Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bu04bqkQUVOQXThu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buX4buzSOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buX4bu24bqm4buXMHRPT0Hhurrhu48v4bqk4bubw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO14bqn4bqnMuG7ly3hu5fhu7Ig4bu44buX4bu04bqkQUVOQXThu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buX4buzSOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buXw6Lhurrhu7NBTU/hurrhu5fhu7bhuqbhu5cwdE9PQeG6uuG7l+G7msO64bq64buX4bu14buQw43hurjDguG7l+G7muG6quG7lyggw6rhu5dPTeG7kMSo4bq4w4Lhu5fhu7lH4bqm4buX4buz4bq84bq4w4Lhu5dP4bqkQeG6uuG7l+G7s+G7peG6uOG7l+G6pOG7iEvhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5dP4bqk4buK4bqm4buX4bqkw7nhurjhu5fhu53hu5fhurjFqcOJb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buPT3Thu7NFQeG7l05P4bueRUHDrOG7lcOJdE3DguG6puG6uGzhu51L4bui4buXdMOTT+G6uuG7lcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VFKcOJdMOCQeG7leG7l3RFT8Os4buV4buV4buX4bqkTkt04bu1QcOs4buVxqHhu5Xhu5fhu7PhurpN4bu3QU3DrOG7leG7m+G7leG7l+G6pOG7nktBTUXhuqbhurjEkMOs4buV4buV4buX4bq64bq44bu1ReG6puG7tcSQw6zhu5VNQU/Dk03hurjhu5dO4bqk4bq64bucKcOJdMOCQcOyT+G6pOG6pk5vTk3hu7Xhu43hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buV4bqkT09LbC8vS+G6pOG6pkHhurjhu7N04bq44bu1w5NvT8OT4bq64bqmT01Bb+G7muG6uC9P4bqmdOG6uOG7nuG6uuG6uC8pw4l0w4JBw6rhuqZB4bucb3ROS+G7omvhuqfhuqTDk8OJ4buz4bq4dOG6pkUp4bu2w6zhu6FxxqFz4bubxqHhu5Uvw7Xhu48vS8O14buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7UoIMOq4buX4bu24bqm4buXMHRPT0Hhurrhu5fhu5rDuuG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l8Oq4bu44buX4bu04bqkdMOJS+G6puG6uuG6uE7hu5cgQXTDgsOTQeG7ly3hu5fhu6ThurjhuqRs4buXIUFPT+G7nuG7jy9Lw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uOG7r+G7nuG7l0XDuuG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l0zDk3Xhu5fhu7N2T+G7l+G6uMOC4buKbuG7l+G7s8So4bqm4buXT8O64bqm4buX4bq4xanhurjDguG7l+G7tcOVdOG7l+G7tuG6puG7lzB0T09B4bq64buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4buyIOG7uG7hu5fhu7V14bu14buX4bu1d8OT4buXT+G6pMOV4buX4buaw7rhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G6pOG7r8OJ4buXw4lH4buX4bu04bqkQUVOQXThu5dP4bqk4buYdOG7l+G6uOG6pHjhurjhu5dOdMOT4buXxJDhuqThuqbhu5fhu4LhurjDguG7l8OC4bqmw5JL4buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buX4bq4w7rhu57hu5fDguG6psO64bq44bqk4buX4bu1w5Lhu5fhu7nDkkvhu5fEqOG7l8OJ4buMdOG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXw7Lhu7XDkkvhu5cuVOG7l+G7msO64buX4bu04bqkdMOJS+G6puG6uuG6uE7hu5cgQXTDgsOTQeG7jeG7l+G7muG7mHThu5dMw5N04buXT03hurrhurjDguG7l09Nw4rhu5coIMOq4buXT8O5w4nhu5dMw5Phu57huq7hurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfDk+G7nuG7l+G6uOG6pOG6psOD4bq4buG7l+G7t+G6uuG7l0/huqThu4rhuqbhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l+G7ueG6vOG7l+G7guG6uMOC4buX4bu14bqkw5Xhu5fhu7XDlXThu5fhu7ThuqRBRU5BdG7hu5dPQuG7l0vhuqTDkuG7l8Oi4bq6w4l04bq44buXVOG7s010w4nhurrhu5rhuqbhu7XhuqThu5fhu5rDveG6uOG7l+G7uXThurjDguG7l012T+G7l8OJw4Phu5fhu7Xhu5TDk+G7lyggw6rhu5fhu7J0TeG7tUFF4bq64bq4dG7hu5fhurNBS+G7lyHDk3RN4bu34bqm4bq6RXThu5fhurjDg+G6uOG7l+G7ueG7p+G7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu5pH4bqm4buX4bua4bun4buX4buzSOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buX4bu24bqm4buXMHRPT0Hhurpv4buXMeG6pOG7kOG6uMOC4buX4bq4SeG7l0Xhu5Thu7Xhu5fhu7XhuqTDqOG6uuG7l8SQw4Hhurrhu5fhurNBS+G7lyHDk3RN4bu34bqm4bq6RXThu5fhu5rhuq7hu5dO4buv4bq44buX4bqlT3TDieG6tOG6uk3hu7fhu5fhu7JN4bqm4bu3w4JB4buX4bu1w5V04buXT0Lhu5dL4bqkw5Lhu5cxw4J04buX4bu54bun4buXT+G6pHZP4buX4buzw7nhuqbhu5fhurjDg+G6uOG7l+G7tOG6pEFFTkF04buX4bu54bun4buXTMOT4buexIJP4buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bu54burT+G7l+G6uOG6puG6rsOJ4buXT+G6puG6uOG7l+G7msO64bq64buXKCDDquG7l+G7tuG6puG7lzB0T09B4bq64buXLeG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54buQ4buI4bu14buXw4nhurDhurjhuqThu5fhu7d04bq44bqk4buXRcO64buXxJDhuqDhu5fhu7nhurzhurjDguG7l0/huqTEguG7l+G7mkPhu5fhu7nDueG6pm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6s+G6pHVP4buX4buz4bqm4bq2w5Phu5dPTeG7kMOM4bu14buX4buzdeG6uuG7l8OC4bqmw4zhuqbhu5fhu5rhuq7hu5dMw5Phu57Egk/hu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7NI4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buX4bu24bqm4buXMHRPT0Hhurrhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G7teG7kMON4bq4w4Lhu5fhu5rhuqrhu5coIMOq4buXT03hu5DEqOG6uMOCbuG7lyHhu7jhu7go4buXw6Lhurrhurjhu5ch4bq6w5NNRXThu57hu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9s4buX4buV4bqnw7rhuqbhu5fhurjFqeG6uMOC4buX4bu1w5V04buXw6Lhurrhu7NBTU/hurrhu5fhu7nhu6fhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fEkOG6pOG7seG6uMOC4buX4bu54bqq4bq44bqk4buXxJDhuqThuqbhu5fhu4LhurjDguG7l3bhu57hu5fhu7nhu6fhu5fhu7nhu5B04buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buX4bua4buC4buX4bu54bqq4bu14bqk4buX4bu04bqkdMOJS+G6puG6uuG6uE7hu5cgQXTDgsOTQeG7l0V34bq44buX4bu5d8OT4buXT+G6psOD4bq44buXT03hurrhurjDguG7l0Xhuqrhu7XhuqThu5dO4buWb+G7l+G7siDhu7jhu5fhu7lH4bqm4buX4buz4bq84bq4w4Lhu5dNdk/hu5fhuqTDuuG6puG7l0XDiuG6uMOC4buX4bua4bqu4buXw6Lhurrhu7NBTU/hurrhu5fhu5rDuuG7l0/hu5Thu5fhuqTDuuG6uuG7l+G7muG6qOG7l+G7guG6uMOC4buXduG7nuG7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buXw4LGsOG6uOG7l+G7s+G6vOG7l+G7msOM4bqm4buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buXT+G6pMODw4nhu5fhuqxP4buX4bq44bqkdk/hu5fhu53hu5fhurjFqcOJ4buX4bq4xqB04buVb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu24bqm4buXMHRPT0Hhurrhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXT+G7gOG7l0104buX4bqkw7nhurjhuqThu5dL4bqkw5Lhu7Xhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXxJDDgcOJb+G7l+G7leG6p+G7guG6puG7l012T+G7l+G6pMO54bq44bqk4buXS+G6pMOS4bu14buXxJDhuqThuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buX4buzSOG7l+G6uOG6pOG6puG6sMOJ4buXRcO6w4nhu5coIMOq4buXT03hu5DEqOG6uMOC4buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOCb+G7l+G7tOG6pMOS4bq4w4Lhu5dP4buC4bqm4buX4bu54bun4buX4bu14bq84buXw4lHT+G7l8OJ4buMdOG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXT8OT4bue4bqwT+G7l+G7muG7iuG6puG7l+G7msOM4bqm4buX4bqkdOG6puG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l8Oq4bu44buX4bu0w5JL4buXLlThu5fhu5rDuuG7l+G7tOG6pHTDiUvhuqbhurrhurhO4buXIEF0w4LDk0Fv4buXMOG7juG7teG7l0/huqbDg8OT4buX4bu1w5V04buXT+G7guG6puG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhuqR04bqm4buX4bq4xanDieG7l0/DjOG6puG7l0XDuuG7l07huqLhu5dP4bqmxIJL4buXT+G7juG7teG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buXT+G6pEHhurrhu5fEkMSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5fhu7XDlXThu5dN4bqmw4PhurjDguG7l8OJ4bqo4bq44bqk4buVb+G7l+G6pygpKjHhu5fhurMo4bqp4bu04buPL0vDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
2024-05-23 11:04:00

QTO - Sáng nay 23/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc...

Ba ngày với đạo diễn David Worth

Ba ngày với đạo diễn David Worth
2012-06-13 08:40:43

TT - Những thủ pháp và nghệ thuật đạo diễn từ các bậc thầy của nghệ thuật thứ bảy: John Ford & George Stevens đến Tony Scott & Alfonso Cuaron... sẽ được đúc kết, phân...

Thiếu từ biên kịch thiếu đi

Thiếu từ biên kịch thiếu đi
2012-06-13 08:40:29

TT - Sáng 12-6 tại Đài truyền hình TP.HCM (HTV) đã diễn ra tọa đàm Giải pháp chất lượng kịch bản phim truyện truyền hình với sự tham dự của đông đảo biên kịch trong Nam ngoài...

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ

Tiếng nói mới từ nhà làm phim trẻ
2012-06-13 08:39:50

TTO - Gần 23g, màn hình lớn vừa đóng lại, đạo diễn Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - NSND Trần Văn Thủy, 73 tuổi vẫn thoăn thoắt chạy vội lên sân khấu, cầm mic nói lớn: Xin cám ơn các...

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm

Hy Lạp - Czech 1-2: Trận đấu của những sai lầm
2012-06-13 08:39:36

TTO - Chỉ có một cửa là phải thắng Hy Lạp mới sống lại hi vọng vào tứ kết. Ở thế cùng đường, Czech đã làm nên chuyện. Dưới đây là bài bình luận của HLV Trần Minh Chiến.

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi

Nga và Ba Lan: chỉ chừng đó thôi
2012-06-13 08:39:22

TTO - Ba Lan khó có thể trình diễn một diện mạo tốt hơn như khi họ gặp Nga. Nga dường như cũng vậy, những gì hay nhất họ đã lộ quá sớm ở trận CH Czech. Nga và Ba Lan, họ chỉ có...

Đêm của sự chính xác

Đêm của sự chính xác
2012-06-13 08:39:09

TTO - Lượt đấu thứ hai của bảng A diễn ra vào tối 12 và rạng sáng 13-6 không có nhiểu bất ngờ. Nhờ đó, những bạn đọc tham dự cuộc thi "Cá ảo thắng thật" cũng dễ dàng đưa ra đáp án đúng.

Anh, sao không lái Rolls Royce?

Anh, sao không lái Rolls Royce?
2012-06-12 06:18:59

TTO - Đành rằng chiếc xe buýt hai tầng đã đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng chiếc xe buýt đó, có thể đưa Anh đến chức vô địch Euro 2012.

Giải Tony 2012: Đêm của Once

Giải Tony 2012: Đêm của Once
2012-06-12 06:13:15

TTO - Lễ trao giải Tony 2012 tại nhà hát Beacon, New York (Mỹ) vào đêm 10-6 theo giờ địa phương (sáng 11-6 theo giờ Việt Nam) được mệnh danh là “đêm của Once” khi vở nhạc kịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết