7guG7pkJdUMagw5NC4bqt4bugUELhuq0uw5NCP+G7oDrhu5RC4bugOjDGoMWoQuG6q+G7gMOZKlbFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQ/4buAT+G7pOG7jkImPzDhu6Thu47hu7fhuqrhu6bhu4Aq4bueUMWo4bqixJAkIELhu4A6P8av4bqqw4LhurQ/KsOC4bq0P8OSw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJTrhu4DFqOG7nj8qUOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkETDicOKL8OJw4rDkuG6uEThur5Dw4nhurhFP0ThurpFQ+G6vMSQ4bukROG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhurQvP8OSw4LhurQvPyrDguG6tD8qw4LhurQ/w5LDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bud4bug4buoQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oEJw4bugKeG7uMWo4bueQj8qe8OTQnHhuqdq4bqpQj9Uxajhu6BC4buD4buCQuG7oTVC4bqrWMWo4bueQjDhu5g6QsOTSzpCP+G7oCFCPy7Dk0Lhu6BYQibhu7RCw5Phu4bDk0LDkntC4buGxahCJOG7oEZQQj86xKjFqEI/4bugIULhu4w7xajhu55CJTowQuG7jFPFqOG7oELDkyHhu4BCJOG7oOG7hiRC4bukOkw/Qi1CYcWo4bug4bqiQuG7i+G6ruG7oeG6tC8kw4LhurQvP8OSw4LhurQvPyrDguG6tC8/4buAT+G7pOG7jsOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jw4buEUELDkzpZw5NC4bug4buwJMSCQuG7jOG7hFBCw5JQxqDFqELDk+G7hsOTQiYjxIJCT+G7gMWoQsWo4bue4buCxajhu6DEgkLhu4zhu7TFqEJdU0Lhu6RQ4buYxahCJTrhu4DFqELhu4xHQuG7jOG7hsWo4bugQuG7nlDhu4bEgkIk4bugxKjFqEI/UcOT4bugQj9Rxajhu6BCw5nhu6BGQj/hu6BQQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQsOSe0Lhu4bFqELDkyjFqOG7nkLFqOG7oClCXSnhu7bFqOG7nkLhu6ZJw5NCw5NLxahC4buMKUDDk0I/4bug4buGxq9C4buePcODQuG7pOG7guG7pkIq4buuQsOT4buGw5NCXUrFqELhu4zhu5ZCXeG7lkI/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqMSCQj8qUsWo4bugQj97xIJCP+G7oCFCPy7Dk0Jd4buCQj/hu6BXxajhu55Cxajhu6BKP0Lhu6ZZP0ImV0LFqFlQQsOSOsWo4bueQj8qxq/FqOG7nkJP4buGxq9Cw5Phu4bGr0Lhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQuG7g1lQQuG7jFjFqOG7nkI/4bugTeG7pkLhu4xTxajhu6BCw5Phu6AhQj8qKeG7tMWo4bueQsOT4bugOjDhu5rFqELhu6Yuw5NC4buMUcOT4bugQiZ9QsOSLsWo4bueQio+xajhu55CJuG7gMWo4bueQuG7pi7Dk0Lhu4xRw5Phu6BCw5nhu6Dhu4bDk0I/4bug4buOxq9C4buMO8Wo4bueQiU6MELhu4xTxajhu6Dhuq5C4buh4buAOkLDmeG7oFBCIOG7juG7pkIgw5U/QuG7oFhCJuG7tMSCQuG7g1lQQuG7jFjFqOG7nkI/4bugTeG7pkLhu4xTxajhu6BC4buMR0JP4busQiThu6BQ4buUOkLDmVHFqEJd4buCQj/hu6BXxajhu55Cxajhu6BKP0I/4bugVsWo4bueQiU64buAQsOT4bugIUI/Kinhu7TFqOG7nkLDk+G7oDow4buaxahC4buMw51QQuG7pi7Dk0Lhu4xRw5Phu6BCJn1Cw5Iuxajhu55CKj7FqOG7nkIm4buAxajhu55C4bumLsOTQuG7jFHDk+G7oELDmeG7oOG7hsOTQuG7jOG7mkI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOT4buGw5NCw5J7QuG7hsWoQsWo4buoUEI/KuG7mMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bud4bug4buGP0JPUOG7mjpCw5nhu5Q/QuG7pDpMxahCw5M6WcOTQuG7oOG7sCTEgkLhu53hu6Dhu6hC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQnDhu6Ap4bu4xajhu55CPyp7w5NCceG6p2rhuqlC4buD4buCQuG7oTVC4bqrWMWo4bueQsWo4bugSsWoQuG7puG7hMWo4bugxIJCJTrhu4DFqELhu4xQ4bua4bumQsOTIeG7gEI/VMWo4bugQuG7pDpWxahC4buMWMWo4bueQuG7oOG7gsWo4bugQsOTLMWo4bueQsWo4bug4buCQuG7jEs6Qj8pQj8qxq/FqOG7nkJdUMagw5NCP+G7hMavQuG7jFDhu5Y6QsOZUMagxahCP+G7oDpMxahC4bukQFBCPypQ4buaxahCw5nhu6Dhu4BQQsOSe0Lhu4bFqELFqOG7oMON4bumQuG7nuG7qCRCJOG7oEvFqELhu4xNMELFqOG7oOG7gMWo4bugQsOT4buGw5NCw5NWxajhu55CPypSxajhu6BCJOG7oC7Dk0JdLkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELDmVDFqOG7oEI/4buUQi1CIEdC4bugWVBCw5Mh4buAQuG7jFPhu4BCJOG7oCnhu7TFqOG7nkLFqOG7oCnFqOG7nkIk4bugRlBCPzrEqMWoQj/hu6AhQuG7jDvFqOG7nkIlOjBC4buMU8Wo4bugQiThu6Dhu4YkQuG7pDpMP+G6rkLhuqnGr0Lhu4zhu6jEgkIw4buYOkLDk0s6QuG7oSNCalbFqOG7nkLFqOG7nuG7oFDGoCRCXeG7gkLhu51wanDEgkLhuq3hu6BQQuG6rS7Dk0Lhu4tQ4bua4bumQuG7icSo4bumQj9Uxajhu6DEgkLDk+G7hsOTQiYjxIJCT+G7gMWoQsWo4bue4buCxajhu6DEgkLhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu55C4bukUOG7mMWoQiU64buAxahCJOG7oFdQQuG7oEAkQuG7oCnhu7bFqOG7nkLDkk7FqELDk+G7hsOTQsOT4bugIULhu4xLOkI/KULDmeG7oE3FqEI/Kinhu7TFqOG7nkLhu6DGr+G7gsWoQj/hu6BQxqDFqELhu6BYQibhu7RCP+G7oCFCPy7Dk0I/4bug4buOxq9C4bukOkw/QuG7jFPFqOG7oEI/Kinhu7bDk0LDmeG7oFBCPypSxajhu6BC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQj/hu6BWxajhu55CJTrhu4BCw5Phu6AhQj8qKeG7tMWo4bueQsOT4bugOjDhu5rFqELhu4zDnVBC4bumLsOTQuG7jFHDk+G7oEIqPsWo4bueQj8qUOG7msWoQsOZ4bug4buAUEI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOSe0Lhu4bFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7i0jFqELhu6Ep4bu0xajhu57hurQvJMOC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng

Tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng
2021-12-02 14:24:34

QTO - Từ ngày 2 - 6/12, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho các thành viên Ban quản lý mô hình du...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết